lankymasis šioje svetainėje

 


Laukuva II dalis

(51 aut.,  71 str.,  952 p.,  1000 egz., 2008 m., 14-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (2940  vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

 

A
Aarnė A. 464
Ablačinskis (Oblačinskis) Antanas 753
Abramovičius 163
Abramovičius Hitelis 163
Ačas Virgilijus 10, 17, 915
Adamkus Valdas 699
Agliardis A. 624
Aistis J. 745
Akstinas Domas 159
Akstinienė (Jurskytė) Snieguolė 159; dar žr. Jurskytė Snieguolė
Albrechtas L. 768
Albrentas 393
Alė Rūta 746
Alekna Viktoras 10, 16, 678, 720
Aleknavičius Antanas 660–662
Aleksandravičiai 29
Aleksandravičienė Vilija 4, 916
Aleksandravičius 390
Aleksandravičius Mykolas 358
Aleksandravičiūtė Aiva 10, 17
Aleksis 393
Almonaitis Vytenis 8, 9, 11, 15, 16, 18, 908, 943
Aliulis Vaclovas 693, 694
Alšienėnė (Vaitkutė) Estera 915
Ambrazevičius Juozas 765
Ambrozaitis Kazimieras 758
Andaravičienė 31
Andreika Alfonsas 420, 442, 445
Andreika Kazys 759
Andreika Severinas 758, 759
Andreikienė Albina 188, 189, 194, 205, 217, 223, 225, 372, 373
Andreikienė Pranciška 758, 759
Andrejevas A. 353
Andrejevienė Nijolė 916
Andriekus Leonardas 746
Andrijaitis Aleksas 752, 753
Andrijauskas 394
Andrijonas Antanas 917
Andrijonienė Zita 915, 917
Andriuškevičius 390
Aničas Jonas 749
Antanavičius 390
Antanavičiūtė B. 49
Antanavičiūtė Jadvyga 512
Antonovas 606
Anupravičius Vincentas 179
Anusevičienė Vida 673
Apulskienė (Beniulytė) Vanda 5, 12, 21, 25, 30, 31, 284, 908
Armonas Alfonsas 512, 513
Aronas Movša (Jankelio sūnus) 316
Astrauskas 389
Astrauskas Juozas 636
Astrauskienė (Jucevičiūtė) Vladė 255, 262, 268, 332, 335
Ašmontas 28
Atkočiūnas 390
Auksoriūtė Albina 6, 13, 389, 908
Aukštuolaitis 616
Auškalnis 392
Auškalnis Kęstutis 28, 35, 278, 281, 283, 916

 

B
Babickas Petras 728
Babrauskienė Birutė 672, 673
Bacaitė Stanislava 41
Bacevičius 390
Bachas 613
Bacienė Elvyra 374
Bacys 393
Bačėnas Raimundas 916
Bačkis Audrys Juozas 691, 693
Bagdonas 153, 393
Bagdonas Albinas 915
Bagdonas P. 513
Bagdonas Petras 369, 636
Bagdonas Z. 512, 513
Bagdonienė Danutė 367
Bagdonienė J. 484
Baitis 393
Balačkienė-Straukaitė S. 512
Balčaitė 49
Balčaitis 390
Balčys Jokūbas 358
Balčys Juozas 358
Balčys Pranas 714
Balčys Vytautas 358, 369
Balčiūnas 394
Balčiūnas K. 723
Balčiūnas, prel. 692
Balčius 392
Balčius Aloyzas 355
Balčius Antanas 355
Balčius Jokūbas 355
Balčius Juozas 355
Balčius Stasys 354–356
Balčius Vytautas 355
Balčiūtė Jūratė 10, 17
Balčkus Zigmas 30
Baldauskaitė 39
Baldauskas 389, 707
Balienė (Girčytė) Stasė 626–629, 714; dar žr. Girčytė (Balienė) Stasė
Balys Vytautas 629
Baliulis Algirdas Antanas 916, 917
Balkevičius 128, 129
Balodis Janis 863
Balsys 391
Balsys Aleksas 753
Balsys Petras 282, 753
Baltakis A. Paulius 689
Baltakis Paulius 693
Baltazaras 59
Baltikauskas 389
Baltrimas Edvardas 752
Baltrušaitienė Elena 915
Baltrušaitienė (Narvydaitė) Leokadija 5, 12, 66, 67, 78, 99, 908; dar žr. Narvydaitė Leokadija
Baltrušaitis Bronius 49, 50, 276, 348, 707
Baltrušaitis Vingaudas 916, 917
Baltutis Jonas 752
Baltutis Viktoras 744, 746
Banevičiūtė (Šadbarienė) Stasė 668
Banys 393
Baniulis Ipolitas 28
Bankauskas 389
Baradinskienė Jūratė 8, 15
Barakauskas 389
Baranauskas 394
Baranauskienė (Bartašiūtė) Albina 97; dar žr. Bartašiūtė Albina
Barauskai Albina (Bartašiūtė) ir Kęstas 916
Barauskas 389
Barauskienė Edita 890
Barboravičius Juozas 50
Barboravičiūtė Juzefa 50
Barboravičiūtė Palmyra 50
Bardžius J. 130
Barkauskaitė Violeta 4, 917
Barodica 393
Barsteiga 71, 72, 392
Barsteigienė Elena 374
Bartkutė Nerija 917
Barsteigos 71
Bartašienė (Kavalskaitė-Jonikienė) Petronėlė 93–99, 109, 184, 219; dar žr. Jonikienė (Kavalskaitė-Bartašienė) Petronėlė; Kavalskaitė Petronėlė
Bartašis V. 610, 611
Bartašius 393
Bartašius Leonardas 92, 94–99, 111, 219, 776
Bartašius Levukas 94
Bartašius Petrukas 94, 95
Bartašius Vytautas 94, 97
Bartašiūtė Albina 94
Bartašiūtė Danutė 91, 94, 95
Bartkevičius 390
Bartkevičiūtė Ona 175
Bartkienė S. 358
Bartkus 393
Bartkus Algimantas, prel. 703
Bartkus Kasparas 899
Bartkus Petras 84, 732
Bartkutė Juzefa 714
Basanavičius Jonas 79, 462
Batienė 490
Batys 393
Batys Z. 490
Batūra Romas 9, 16
Baubkus 393
Baubkuvienė Jolanta 374
Baublys 396
Baudzinas 390
Bauhauzas 871
Bazaris (pravardė Teckus) 28
Beinoras P. 282
Beinorius 392
Belazaras Albertas 628
Belazaras Antanas 628
Belskis 390, 393
Bendikas 390
Benediktas XV, popiežius 625
Benediktavičius 356
Benėta 393, 394
Benetis Edvardas 34
Benita 393, 394
Benitas 393
Beniulis Antanas 26, 323, 325
Beniulis Gabrielius 29, 30
Beniulis Ipolitas 28, 29, 324
Beniulis Petras 288
Beniulis Romualdas 23, 28, 30
Beresnevičius Gintaras 784
Bernotas 28, 393, 394
Bernotas Evaldas 917
Bernotas Irmantas 917
Bernotas Stasys 281
Bernotienė Julė 372
Bernotienė Rimutė 917
Bertašius Antanas 324
Bertašiūtė Rasa 917
Beržinaitė Marcijona 527
Beržinis Alfonsas 40
Beržinis Antanas 40, 41
Beržinis Česlovas 40
Beržinis Ignas 41
Beržinis Jonas 41
Beržinis Jurgis 38, 40, 41
Beržinis Kęstutis 916
Beržinis Leonardas 753
Beržinis Petras 41
Beržinis Tomas 41
Beržinis Vaclovas 41
Beržinis Vladas 40
Beržinis Zigmas 41
Beržinytė Elena 41
Beržinytė Elvyra 41
Beržinskas 390
Bethovenas 613
Betingis 393
Bičiūnas Vytautas 120
Bieliauskienė Elena 25, 30
Bielskis 390
Bielskis Petras 7, 10, 14, 17, 671, 747, 752, 890
Bielskis Povilas 747, 752
Bilskis 390, 394
Bindza 391
Binkis K. 88, 716
Birbilaitė Gražina 382, 383, 385
Birgelis Sigitas 695, 699
Birgiola 393
Birgiola Augustinas 21, 22
Birgiola Stanislovas 29
Birgiolas Bronius 752, 753
Birgiolienė Elena 26, 32
Biržiška V. 651–656
Biržiškis Jonas 915
Bissenas 648
Bitarienė Eugenija 36
Bytarienė (Pociūtė) Liudovika 302; dar žr. Pociūtė-Bytarienė L.
Bitarienė Liudvika 67
Bitaris 393, 394
Bytaris 302
Bitaris Juozapas 67
Bitaris Kazys 34, 36
Bytautai 156, 158, 726
Bytautaitė (Bucevičienė) Marija 731, 732; dar žr. Bucevičienė (Bytautaitė) Marija
Bytautaitė (Tallat-Kelpšienė) Ona 142, 156; dar žr. Tallat-Kelpšienė Bytautaitė Ona Sofija
Bytautaitė Stefanija 730–732
Bytautas 392, 393, 610
Bytautas Ciprijonas 156
Bytautas Stasys 142
Bytautas Steponas 356
Bytautas Valerijonas 356
Bytautienė (Liutikaitė) Marija Romanija 156; dar žr. Liutikaitė Marija Romanija
Bytautienė Lidija 142
Bytautienė Stefanija 305
Biteris 393, 394
Bitinas 391
Bitinienė Aurelija 10, 17
Bladyka 393
Blinstrubas 393
Bliūdžius Aloyzas 916
Bliūdžiuvienė Liucija 916
Bliūdžiuvienė R. 405; žr. Šliogerytė Regina (Bliūdžiuvienė)
Bložė A. 750
Boguslauskas 389
Bondzinska (Lukianskaitė) Anelė 135
Bondzinskai 136
Boruta Jonas 701
Brangelis Petras 129
Brazas 393
Brazauskas 389, 394
Brazauskas Antanas 239, 885
Brazauskas Povilas 45
Brazauskas Pranas (Garbanius) 528, 529
Brazauskienė Birutė 543
Brazauskienė Kazė 307, 310, 312, 314
Brazdžionis B. 664
Brazdžionis Bernardas 742, 743, 745
Bražauskienė (Narbutaitė) Adelė Irena 916
Brokorius Kazys 752
Bruškytė Anatolija Danutė 10, 11, 17, 18, 270, 282, 283, 358, 412, 714, 721, 722, 885, 886, 888
Bružas 393
Bubnovas 393
Bucevičiai 158, 726
Bucevičienė (Bytautaitė) Marija 142, 732; dar žr. Bytautaitė (Bucevičienė) Marija
Bucevičius Mykolas 156
Bucevičiūtė Juzefa 156
Buchaveckas Stanislovas 10, 16, 17, 916, 917
Bucys 396
Bucius Julijonas 39
Bučys 396
Bučmys 703
Bučnius 391
Bučnius Petras 317
Bučniūtė V. 714
Budginaitė (Pronckienė) Rozalija 54, 62, 65; dar žr. Pronckienė Rozalija
Budginaitė Kazytė 52, 53
Budginas 330, 392, 394
Budginas Bronius 52, 62, 65, 890
Budginas Fortūnatas 62
Budginas Jonas 52
Budginas Kazimieras 49, 52
Budginas Kazys 7, 14, 675, 753, 890, 908
Budginas Leonas 54
Budginas Mėčius 52, 53, 65
Budginas Pranas 368
Budginas Vaclovas 52
Budginas Vincas 315
Budginienė Aleksandra 52, 53
Budginienė Barbora 315
Budginienė Juzė 358
Budginienė K. 49
Budreckas 390, 393
Budreckas Jonas 11, 18, 289, 295, 349, 350, 358, 367, 369, 377, 668, 706
Budreckiai 46
Budreckis 40, 390, 393
Budreckis J. 43
Budrienė 527
Budrius 391
Būdvytis 392, 394
Būdvytis Vytautas 528, 543
Būga K. 180
Būgienė 611
Būgnovas 481
Buikys 393
Buikus 393
Buivydas 392
Bukauskai 46, 100, 111
Bukauskai B. ir E. 229
Bukauskai Dalytė ir Romas 916
Bukauskaitė Birutė 98, 99
Bukauskaitė Laima 99
Bukauskaitė Zosė 40
Bukauskaitės 44
Bukauskas 389, 393
Bukauskas Andriejus (Andrius) 98–100, 104
Bukauskas Antanas 41
Bukauskas Artūras 98, 99
Bukauskas Bronius 46
Bukauskas Jonas 45, 46
Bukauskas Romualdas 98, 99
Bukauskas Virginijus 98, 99
Bukauskienė (Stirbytė) Birutė 98, 99, 104, 105
Bukauskienė Regina 98
Bukauskis 389, 393
Bukontas 137, 392, 393
Bunemas Joselis 163
Burba 391, 396
Burba Julius 752, 753
Burčas 393
Burčas Zenonas 231
Burčienė (Urbikaitė) Juzefa 314
Burčienė-Kareivienė (Kėdavičiūtė) Marijona 75
Burneckis 390
Butautas 392, 393
Butkevičienė (Kanutjevienė) Teklė 155
Butkevičius Napoleonas Pranciškus 900
Butkienė 632
Butkus 392, 394
Butkutė Jadzė 25
Butkutė Rūta 863
Butvilienė R. 271

 

C
Capas 393
Cechanovskis 118, 119
Cėpla Antanas 672, 673
Chodakauskaitė (Tūbelienė) J. 618
Chodasevičius Juozas 129–131
Chrustovskis Saliamonas 173
Chžonstovskis 277
Cirtautas G. 647, 651
Ciškevič 177

 

Č
Čaikovskis P. 887, 892
Čalius 393
Čalius Juozas 25
Čapaitė J. 523, 524
Čaras 393
Časkis V. 624
Čechovas A. 674
Čekas 393
Čekutis Ričardas 766
Čeledinas Kazimieras 300
Čeliauskaitė R. 895
Čeliauskas Petras 723
Čėliutė Laima 30
Čepaitienė Auksuolė 252
Čepas Ričardas 7, 9, 11, 14, 16, 17, 615, 618, 640, 678, 747, 748, 753, 908
Čepienė Irena 252
Čerkeliūnas Petras 52, 893
Čerkeliūnienė Vanda 52
Černeckis V. 618
Černiauskas Vladas 25
Černiauskis 389
Černius Jonas 617
Černobylovas 393
Červokas Jonas 345
Čėsna 393
Čėsna Antanas 368
Česnauskas 389
Česnauskas Bronius 29
Čiaplikas Julius 617
Čiudakova E. 628
Čiurlionis M. K. 638, 872, 874, 875, 894, 896
Čiurlionis Stasys 726
Čiurlionytė 879
Čiužas 392
Čiužas Antanas 10, 17
Čižaitė Sofija 180

 

D
Dabulskis Vaclovas 281, 282
Dabužinskienė Anita 673
Dacienė Elvyra 374
Dacys 393
Dainys 396
Dainius 396
Dajorienė (Lapaitė) Vanda 73, 74
Dambrauskas 389
Dambrauskas J. 282
Dambrauskas-Jakštas Aleksandras 648–658
Danielius 393
Danienė Juzefa 366
Danilavičiūtė Ona 178
Danylienė Marijona 315
Danylos 316
Danius Jonas 369
Dapkutė Aleksandra 188
Dapšienė Agnieška 485
Darčienė Irena 10, 17
Dargevičienė F. žr. Strežegauskaitė-Dargevičienė Felicija
Dargevičius 390
Dargevičius V. 778
Dargevičius Vladas 353, 779
Dargevičius Zigmantas 336, 340–342, 353, 358
Dargevičius-Dargis Mykolas 335
Dargis 392, 396
Dargis Baltrus 131
Dargis Juozapas 67, 370
Dargis Pranciškus 370
Dargomyžskis A. 892
Dargužaitė-Gaidamavičienė Marijona 630; dar žr. Gaidamavičienė (Dargužaitė) Marijona
Dargužas Mečislovas 722
Daugirdaitė-Sruogienė V. 121
Daujotis 392
Daujotytė Viktorija 732, 742, 746
Daukantas 392
Daukantas Juozapas 358, 369
Daukantas Stanislovas 358, 359
Daukantas Telesforas 359
Dauknys M. 128
Dauknys Pranas 744
Daukšas Stanislovas 363
Daunienė (Liaugminaitė) Vanda 713, 714, 717–719, 721; dar žr. Liaugminaitė (Daunienė) Vanda
Daunys Jonas 880
Daunys Stasys 717
Dauskurtas 392
Dautaras 392
Deglis, Deglius 396
Degutis 396
Delibo L. 892
Demereckienė Bronė 610
Demereckis 390, 393
Demereckis Algis 324
Demereckis Petras 320, 322, 324
Didžiulis V. 618
Digaitis 390
Dinapas 393
Dirmontaitė 29
Dirmontas 392
Dobravalskis 390, 394
Dobrovolskis 390, 394
Dobrovolskis Algirdas Mykolas (Tėvas Stanislovas) 739
Donyla 393
Doveikos 175
Dragūnas 390
Drevinis Paulius 721
Drevinskis Vladas 320
Drėmaitė Gražina 916, 917
Dringelienė Regina 6, 13, 494, 908
Dromantas 392
Dromantas Antanas 152
Drotvinas Vincentas 7, 14, 908
Drukteinis 390, 396
Drukteinis Povilas 752
Drukteinis Stasys 281
Drukteinytė R. 240
Druktenaitė Antanina 179
Drūktenis 396
Drungilas Jonas 5, 7, 9, 12, 13, 16, 118, 622, 647, 658, 907, 908
Dubickas B. 280
Dubickas Jonas 915
Dulca 393
Dulkys 397
Dumbauskas Narsutis 900
Dumčienė Ona 47, 236, 333
Dundulas Matenas[?] 81
Dundulienė P. 228
Durša 393
Duršaitė Albina 359
Duršienė 358
Dvarionaitė Aldona 873
Dvarvytis (Dvarvietis) 392, 396
Dzenkovskis J. 6467, 649
Dženkaitienė 50
Dženkaitis Vytautas 48, 50

 

E
Eičas J., kun. 100
Eigirdienė L. 64
Einikis Juozas 53, 64, 320
Einikytė Regina 512
Einikytė S. 321
Einikytė Snieguolė 6, 13, 54, 522–524, 908, 916
Eitmonas 392
Eitutis 390
Eitvydaitis 396
Eitvydas 396
Elisonas J. 618
Elvikis 393
Enderis Erwinas Josefas 690
Endrikis 396
Endzelis 393
Endzelytė Renata 917
Erdvilas 21
Erkelis Ferencas 892
Evčenkienė Audronė 8, 15
Evčenko 393
Ežerskienė (Galdikaitė) Grasilda Albina 100, 102, 105–107; dar žr. Galdikaitė Grasilda Albina
Ežerskis 390, 394
Ežerskis Albinas 20, 915
Ežerskis Jonas 100
Ežerskytė Lina 100
Ežerskytė Rima 100

 

F
Fabijonavičius 347, 390
Fabijonavičius Albinas 359
Fabijonavičius Juozapas 370
Fabijonavičiūtė Stefa 359
Fairberg M. 642
Faivovičius Joselis 163
Fadejevas Olegas 9, 16
Feldmanaitė Irena 7, 14, 659, 871, 873, 908
Ferensienė Valentina 672, 673
Fetingis 393
Filaretova Marina 149
Filaretovas Adrianas 149
Filaretovas Arsenijus Ivanovičius 149, 167
Foucault M. 261
Fricelis Jankelis 354

 

G
Gadon M. 123
Gaidamavičienė (Dargužaitė) Marijona 630; dar žr. Dargužaitė-Gaidamavičienė Marijona
Gaidamavičius A. 49, 544
Gaidamavičius Antanas 630
Gaidamavičiūtė Aleksandra 64
Gaidamavičiūtė (Juškevičienė) Aleksandra 630, 631, 890; dar žr. Juškevičienė (Gaidamavičiūtė) Aleksandra
Gaidelis J. 887
Gaigalas Algirdas 4
Gailevičienė Aleksandra 35
Gailevičius 390
Gailevičius Kazimieras 35
Gailevičiūtė Inga 34
Gailevičiūtė Lina 34
Galaunė Petras 120
Galdikai 109
Galdikaitė Barbora 100
Galdikaitė Eugenija 100, 101, 106, 107
Galdikaitė Grasilda Albina 100; dar žr. Ežerskienė (Galdikaitė) G. A.
Galdikaitė Marijona 100
Galdikas 390
Galdikas Algirdas 99
Galdikas Jonas 99–101
Galdikas Pranas 71, 72, 84, 99, 100
Galdikienė (Liatukaitė) Magdalena 100
Galdikienė (Liutkaitė) V. 80, 103, 769, 773–776, 782
Galdikienė Ona 100, 101
Galkontas 137
Gambalis 393
Gaputytė Elena 615
Garalevičienė Barbora 30, 276, 382, 384, 385
Garalevičius Antanas 30
Garalevičius Rimas 382
Garalevičiūtė V. 512, 513
Gargažienė Dalė 916
Garška Jurgis 916
Garška Zenonas 917
Garškaitė Rita 917
Garšva K. 406
Garšvienė Aniceta 917
Gaščiūnas Kazimieras, kun. 39, 68, 254, 275, 306, 364, 620, 903
Gaškaitė Nijolė 664
Gatautas 396
Gatautis 396
Gaudėšius Simonas 42
Gaudėšius V. 245, 248
Gečas 393
Gečas Vytautas 915
Gečienė 195
Gedeikienė J. 159
Gedeikytė Juzefa 39
Gedgaudas Mamertas 120
Gedminas 392
Gedminas Stasys 36
Gedminas Vladas 36
Gedminas Zenonas 329
Gedrimas Vytautas 672, 673
Gedvilaitė Aldona 73
Gedvilaitė Emilija 67
Gedvilaitė Leokadija 67
Gedvilaitė S. 873
Gedvilas 300, 392
Gedvilas Antanas 67
Gedvilas Boleslovas 359, 364
Gedvilas K. 31
Gedvilas Kazys 73, 359
Gedvilas Mečislovas 622
Gedvilas Pranas 347
Gedvilienė 29, 347
Gedvilienė Agnė 73
Gedvilienė Aldona 316
Geidukienė 67
Geitautas 392, 393
Gembutas 392
Gendvila Vincentas 873
Genys, kun. 653
Genytė Stasė 664
Genutis 390
Genutis Adomas 68
Genutis Algimantas 282
Genutis Juozas 68
Genutis Petras 73
Gerdauskis 389
Geryba 25, 392, 394
Geryba Kazimieras 81
Geryba Vaclovas 30
Gerybai 357
Gerybaitė Alma 30
Gerybaitė Ona 185
Gerybienė Agnė 81
Gerlikas Pranciškus 879
Gerulaitis Viktoras 613
Geruliškis J. 623
Gervė Petras 343
Gervytė Barbora 343
Gervytė Ona 343
Gervytė-Šimaitienė Petronėlė 343, 344
Gestautas 392, 393
Geštautas 393
Geštautas Antanas 359
Geštautas Antanas (Mykolo) 142
Geštautienė K. 479
Geštautienė Marcijona 358
Getautas 392, 393
Giaštautas 392
Giedraitis Juozapas Arnulfas, vysk. 381, 623
Giga Mintaras 282
Gikarienė (Pociutė) Liuda 78; dar žr. Pociutė (Gikarienė) Liuda
Girčiai 7, 14, 81, 85, 100, 101, 111
Girčienė (Kučinskaitė) Ona 625–629; dar žr. Kučinskaitė-Girčienė Ona
Girčienė (Norvydaitė) Juzefa 101
Girčienė Stanislava 39, 102
Girčys 394
Girčys Antanas 7, 14, 101, 102, 106, 713, 721, 915
Girčys Bronislovas 84, 101
Girčys Jonas 39
Girčys Jonas (Juozas ?) 81
Girčys Juozapas 38, 41
Girčys Juozas 101, 102, 408, 474, 475, 478
Girčys Kazimieras, Kazys 39, 81, 101, 102, 106, 107, 111
Girčys Petras 101–103, 111, 291
Girčys Pranas 25, 28
Girčys S. 722
Girčys Stanislovas, Stasys 38–40, 101, 102, 625–627, 629
Girčys Steponas 39
Girčys Vaclovas, Vacys 101, 102, 626, 628, 629
Girčys Valentinas 7, 14, 625, 629, 908
Girčys Vincentas, Vincas 81, 101–103
Girčys Vladas 39
Girčytė (Balienė) Stasė 890; dar žr. Balienė (Girčytė) Stasė
Girčytė Agnė 101
Girčytė Aniceta 101, 102
Girčytė Dalia 101
Girčytė Irena 101
Girčytė Lina 313
Girčytė Onutė 101, 102
Girčytė Stanislava 39
Girčytė Stasė 626–628, 714
Girčytė Stefa 101, 102
Girčytė Stefutė 706
Girčytė Vladislava 307, 310, 314
Girčius 391
Girdvainis J. 725
Girdvainis Mykolas 649, 653, 654
Girdvainis S. 656
Girgždis, Girgždys 392
Girgždutaitis 390
Girininkas 396
Girininkienė Vida 917
Girvainis 396
Giržutas 392
Gladkauskaitė Vanda 29
Gladkauskas 29, 389
Gliuchas Šmuila 119
Godeliauskas 389
Godeliauskas Antanas 752
Goduliauskis Petras 81
Golšanskis 631
Golšanskis S. 678
Gorinienė 663
Gotautas 392, 393
Gotautas Benediktas 118, 119
Gradė 393
Grakalskienė Kazimiera 358
Grakalskis Bronislovas 358
Grašienė Emilija 55
Grašoftas 153
Greivys 24
Greviškienė (Jucevičiūtė-Straukienė) Regina 7, 14, 666, 667, 669, 771, 908
Grigalis 393
Grigas Romualdas 4
Grikis Stasys 512, 513
Grikšai 81, 106
Grikšai A. ir T. 315
Grikšaitė Agnė 106, 108
Grikšaitė Augustė 112
Grikšaitė J. 49
Grikšaitė Zita 101, 103, 107
Grikšas 393
Grikšas Albinas 106, 107
Grikšas Algirdas 386, 387
Grikšas Antanas 101, 104, 106, 107
Grikšas Edgaras 328
Grikšas Edmundas (Admis) 106, 107
Grikšas Stasys 108, 112
Grikšas Vacys 36
Grikšienė (Indrijaitytė) Agnė, Agnieška 99, 104, 106
Grikšienė Agnieška 104, 107, 108, 112, 314
Grikšienė Teresė 886
Grimaila 28
Grimailaitė Jolanta 30
Grinaveckienė Pranciška 84
Grinaveckis 49
Grinaveckis Liudvikas 84
Grinaveckis Vladas 7, 14, 276, 395, 398, 682, 891, 943
Grinevičius 390
Grinius K. 722
Grinius Kazys 617
Grinkevičiūtė Dalia 7, 14, 605, 609–615, 887–889, 900, 943
Grochonskus Nikodemas 81
Grubliauskas Julius 651
Grunovas Jonas 752, 754
Gruodienė Zita 865
Gruodis Anicetas 410, 420, 442, 445, 449, 451
Grušas J. 879
Gruzdytė 726
Gružinskas 390
Grzebiej L. 624
Gubavičiūtė E. 737
Gučas 353
Gudauskaitė Atėnė Ona 681, 682
Gudauskaitė Laima Sofija 681–683
Gudauskaitė Stasė 63
Gudauskas 389
Gudauskas Andrius 700
Gudauskas J. 385, 641
Gudauskas Jonas 20
Gudauskas Juozas 891
Gudauskiai 142, 665
Gudauskienė (Makauskaitė) Stasė 681–683; dar žr. Makauskaitė (Gudauskienė) Stasė
Gudauskienė Apolonija 686
Gudauskienė Emilija 686
Gudauskis Aleksandras 682
Gudauskis Fortunatas 684, 686
Gudauskis Jonas 7, 14, 681–686, 726, 734, 891
Gudauskis Jonas, s. Petro 683–685
Gudauskis Juozas 65, 686
Gudauskis Petras 682, 684
Gudauskis Vytautas 684
Gudauskytė E. 714
Gudavičius Juozas 648
Gulbė 396
Guliokas 611
Gumuliauskai 388
Gumuliauskaitė Gretutė 388
Gumuliauskaitė Ievutė 388
Gumuliauskaitė Juzefa 314
Gumuliauskaitė Vaidutė 388
Gumuliauskas 389, 394
Gumuliauskas Aleksas 358
Gumuliauskas Darius 388
Gumuliauskas P. 72
Gumuliauskas Pranas 71
Gumuliauskas Stasys 388
Gumuliauskienė Kazimiera 71, 72
Gumuliauskienė Lina 388
Guno Š. 892
Guščikas Algirdas 512

 

H
Harčinas 641
Hendelovičius Benjaminas 163
Hiršelovičius Marekas 163
Hofmanas H. 872
Holšanskaitė Alfonsa 678
Holšanskaitė, Holšanskytė-Stropienė Stefanija 620, 621, 671, 678; 
dar žr. Stropienė (Holšanskytė) Stefanija
Holšanskas Stanislovas 621

 

I, Y
Yla S. 623
Imkacevičius Ignas 178
Irtmonas 392
Ivanauskaitė Julija 358
Ivanauskaitė Kazimiera 358
Ivanauskaitė Vita 6, 13, 410, 411, 413–418, 420–423, 425, 429–436, 438, 440–442, 444–451, 453, 455, 456, 458, 461, 486, 487, 489–491, 519, 521, 908
Ivanauskas 389, 394
Ivanauskas Juozas 358, 752
Ivanauskas V. 28
Ivaškevičius Adomas 179
Ivinskis L. 66
Ivinskis Laurynas 526, 860
Ivonas 396
Ivoška 393
Izakovičius Abramas 163
Iždonavičius 358
Iždonienė (Juškevičiūtė) Jolanta 915

 

J
Jablonskis K. 622
Jacevičienė Teresė 678
Jacevičius K. 152
Jacevičius Kostas 678
Jacikevičienė (Rubšytė) Apolonija 37, 41, 42, 376, 688–690, 692, 696–699, 702–704, 707, 708, 891, 892; dar žr. Rubšytė Apolonija
Jacikevičius Aleksandras 892
Jackus 393
Jakas 393, 394, 409
Jakas Vincas 360
Jakavičienė 122
Jakavičius 122, 304
Jakavičius (Jakas?) 147, 151
Jakienė Juzefa 20, 406–407, 409, 411, 414, 418, 419, 426, 428, 431, 437, 439, 443, 457, 460, 461
Jakštas A. 664
Jakubauskaitė Birutė 672, 673
Jakubauskas Steponas 521
Jakubovičius Oronas 163
Jakučionis Mindaugas 863
Jakutis Boleslovas 617
Janauskas Boleslovas, kun. 280
Janavičius Jurgis 744–746
Janavičius Vaclovas 78
Janikas Antanas 637
Janiulytė Kazimiera 40
Janiulytė Marijona 38, 40
Jankaitis 396
Jankauskas 389, 394
Jankauskas Benas 8, 14
Jankauskas Juozas 783, 784
Jankauskas Kazimieras Dominykas 529
Jankelis Fricelis 354
Jankevičius A. 641
Jankevičius Juozas 726
Jankevičiūtė Giedrė 121
Jankienė Jadvyga 527, 528
Jankus Jurgis 691
Jankus S. 252
Janonis Albertas 608
Januševičiai 175
Januškevičius M. 618
Januškevičius Zigmas 671, 672, 674
Januškevičiūtė Stasė 64
Jarai 612
Jaraitė Danutė 678–680
Jaraitė Elena 678–680
Jaraitė Marija 679, 714
Jaraitė Onutė 678–680
Jaras Apolinaras 7, 14, 678–680, 686, 892
Jaras Edmundas 7, 14, 612, 678–680, 908
Jaras Martynas 678
Jaras Vytautas 678–680
Jarienė (Jacevičiūtė) Elena 7, 14, 678–680, 892
Jarmalavičius 390
Jasas 394
Jasas Alfonsas 336, 342
Jasas Apolinaras 29
Jasas Marius 29
Jasas Rimantas 169
Jasevičienė 863
Jasevičienė Elena 35
Jasevičius 390
Jasevičius Raimondas 35
Jasevičius Stasys 35
Jasevičius Valdemaras 11, 18, 33, 35, 278, 279, 281, 282, 863, 884
Jasinevičius 390
Jasinskaitė Agnė 916
Jasiūnaitė Birutė 916
Jasiūnas Henrikas 917
Jasulaitis Vytautas 783
Jasulaitytė Vaidilė 688, 695
Jasutis St. 631
Jaškienė Irena 358
Jatulis P. 623
Jenkevičius 390
Jeruševičius 359
Jesevičiūtė Danguolė 512
Jocevičienė (Barboravičiūtė) Cecilija 49, 50
Jocevičius Petras 49–51
Jocevičiūtė Birutė 65
Jocevičiūtė Elena 65
Jociai 81, 95
Jocienė (Jonikaitė) Aniceta Birutė 85–87, 89, 90, 92, 93, 95–97, 110, 748
Jocienė Juzefa 104, 105
Jocienė Rasa 159
Jocys 393
Jocys Jonas 892
Jocys Juozas 104, 105
Jocys Justinas 282
Jocys Kazimieras 95
Jocys Pranas 81, 84, 104–107
Jocys Vacys, Jono 916
Jocys Virginijus 4–8, 10–14, 17, 18, 20, 91, 109, 111, 114–117, 119, 120, 122–124, 128, 134, 153, 159, 281, 298, 315, 380, 385, 513, 514, 516, 519, 605, 656, 676, 681, 682, 687, 747, 762, 770, 781, 783, 857, 862, 866, 867, 875, 879–881, 885, 890, 908, 917
Jocytė Danutė 104
Jocytė Ieva 99
Jockus 393
Jogėla V. 122, 123, 127, 622
Jogminas 392
Jokšas 393
Jokubauskaitė Birutė 512
Jokubauskas 389, 393
Jokubauskas Cezaris 356, 357
Jokubauskas Kazimieras 282
Jokūbauskas Stepas 358
Jokubauskienė 48
Jokubauskis 389, 393
Jokužienė Emilija 67
Jokužys Juozas 67, 73
Jokužys Vincentas, Vincas 67, 69, 74
Jokužytė Elžbieta 67
Jomantas 392
Jonas Paulius II, popiežius 698, 705
Jonauskas Boleslovas 34, 36
Jonelaitis 396
Jonikai 81, 84, 86, 88, 94, 95, 109, 110
Jonikaitė 722
Jonikaitė Elena 84, 86–92, 101–103, 105, 111, 309
Jonikaitė Ona 29, 75, 84
Jonikaitė Regina 512
Jonikaitė Sofija (Zosė) 85, 86
Jonikaitė Zita 85, 95
Jonikas 390, 394
Jonikas A. 85, 88, 95, 309, 312, 777
Jonikas Albinas 85, 95, 97, 111, 916
Jonikas Alfonsas 25, 29, 30, 35, 320, 323, 777
Jonikas Algirdas 86
Jonikas Antanas 25, 29, 35, 777
Jonikas Ignacas, Ignas 84, 87, 111, 780
Jonikas Jonas 81, 370
Jonikas Jonas Vytautas 87
Jonikas Juozas 75, 84, 85, 87, 88, 102
Jonikas Juozas (Juozo?) 748
Jonikas Kazys 359
Jonikas Kostas 35
Jonikas Leonas (amerik.) 33, 883–885, 892
Jonikas Leonas (tremt.) 28, 35
Jonikas Liudvikas 32
Jonikas P. 395
Jonikas Stanislovas Algirdas 85
Jonikas Stasys 35, 84–87, 94, 100, 714
Jonikas Vincas 25
Jonikavičius 390
Jonikienė (Gailevičiūtė) Jadvyga 35
Jonikienė (Kavalskaitė-Bartašienė) Petronėlė 85, 86, 94, 96, 100; dar žr. Bartašienė Kavalskaitė-Jonikienė) Petronėlė; Kavalskaitė Petronėlė
Jonikienė (Laurinavičiūtė) Elena 87; dar žr. Laurinavičiūtė E.
Jonikienė (Liutkaitė) Apolonija 84
Jonikienė (Liutkaitė) Apolonija Ona 86, 87, 89
Jonikienė (Steponavičiūtė) Marijona 84
Jonikienė Aleksandra 309, 916
Jonikienė Aleksandra (Alisė) 884
Jonikienė Elena 35
Jonikienė Konstancija 368
Jonušas 393
Jonušas Antanas 29, 752, 754
Jonušas Bronislovas 67, 300, 301
Jonušas Juozapas 67
Jonušas Juozas 294, 296, 298
Jonušas Petras 4, 915, 917
Jonušas Vaclovas 295, 299–301
Jonušauskas 389
Jorudas 392
Josūdas 396
Jovaiša Leonas 746
Jovaišas 392
Jucevičienė (Šedbaraitė) Aleksandra 7, 14, 668, 892
Jucevičius 390
Jucevičius A. 49
Jucevičius Blažiejus 666–668
Jucevičius Konstantinas (Kostas) 7, 14, 666, 892
Jucevičius Liudvikas Adomas 181
Jucevičiūtė Virgilija Kazimiera 667
Jucikas 390
Jucius 393
Juciutė Virginija 30
Judaitis 390
Judelovičius Jankelis 163
Judžentis Artūras 4
Jukna 393
Jukna Juozas 25
Juknevičius 390
Juknienė 336–338
Junčytė Vilma 297
Jundulas Juozas 916, 917
Juodis 21, 66, 396
Juozaitis 390
Juozėnas Kazys 690, 692, 709, 711
Juozonis Leonas 283
Jūragienė Lidija 744
Jūragis Juozas Almis 7, 14, 738–747, 893
Jūragytė Ona 744, 747
Jurelevičius Rimantas 672, 673
Jurgaičiai Vincas ir Albina 916
Jurgaitienė Kazimiera(?) 358
Jurgaitis 390
Jurgaitis Antanas 272, 282
Jurgaitis Robertas 916
Jurgaitis Vincas 281
Jurgaitis Vincentas 720
Jurgaitytė 49
Jurgaitytė V. 513
Jurgučiai 665
Jurgaitienė Bronislava 11, 18
Jurgutienė Danguolė 670
Jurgutis 390
Jurgutis Aloyzas 886, 887, 892
Jurgutis Pranas 671
Jurgutis Stanislovas, Stasys 6, 13, 20, 49, 53, 59, 68, 100, 109, 277, 290, 347, 513, 540, 886, 887, 892
Jurgutis Vytautas 915
Jurgutis Vladas 621, 904
Jurgutytė Petronėlė 198
Jurkevičius 390
Jurkutė-Rudienė K. 544; dar žr. Rudienė (Jurkutė) K.
Jurskienė (Petrulytė) Ona 728, 731, 732; dar žr. Petrulytė (Jurskienė) Ona
Jurskienė (Tallat-Kelpšaitė) Ona 7, 14, 142, 158, 682, 683, 685, 725, 728, 736–738, 780, 892
Jurskis 390
Jurskis A. 345, 737
Jurskis Alfonsas 7, 14, 142, 144, 156, 158, 725, 727–729, 731, 733, 736–738, 780, 892
Jurskis J. 732
Jurskis Juozas 727, 728, 733
Jurskis Juozas Saulius 731, 736, 781
Jurskis Karolis 728
Jurskis Liutaveras Kazimieras (Liūtas) 142, 145, 728, 729, 731–733, 736
Jurskis Petras, kun. 727
Jurskytė Ona 726, 733
Jurskytė Snieguolė 7, 14, 84, 125, 139, 140, 142, 145, 146, 182, 305, 330, 345, 616, 617, 619, 682, 683, 685, 725–733, 737, 765, 766, 780, 781, 880, 908
Jurskytė Snieguolė (Akstinienė) 157, 158
Juščiūtė Gabija 917
Juška 393
Juškevičienė (Gaidamavičiūtė) Aleksandra 7, 14, 64, 621, 630–632, 903; dar žr. Gaidamavičiūtė (Juškevičienė) Aleksandra
Juškevičienė (Misevičaitė) Dominika 631
Juškevičienė Aleksandra 903
Juškevičius 163, 390
Juškevičius Feliksas Stanislovas 631
Juškevičius J. 367
Juškevičius Pranas 7, 14, 630–635, 900
Juškevičius S. 512, 513
Juškevičius Z. 544
Juškevičius Zigmas 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 220, 221, 248, 254, 272, 278, 285, 287, 288, 315, 316, 365, 367, 371, 374, 386, 410, 521, 544, 623, 630, 713, 720, 762, 908, 915
Juškevičiūtė Danutė Julija 632
Juzumas Juozapas 900
Juzumas Vincentas 122, 123, 352, 900

 

K

Kačinauskas 389
Kačinauskas Jonas 101
Kačinauskas Saulius 101
Kačinauskas Vytas 101
Kačinauskienė (Galdikaitė) Eugenija 101; dar žr. Galdikaitė Eugenija
Kačinskis J. 887
Kaganas Bendeka 353
Kaganas Joselis 353
Kaganienė 59
Kairys 392
Kairys Leonas 243
Kairytė Irena 682
Kalašinskas 390
Kalašinskienė Aleksandra 358
Kalkys 391
Kalkys Albinas 527, 528, 538, 542, 543
Kalmanas I. 628
Kalnikas 390
Kalnikas A. 45, 46, 322
Kaminska Edvarda 127, 135, 136
Kaminskai 127, 135
Kaminskas 382, 383
Kaminskas Juozapas 358
Kaminskas Petras 358
Kaminskas Silvestras 358, 368
Kaminskienė Marcijona 368
Kančiauskas 389, 393
Kančiauskis 389, 393
Kanišauskaitė Gita 5, 7, 12, 14, 118, 622, 647, 907, 908
Kantautas, Kantauta 396
Kaplanskis H. 75
Karalavičius Aleksas 901, 915
Karalkevičius 390
Karlauskas 389
Karpienė Marcelina 358
Karpis K. 896
Karpys Kazimieras 369
Karūža 396
Karvelis J. 322
Karvelytė-Balberienė Vilma 9, 16
Kasiliauskas 389
Kasiliauskis Kazimieras 521
Kasparas 59
Kasparavičienė (Kėdavičiūtė) 75
Kasparavičius 390
Kasperavičius 75
Kasputis A. 900
Kastantinas Vincas 643
Kastrickas 390
Kašarauskas A. 461
Kašėtienė Rasa 4, 917
Kaškelis Antanas 768
Kaštauna, Kaštaunas 396
Kašuba V. 871
Katakauskiai 527
Katauskas Pranas 55
Katauskiai 48
Katauskienė 348
Katauskis Albinas 66
Katiliškis M. 745
Katutis 394
Kaulakiai 
Kaulakiai 7, 14, 123, 766
Kaulakienė Elena 150
Kaulakis 48, 50
Kaulakis Jeronimas 51, 167, 893
Kaulakis Jeronimas (Juozapo) 149, 150
Kaulakis K. 751, 769, 770
Kaulakis Leonas 51, 52, 893
Kaulakis M. 770
Kaulakis Mečislovas 50–52, 69, 150, 321, 631, 633, 893
Kaulakis Zigmantas, Zigmas 51, 893
Kaulakytė (Čerkeliūnienė) Vanda 51, 893
Kaulakytė (Vyšniauskienė) Oktavija Olga 51, 893
Kaulakytė Egidija 7, 14, 321, 908
Kaulius 392
Kaulius Vladislovas, Vladas 44, 513, 518, 519, 521
Kaunas Domas 890
Kauneckas 390
Kaupas P. 871
Kavaliauskas 389, 394
Kavaliauskas Česlovas 689
Kavaliauskas V. 762
Kavaliauskienė Lidija 8, 11, 15, 18, 908, 916, 941, 945
Kavalskaitė Marcijona 341, 342, 369
Kavalskaitė Petronėlė 84, 85, 93, 184, 341; dar žr. Bartašienė (Kavalskaitė-Jonikienė) Petronėlė; Jonikienė (Kavalskaitė-Bartašienė) Petronėlė
Kavalskienė (Norkaitė) Konstancija 94
Kavalskis Jonas 94, 341, 342, 369
Kavalskis Juozas 93, 94, 341, 342, 369
Kavoliutė Filomena 4, 8, 15, 22, 383
Kazakevičiūtė Margarita 917
Kazlauskaitė (Navakienė) Marija 727
Kazlauskaitė Irutė 92
Kazlauskaitė Zosė 302
Kazlauskas 28, 389, 394
Kazlauskas Antanas 95
Kazlauskas Jonas 29
Kazlauskas Kazimieras 659–661, 895
Kazlauskienė (Jonikaitė) Sofija 97
Kazlovskis 138
Kazokienė Genovaitė 744
Kazragas 392
Kazragis Alfonsas 314
Kažukauskaitė Ona 916, 917
Kėdaitienė Jekaterina 883
Kėdaitis Kazys (sūnus) 883
Kėdaitis-Kėdavičius Kazimieras, Kazys (J. Dainis) 6, 13, 20, 330, 332, 880–883, 908
Kėdavičienė (Jonikaitė) Ona 90, 92
Kėdavičienė Agnieška 67
Kėdavičius Jonas 74
Kėdavičius Juozapas 75
Kėdavičius Kazimieras 74, 75
Kėdavičius Kazys 76–78
Kėdavičius Vincas 882
Kėdavičius Vincentas (tėvas) 67, 74–76
Kėdavičius Vincentas (Vincas), Vincento s. 76–78
Kėdavičius Zenonas 75
Kėdavičiūtė (Narvydienė) Emilija 76; dar žr. Narvydienė (Kėdavičiūtė) Emilija
Kėdys 392
Kėdys Petras 358
Kėdytė-Šliogerienė Rozalija 468, 482, 487
Kėdytė-Žymantienė Rūta 367
Keinys P. 618
Keliuotis Rimantas 10, 17
Kelpša 29
Kelpša Domininkas 153
Kelpša Jonas 118–120, 706, 725
Kelpša Konstantinas 152
Kelpša Laurynas 119
Kelpša Mykolas 181
Kelpša Pranas 177
Kelpša Pranas (Prano) 151, 153
Kelpša, Kelpšas 392, 396
Kelpšai 122
Kelpšaitė Konstancija Leonarda 725, 726
Kempietis Tomas 650
Kerbedis Vladas 370
Kerbelytė B. 464
Kerpaitė Bronė 311
Kerpaitė Kazimiera 38
Kerpaitė Marijona 38, 40
Kerpaitė Ona 38, 40
Kerpaitė-Jaugėlienė Zofija 311
Kerpaitė-Straukienė Ona 311
Kerpaitės 40
Kerpauskas Anicetas, kun. 276
Kerpė Antanas 311
Kerpė Kazimieras 311
Keserauskas Stasys 645
Kiaulakis Kazys 752
Kiaupienė J. 121
Kiaurakytė Ancikė 634
Kiaušas V. 737, 738
Kibla 393
Kimbrys Petras 690
Kinderis 393
Kirilovas 393
Kirklienė Marė 512
Kirstukas Ramūnas 916
Kirstukienė Marita 916
Kiršinaitė Audronė 916, 917
Kiržgalvienė Teresė 185, 192
Kiudys 393
Kiūpelis Antanas 370
Kizlauskas Domininkas 727
Klajumienė Dalia 9, 16
Klapatauskas 389
Klimavičienė E. 877
Klimovas 393
Kline’as Franzas 872
Klumbys 392
Klusaitė Dalė 512, 513
Kmieliauskas 338
Kmieliauskas J. 894
Knabikas 390
Knabikas A. 646, 657
Knabikas Aloyzas Pranas 4, 917
Knystautas 392, 393
Knystautas Pranas 512, 513
Kniulys 393
Kniulys Albertas 370
Kolesničenka 633
Kolyčius 393
Komarienė Ksavera 138
Kompaitis S. 656
Končiauskis 389, 393
Končius Ignas 252, 321, 353, 381, 382
Kondratienė (Ukrinienė, Jono Ukrino mama) Izabelė 155
Kontrimas 392
Kooningas Willemas 872
Kostkevičiūtė Irena 744, 746
Kraft Atsuko 159
Kraftaitė Regina 512, 513
Kraftas 393
Krasnickas 390
Kraužlytė-Bociek Rūta 637
Krencienė (Venckaitytė) Joana 410, 422, 447
Krencius 393
Krėvė Vincas 726
Krikščiukaitis 357
Krikščiūnas Povilas 4, 6, 13, 20, 405, 406, 908
Krikštanienė 606
Kriščiukaitienė Emilija 632
Krištolaitis Algimantas 663, 665
Krištolaitis Antanas 662
Krištolaitytė (Krištolaitis-Gendvil) Vida 4, 663, 665, 871–874, 901, 915
Krištolaitytė Nijolė 662, 663, 665
Krivickas J. 894
Kryžanauskai 726
Kryževičius 390
Kryževičius Edvardas 324
Kromelis 393
Krupavičius Mykolas, prel. 757, 758
Krupska N. 879
Kubilienė Elena 915
Kubilius 391
Kubilius Kęstutis 916
Kučingis Jonas, prel. 688, 704
Kučinskaitė-Girčienė Ona 625; dar žr. Girčienė (Kučinskaitė) Liuda
Kučinskas 390
Kučinskas Antanas 355, 356, 358, 378
Kučinskas Kazys 752
Kučinskas Petras 279, 280, 358
Kučinskienė (Šlepavičiūtė) Emilija 37, 38, 42–44; dar žr. Šlepavičiūtė Emilija (Kučinskienė)
Kučinskienė Vilija 916
Kučinskis Antanas 42, 44, 45, 642
Kučinskis-Kučingis Jonas 42
Kučys Vilius 890
Kudirkienė Lilija 916, 917
Kudrickis Baltras 223
Kuizinaitis 390
Kuizinas 390
Kuizinas K. 641
Kuizinas Pranas 385, 642
Kukauskas 389
Kulbokas 393
Kulertas 393
Kulevičius Stanislovas 358
Kuličauskienė Monika 888
Kulikauskas 389
Kulikauskas Julius 29
Kulikauskas Stasys 642
Kulikauskas Vaclovas 893
Kulys Algimantas 169
Kumža Vaclovas 529
Kumžaitė Barbora 29
Kumžaitė Petronėlė 29
Kumžienė A. 538
Kuncika 123
Kundrotai 141, 142, 665
Kundrotas 726
Kundrotas (Kondratas) 393
Kundrotas Juozapas, Juozas 141, 765, 901, 943
Kundrotienė 765
Kungys 391
Kunickas Viktoras 893
Kura 393, 394
Kūra 393, 394
Kurkauskas Vladas 760
Kušleika Pranas 752
Kutniauskas 389
Kutraitė Zita 916, 917
Kuzavinis K. 397
Kuzma Vladas 661
Kuzmickis 354
Kuzminskaitė Felicija (Feliūnė) 367, 371, 374, 512, 635
Kuzminskas 390
Kuzminskas B. 512, 513
Kuzminskis Jonas 67
Kuzminskis Kazimieras 67
Kuzminskis Povilas 53
Kvasaitė Virginija 917
Kvecevičius 390
Kvecys 393
Kvedaras 393
Kvederis 393
Kvestys Stanislovas 370
Kvieska V. 618
Kviklys Bronius 32, 345, 346, 353, 623, 641, 647, 648, 655

 

L
Labanauskas K. 623
Lačas 393
Lakauskienė 632
Lamauskas J. 894
Landsbergienė 29
Landsbergis Vytautas 640
Lansbergas Gintaras 917
Lansbergienė Edita 917
Lapė Antanas 81
Lapė Jonas (Juozas?) 81
Lapė Juozapas 80, 81, 152
Lapė Nikodemas 80
Lapė Petras 73, 74
Lapė Stasys 86
Lapė Tadas 73
Lapė Tomas (Tamošius) 67, 73
Lapiai 73
Lapienė Bronė 73, 74
Lapinskas 390, 393
Lapinskas Zenonas 336, 342
Lapinskis 390, 393
Lapinskis Vincas 324
Lašas V. 673
Latkauskienė Bronė 512
Laucevičienė Elžbieta 902
Laucevičienė Liucija 669
Laucevičius 390
Laucevičius Stasys 669
Laucienė Birutė 514
Laucienė Janina 298
Laucius Jonas 295, 297, 514, 516, 517, 525
Laucius Stasys 514, 516
Laucius-Laucevičius (Stella) Stasys 901, 902
Lauciūtė-Mikutienė-Urbonienė Ona 368; dar žr. Urbonienė (Lauciūtė-Mikutienė) Ona
Laukaitytė R. 527
Laurinaitis Pranas 752
Laurinavičienė (Jurgutytė) Albina 109, 540, 887
Laurinavičius 390, 394
Laurinavičius Juozas 754
Laurinavičius Petras 186
Laurinavičius Vladas 322
Laurinavičiūtė Elena 87; dar žr. Jonikienė (Laurinavičiūtė) Elena
Lazdauskienė Zita 20, 282
Lechavičius Jonas 902
Lechavičius Jurgis 902
Ledochovskis M. 624
Lekavičienė Janina 29
Lelėna Algis 512, 513
Lelienė E. 527, 529, 538, 541
Leliūga Jonas, Jono 894
Leliūga, Leliukas Jonas 752, 754, 760, 761
Lenartavičius 159
Lenkevičiūtė Liudvika Skarbnikovna 179
Leonas XIII 624, 625
Leščiauskis 389
Leščius V. 760
Letukai 240
Letukai (Akiškiai) 23
Letukaitė Marytė 5, 12, 20, 228, 909
Letukaitė Pranė 470, 488, 492
Letukas 390, 394
Letukas Antanas 25, 28, 30
Letukas Jonas 25, 28
Letukas Juozapas 23
Letukas Kazimieras 21, 25, 27, 30
Letukas Leonas 642
Letukas Petras 21, 28
Letukas Pranas 22, 28
Letukas Stasys 512
Letukas Vl. 228, 230, 236, 239, 243, 246, 247, 249, 250
Letukienė (Jašinskytė) Nijolė 5, 6, 12, 13, 20, 183, 193, 196, 197, 199, 200, 202–209, 211, 215, 216, 218, 223, 371, 373, 908
Letukienė Elena 28
Letukienė Jadvyga 28
Letukienė Ona 28
Letukienė Rasa 282
Letukienė Stasė 28
Leve Johnas 872
Levickaitė Inga 6, 13, 336, 909
Levickis 390
Levickis Jokūbas 863
Levickis Zenonas 11, 18, 410, 412, 449, 451, 863–865, 916
Levickytė Gabrielė 863
Liatukas 100, 390, 394
Liatukas Pranas 100
Liaudanskaitė Regina 63, 64
Liaugaudas 392
Liaugminaitė (Daunienė) Vanda 713, 715–721, 902; dar žr. Daunienė (Liaugminaitė) Vanda
Liaugminas 392
Liaugminas Antanas 713, 721
Liaugminas Bronislovas 713, 719
Liaugminas Kastytis 719, 721
Liaugminas V. 715
Liaugminas Vaclovas 713, 714, 720, 902
Liaugminas Vytautas (Šermukšnis Vytautas, slpv.) 365, 713, 715, 902
Liaugminienė Ona 713, 719–721
Ličkus 393
Lydeka J. 673
Lidžius 391
Liekis Algimantas 698
Lileikis 390
Lileikis Alvydas 324
Lileikis Gediminas 323, 324, 326
Lingis Antanas 20, 915
Lingys Juozas 523
Lipskas 390
Lipskis 393
Lipskis Algis 282
Litvinas 393
Litvinas Boleslovas 286
Liugaitė Modesta 416, 420, 422, 423, 425, 429, 431, 438, 441, 442, 445–447, 449, 451, 453, 455, 456, 486, 487, 489–491, 519
Liutikai 158
Liutikaitė I. 894
Liutikaitė Marija Romanija 156; dar žr. Bytautienė (Liutikaitė) Marija Romanija
Liutikas Apolinaras 156
Liutikienė (Bucevičiūtė) Juzefa 156
Liutkai 766
Liutkus 393
Liutkus Alvydas 30
Liutkus P. 86
Liutkus Povilas 775, 777
Liutkus Stasys 616
Liutvinas 393
Liutvinas Vaclovas 282
Lujamienė Miliutė 664
Lukauskas Juozas 282
Lukianskas Aleksandras 135
Lukminas 393
Lukošiai A. ir A. 103, 104, 107, 108, 112
Lukošienė (Girčytė) Agnė 107, 108
Lukošienė Aldona 540
Lukošienė Marijona 636
Lukošienė Natalija 637
Lukošienė Ramutė 328
Lukošius 118, 119, 393, 394, 638
Lukošius (penkiašimtininkas) 118, 119
Lukošius Aleksas 107, 108
Lukošius Alfonsas 635–639, 894
Lukošius D. 292–294, 300, 301
Lukošius Dionyzas 292, 294, 298–301
Lukošius Domininkas 636, 714
Lukošius Jonas 639
Lukošius Kazimieras 636
Lukošius Petras 7, 14, 540, 635–637, 639, 713, 714, 894, 909
Lukošius Petras, Petro tėvas 637, 639
Lukošius Povilas 636
Lukošius Pranciškus, Alfonso tėvas 636
Lukošius Stasys 639
Lukošiūtė (Petkienė) Petronėlė 636
Lukošiūtė Nijolė 107
Lukšonytė-Tolvaišienė Nijolė 121
Lunkauskis (Kelpša) Jonas 118, 119
Lurytė Tamara 883

 

M
Macas 393
Macas Saulius 10, 17
Macas Zigmas 320, 324, 326
Maciejauskienė V. 394, 395
Macienė Olga 10, 17
Macienė Vera 282, 886
Macijauskas 389
Mackevičienė 122
Mackevičius 122, 123
Macnorius 392
Macnoriūtė Jūratė 866, 867, 903
Mačernis Vytautas 740, 741
Mačiekus Venantas 5, 9, 12, 17, 315, 909, 916, 917
Mačiulis Dangiras 121
Maironis-Mačiulis Jonas 621, 659–662, 726, 738, 743, 745, 869, 895, 904
Majai 296
Majus 393
Majus Jurgis 295, 298
Majus Marijonas 295
Majus Petras 752, 754
Majus Stanislovas 295
Majus Vaidotas 295
Makauskaitė (Gudauskienė) Stasė 681, 682; dar žr. Gudauskienė (Makauskaitė) Stasė
Maksimaitienė O. 118
Malajeva (Stasiulytė) M. 52
Malcienė Danutė 916
Maldonis A. 713
Malinauskaitė Aurelija 917
Malinauskas Zigmas 8, 15
Mališauskaitė Aniceta 278
Mališauskas Antanas 278
Mališauskas P. 49
Mališauskas Petras 278
Mališauskienė Michalina 278
Mankus 396
Mantvydas Kasparas 67
Marcinkevičius 147
Marcinkevičius J. 615
Marčinauskas 389
Margelis Kazimieras 28, 29
Margevičius Stanislovas 67
Mari A. 705
Marijošius V. 887
Markauskas 320
Martavičius Leonardas 644
Martinaitis G. 614
Martinavičienė (Vasiliauskaitė) Vanda 30
Martinavičienė Juzefa 367, 374, 635
Martinavičius 23, 390
Martinavičius Albinas 722
Martinavičius Mečislovas 28
Martinavičius Stanislovas 281
Martinavičius Stasys 54
Martinavičiūtė Angelė 512
Martinkus 44
Martišauskas Vaclovas 291–292, 295
Martišius Motiejus 605, 613, 615
Masalin A. 177
Masalskis Ignotas, vysk. 622
Masidunskis 390
Maslauskas 389
Maslauskis Aleksas 752
Masteika R. 112
Matčinskis Mykolas 623
Matise H. 874
Matulevičienė Saulė 20
Matulionis Marius 863
Matutis 390
Maulius 392
Mažeika 390, 393
Mažeika Alfonsas 141
Mažeika Kazimieras 279
Mažeika Vidmantas 512
Mažeikas 390, 393
Mažeikienė Stefa 279
Mažeikis 390, 393
Mažikas 390
Mažulis 390
Mažutavičius 390
McNeil George 872
Mėčius 397
Mėčius Kazimieras 24, 284
Meinartai 175
Meištininkas Juozas 375
Meištininkas Stasys 86
Meištininkienė (Pocevičiūtė) Stefanija 305–308, 310–312, 314, 374, 375; dar žr. Pocevičiūtė-Meištininkienė Stefanija
Mejerienė Darata 38
Mejeris 37
Mejeris Aleksandras 38–40
Mejerovičius Judelis 163
Melnikavičiai S. ir Z. 915, 916
Melnikavičienė Zina 133
Melnikavičius Stasys 133
Merimė Prosperas F. 879
Merkelis 59
Merkevičius A. 749
Merkienė Irena Regina 4
Merkys A. 616
Meškauskaitė Barbora 41
Michnevičius Zigmas 10, 17, 916
Mickevičienė Irena 672, 673
Mickevičius 390
Mickevičius Juozas 707, 902
Mickienė (Bucevičiūtė) Marija 142
Mickienė (Pronckutė) Emilija 55
Mickus 393
Mickus Stasys 55
Mickus Vincas 731
Mickutė M. 714
Mikalajūnas M. 693
Mikalauskaitė Ingutė 282
Mikalauskaitė Magdalena 54
Mikalauskas 377, 378, 389, 393, 394
Mikalauskas Vladas 378
Mikalauskienė (Plyniutė) I. 342
Mikalauskis 389, 393, 641
Miknius 392
Mykolaitis-Putinas Vincas 744, 746
Mykolaitytė-Slavėnienė Magdalena 744–746; dar žr. Slavėnienė (Mykolaitytė) Magdalena
Mikšionytė R. 695, 711
Mikučiauskaitė Elona 917
Mikučiai 73
Mikula, Mikulis 397
Mikulskaitė Ona 180
Mikulskis 390
Mikutavičienė Virginija 329
Mikutavičius 390
Mikutavičius Česlovas 282
Mikutavičius Ričardas 745
Mikutienė (Urbonaitė) Stasė 410, 429, 438, 450, 453, 455, 456, 458; dar žr. Urbonaitė (Mikutienė) Stasė
Mikutienė (Varnagytė) Marija 420, 423, 445
Mikutienė Aldona 282
Mikutis 390
Mikutis Antanas 370
Mikutis Apolinaras 370
Mikutis Audrius 34
Mikutis Konstantinas 368
Mikutis Pilypas 370
Mikutis Povilas 67
Mikutis Pranas 370
Mikutis Stanislovas 370
Mikutis Vaclovas 370, 512, 513
Mikutytė S. 714
Milaševičiai 356
Milašius 393
Milgaudaitė 264
Milikauskas 389
Mylimas Aleksandras 642
Miliūnaitė Edita 916, 917
Milius Vacys 4, 5, 12, 20, 270–275, 279, 353, 881, 909, 915
Milkintai K. ir A. 388
Milkintaitė Elena 359
Milkintaitė Vlada 370
Milkintaitė-Sriubienė Agota 358, 359, 388; dar žr. Sriubienė (Milkintaitė) Agota
Milkintas 392
Milkintas Alfonsas 302, 363, 366, 370
Milkintas Antanas 235, 358, 363
Milkintienė Kazimiera 367
Mironas Vladas 681, 683
Misevičiai 631
Misevičius Juozas 25
Misevičius Petras 287
Misevičiūtė Roma 512
Misiūnas 390
Misiūnas J. 635
Misius Kazys 4, 9, 10, 16, 17, 118, 147, 283, 299, 648, 765, 887, 915, 916
Mišeikis Aleksas 754
Mizgerienė 367
Mizgerytė Juzefa 359, 367
Mockaitis V. 151, 641–644
Mockevičienė 668
Mockevičienė-Mockaitienė (Tallat-Kelpšaitė) Juzefa 641
Mockus A. 900
Mockus Antanas 754
Mockus Pranas 317, 752, 754
Mockus Vacys 283
Moljeras 674
Monasser’as Emanuelis 653
Monkevičius 390
Monkus 393
Monstavičienė (Stankutė) Elžbieta 67
Monstavičius A. 299
Monstavičius Vladas 358
Monstvilas Albinas 632, 894
Monstvilas Remigijus 34, 36
Monstvilas Vladas 528, 529
Monstvilienė 632
Montrimaitė-Grikšienė Teresė 29
Montrimas 392
Montrimas Edmundas 915
Montvydaitė Agnieška 74
Montvydas Vladas-Žemaitis 903, 943
Montvila Jonas 126, 127, 135–138
Montvila Liudvikas 138
Montvilai 81, 85
Montvilaitė Stasė 53
Montvilas 392
Montvilas Eduardas 656
Montvilas J. 656
Montvilas Liudvikas 656, 658
Montvilas Petras 84, 86
Montvilienė Vladislava Barbora 135, 138
Morkūnas Eligijus Juvencijus 6, 13, 338–340, 352, 353, 355, 909
Morkūnas Kazys 4
Morkūnienė Elena 523
Moscevičiūtė Rozalija 178
Motiejūnaitė Akvilė 863
Motuzas Alfonsas 6, 13, 526, 909
Movša 316, žr. Aronas Movša 
Mozuraitis Antanas 657
Mulevičius L. 167
Munchas Edvardas 872, 874
Murauskas 389
Murauskas Bronius 529, 543
Musvycai 340; dar žr. Zibertaitė-Musvycienė Bronė
Musvycas Mečislovas 336, 338, 339
Musvycas Stanislovas 752
Musvydas Mėčius 53
Musvydas S. 49
Musvydienė (Samulevičiūtė) Marijona 314, 410, 411, 416, 422, 425, 431, 441, 446, 447, 453, 486, 489–491
Musvydienė Bronė 53
Mušinskai 874
Mušinskaitė (Krištolaitienė) Elena 661–663, 665
Mušinskaitė Birutė 661, 662
Mušinskaitė Danutė 659–665, 895
Mušinskaitė-Aleknavičienė Birutė 277
Mušinskas (-is) Povilas 872, 895
Mušinskiai 7, 14, 142
Mušinskienė (Paškevičiūtė) Petronėlė 659, 660
Mušinskienė (Petkaitė) Kazimiera 659, 661–663, 665, 895
Mušinskis Apolinaras 659
Mušinskis-Musonis Vytautas 661, 665
Mušinskis Povilas 659, 660, 662, 663, 665
Mušinskis Vytautas 661, 662

 

N
Načičenka 393
Načičenkaitė Regina 512
Načiučenka Jonas 358
Nainys 610
Nainys Jonas Vytautas 672, 673
Naperkauskienė (Bytautaitė) Juzefa 142, 730, 731
Napoleonas 119
Narbutas Leonas 754
Narkeliūnaitė Salomėja 691, 694
Narkevičienė (Jocevičiūtė) Aldona 49–51, 65
Narušienė Angelina 915
Naruševičius Kazys 878
Narvydaitė Leokadija 77, 78
Narvydas Simeonas 76
Narvydienė (Kėdavičiūtė) Emilija 75, 67, 76; dar žr. Kėdavičiūtė (Narvydienė) Emilija
Naujalis S. 635
Naujokas 392
Nausėda Jonas 721–723, 903
Navakas Kazys 727
Navardauskas, Nevardauskas 389, 393
Navardauskis 348
Navardauskis Petras 81
Navickas 394
Navikienė (Juškevičiūtė) Aldona 632–634, 915
Neimontas 392
Neitaras 393
Nemčiauskis 389
Nenartavičiūtė Erika 916
Nenienė Inga 6, 13, 371, 909
Nėris S. 743
Neverdauskas 645
Neverdauskas Jonas 755
Neverdauskas Juozas 317
Nezabitauskas Antanas 385
Nieseckis, kun. 177
Nobelis 867
Nogučis Isamas 874
Norbutaitė Bronė 512
Norbutaitė Irena 512
Norbutaitė Stasė 512
Norbutas 392
Norbutas Juozas 279, 283
Norbutas Petras 755
Norbutas Pranas 487
Norbutienė Marijona 488
Noreika 390, 394
Noreika Albinas 291
Noreika Alfonsas 291
Noreika Arūnas 281, 282
Noreika J. (Vėtra) 894
Noreika L. 618
Noreika Pranas 512
Noreika V. 887
Noreikaitė Bronė 732
Noreikienė Valerija 298
Noreikienė Zofija 298
Norkevičiai 142
Norkevičienė 765
Norkevičius 390, 765
Norkevičiūtė Jadzė 141
Norkienė (Pronckutė) Elena 4, 5, 12, 48, 49, 55, 60, 61, 65, 909
Norkus 32
Norkus (Norkantas) 392
Norkus Bronislovas 370
Norkus Juozas 49
Norkus Kastytis 55, 64
Norkus Leonas 25, 77
Norkus Mykolas 49
Norkus Petras 29, 49, 53, 752, 755
Norkus Rimantas 55, 64
Norkutė (Stonkienė) Elena 53; dar žr. Stonkienė (Norkutė) Elena
Norkutė Barbora 49
Norkutė Bronė 49
Norkutė Monika 359
Norkutė S. 49
Norkutė Stasė 65
Norkutė Zofija 359
Norvaišis 397
Norvila Antanas 118, 119
Norvilai 122
Norvilas 175, 392
Norvilas Stasys 755
Numavičius Juozas 81, 109

 

O
Obolenskis K. 119, 120
Oginskiai 67
Oginskis 147, 893
Okulevičius Zenonas 356
Olivikis 393
Olšvikienė (Dargevičiūtė) Stanislava 410, 411, 422, 425, 447, 487
Olšvykis J. 21
Opulskis Pranas 63, 64
Orlonas Gediminas 916
Overlingis 393
Ožekauskas 389
Oželis Vidmantas 673

 

P
Pacas Mykolas 173
Pacevičius Pranciškus 649, 650
Peckus Darius 11, 18
Pakalka Jurgis 916, 917
Pakalkienė Livija Joana 916, 917
Pakalniškis Aleksandras 252
Pakalniškis Jonas 283
Paknys J. 618
Palavinskienė Nijolė 673
Palčinskaitė V. 743
Paldavičienė Aleksandra 11, 18, 916
Paleckis Justas 622, 635
Palekas 393, 394
Palekas Kazys 98
Palekienė Laima 98
Pališkevičius 390
Pamedytienė 71
Pamedytienė Telesfora 315
Pamedytis 390
Pamedytis Egidijus 30
Pamedytis Juozas 26, 320, 323, 324
Pamedytis Povilas 22, 315
Pamedytis, Pamedintis Kazys 752, 759
Pamerneckas 390
Papečkienė Sigita 691
Papievis 392
Paplauskis 390
Paukštytė-Šaknienė Rasa 252, 253
Paulauskaitė Vincenta 29
Paulauskas 394
Paulauskas K. 647, 654–656
Paulauskas Kazimieras 25, 29, 34
Paulauskienė Zofija 32, 34
Paulavičius 390
Paulavičius Bronius 69
Paulikas 390
Paulikas Aleksas 723
Pavlovas 135, 393
Pečiulionis M. 618
Perelšteinas Haris 614
Petkaitė (Petkutė) Apolonija 659–662, 895
Petkaitė (Petkutė) Kazimiera 659, 660
Petkaitė (Tamulionienė) Emilija 658–660
Petkevičius 390
Petkienė (Genutytė) Petronėlė 659
Petkienė Albina 407; žr. Vėliutė (Petkienė) Albina
Petkienė Stanislava 42
Petkus 141, 393, 394, 408
Petkus A. 49, 678
Petkus Jonas 381, 659, 663, 895
Petkus Kazimieras 636
Petkus Petras 513
Petkus Pranas 369, 381, 642, 659, 755
Petkus Vincas 186, 324
Petkutė Apolonija 381, 659, 660
Petkutė Emilija 661
Petkutė Irena (Neringa, Vilnelė) 59, 895, 896, 943
Petkutė Kazimiera 381
Petkutė Pulcharija 303, 309, 310, 313, 314
Petkuvienė Angelė 10, 17
Petlinskis Pranas 130
Petraitienė Marijona 358
Petraitis 390
Petraitytė Irena 512
Petrašiūnas A. 269, 381, 385, 701, 917
Petrauskas 389, 394
Petrauskas B. 114
Petrauskas Kipras 321, 627
Petrauskas S. 128, 689
Petrauskienė Irena 277
Petrauskienė Ona 372, 373
Petravičius 390
Petravičius Juozas 130, 131
Petravičius V. 871
Petravičiūtė (Zaleckienė) 623
Petreikytė V. 714
Petrikas 390
Petrikas K. 668
Petryla Robertas 30
Petryla Steponas 29
Petryla Vacys 25
Petrylaitė Agota 185
Petrylaitė Zosė 185
Petrokas 393
Petrokienė A. 471, 722
Petrošienė Julijona 38, 40
Petrošius 40, 393, 394
Petrošius Ignacas 246, 247, 249
Petrulienė Emilija 77
Petrulis 284, 390
Petrulis J. 302–304, 309
Petrulis Juozas 77
Petrulytė (Jurskienė) Ona 727; dar žr. Jurskienė (Petrulytė) Ona
Picasso P. 868, 874
Pičiuginienė (Juškevičiūtė) Aida 915
Pielikis Aleksas 358
Pinartas, kun. 650
Pincevičius 396
Pincius 396
Pipiraitė Zosė 512
Pipiras 391
Platakis 28
Platinskas 608
Plechavičius 664
Plechavičius Povilas 766
Pliaterienė Felicija Laima 159
Plyniai Virginija ir Stasys 916
Plynienė Juzefa 221
Plynius Petras 228, 230
Plynius Stanislovas 221
Plynius Vidas 113
Plyniutė B. 220–222
Plyniutė Irena 65
Pliuškevičiūtė Agnė 178
Pocevičius Jonas 645
Pocevičiūtė-Meištininkienė Stefanija 374, dar žr. Meištininkienė (Pocevičiūtė) Stefanija
Pociai 73
Pocius 393, 394
Pocius Adulis 25
Pocius Jonas 68, 302
Pociutė 41
Pociutė (Gikarienė) Liuda 78; dar žr. Gikarienė (Pociutė) Liuda
Pociūtė Ona 311
Pociutė Stefa 67
Pociūtė-Bytarienė L. 309; dar žr. Bytarienė (Pociūtė) Liudovika
Pociuvienė Irena 29
Podberskis Andrius 179
Pogodinas A. 461
Pollockas Jacksonas 872
Polubinskiai 173
Poška Dionizas 209, 860, 862
Poškaitis Kazys 523
Poškevičius J. 282
Povilionis Girėnas 9, 16
Povilanskis, kun. 347
Prabišas 393
Praeras Kazys 8, 15
Pranauskas 390
Pranckus 393
Prapuolenienė (Tallat-Kelpšaitė) Janina 173
Prapuolenis L. 895
Preidinienė (Jarutytė) M. 28, 29
Prialgauskas 390
Pribušauskaitė Albina 691, 693, 694
Prišmantaitė A. 381
Pronckienė (Radžiūtė) Elena 64
Pronckienė Rozalija 54–56, 66; dar žr. Budginaitė (Pronckienė) Rozalija
Pronckus Albinas 54, 56, 65
Pronckus Bronislovas 54, 55, 65
Pronckus Domininkas 49, 54, 55
Pronckus Juozas 54, 56
Pronckus Mykolas 54–56, 65, 66
Pronckus Vincas 54, 56, 62, 64, 65
Pronckutė Elena 49, 50, 54, 56, 61–65
Pronckutė Emilija 49, 54
Pronckutė Irena 56
Pronckutė Nijolė 56
Pronckutė Stasė 56
Pronskus 378
Prunskis J. 614, 737
Pržialgovskis Tadeušas 154
Pudžemys 393
Purėnas A. 618
Purėnienė A. 618
Purlienė Stefanija 915
Puronas V. 894
Purvinas Martynas 144
Purvinienė Marija 144
Pusdešris Pranas 744, 746
Pušinskas 27
Puškinas A. 683, 685
Puzinavičius Bronius 917
Puzinas J. 725
Pžeciševskis 163

 

R
Rabcevičius Jurijus 147
Racėnas R. 632
Racevičiai 304, 356
Racevičienė 348
Racevičienė (Šimaitytė) Elvyra 6, 13, 304, 306, 310–314, 343, 344, 348, 356, 358; dar žr. Šimaitytė-Racevičienė Elvyra
Racevičienė E. 645
Racevičienė Emilija 220
Racevičius 390
Racevičius Bronius 272, 302, 303, 310, 313, 314
Racevičius Linas 909
Racevičius Petras 310
Racevičius Povilas 544
Racevičius Simas 159
Racevičius Vincentas 220
Racevičiūtė Aleksandra 313
Racevičiūtė Aniceta 313
Racevičiūtė Bronė 313, 645
Račinskas 138
Račinskas Vladas 915
Račinskis 128, 129
Račiūnaitė Rasa 252
Račiūnas Pranas 693
Račkauskas 389
Račkauskas A. 141
Radavičienė 320
Radavičius 390
Radvila Astikas 180
Radvila Jonušas 29, 30, 777
Radžiuvienė Zosė 917
Radžiūtė Elena 54, 64
Ragauskas A. 622
Ralys Kazimieras 640, 641
Ramanauskas 394
Ramanauskaitė Daiva 917
Ramonienė M. 395
Ramoškaitė Živilė 6, 13, 411, 413–418, 420–423, 425, 429–436, 438, 440–442, 444–451, 453, 455, 456, 458, 461, 909
Raponkus 49, 154, 393
Raštikis Stasys 617
Raštutienė Irena 327, 328, 610
Raštutis 390
Raštutis Teodoras 752
Ratkevičienė Valentina 10, 17
Raubertas M. 702
Raudienė Marija 669
Raudoniai 527
Raudonienė Ona 372, 374
Raudonis Jonas 642
Raudonytė Milda 642
Raudonius Jonas 236
Raudonplaukis 628
Ravinienė (Šimaitytė) Grasilda 43; dar žr. Šimaitytė (Ravinienė) Grasilda
Razbadauskaitė (Jucevičienė) Kazimiera 666
Razmukaitė Marija 6, 13, 394, 395, 909
Rechlevičienė Valerija 672, 673
Reimontas 392
Reimontas Antanas 34, 35
Reimontienė Elena 35
Reisonas K. 88
Reitern M. 177
Remeikis 390
Restis, Restys 397
Ričkus 324, 393, 644
Ričkus A. 512
Ričkus Alfonsas 320, 324
Ričkus Mykolas 153
Ričkus Petras 408, 465, 468, 481, 483, 484, 486, 492
Ričkus Petras (Juozo) 385
Ričkus Pranas 152
Ričkutė Juzė 53
Ričkutė Konstancija 523, 524
Rydelis 354
Rydmachas Kovalis 154
Rilke R. M. 739
Rimavičius Juozas 895
Rimgailaitė Barbora 40
Rimka Albinas 757
Rimkai 81, 296
Rimkevičiai 175, 241
Rimkevičienė (Jurgutytė) Veronika 198
Rimkevičienė Judita 178
Rimkevičius 123, 163
Rimkevičius Aleksandras 147
Rimkevičius Juozapas 147
Rimkevičius Juozas 167
Rimkevičiūtė Kotryna 178
Rimkevičiūtė S. 6, 13, 198, 241, 290, 296, 307, 337, 380, 383, 909
Rimkienė Petronėlė 38, 40
Rimkienė Stasė 523
Rimkus 37, 392, 394
Rimkus Albertas 352
Rimkus Antanas 81, 755
Rimkus Bronislovas 283
Rimkus Ignas 81
Rimkus Jonas 480, 491
Rimkus Juozas 40, 387
Rimkus Kazys 755
Rimkus Povilas 387
Rimkus Stanislovas 358, 722
Rimkus Stasys 40
Rimkus Stasys, kun. 386, 943
Rimkus Teofilis (Topylis) 40, 41, 707
Rimkus V. 894
Rimkus Vaclovas 327, 328
Rimkutė (Budreckienė) Valė 40
Rimkutė Stefanija 386
Rimkūnienė Jozefina 915
Rimša 391
Rimša Edmundas 119
Ringaila 392
Ringys Antanas 45
Rinkevičius Donatas 917
Rinkevičienė Jūratė 917
Riomeris Mykolas 177, 179
Rocevičiai 288
Rocevičienė Julija 28
Rocevičius 666
Rocevičius B. 544
Rocevičius Juozas 22, 24, 28, 30
Rocevičiūtė B. 254
Rocys 393
Rocys Kazimieras 29
Rociūnas Vacys (Rocevičius Vaclovas) 895, 915
Romanovas J. 900
Ronikeris Mykolas 121
Rosinis A. 628
Rosinis Dž. 892
Rostovcevienė Sigrida 4
Rubavičius 390
Rubšienė (Meškauskaitė-Šlepavičienė) Barbora 39, 42, 375, 376, 703, 708
Rubšys Antanas Leonardas, kun. 6, 7, 13, 14, 20, 37, 39, 42, 43, 77, 376, 687–711, 896, 909, 943
Rubšys Juozas 376
Rubšys Kostas Stasys 37, 39, 42
Rubšys Matas 37, 39, 41, 42, 44, 46, 376, 698, 699, 702–705
Rubšys Petras 376
Rubšys Petras 42, 375, 376
Rubšytė (Ūksienė) Teresė 5, 6, 12, 13, 42, 375, 376, 699, 702, 703, 705, 707, 896, 909; dar žr. Ūksienė (Rūbšytė) Teresė
Rubšytė Apolonija 42, 703, 704, 707; dar žr. Jacikevičienė (Rubšytė) Apolonija
Rudienė (Bernotaitė) Juzefa 78
Rudienė (Jurkutė) K. 544; dar žr. Jurkutė-Rudienė K.
Rudienė K. 47
Rudis 396
Rudys 396
Rudokas J. 749
Ruffo-Scilia 624
Rumša 393
Rumšas 394
Rupeika 390
Rupeika Antanas 917
Rupeikaitė Goda 917
Rupeikienė Marija 916, 917
Rupšienė Viktorija, Viktė 38, 40
Rupšys 391
Rupšys Antanas 38, 40, 41, 482
Rupšys Jonas 38, 40, 41, 43
Rupšys Juozas 40
Rupšys Petras 37
Rupšys Povilas 752
Rupšys Vytautas 40
Rupšytė Bronė 40
Rupšytė Stasė 40
Rupšlaukaitė Paulina 319
Rupšlaukis 392
Rupšlaukis Jonas 317, 318, 859, 864
Rupšlaukis Juozas 319, 755
Rupšlaukis Petras 319
Rupšlaukytė Danguolė 30
Rupšlaukis 488, 489
Rupšplaukis Stasys 30
Ruseckaitė Aldona 7, 14, 738, 745, 909
Ruskis 397
Ruvelis 345
Ruzgytė-Jonikienė Zofija 359, 368

 

S
Sabaliauskas J. 894
Sabaliūnienė Nijolė 670
Sabataitienė Zita 916
Sabockis 390
Sabutis 390
Saikovskis 155
Sakalauskas 390, 394
Sakalauskas Jonas 755
Salys A. 395
Salys Mykolas 250
Samavičius Romaldas 916
Samas A. 122
Samoška 396
Samsonovas 898
Samulevičius Rokas 319
Samulionis P. 722
Samulionytė Janina 6, 13, 343, 909
Sandovas 393
Sankalas 40
Sasnauskas 390
Saudargas Kazimieras 67
Savickaitė Stefanija 64
Savickas 394
Savukynas B. 397
Schiele E. 874
Schrederis J. F. 890
Selvestraitis Andrius 147
Selvestraitis Jokūbas 147
Selvestraitis Petras 147
Selvestras 397
Serapinai 81
Serapinas 84
Serapinas Ignas 81
Serva 391
Siaucilas Jonas 147
Siautilaitė Danutė 65
Siautilas 397
Sickaitė Marija 643, 644; dar žr. Tallat-Kelpšienė (Sickaitė) Marija
Silvestravičius 141
Silvestravičius Teodoras 118–120
Simonavičius 24, 284, 390
Sinkevičius Petras 512
Sirievič Josif 177
Siucilai 175
Siurplys K. 722
Skabas, Skabeikis 397
Skebas Vytautas 10, 17
Skardžiuvienė (Jucevičiūtė) Onutė 667
Skinderis Antanas Kaributas, kun. 133, 135, 138, 276, 647–658, 676, 903, 943
Skinsgaila 32
Skrinskis 390
Skrinskis Antanas 385–387
Skrinskis J. 49
Skrinskis Justas 385
Skrodenis Stasys 4, 7, 14, 909
Skūdavičiai 81
Skūdavičienė Edita 86
Skūdavičius Kazimieras 81
Skvireckas Juozapas 691
Slaboševičiai 175
Slančiauskas M. 526
Slavėnas Juozas 744, 746
Slavėnienė (Mykolaitytė) Magdalena 744, 746; dar žr. Mykolaitytė-Slavėnienė Magdalena
Slavinskas Zenonas 512
Slavinskis Aloyzas 179
Slaviūnas Zenonas 523
Sleževičius Mykolas 748, 749
Sluškaitis Stanislovas 623
Smailys 392
Smečkauskas M. 644
Smetona Antanas 60, 480, 683, 903
Smetona Antanas, prezid. 617, 623, 631
Smetonienė (Meištininkaitė) Irena 6, 13, 398, 909
Smuglevičius Pranciškus 870
Sniečkus A. 635
Songaila 392
Spučytė Diana 916
Spudas, kun. 648
Spudys 392
Spurgevičius Povilas Kazimieras 9, 16, 916, 917
Srėbalienė (Bartašiūtė) Danutė 91, 94, 96–99, 219, 771, 772, 776, 916
Srėbalienė Ona 187, 358
Srėbalienė Petronėlė 527, 538, 543
Srėbalius Antanas 187
Srėbalius Česlovas 916
Srėbalius L. 97
Srėbalius Raimondas 109–111
Sriubai A. ir B. 235
Sriubas Balys 235, 359, 363, 367, 384, 388
Sriubienė (Milkintaitė) Agota 4, 6–8, 13, 14, 384, 406, 713, 406, 890, 896, 909, 916; dar žr. Milkintaitė-Sriubienė Agota
Stachelbergas 127
Stalinas 28, 43, 306, 354, 670
Stanceliai 161
Stancelienė (Montvilaitė) Stasė 109
Stancelis 393
Stancelis Aleksas 360
Stancelis Kazys 751, 752, 756
Stancelytė Birutė 512
Stancelytė Stasė 67
Stancevičius A. 758
Stanevičienė Antanina 38
Stanevičius 390
Stanevičius A. 647
Stanevičius Jonas 38
Stanys 393, 915
Stanys E. 611, 915
Stanišauskas 390, 394
Staniulis 707
Stankevičienė (Kaulakytė) Ina 916
Stankevičius 123, 390, 394
Stankus 384, 385, 394
Stankus Adomas 72
Stankus Edmundas 10, 17
Stankus Kazimieras 67
Stankus Kostas 84
Stankus Vincas 84
Starkus Z. 128
Stasytienė Vladislava 279
Stasytis 390, 394
Stasytis Antanas 279
Stasytis C. 722
Stasytytė Aldona 725
Stasiulis 111
Stasiulis P. 51, 52
Stasiūnas Tadas 672, 673
Stašinskis 390
Stašinskytė V. 416, 422, 425, 429, 431, 438, 441, 442, 446, 447, 449–451, 453, 455, 456, 458, 486–491
Statkevičius Vladas 21, 32, 79, 95, 158
Statkus Jonas 634
Stefanija, tretininkė 265
Streikūnienė Asta 917
Stempužis J. 896
Steponaitytė (Marijošienė) K. 526
Sterbys 393, 394
Stirbaitė Juzefa 262
Stirbaitė Leokadija 262
Stirbaitė Valerija 255
Stirbiai 81, 111
Stirbienė (Jocytė) Ona 99
Stirbienė (Kavalskaitė) Marcijona 87–96, 101–103
Stirbienė Marcijona 309
Stirbienė Stasė 358
Stirbinskaitė 726
Stirbinskas 390
Stirbys 151, 381, 393, 394, 396
Stirbys Juozas 98, 99, 111
Stirbys Kazys 93
Stirbys Petras 26
Stoncelaitė 264
Stonceliai 53
Stoncelis Dzidorius 53
Stoncelis Kasparas 53
Stoncelis Kazimieras 53
Stoncelis Vaclovas 53, 64
Stoncelis Vincas 49, 53
Stoncelytė Valerija 53, 63
Stonys 393
Stonytė 41
Stonkienė (Norkutė) Elena 53
Straševičienė Elvyra 5, 12, 289, 296–298, 909, 916
Straševičius 163
Straševičiūtė Apolonija 178
Strauka 391, 393
Strauka Antanas 750
Straukai 161, 665
Straukaitė Akvilina Danutė 764
Straukaitė L. 190, 540
Straukaitė Laimutė Barbora 749, 750, 762–764, 767, 768, 776
Straukaitė Marija Meilutė 764
Straukaitė Regina 512, 513
Straukas 391, 393
Straukas Aleksas 186
Straukas Antanas 7, 14, 190, 540, 749, 761–764, 766–768, 776
Straukas Antanas, Lauryno 896
Straukas Augustinas 367
Straukas Feliksas 30
Straukas Izidorius 32, 127, 129, 144, 160, 161, 303, 641, 748–750, 897
Straukas J. 714
Straukas Juozas 311, 915
Straukas Kęstutis 731, 915
Straukas Vaclovas 7, 14, 897
Straukas Viktoras (Izidoriaus tėvas) 160
Straukienė (Kiaurakytė) Aniceta 634
Straukienė (Stroputė) Akvilina 763, 764
Straukienė J. 407, 485, 491
Straukienė Ona 367
Straukienė-Kėdytė Ona 512
Strazdas 396
Strežegauskaitė (Stragauskaitė)-Dargevičienė Felicija 336, 341, 342
Striužas Valdas 765
Stropai 726
Stropienė (Holšanskytė) Stefanija 277, 620, 671, 678
Stropienė Kristina 673
Stropienė Stasė 621
Stropus 391
Stropus Algirdas 621, 904
Stropus Antanas 621, 670
Stropus Kajetonas 7, 14, 135, 277, 354, 620–622, 631, 671, 898, 903, 904
Stropus Rimvydas 7, 14, 620, 621, 670–674, 904, 910, 915
Stroputė (Jurgutienė) Danguolė 670
Stroputė (Sabaliūnienė) Nijolė 670
Stroputė Jadvyga 622
Stroputė Morta 621
Stroputė Rasa 673
Stroputė Skaidra 673
Stroputė-Holšanskienė Zuzana 621
Strumila 179
Stulga 391
Stulginskis Aleksandras 758
Stulpinas Ričardas 120, 121
Stundys V. 758
Stungevičienė 765
Stungevičius 765
Stungevičiūtė 765
Stungys 397
Stupelytė Jolanta 916
Stuokaitė Janina 917
Stūronas Antanas 916
Sudeikis 390
Sūdžius 391
Sugintai 142, 612, 665
Sugintaitė Regina 680
Sugintas Antanas 7, 14, 616, 618, 619, 726, 897
Sugintas Jonas 668, 669
Sugintienė 73
Sugintienė Marija 643
Sugintienė Pranciška 668, 669, 680
Sungaila 392
Sutkuvienė Gerda 917
Sutkus Vidas 917
Sventickis 606
Svidinskaitė Danguolė 5, 12, 252, 253, 268, 335, 906, 910
Svirtūnai 142
Svirtūnas Nestoras 118–120, 141

 

Š
Šadbaraitė (Jucevičienė) Aleksandra 666, 669
Šadbaras 392, 394
Šadbaras Antanas 666, 668
Šadbarienė (Micevičiūtė) Petronėlė 666
Šalavėjus Jonas 916
Šalčius Matas 681
Šaltenis Arvydas 868, 873
Šaltmerienė Aniceta 528
Šaltmeris 392
Šapira 345
Šaranovičius 59
Šarkauskaitė Petronėlė 407, 466, 483, 512
Šateikis I. 130
Šateikis Ignas 38
Šatrijos Ragana 860
Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė) 659
Šaulienė Valdonė 7, 14, 573
Ščiodras 163
Šedbaras Jonas 32–34, 36, 119, 278, 279, 281–283, 320, 324, 327, 328, 387, 392, 394, 917
Šedienė Vera 916, 917
Šedys Narimantas 916
Šedys Vidas 916
Šemeta 5, 6, 8, 10–13, 15, 17, 18, 393
Šereikytė Vlada 512, 513
Šerlinskaitė-Petkienė Felicija 59
Šerlinskis A. 644
Šermukšnis Vytautas 714, 715; žr. Liaugminas Vytautas
Šerpetauskas 394
Šerpytis 390
Šetkus 393
Šetkus Benediktas 686
Šetkus J. 407, 468, 482
Šetkus K. 267, 538
Šetkus Petras 752, 756
Šiaudaitis 396
Šiaudikis 396
Šiaudys 396
Šiaudvytis 392, 394
Šiaulys Antanas 358
Šiaulys Jonas 916, 917
Šiaulys Leonas 714
Šiaulys Mykolas 358, 512
Šiaulys Pranas 358
Šiaulytis Kęstutis Kazimieras 110, 382, 857, 858, 860–862, 904
Šidlauskas 390
Šidlauskas Aleksandras 10, 17
Šidlauskas A. 156, 526
Šidlauskas Adomas-Vilainis 899
Šiemutis Liudvikas 358
Šikšnius 391
Šileikis M. 871
Šilenskis Petras 370
Šilerienė (Lapaitė) Bronė 73, 74
Šilius Augustas 729
Šimaitis Ignacas 343, 347
Šimaitytė (Ravinienė) Grasilda 43, 312, 706; dar žr. Ravinienė (Šimaitytė) Grasilda
Šimaitytė-Racevičienė Elvyra 343, 348; dar žr. Racevičienė (Šimaitytė) Elvyra
Šimas 393
Šimėnas Valdemaras 8, 9, 15
Šimkevičienė Agnė 314
Šimkevičius Povilas 118
Šimkienė (Kocevičiūtė) E. 276
Šimkus 393, 394
Šimkus Jurgis 118, 119
Šimkus Petras 752, 756
Šimkus S. 676
Šimkus Stasys 675, 676
Šimkus Zenonas 358, 368
Šimkutė 265
Šimkutė Eugenija 512, 513
Šimutis 390
Šimutis P. 714
Šinkūnas R. 647
Šiokys 393
Šireikis 390
Širvys Paulius 612
Šiurys Jonas 281
Škirpa Kazys 617
Šlekonytė Jūratė 6, 13, 461, 479, 486, 487, 489–491, 910
Šlepas 39, 41
Šlepas Antanas 41
Šlepavičiai 37, 38, 41
Šlepavičienė Barbora 377
Šlepavičienė-Rubšienė (Meškauskaitė) Barbora 38; dar žr. Rubšienė (Meškauskaitė-Šlepavičienė) Barbora
Šlepavičius (Šlepas) Antanas 38, 41
Šlepavičius (Šlepas) Juozapas, s. 42
Šlepavičius (Šlepas) Juozas 37–39, 42
Šlepavičius (Šlepas) Petras 38, 41
Šlepavičius (Šlepas) Vaclovas 42
Šlepavičius Pranciškus 41
Šlepavičiūtė Emilija (Kučinskienė) 42, 43; dar žr. Kučinskienė (Šlepavičiūtė) Emilija
Šlepienė Stasė 374
Šliauteris 393
Šliogerienė (Kėdytė) Rozalija 409, 512
Šliogeris Antanas 358
Šliogeris Kajetonas 897
Šliogeris Povilas 358
Šliogerytė Regina (Bliūdžiuvienė) 405, 408, 468, 482, 483, 487, 494, 513
Šliogerytė Vanda 302
Šliogerytė-Stašinskienė-Norbutienė Vanda 368
Šmatauskas Juozas 319
Šneideriai 51
Šniauka Alfredas 282
Šniaukšta 392
Šniukienė Rita 916
Šniukštaitė-Gervienė Ona 343
Števenas 118
Štrausas J. 628
Šukiai Liuda ir Raimondas 915
Šukys J. 395
Šukolas 397
Šulcas K. 682
Šulmanas Ausėjus (Aušėjus) 354
Šulskienė Airina 917
Šulskis Zigmas 752
Šulskytė Aldona 7, 14, 605, 611, 615, 887–889, 910
Šuopiai Pranas ir Bronislava 916
Švedas Jonas 627
Šveikauskas Antanas 641
Šveikauskienė (Brazauskytė) Vlada 895
Šveinauskas 638
Šverebas Povilas 9, 16
T
Tabachnikas (Tabačnikas) 749
Tabačnikas H. 289
Tallat-Kelpša 270, 275
Tallat-Kelpša Algirdas 616
Tallat-Kelpša Algis J. 782, 783
Tallat-Kelpša Ambraziejus 177
Tallat-Kelpša Andrius 178, 181
Tallat-Kelpša Br. 346, 347
Tallat-Kelpša Bronislovas 7, 14, 153, 158, 641–646, 750, 762, 897, 904
Tallat-Kelpša Bernardas 875, 876
Tallat-Kelpša Edgaras 358
Tallat-Kelpša Eduardas 177
Tallat-Kelpša Florijonas 174, 178
Tallat-Kelpša Jonas 177, 617, 621, 766
Tallat-Kelpša Jurgis 178
Tallat-Kelpša Kazimieras 156, 780
Tallat-Kelpša Kazimieras (Lauryno s.) 141
Tallat-Kelpša Kazimieras Anastazijus 140, 142, 725
Tallat-Kelpša Kazys 7, 14, 140–142, 615–617, 641, 726, 727, 749, 782, 783, 897
Tallat-Kelpša Laurynas Ignacijus 144, 725, 726
Tallat-Kelpša Leopoldas 179
Tallat-Kelpša Linas 358
Tallat-Kelpša Martynas Teodoras 725
Tallat-Kelpša Paulius K. 783
Tallat-Kelpša Pranciškus 641
Tallat-Kelpša Pranas (Prano s.) 152
Tallat-Kelpša Saulius 174
Tallat-Kelpša Sigitas 875, 876
Tallat-Kelpša Stasys 140, 142, 726, 780
Tallat-Kelpša Tadas 59, 140, 142, 144, 145, 633, 678, 726, 731, 752, 765
Tallat-Kelpša Vaclovas 898
Tallat-Kelpša Vytautas (jaunesnysis) 875–880, 898, 904
Tallat-Kelpšai 121, 726
Tallat-Kelpšaitė Dalia 4, 915
Tallat-Kelpšaitė Danutė 177
Tallat-Kelpšaitė Emilija 641, 646
Tallat-Kelpšaitė Giedrė 179
Tallat-Kelpšaitė Helė 645
Tallat-Kelpšaitė Justina 643, 646
Tallat-Kelpšaitė Neringa 880
Tallat-Kelpšaitė (Jurskienė) Ona 156, 683, 728, 780
Tallat-Kelpšaitė Ona 125, 140–142, 617, 726, 727
Tallat-Kelpšienė (Balčytė) Zita 875–877, 879, 880
Tallat-Kelpšienė (Beresnevičiūtė) Olimpija Marija 641
Tallat-Kelpšienė (Bytautaitė) Ona Sofija 125, 140–142, 726, 731, 765; dar žr. Bytautaitė (Tallat-Kelpšienė) Ona
Tallat-Kelpšienė (Daniliavičiūtė) Ona 176
Tallat-Kelpšienė (Daugulytė) Janina 616
Tallat-Kelpšienė (Jucevičiūtė) Bronė 144, 146, 621, 731
Tallat-Kelpšienė (Mikulskaitė) Ona 177, 180
Tallat-Kelpšienė (Sickaitė) Marija 7, 14, 640–646, 750, 762, 904, 905
Tallat-Kelpšienė (Siromašenko) Sofija 878
Tallat-Kelpšienė Aldona 616
Tallat-Kelpšienė Marija 762
Tallat-Kelpšienė Ona 765, 780
Tallat-Kelpšos 665, 766
Tallat-Kelpšų giminė (medis) 5, 12, 182
Tallat-Kelpša Vytautas (vyresnysis) 875, 876, 878–880, 898
Talliata Kelpša Antanas 175
Talliata Kelpša Stanislovas 173, 174
Talliata Kelpšas Dovydas 175
Talliata Kelpšas Jonas (Juozo s.) 174
Talliata Kelpšas Jurgis 175
Talmontas Vladas 25
Talmontas Zenonas 25
Tamašauskas 390
Tamašauskas A. 672, 673
Tamašauskas Kazimieras 673
Tamašauskas Pranas 616
Tamkevičius Sigitas, arkivysk. 690, 693, 758
Tomkutė Dana 917
Tamošaitis 390
Tamošauskas Antanas 512, 513
Tamošienė 224
Tamulionienė M. 660
Tarabilda R. 118
Tarvydai 175
Taškūnas Vlad., kun. 276
Taujanskis 390
Taujinskai 248
Taurosevičius 390
Tauroza 393
Tauroza Jurgis 7, 14, 675–677, 905
Tauroza Povilas 675, 676
Tauroza Stasys 676
Taurozevičius Juozas 30
Tautvilas 397
Tenisonaitė-Hellemans Zenta 743, 746
Teodoras Martynas 144
Teresa 323
Terleckis 390
Thomsonas St. 464
Tičkus 393
Tijūnėlis A. 894
Tyla A. 4, 622
Tiriūna Z. 282
Tirūnas 390, 394
Toleikaitė Stasė 302
Toleikienė Bronislava 367
Toleikis 394
Toleikis Aleksas 358
Tomkus Jonas 53
Tonkūnas J. 128
Trapkauskas Jonas 369
Trapkauskas Justinas 360
Traušys Jurgis 890
Treigys 397
Trijonis 392
Trumpa 396
Trumpaitis 396
Truncė 393
Tulaba Ladas 688
Tumas J.-Vaižgantas 653, 654, 657
Turauskienė (Vėliutė) Stanislava 20, 411, 434, 448; dar žr. Vėliutė Stasė
Tverijonavičius 390

 

U, Ū
Uginčius B. 414, 418, 419, 426, 428, 431, 437, 439, 443, 457, 460, 461
Ukrinas 121, 485
Ukrinas Algirdas 29, 155, 374
Ukrinas Jonas, gyd. 155, 168, 302, 344, 620, 626, 898, 903
Ukrinas Juozapas (Juozapo s., Jono tėvas) 155
Ukrinas Konstantinas 25
Ūksas Jurgis 654
Ūksienė (Rubšytė) Teresė 37, 699, 705, 707, 895
Ulmeris (Volmeris) 463, 480, 484
Umaras G. 900
Umaras M. 900
Unduravičienė 765
Ungern-Sternbergas Povilas 127, 128, 133, 135
Urbanavičienė Dalia 523
Urbikas 390
Urbonaitė (Mikutienė) Stasė 411; dar žr. Mikutienė (Urbonaitė) Stasė
Urbonaitė (Vosienė) Juzefa 411; dar žr. Vosienė (Urbonaitė) Juzefa
Urbonaitė Rožė 302
Urbonas 284, 336, 338, 339, 393, 394
Urbonas Adolfas 672, 673
Urbonas Antanas 358, 369
Urbonas Povilas 368
Urbonienė (Lauciūtė-Mikutienė) Ona 368; dar žr. Lauciūtė-Mikutienė-Urbonienė Ona
Urbonienė I. 494
Uzdonas 302
Užgalis 392
Užukauskienė (Kavalskaitė) G. 341, 357, 678
Užumeckis 390

 

V
Vabalas 397
Vaduvys Paulius 614
Vaicekauskas R. 615
Vaičaitis 390
Vaičekauskas 389, 393
Vaičekauskas Juozapas 41
Vaičekauskas Kazimieras 28, 370
Vaičekauskas Vytautas 7, 14, 670–673, 910
Vaičekauskienė 41
Vaičekauskis 389, 393
Vaičikauskas 389, 393
Vaičiulis 390
Vaičiulytė Roza 916, 917
Vaičiūnas Vytautas Steponas 697, 699, 701
Vaičiulytė Roza 917
Vaičius Antanas, vysk. 382, 701
Vaidelys Ernestas 915
Vaiginytė G. 894
Vailionytė D. 738
Vainavičius Adomas 137
Vainavičiūtė (Bucevičienė) Marija 156
Vainorius 392
Vaišnys M. 631
Vaišvila Bronius 72
Vaišvila Jonas 291, 295–297
Vaišvila Z. 894
Vaišvilaitė Stefa 314
Vaišvilaitė Zita 512
Vaišvilas A. 307
Vaišvilienė Antanina 138
Vaišvilienė Bronė 298
Vaitkaitis 397
Vaitkevičiai 121, 175
Vaitkevičienė 123
Vaitkevičienė Regina 917
Vaitkevičienė (Dargevičiūtė) Vanda 778, 779
Vaitkevičius 163, 390
Vaitkevičius P. 163
Vaitkevičius Petras 154
Vaitkevičius Vykintas 9, 15, 770
Vaitkevičiūtė (Tallat-Kelpšienė) Elžbieta 725
Vaitkunskaitė Alma 313
Vaitkus 25, 49, 397
Vaitkus A. 900
Vaitkus Viktoras 65
Vaitkutė Stasė 65
Vaivada A. 114
Vaižgantas 660, 895, dar žr. Tumas J.-Vaižgantas
Vakarinienė Audronė 524
Valaitis 390
Valančius Motiejus, vysk. 54, 65, 111, 113, 165, 381, 393, 651
Valatka Vitas 165
Valavičius 357
Valavičius Antanas 24
Valavičius Vladas 714
Valdemaras Augustinas 747
Valentinavičius Kazimieras 179
Valiūnas Silvestras 455
Valius 393
Vanagas A. 394, 395
Vankevičius 397
Vankys 397
Variakojis J. 877
Varkalys Steponas 281
Varmauskas 390
Varmauskas Petras 320, 324
Varnagys Alfonsas 28
Varnagys Kazys 752, 756
Varnagys Martynas 369
Varnagys Petras 715
Varnagys Simonas 358
Varnagys Stanislovas 30
Varnagytė-Ringailienė Zita 368
Varnelis Jonas 363
Varnienė Nijolė 665
Vaseris A. 613
Vasiliauskas 389, 393, 394
Vasiliauskas Ernestas 916, 917
Vasiliauskas Ipolitas 248
Vasiliauskas Romanas 252
Vasiliauskienė R. 894
Vasiliauskis 389, 393
Vaskela G. 253, 757
Vaznys Dovydas 173
Vaznys J. 623
Verikaitė Vitolda 917
Vėlavičius 236, 390
Vėlavičius Pranas 320, 323, 324
Velička 393
Vėlienė (Jakaitė) Stanislava 20, 407, 411, 413–415, 417, 418, 421, 425, 430, 432–436, 440, 444, 448, 461, 479
Vėlienė (Srėbaliūtė) Amelija 185–187, 302
Vėlienė A. 360
Vėlienė Vladislava 298
Velykis Mykolas 749
Velioglovskis V. 900
Vėlius 391, 631
Vėlius Aleksandras 360
Vėlius Aleksas 368, 407, 493
Vėlius Kazimieras 320, 324
Vėlius Norbertas 7, 10, 14, 17, 20, 277, 297, 298, 316, 329, 368, 375, 405, 406, 411, 413–415, 417–419, 421, 425, 426, 428, 430–437, 439, 440, 443, 444, 448, 457, 460–462, 465, 466, 468, 470–472, 474, 475, 478–489, 491–494, 512, 513, 671, 885, 899
Vėlius Pranas (Petro) 316
Vėliutė (Petkienė) Albina 407
Vėliutė (Turauskienė) Stasė 407
Vėliuvienė Ramunė 20, 411
Venckaitis 390
Venckaitis Jonas 512, 513
Venckienė Adelė 645
Venckūnaitė Aldona 52
Venckus 393
Venckus A. 714
Venckus Albinas 324
Venskienė Zofija 528
Venslauskas 295
Venslauskienė Juzė 298
Verdis Dž. 628, 727, 892
Vergilijus, poetas 857
Verikaitė Vitolda 916, 917
Vertelkaitė Eglė 11, 18
Veščiūnaitė Aldona 744–746
Vičiauskienė (Verbliugevičiūtė) Genovaitė 9, 16
Vyčinienė Daiva 4, 20
Vidikas 390
Vidmandas Edvardas 915
Vydūnas 890
Viekšaitė Kazytė 337
Vielavičius Jonas 311
Vielavičiūtė Stefa 513
Vielius A. 72
Vienažindis Antanas 456
Vienožinskaitė L. 618
Viknienė Petronėlė 368
Viknius 393
Viktorija, karalienė 624
Vilainis-Šidlauskas Adomas 899
Vilčinskis 390
Vileikis Justas 159
Viliušytė Irma 865
Vilkaitė (vėliau – Ivinskienė) Julija 63, 64
Vilkaitis Jonas 619
Vilkaitis V. 618
Vilkanauskaitė Marijona 358
Vilkanauskaitė Ona 185
Vilkanauskas Jonas 358
Vilkanauskienė Elena 358
Vingis A. 722
Virpyla 397
Virpylas 397
Virpučiauskas Pranas 357
Viršilai 69
Viršilaitė Konstancija (Kastelė) 367
Viršilas 118, 391
Viršilas Jonas 67, 74
Viršilas Juozapas 67, 74
Viržintas Antanas 23–26, 32–34, 284–289
Viržintas Kazimieras 24, 30, 284–288
Viržintas Petras (Povilas?) 55
Viržintas Stasys 284
Viržintas Zenonas 25, 284, 286
Viskantas Antanas, kun. 276
Vismantaitė Aušra 159, 862, 863, 865, 899
Vismantas 392
Vyšniauskai A. ir S. 943 
Vyšniauskaitė Angelė 252
Vyšniauskienė (Kaulakaitė) Oktavija 51
Višpulskis Bronius 29
Vyštartai 81
Vyštartaitė Angelė 106, 107
Vyštartas 392
Vyštartas Kazys 106, 107
Vyštartas Nikodemas 81
Vyštartas Petras 84
Vyštartienė 105
Vytautas Didysis 68, 87
Vitkauskaitė Elena 106, 107
Vitkauskas 390
Vitkauskas Stasys 359
Vitkus 393
Vitkus Jonas 317–319, 732
Vitkus Juozas (Adomo) 317–319
Vitkus Mečislovas 915
Vitkutė Elena 896
Vitrenka 28
Vizgirda Kazimieras 905
Vizgirda V. 871
Vojevodskaitė Arimeta 5, 12, 173, 910
Volodkienė 660
Volodkienė 895
Volskis Petras 752
Volungevičiūtė Natalija 727
Voluntaitė 39
Vosienė (Urbonaitė) Juzefa 410, 429, 438, 450, 453, 455, 456, 458; dar žr. Urbonaitė (Vosienė) Juzefa
Vosys Adomas 358, 369, 472, 480, 513
Voverienė Ona 615
Voverienė Zosė 527
Voveris 391
Vrangelis 129

  

Z

Zabetienė Virginija 106
Zabiela Gintautas 4, 119
Zabielaitė Genė 513
Zaborskaitė V. 662
Zakaras 393
Zakaras Vincas 84
Zaleska (Dambravičiūtė) Gabrielė 624
Zaleska Sofija 623
Zaleskiai 7, 14, 122, 127, 135, 151, 152, 622, 623
Zaleskis 150, 151, 625
Zaleskis Arnolfas 622
Zaleskis Baltramiejus 623
Zaleskis Domininkas 127
Zaleskis Jonas 623
Zaleskis Jurgis 127, 622, 623
Zaleskis Kazimieras 623
Zaleskis Leonas 624
Zaleskis Martynas 623
Zaleskis Mykolas 622, 623, 625
Zaleskis Motiejus 623
Zaleskis P. 623
Zaleskis Stanislovas 623
Zaleskis Vladislovas Mykolas, arkivysk. 624
Zan Jadvyga 163
Zandovas 393
Zaveckis 390
Zbarauskas 154, 390
Zeideraitė Zofija 29
Zeideris Jonas 34
Zelbienė Juzefa 68
Zybartaitė Bronė 53, 63
Zybartas 393
Zybartas Jonas 64
Zybartas Kazimieras 34
Zybartas Viktoras 282
Zybartienė Petronėlė 34
Zibertaitė-Musvycienė Bronė 336–340
Zigmantas III 173
Zimblienė Irena 863
Zimnachaitė A. 725
Zinkevičius Z. 395
Zytavlenko 645
Zobiela 393
Zubavičius 390
Zubovas 51
Zurys Jonas 619
Zvonkutė Jurgita 6, 13, 513, 514, 752, 910

 

Ž
Žadeikienė Juzefa (Gedeikytė) 39
Žadeikis 390
Žadeikis Aloyzas 39
Žadeikis Jonas 38, 39
Žadeikis Kazimieras 39
Žadeikis Povilas 39
Žadeikytė Juzė 39
Žakevičius 390
Žakevičius Pranas 10, 17, 282
Žalys Br. 745
Žardinskaitė Ladzė 664
Žąsytytė Marija 196, 210, 229, 237, 242, 521, 522
Želigovskis Lucijanas 760
Žemaitė 183
Žemeckis 390, 393
Žychlinskis (Żychliński) T. 624, 625
Žygelis Dalius 766
Žilevičienė 119
Žilienė Ona 635
Žilinskas 394
Žilinskas Saulius 917
Žilys 356, 392
Žilys A. 770
Žilys Juozas 65
Žilys Stasys 6, 13, 77, 687, 689, 696, 699, 700, 702, 703, 707, 899
Žilys Vaclovas 714
Žilytė Stasė 65
Žilius 392
Žymantas 392
Žiogas Valentinas 280
Žirgulys Aleksandras 744, 746
Žiūraitė M. 659–665
Žiūraitė Simona Marcelė 665
Žoromskis K. 871
Žukauskas 389, 393, 394
Žukauskas Dominykas, kun. 347
Žukauskas P. 100
Žukauskas Silvestras 749
Žukauskis 389, 393
Žukienė 606–608
Žulys B. 758
Žumbakienė Gražina 5, 12, 302, 910, 916
Žumbakys Zenonas 916
Žuromskaitė Brigita 917
Žutautaitė Elena 358
Žvinklytė Jurgita 863
Žvirdauskas Stasys 672, 673
Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt