lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Kvėdarna“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Česlovas Kudaba. Kvėdarnos apylinkių žemių ypatumai

 2. Romualdas Šinkūnas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus gamta

 3. Zigmas Malinauskas. Valsčiaus žemės gelmių sandara ir raida

 4. Kazys Šetkus. Paukštelių žiedavimas Šakėnuose

ISTORIJA

 1. Mykolas Michelbertas. Seniausia Kvėdarnos praeitis

 2. Gintautas Zabiela. Nasvytalių lobis

 3. Vykintas Vaitkevičius. Kvėdarnos šventvietės

 4. Edvardas Gudavičius. Gedimino pilies (Žemaitijos), Pagraudės srities ir Paragaudžio vietovės problematika

 5. Kazys Misius. Kvėdarnos apylinkių žemėvalda XVI–XVIII a.

 6. Kazys Misius. Iš Kvėdarnos miestelio praeities

 7. Edmundas Rimša. Kvėdarnos herbas

 8. Kazys Misius. Kvėdarnos apylinkių administracinė priklausomybė ir žemėvalda iki 1861 metų

 9. Kazys Misius. Visuomeninės organizacijos 1906–1940 m.

 10. Liepa Griciūtė. Bažnytinių procesijų reikmenys

 11. Virginijus Jocys. Kvėdarnos valsčiaus dvarų istorinė apžvalga

 12. Vida Girininkienė. Paragaudžio dvaro savininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis Antanas Montvila

 13. Kun. Kazys Žąsytis. Iš Kvėdarnos parapijos istorijos

 14. Kazys Misius. Lietuvių spaudos draudimo metai Kvėdarnos valsčiuje

 15. Kazys Misius. Iš Kvėdarnos pašto praeities

 16. Stanislovas Buchaveckas. Kvėdarnos valsčiaus pradžios mokyklos nacių okupacijos metais

 17. Stanislovas Buchaveckas. Žvilgsnis į Kvėdarnos valsčiaus 1942 m. gyventojų surašymo duomenis

 18. Antanas Lingis. Prisiminimai apie Kvėdarnos mokyklą

 19. Kazys Misius. Iš Kvėdarnos bibliotekos istorijos

 20. Eugenijus Ivanauskas. Sportinis gyvenimas Kvėdarnoje

 21. Kazys Misius. Iš Pajūralio praeities

 22. Kazys Misius. Trumpai apie Tenenių bažnytkaimį

 23. Kazys Misius. Šis tas apie Judrėnus

 24. Kęstutis Balčiūnas, Kazys Misius. Kvėdarnos vaistinės istorija

 25. Kazys Misius. Keletas žodžių apie medicinos pagalbą Kvėdarnoje iki 1940 m.

 26. Kazys Misius. Pokario metų represijos ir pasipriešinimo kovos Kvėdarnos valsčiuje

 27. Kazys Misius. Kvėdarnos valsčiaus kaimų istorinė apžvalga

 28. Istorinių dokumentų apie Kvėdarną publikacijos

 29. Kun. Adolfas Pudžemys. Pajūralio parapija ir jos kunigai pokario metais

 30. Marijona Dargevičienė, Kazys Misius. Kvėdarnos ambulatorija ir ligoninė pokario metais

 31. Marijona Dargevičienė. Kvėdarnos vidurinė mokykla pokario metais

 32. Aleksandras Šidlauskas. Mėgėjų meno žemėje

 33. Girėnas Povilionis. Kvėdarnos valsčiaus bažnyčių vargonai

 34. Povilas Šverebas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus bažnyčių varpai ir varpinės

 35. Milda Navickaitė. Kvėdarnos keramika

 36. Marijona Dargevičienė. Kraštotyros būrelis Kvėdarnos apylinkėje

 37. Stasys Navardauskas. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Kvėdarsta“ praeities

 38. Teresė Ūksienė. Partizanų ryšininkė Marijona Grygaliūtė-Urbonienė

 39. Aniceta Tribičiūtė. Kultūrinis gyvenimas Kvėdarnoje 1971-1987 metais

 40. Povilas Spurgevičius. Kvėdarnos bažnyčių architektūra

 41. Povilas Spurgevičius. Tenenių šv. Barboros bažnyčia

 42. Kazys Misius. Partizanų veiklos ir jų naikinimo 1945-1955 m. kronika

 43. Kvėdarnos bažnyčios apdovanojimo dokumentas. Parengė Kazys Misius

 44. Jurga Sparnauskienė. Sportas Kvėdarnos vidurinėje mokykloje

 45. Kazimieras Paliakas. Šventų-Žadeikių mokykla pokario metais

 46. Povilas Spurgevičius. Judrėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčia

 47. Atnaujinimo diplomas valstybės laisvajam miestui Kvėdarnai, esančiam Žemaičių kunigaikštystėje, Pajūrio paviete

 48. Marijona Dargevičienė. Kvėdarnos pieninė

 49. Povilas Spurgevičius. Pajūralio šv. Joakimo bažnyčia

  ATSIMINIMAI

 50. Kazys Misius. Iš tremtinės Palmiros Pudžemytės-Žąsytienės prisiminimų

 51. Benvenuta Dirginčienė. Tėvų pasakojimai ir mano vaikystės prisiminimai

 52. Neringa Paulauskaitė. Tremtinių ir politkalinių atsiminimai

 53. Kazimieras Šetkus. Prisiminimai apie medžioklę Pajūralio apylinkėse

 54. Kazimieras Šetkus. Prisiminimai iš Šakėnų

ATGIMIMAS IR DABARTIS

 1. Eugenijus Ivanauskas. Atgimimas ir Sąjūdis Kvėdarnoje

 2. Kvėdarnos seniūnijos dabartinio gyvenimo ekonominė apžvalga

 3. Kęstutis Balčiūnas. Trumpa politinių kalinių ir tremtinių Šilalės skyriaus istorija

 4. Aldona Gedvilienė. Kur klevai, kur Aitra teka – gimtinė Jauniaus mylima

 5. Rolandas Toleikis. Kvėdarnos seniūnija šiandien

 6. Eugenijus Ivanauskas. Visuomeninės organizacijos Kvėdarnoje

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Venantas Mačiekus. Papročių teisė ir tradicinė dorovė

 2. Marijona Čilvinaitė. Vestuvių papročiai Kvėdarnos apylinkėje (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)

 3. Vacys Milius. Tradicinis kvėdarniškių maistas

 4. Vacys Milius. Kvėdarnos seniūnijos kapinės

 5. Aldona Gedvilienė. Iš Lembo kaimo buities ir papročių (XIX a. pab. – XX a. pirmoji pusė)

 6. Adelė Vaidelienė. Kvėdarnos vandens malūnai ir tvenkiniai

 7. Ilona Burinskaitė. Kvėdarnos apylinkių koplytėlės

 8. Aloyzas Tarvydas. Persikėlimas per Jūros upę XX a. pirmojoje pusėje

 9. Andrius Šarmavičius. Kalvystė Kvėdarnos apylinkėje

 10. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai Kvėdarnos apylinkėse

 11. Janina Morkūnienė. Kinkomojo transporto vieta ir reikšmė valstiečių ūkinėje veikloje

 12. Janina Morkūnienė. Odų ir kailių naminio išdirbimo lokaliniai tapatumai

 13. Inga Levickaitė. Kvėdarnos siuvėjai

 14. Marija Kvederienė. Batsiuviai

 15. Janina Samulionytė. Stalo indai

 16. Elvyra Straševičienė. Medinė statyba

 17. Nijolė Pliuraitė Andrejevienė. Liaudies skulptorius J. Raibužis (1878-1958)

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Kvėdarniškių tautosaka didžiosiose tautosakos saugyklose ir bibliotekose

 2. Kvėdarniškių dainynėliai. Parengė Edmunda Vengrytė ir Audronė Vakarinienė

 3. Rateliai ir šokiai. Parengė Audronė Vakarinienė

 4. Pasakojamoji ir smulkioji tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas

KALBA

 1. Ona Kažukauskaitė. Kaip šneka kvėdarniškiai

 2. Marija Razmukaitė. Kvėdarnos apylinkės gyvenamųjų vietų vardai (kilmė ir daryba)

 3. Albina Auksoriūtė. Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės

 4. Aldona Gedvilienė. Lembo kaimo vietovardžiai

ĮŽYMŪS KRAŠTIEČIAI

 1. Stasys Skrodenis. Kazimieras Jaunius

 2. Vanda Černienė-Liatukaitė. Lietuvos kario ir jo šeimos istorija

 3. Kazys Misius. Profesorius, lietuvybės žadintojas Vilniaus krašte kun. Kazimieras Kibelis

 4. Kazys Misius. Dabartinės Kvėdarnos bažnyčios statytojas kun. Jonas Latvis

 5. Kazys Misius. Filosofas kun. Povilas Jakas

 6. Steponas Gečas. Stepono Dariaus nuopelnai Lietuvos sportui

 7. Kazys Misius. Pokalbis su menininku Liudviku Pociumi

 8. Kazys Misius. Beglobių vaikų motina Elena Kubilienė

 9. Ona Kažukauskaitė. Kvėdarnos apylinkių žodžių rinkėjas Bronius Palekas

 10. Kazys Misius. Žurnalistas ir muziejininkas Steponas Gečas

 11. Kazys Misius. Dailininkas keramikas Gvidas Raudonius

 12. Jonas Dautartas. Gyvenimas dviejuose kontinentuose

 13. Kazys Misius. Istorikas Benediktas Šetkus

 14. Aloyzas Stasytis. Monologas apie gyvenimą, kuris telpa žodžiuose sportas, teatras, literatūra, muzika

 15. Kazys Misius. Poetas ir žurnalistas iš Kalniškių Pranas Budvytis

 16. Juozas Šalkauskas. Gyvenimas jūroje

 17. Kazys Misius. Gamtos apsaugos entuziastas Juozas Stasinas

 18. Kazys Misius. Lietuvių atgimimo žadintojas, knygnešys kun. Kazimieras Kazlauskas

 19. Antanas Girčys. Rimkų šeima, dirbusi Dievui ir tėvynei

 20. Kazys Misius. Kvėdarnos klebonas kun. Antanas Tyrylis

 21. Jurga Sparnauskienė. Mokytoja, kraštotyros organizatorė Marijona Dargevičienė

 22. Gabrielius Josas. Kvėdarnos viršaitis Tomas Josas ir jo šeima

 23. Kazys Misius. Biografijų sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2000 10 31

Patikslinta, papildyta: 2002 03 07, 05 10, 05 17, 05 22, 12 04

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt