Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Kriūkai“ turinys

GAMTA

 1. F. Kavoliutė. Kriūkų apylinkių gamtovaizdis (paviršius, sandara, kilmė)

 2. F. Kavoliutė. Nemunas ir seniūnijos upeliai

 3. F. Kavoliutė. Augalija. Miškai

 4. S. Paltanavičius. Gyvūnija: žvėrys, paukščiai, žuvys ir vabzdžiai

 5. F. Kavoliutė. Saugomos teritorijos (draustiniai, Panemunių regioninis parkas) ir gamtos paminklai

ISTORIJA

 1. S. Puzinas. Krašto priešistorė

 2. V. Milius. Mitologija

 3. R. Batūra. Piliakalnių gadynė

 4. A. Vaičiūnas. Kriūkų senovė XVI–XVIII a. 

 5. V. Jocys, A. Vaičiūnas. Dvarų istorijos: Žemosios Panemunės, Ilguvos – Panykių, Sviatošino, Žeimio, Kretkampio

 6. A. Vaičiūnas. Bažnyčių ir parapijų praeitis. Ilguvos, Žemosios Panemunės, Paežerėlių, Sutkų, Marijavitų

 7. V. Milius. Kapinės: kaimų, parapijų, I ir II pasaulinių karų

 8. Pasakoja seni dokumentai

 9. A. Vaičiūnas. Parapijose dirbę kunigai

 10. R. Vyšniaveckienė. Valsčiaus žydai 

 11. Lenkai ir lenkų kalba valsčiaus dvaruose ir bažnyčiose

 12. Vokiečių tautybės gyventojai valsčiuje

 13. S. Buchaveckas. Caro valdžios gniaužtuose

 14. A. Vaičiūnas. Mokyklos ir mokytojai XIX amžiuje

 15. R. Čepas. Mokyklos ir mokytojai 1918–1940 m.

 16. K. Misius. Sukilimai Sūduvos žemėje 1831 m. ir 1863 m.   

 17. K. Misius. Spaudos draudimas 1864–1904 m.      

 18. A. Vaičiūnas. Rusų kolonistai 1909–1915 m.     

 19. R. Vyšneveckienė. Mokyklos ir mokytojai 1918–1940 m.

 20. G. Raguotienė. Visuomeninės organizacijos šauliai, pavasarininkai, jaunieji ūkininkai

 21. A. Andrijonas. 1919–1920 metų savanoriai

 22. L. Pranulis. Valsčiaus chorai: bažnytiniai, pasaulietiniai      ir jų chorvedžiai

 23. L. Pranulis. Orkestrai, kapelos

 24. K. Misius. Valsčiaus pašto agentūros 

 25. B. Raguotienė. Bibliotekos

 26. S. Buchaveckas. Valsčius sovietų ir vokiečių okupacijos metais

 27. S. Buchaveckas. Duoklės, švietimas, žemės ūkis

 28. Pokario metai

 29. A. Endriukaitis. Antisovietinis pasipriešinimas ir partizanai

 30. A. Vaičiūnas. Politiniai kaliniai ir tremtiniai

 31. Z. Marčiulionis. Kolektyvizavimas ir kolūkiai

 32. M. Matušakaitė. Architektūros paminklai

 33. M. Matušakaitė. Dailės paminklai

 34. St. Buchaveckas. Valsčius Pirmojo pasaulinio karo verpetuose ir kaizerinės okupacijos metais

 35. Šeimų istorijosSudarė A. Vaičiūnas, D. Valuckienė

 36. V. Liutkus, A. Vaičiūnas. Kaimų istorijos

 37. Atsiminimai

NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPIS

 1. S. Švabas. Sąjūdžio laikmetis

 2. S. Švabas. Partijos

ETNINĖ KULTŪRA

 1. V. Milius, A. Vyšniauskaitė, A. Stravinskas. Žemės ūkis, žemdirbystė

 2. V. Milius, A. Vyšniauskaitė, A. Stravinskas. Medžioklė

 3. V. Milius. Amatai ir amatininkai

 4. A. Vyšniauskaitė. Audimas

 5. A. Stravinskas. Technikos panaudojimas: kalvės, plytinės, lentpjūvės, vilnų karšyklos, aliejinės, kūlimo mašinos

 6. L. Klimka. Kalendorinės šventės

 7. L. Klimka. Liaudies meteorologija

 8. A. Vyšniauskaitė. Vardinės, krikštynos, vestuvės, laidotuvės

 9. A. Vyšniauskaitė. Darželiai

 10. A. Vyšniauskaitė. Sodai

 11. A. Stravinskas. Kryždirbystė

KALBA

 1. V. Armonavičius. Veliuoniečių tarmės ypatumai

 2. R. Vyšniaveckienė. Kriūkų apylinkių vietovardžiai

 3. R. Vyšniaveckienė. Pravardės

 4. V. Milius. Lietuviški užrašai parapijų kapinėse

TAUTOSAKA

 1. Dainos iš Dovydaičio rinkinio

 2. K. Grigas, V. Mačiekus. Pasakos, sakmės ir smulkioji tautosaka

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. 1.  A. Vaičiūnas. Rašytojai: poetas P. Lembertas, prozininkai Stasys ir Vytautas Tamulaičiai. Dailininkai: S. Nenorta, N. Vedegytė-Palubinskienė

 2. A. Vaičiūnas. Dainininkai, muzikai, vargonininkai: E. Mlynarskis, A. Vanagaitis, V. Mamaitis, B. Grincevičiūtė

 3. A. Vaičiūnas. Ministrai ir generolai: J. Sutkus, K. Germanas, M. Pačiulionis, S. Šilingas

 4. A. Vaičiūnas. Lietuvos kariuomenės karininkai: aviacijos kapitonas S. Stanaitis, pirmasis Vilniaus įgulos kapelionas J. Vyšniauskas, kiti karininkai – Vincas Gvildys, Stasys ir Steponas Dumčiai ir kt.

 5. A. Vaičiūnas. Kultūros, švietimo ir spaudos darbuotojai: J. Kriaučiūnas, P. Dumčius ir kt. 

 6. A. Vaičiūnas. Iš valsčiaus kilę mokslininkai G. Tamulaitis ir kt.

 7. A. Vaičiūnas. Įžymių žmonių biografijų sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 03 01

Patikslinta, papildyta: 2001 12 10, 2002 01 28, 02 18, 03 14, 03 29, 04 23, 05 17

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt