Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Kartena“ turinys

GAMTA

 1. Marija Jankauskienė. Saugomos Kartenos apylinkių gamtinės teritorijos aprašymas ir būklės įvertinimas

 2. Filomena Kavoliutė. Kartenos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio ypatybės ir vertybės

 3. Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija

 4. Petras Grecevičius, Algimantas Mečislovas Olšauskas. Kartenos apylinkių gamtos rekreacinės vertybės

 5. Edvardas Riepšas, Ramunė Urbonienė. Kartenos apylinkių augalija ir miškai

 6. Verutė Keblienė. Baublių apylinkių gamta ir jos išsaugojimo darbai

ISTORIJA

 1. Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių proistorė archeologijos ir ankstyvųjų rašytinių istorijos šaltinių duomenimis

 2. Mikelis Balčius. Baublių sidabro lobis XVII–XVIII a. (rastas 1937 m.)

 3. Aistė Užkurelytė. Kartena Gandingos valsčiuje XVI–XVIII a.

 4. Virginijus Jocys. Kartenos grafystė valdant didikams Nagurskiams

 5. Virginijus Jocys. Kartenos apylinkių XIX–XX a. pr. dvarų istorinė apžvalga

 6. Renata Alonderytė. Patrankoms griaudžiant

 7. Julius Kanarskas. Kartenos valsčius XIX a. – XX a. pirmoje pusėje (Valsčiaus istorinė ir ekonominė raida)

 8. Julius Kanarskas, Pranas Daukantas. Kretingos-Telšių geležinkelio statyba, Kartenos–Kūlupėnų geležinkelio stoties veikla

 9. Bronė Butkuvienė. Valsčius vokiečių okupacijos metais

 10. Jurgis Barisa. Prisiminimai iš Kartenos ir jos apylinkių (Prieškaris, karas, trėmimai, kolūkių organizavimas ir ūkinė gamybinė veikla, įdomūs šio krašto žmonės)

 11. Audronė Končienė. Baublių apylinkės pokario tremtiniai

 12. Bronė Butkuvienė. Tremtinių prisiminimai

 13. Juozas Valuckas. Kartenos valsčiaus partizanai (Partizanų sąrašas, nuotraukos)

 14. Danguolė Gedgaudienė. Trėmimai ir rezistencinis judėjimas Kartenos valsčiuje (1940–1952 m.)

 15. Pranciškus Šernas, Kazys Misius. Paštas ir jo darbuotojai (Apie Baublių, Budrių, Kartenos ir Kūlupėnų paštų skyrius)

 16. Julija Mačiukienė. Baublių kaimo mokyklos istorija

 17. Vanda Jonkuvienė, Julius Kanarskas. Budrių mokykla

 18. Bronė Butkuvienė. Kartenos mokykla

 19. Viktoras Stropus. Kūlupėnų mokyklos

 20. Kostė Macienė. Saviveikla ir klubinių įstaigų veikla (Apie Kartenos, Kūlupėnų, Kalniškių, Baublių, Budrių ir Raguviškių kultūros namų veiklą nuo jų įsikūrimo iki mūsų dienų)

 21. Nijolė Strolienė. Kartenos apylinkių bibliotekos nuo jų įsikūrimo iki mūsų dienų

 22. Danguolė Klovienė, Bronė Butkuvienė. Kartenos vaistinė

 23. Antanina Petkienė, Dalija Kiliesienė, Bronė Butkuvienė ir kt. Kartenos ligoninė

 24. Vacys Vaivada. Kartenos bažnyčios istorinė raida XVII–XVIII a.

 25. Bronė Butkuvienė. Kartenos bažnyčios ir parapijos apžvalga

 26. Alfonsas Motuzas, Inga Petreikytė. Iš Kartenos parapijos kultūros istorijos (Kartenos giesmininkai, orkestras, giesmės, muzika, religinės organizacijos ir draugijos)  

 27. Jolanta Kletkutė. Pakutuvėnų parapija (istorija, etnografija, kultūra)

 28. Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių kultūros vertybės ir paminklai

 29. Zita Domarkienė. Ką išsaugojo žmonės (Baublių apylinkės kryžiai, skulptūros ir t. t.)

 30. Julius Kanarskas. Mišučių dvarininkai Mongirdai

 31. Veronika Simutienė. Aleksandrovo apylinkės ir žmonės

 32. Vilma Marcevičienė. Asteikių kaimas

 33. Zita Domarkienė. Apie Baublių apylinkės kaimus

 34. Genovaitė Paulikaitė. Budrių apylinkės kaimai. Sauserių ir Prystovų kaimai

 35. Bronė Butkuvienė. Stropelių kaimas

 36. Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių kaimų istorinė apžvalga

 37. Bronė Butkuvienė. Kartenos žydai

 38. Bronė Butkuvienė, Aušra Norkutė. Martinaičių kaimas

 39. Bronė Juzuitienė, Alfonsas  Kaknevičius. Atgimimo sąjūdžio atgarsiai

 40. Adolfas Kaknevičius. Svarbesni pastarojo meto įvykiai, žemės nuosavybės grąžinimas

 41. Zita Rapalienė. Kartenos seniūnijos socialinė-ekonominė apžvalga

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Julius Kanarskas. Senosios kaimų kapinės (Istorija, aprašymai, planai, fotofiksacija)

 2. Julius Kanarskas. Smulkioji liaudies architektūra (Koplytėlių, koplytstulpių, medinių kryžių aprašymai, brėžiniai, fotofiksacija)

 3. Zita Domarkienė. Senieji kaimo meteorologai

 4. Nijolė Vasiliauskienė. Kaimo šviesuolė Bronė Liuberkienė (Apie gimtojo kaimo istorijos, dainų, pasakojimų ir pan. rinkėją, gyvenančią Baublių kaime)

 5. Nijolė Vasiliauskienė. Gintarų kaimo senoliai

 6. Juozas Mickevičius. Istoriniai-etnografiniai Kartenos apylinkių aprašymai (iš Kretingos kraštotyros muziejaus fondų)

 7. Rita Balkutė. Sveikatos ir ligų samprata, liaudiška ligų diagnostika gydymo būdai ir priemonės

 8. Asta Venskienė. Moters stereotipinis grožis ir jo kūrimas

 9. Budrių bažnytinės vėliavos 

 10. Juozas Balčikonis. Kartenos apylinkių audiniai

 11. Antanas Sauseris. Pažadėtoji žemė

 12. Petrutė Pauliutė-Bitinienė. Mano atsiminimai (apie Aleksandrovo apylinkes)

 13. Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė

 14. Vacys Milius. Kartenos parapijos kapinės

 15. Regina Balčikonienė-Songailaitė. Dailės darbai Kartenai

KALBA

 1. Juozas Aleksandravičius. Kretingos tarmė

 2. Vida Paulauskienė. Vietovardžiai Budrių parapijoje

 3. Virginijus Jocys. Istoriniai Kartenos apylinkių vietovardžiai

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Danutė Šorienė. Tautodailininkai (Kartenoje ir jos apylinkėse gyvenantys liaudies menininkai – Jurgis Račkauskas, Arvydas Klova, Antanas Songaila, Žydrūnas Siurblys, Liucija Plonienė, Virginija Barzdžiuvienė)

 2. Bronė Butkuvienė. Visuomenės veikėjas, Rainių kankinys, pedagogas Antanas Dibisteris

 3. Julius Kanarskas. Išeivijos spaudos bendradarbis, agronomas Jonas Lūža

 4. Julija Mačiukienė. Įžymūs Baublių kaimo žmonės. Solistas Antanas Kablys

 5. Genovaitė Paulikaitė. Žymūs Kartenos krašto meno ir kultūros darbuotojai, kraštiečiai: Regina Balčikonienė, Vladislovas Domarkas, Algimantas Jablonskis, Adolfas Drungilas, Ada Seselskytė ir kt.

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2002 01 25

Patikslinta, papildyta: 2002 04 15, 05 10, 05 23, 05 27, 2003 01 22, 2005 03 18

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt