Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Kapčiamiestis“ turinys 

GAMTA

 1. Daiva Patalauskaitė. Augalija

 2. Gyvūnija

 3. Vytautas Stacevičius. Kapčiamiesčio apylinkės miškai

 4. Vytautas Stacevičius. Kapčiamiesčio giria

 5. Juozas Žitkauskas. Maumedžių karalius – girininkas Antanas Olšauskas

 6. Kęstutis Labanauskas. Justinavo (Vainežerio) dvaro parkas – gyvasis gamtos muziejus

 7. Rimvydas Kunskas. Unikalus gamtos kampelis – Pinčiaragis

 8. Rimvydas Kunskas. Kapčiamiesčio apylinkių kraštovaizdis

 9. Rimvydas Kunskas. Upės ir ežerai bei jų „gyventojai“

ISTORIJA

Nuo seniausių laikų 

 1. Gintautas Zabiela. Akmens amžiaus stovyklos

 2. Gintautas Zabiela. Piliakalniai, alkakalniai

 3. Gintautas Zabiela. Paveisininkų piliakalnis

 4. Senieji Kapčiamiesčio gyventojai

 5. Algirdas Baliulis. Miestelio įkūrimas

 6. Povilas Spurgevičius. Senosios Kapčiamiesčio bažnyčios

 7. Algirdas Baliulis. Žygimantas Senasis, Kapočius Vasiljevičius ir kiti Kapčiamiesčio valdytojai

 8. Algirdas Baliulis. Kapčiamiesčio apylinkių dvarai (Kapčiamiesčio, Justinavas, Kamarūnai, Jurgeliškės, Zivučiškės, Mikalina, Avirnyčia ir kt.)

 9. Algirdas Baliulis. XVIII a. I pusės siautėjusio bado, maro pasekmės Kapčiamiesčio kraštui

 10. Algirdas Baliulis. Kapčiamiesčio raida XVIII–XIX a. (jo kūrimasis, statybos, žmonės)

 11. Algirdas Baliulis. Šimtametis su Ablomavičiais (Ablomavičių šeimos giminė, kilmė, šeimos sudėtis, reikšmė Kapčiamiesčiui ir jo apylinkėms, Justinavo dvaro atsiradimas, senovės gynybiniai įtvirtinimai)

 12. Vida Girininkienė. Kapčiamiestis XIX a. karų, sukilimų verpetuose

 13. Vida Girininkienė. Karas su švedais, Jėzuitų vienuolyno statyba

 14. Prancūzų armijos atsitraukimas

 15. Vida Girininkienė(?). 1830–1831 m. sukilimas bei E. Pliaterytės pėdsakai Kapčiamiestyje

 16. 1863 m. sukilimo aidai

 17. Povilas Spurgevičius. Kapčiamiesčio bažnyčios architektūros, meno paminklai. Iškilesni kunigai

Kapčiamiestis XX a. iki 1940 m.

 1. Pirmasis pasaulinis karas

 2. Lietuvos kariuomenės mūšis su lenkais

 3. Juozas Kuckaitis. Kapčiamiesčio savanoriai

 4. Juozas Kuckaitis. Lenkiškųjų „partizanų“ siautėjimai

 5. a) Poručikas – komendantas Chmūra (Pilevskis)

 6. b) Varviškės savivalda

 7. Ričardas Čepas. Kapčiamiesčio valsčiaus susikūrimas (XIX a. pabaiga–1950 m.)

 8. Visuomeninės ir politinės organizacijos

 9. Gyventojų tautinė sudėtis

 10. Kapčiamiesčio „amarnia“

 11. Paštas Kapčiamiesčio valsčiuje, periodiniai leidiniai ir jų prenumerata

 12. Kapčiamiesčio ekonomika (žemės ūkis, miškai, žvejyba)

 13. Nijolė Marcinkevičienė. Maistas XX amžiaus pirmoje pusėje (2007 08 21)

Kapčiamiestis 1940–1988 m.

 1. Pirmieji sovietų okupacijos vėjai Kapčiamiesčio valsčiuje

 2. 1941 m. birželio trėmimai. Pirmieji tremtinių ešelonai iš Kapčiamiesčio valsčiaus

 3. Stanislovas Buchaveckas. Vokiečių okupacija. Kapčiamiesčio ekonominė–socialinė padėtis 1941–1945 m.

 4. Antrojo Pasaulinio karo audros Kapčiamiestyje ir aplink jį

 5. Romas Sadauskas. Tariama ir nuoširdi Dainavos partizanų parama kapčiamiestiečams karo metu

 6. Tarybinių karių paskutinė vieta – kapinės bei plačioji geografija, žvelgiant iš ten

 7. Rūstusis pokaris miškingose Kapčiamiesčio apylinkėse – stribų būrių kūrimasis

 8. Bronius Kašelionis. Partizanai Kapčiamiesčio krašte

 9. Romas Sadauskas. Istorinė asmenybė mokytoja Ona Sukackienė – auka ar didvyrė?

 10. Birutė Stacevičienė. Pokariniai tremtiniai ir istorijos liudijimai jų prisiminimuose

 11. Žemės ūkis. Kapčiamiesčio valsčiaus kolūkio kūrimasis, kolektyvizacija

 12. Kapčiamiestis – apylinkės centras

 13. Antisovietinis pasipriešinimas:
  a) Kun. Igno Plioraičio prisiminimai
  b) Kun. Sakavičių prisiminimai
  c) KGB agentų veikla Kapčiamiestyje
  d) Antisovietinės veiklos atspindžiai
  e) „Katalikų bažnyčios kronikoje“

 14. Kapčiamiesčio gatvės bei jų pavadinimai

 15. Algimantas Miškinis. Miestelio architektūra bei urbanistika

 16. Juozas Žitkauskas. Kapčiamiesčio „smarkuoliai“ – savotiškos vietos žvaigždės

Kaimų istorijos

 1. Macevičių palivarkas

 2. Zigmas Sabalius, Veronika Povilionienė. Karaivonių kaimas

 3. Purvinų kaimas

 4. Linas Janulevičius. Semoškai

 5. Nijolė Marcinkevičienė. Nasūtai 

 6. Padumbliai

 7. Mėčiūnai

 8. Žmirklės

Kapčiamiestis dabar (arba Atkūrus Nepriklausomybę)

 1. Birutė Stacevičienė. Sąjūdžio susikūrimas dabar

 2. Žemės ūkio reorganizacija

 3. Kapčiamiestis – seniūnijos centras

 4. Ūkininkavimas bei kitas verslas Kapčiamiestyje

 5. Šiandieninė Kapčiamiesčio ekonominė padėtis

 6. Nauji paminklai bei jų atsiradimo iniciatoriai

 7. Politinės bei visuomeninės organizacijos šiandien

Kultūrinis gyvenimas

 1. Bažnyčios chorai, vargonininkai bei choristai

 2. Klubininkystė, mėgėjų menas Kapčiamiestyje iki 1841 m. (vaidinimai, gegužinės, sueigos ir pan.)

 3. Juozas Žitkauskas. Naujų formų ieškojimas kultūroje sovietinės okupacijos metais

 4. Juozas Žitkauskas. Kapčiamiesčio kultūros namų veikla

 5. Juozas Žitkauskas. Meno kolektyvas, jų vadovai, dalyvavimas rajono, respublikos šventėse

 6. Birutė Stacevičienė. Tradicinės šventės

 7. Bibliotekos Kapčiamiestyje (bibliotekų skaitytojai, knygos bibliotekose)

 8. Juozas Žitkauskas, Birutė Stacevičienė. Profesionalaus meno sklaida bei propagavimas

Švietimas

 1. Pirmosios mokyklos ir pirmieji mokytojai Kapčiamiestyje ir jo valsčiuje

 2. Kapčiamiesčio daraktoriai

 3. Švietimas nepriklausomos Lietuvos laikais 1918–1940 m.

 4. Vokiečių okupacija ir mokykla

 5. Birutė Stacevičienė. Kapčiamiesčio progimnazija – dabartinės mokyklos pradžia

 6. Mokyklos Kapčiamiesčio valsčiuje

 7. O. Lukoševičienė. Kapčiamiesčio lopšelis–darželis „Pušelė“

 8. O. Lukoševičienė. Lazdijų r. ugdymo ir globos centras „Židinys“

KALBA 

 1. Pavadinimo etimologija

 2. Asta Leskauskaitė. Kapčiamiestiečių šnekta

 3. Mažų ir didelių Kapčiamiesčio vietų vardai

 4. Kapčiamiestiečių vardai ir pavardės

 5. Asta Leskauskaitė. Kapčiamiesčio apylinkių šnektos žodynėlis

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė

 2. Jonas Mardosa. Žemdirbystės tradicijos

 3. Nijolė Marcinkevičienė. Kapčiamiesčio krašto kalendorinių švenčių papročiai

 4. Rita Balkutė. Žmonių tarpusavio santykiai

 5. Kapčiamiesčio sodybos (želdiniai; gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai; namų apyvokos daiktai; vidaus interjeras)

 6. Amatai

 7. Kapčiamiesčio smulkioji architektūra (mediniai, geležiniai kryžiai kt.)

 8. Vaidas Banys. Kapčiamiesčio valsčiaus kapinės

 9. Nijolė Marcinkevičienė. Tradiciniai patiekalai

 10. Indai ir įrankiai

 11. Žmonių apranga, avalynė

 12. Kapčiamiestiečių šeima, vaikų auklėjimas

 13. Prietarai

 14. Audronė Kiršinaitė. Laidotuvių papročiai, marininmas

 15. Liaudies medicina, meteorologija, pedagogika

 16. Birutė Stacevičienė. Kapčiamiesčio etnografinis muziejus ir etninė veikla Kapčiamiesčio seniūnijoje

TAUTOSAKA

 1. Kapčiamiesčio deimančiukai archyvuose

 2. V. Šatkauskienė. Kapčiamiesčio dainų melodika ir dainavimo ypatumai

 3. Muzikos instrumentai ir atliekamos muzikos ypatumai

 4. Birutė Stacevičienė, Veronika Povilionienė. Žymiausi dainų pateikėjai

 5. Kapčiamiesčio etnografiniai ansambliai

 6. Dainos

 7. Rateliai, žaidimai

 8. Šokiai

 9. J. Šemetaitė. Vaikų folkloras ir jo muzikinis kontekstas

 10. Pasakojimai, smulkioji tautosaka (pasakos, anekdotai, pasakojimai, oracijos, raudos, giesmės, patarlės–priežodžiai)

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Biografijų sąvadas

 2. Gimę Kapčiamiesčio valsčiuje

Česlovas Sasnauskas – kompozitorius

Mečislovas Bulaka – dailininkas

Vincas Kazokas – poetas, žurnalistas

Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė – liaudies dainų atlikėja

Kazys Kadziauskas 

Vincas Korsakas – poetas, publicistas, politinis kalinys

A. Valenta

Zenonas Rudzika – fizikas

Juozas Žibūda – aktorius

Marija Skrabulytė-Žibūdienė – chorvedė

Ona Stražnickienė – žurnalistė

Gražina Bigelytė-Bulavienė – televizijos diktorė

Česlovas Burba – žurnalistas

Linas Janulevičius – istorikas, leidėjas

M. Chmieliauskaitė-Lukoševičienė

Juozas Stankevičius – tautodailininkas

Juozas Ašembergas – politikas, diplomatas

Antanas Orliukas – fizikas

Arvydas Gaičiūnas – cirko artistas

Martynas Jarašius – dainų pateikėjas

Petras Kadziauskas

Ignotas Juozas Kelmelis – prelatas

Antanas Kelmelis – choro dirigentas, pedagogas

Rimantas Antanas Korsakas  psichologijos m. dr.

Jonas Algirdas Kvedaras – žurnalistas

Česlovas Subačius – pedagogas, poetas

Elė Valentaitė-Juozulynienė – dainininkė

Gabrielė Barkauskaitė-Bačanskienė

Juozas Lazauskas – inžinierius, mechanikas

Jonas Sabaliauskas – poligrafininkas, spaudos darbuotojas

Juozas Skrabulis – spaudos darbuotojas

Vitas Ūsas  žurnalistas

Petras Vytautas Vengrauskas – ekonomistas, pedagogas

Stasys Kričiala – sporto treneris

Pranas Juškaitis – vargonininkas

Valdas Lazauskas – dainininkas

Zigmas Sabalius – mokytojas

Salomėja Pilveckienė – dainininkė

Juozas Žitkauskas – kultūros darbuotojas

 1. Gyvenę–gyvenantys

 Vincas Palukaitis – pedagogas, literatas, varpininkas

Emilija Pliaterytė

Antanas Kėrys – kraštotyrininkas

Ona Sukackienė – pedagogė

Birutė Stacevičienė – pedagogė, muziejininkė, visuomenininkė

Vytautas Stacevičius – miškininkas, visuomenininkas

Albinas Blažauskas – muzikas

Ignas Plioraitis – kunigas, aktyviai priešinęsis sovietinei santvarkai

Vytautas Janulevičius – pedagogas, publicistas

Antanas Olšauskas – miškininkas

Aleksandras Labanauskas – kunigas

Juozapas Zdebskis – kunigas, aktyviai priešinęsis sovietinei

Dalius Mockevičius – pedagogas

Ona Sorakienė –– liaudies dainų pateikėja

 

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Bibliografinis sąvadas

 

Asmenvardžių rodyklė

 

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Kapčiamiesčio valsčiaus žemėlapis

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2007 08 21

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt