lankymasis šioje svetainėje

 


Jubiliejus – įkvėpimas ateičiai

Angelė Buškevičienė

Abipus Nemuno,
„XXI amžiaus“ priedas, 2001 08, nr. 15

Junigeda – taip XIII amžiuje vadinta Veliuona – liepos 6 ir 7 dienomis paminėjo Magdeburgo teisių suteikimo 500-ąsias metines. Atidengtas jubiliejui skirtas paminklinis akmuo Junigedos aikštėje, pašventinta Veliuonos vėliava, atidaryta Veliuonos krašto liaudies meno paroda prie A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos, pastatytas paminklas LLA įkūrėjui, brigados generolui Kaziui Veverskiui jo vardu pavadintoje gatvėje, pristatyta monografija „Veliuona“.

Liepos 8-ąją Veliuonos parapija paminėjo savo įkūrimo 580 metų sukaktį. Tądien veliuoniškiai džiaugsmingai sutiko Kauno arkivyskupo augziliarą generalvikarą vyskupą Rimantą Norvilą. „Vyskupo atvykimas – tai parapijos darbų įvertinimas, tai pamokantis žodis, tai palaiminimas ir įkvėpimas ateičiai eiti ir kurti Dievo karalystę“, – sakė Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius, kurio penkerių metų kunigystė paženklinta meile žmogui, Visuotinei Kristaus Bažnyčiai.

***

Prie įvažiavimo į miestelį vysk. R. Norvilą su duona, gėlėmis ir šokiu sutiko gausus būrys veliuoniškių. Garbų svečią pasveikino Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius, klebonas kun. A. Stanevičius, gretimų parapijų kunigai, dekanas. Einantį į maldos namus vyskupą sveikino katalikiškų organizacijų atstovai. Jie pristatė savo veiklą, o stendai, albumai, iliustruoti nuotraukomis, bylojo apie parapijos dvasinį gyvenimą.

Iškilmes pradėjęs kun. A. Stanevičius pasidžiaugė jubiliejumi, supažindino svečius su garbinga Veliuonos parapijos istorija, joje pasiaukojamai dirbusiais kunigais, pasidžiaugė, kad graži Veliuona ir parapija yra ir šiandien, po 580 metų, kad „Viešpaties kviečiami renkasi žmonės pasimelsti, pabūti drauge, vieni kitiems padėti“. Nors ir sunkiai, bet po visų sovietmečio draudimų atgyja bendruomeniškumas, atgyja noras gyventi dvasinį gyvenimą, sakė klebonas. Dar nedaug praėjo laiko nuo paskutinio arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus apsilankymo, kai jie teikė Sutvirtinimo sakramentą, o jau nemažas būrys jaunuolių buvo pasiruošę tapti visateisiais ir dorais katalikais, vykdyti Kristaus valią, drąsiai išpažinti tikėjimą.

Pašventinęs jubiliejinį medalį, vysk. R. Norvila aukojo šv. Mišias, sakė pamokslą. Ganytojas sakė esąs susirūpinęs jaunimo ateitimi, tai yra ir visos Lietuvos problema. Vyskupas kvietė ieškoti efektyvių bendravimo su jaunimu formų, skleisti ir ginti tikėjimą, kad žemiškajame gyvenime paliktume gilius pėdsakus. Tardamas nuoširdžius žodžius jaunimui, vyskupas R. Norvila negalėjo ramiai nutylėti ir jaudinančių skaudulių. Žmones apėmusį kerštą ir neapykantą turi nugalėti tikėjimas. Jaunimą daug kas vilioja, yra pačių įvairiausių pagundų, tačiau blogiui reikia pasakyti griežtą „ne“ ir eiti ten, kur kviečia pareiga, ištikimybė, dora, tikroji meilė, eiti tokiu keliu, kurį nurodo Kristus, Švč. Mergelė Marija.

***

Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų katalikų bažnyčia ir parapija įsteigta ir aprūpinta beneficija Vytauto Didžiojo (1421) metais. Įsteigimo dokumentas surašytas Trakuose, dalyvaujant Žemaičių vyskupui Motiejui, Vilniaus vaivadai Manivydui, Vilniaus pilininkui Astikui ir kt. kad būtų iš ko išlaikyti bažnyčią ir kleboną, Vytautas padovanojo žemutinę Veliuonos miestelio dalį (iš Jurbarko pusės) su visais gyventojais ir jų žemėmis, krautuvėmis, smuklėmis, mėsinėmis, tris ūkininkus Rusteikonių kaime, prie Nemuno pievą, kurioje pripjaunama 30 vežimų šieno, ir dar trijų tarnybų žemę Jurbarke. Tokia buvo pradžia.

Ilgainiui keitėsi parapijos ribos, bendruomenės religinis gyvenimas. Parapijos praeitis – didinga ir graži, liūdna ir džiaugsminga. Veliuonos parapijoje gyveno ir dirbo daug įdomių bei garsių žmonių. Tai kunigas Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis–Zabitis, kunigas rašytojas Adolfas Sabaliauskas–Žalia Rūta ir kt. Veliuonos bažnyčios šventoriuje palaidoti kunigai Jonas Tomas (1852–1919), Pranciškus Matulaitis (1920–1992), Antanas Jodelis (1913–1995), 1990-aisiais šventoriuje perlaidoti ir broliai Juškos.

Kiekvienais metais Veliuonos parapija vis mažėja, nerimauja klebonas kun. A. Stanevičius. Iki 1940 metų religinėms organizacijoms Veliuonoje priklausė per tūkstantį žmonių, o šiandien parapijoje tėra tik apie 900 tikinčiųjų. Vis dėlto parapijoje pastebimas aktyvus katalikiškas gyvenimas. Nesnaudžia parapijos jaunimas, daug nuveikia „Caritas“, Šeimos centro darbuotojai, parapijos aktyvas, bažnyčios choras. Gražiai praėjo Jubiliejiniai metai. Dalyvauta iškilmėse Vilniuje, Šv. Kazimiero atlaiduose. Kaune – Eucharistiniame kongrese, giesmių šventėje „Kristui gieda visa Lietuva“, lankytasi Žemaičių Kalvarijoje, Kryžių kalne, Šiluvoje. Vyskupas R. Norvila pasidžiaugė atliktais darbais parapijoje, bendruomenės augimu. Prasmingų darbų, gražių iniciatyvų įkvėpėjas – parapijos klebonas kun. A. Stanevičius. Pradėjęs pastoracinį darbą Veliuonoje prieš penkerius metus, jis rado tikrą lobį – gerai išsilaikiusių metrikų, santuokų registravimo, bažnyčios organizacijų knygų, daugybę kanceliarinių dokumentų, įvairių leidinių. Viską sugabeno į varpinės bokštą ir sudėliojo į gražią senovinę spintą. Per trumpą laiką su pagalbininkais Angele Kvietkauskiene, Jonu ir Halina Kulikauskais, Stase Treškiene, Salomėja Tamošaitiene ir kitais parapijos aktyvistais sutvarkė varpinės bokšto patalpas ir įrengė muziejų, kuriame gausu vertingų dokumentų, eksponatų. Kun. A. Stanevičius nemėgsta apie save kalbėti. O parapijiečiai negaili gražių žodžių apie klebono gerus darbus, jo pastangas gerinti parapijos bendruomenės dvasinį gyvenimą. „Šventėme Kūčių vakarienę, Kalėdų Senelio apsilankymą, margučių dieną, susikaupėme per adoracijos dieną, su malda palydėjome abiturientus į gyvenimą“, – vardija parapijiečiai. Ir tai ne tik pasibaigusių Jubiliejinių metų akimirkos, tai jau tampa kasmetė graži tradicija. Šiandien Veliuonos parapija pasiaukoja Dievo gailestingumui ir Švč. M. Marijos globai.

„Tikiu, kad tikėjimo tiesos pasieks širdis mokinių, kurie savo darbais rašys XXI amžiaus Veliuonos istoriją“, – sako ilgametis pedagogas tikybos mokytojas Justinas Palukaitis.

***

Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skirta mokslinės kraštotyros monografijų serija „Lietuvos valsčiai“. Tik ką išspausdinta knyga „Lygumai. Stačiūnai“. Prieš metus dienos šviesą išvydo knyga „Žiobiškis“. Kiek anksčiau išleistos knygos „Plateliai“, „Širvintos“, „Obeliai. Kariaunos“, „Žagarė“. Šią solidžių knygų seriją leidžia „Versmės“ leidykla. Vienas iš serijos sumanytojų – ilgametis Vilniaus universiteto kraštotyrininkų, „Romuvos“ vadovas, J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus. Jis yra ir knygų serijos redakcinės komisijos pirmininkas. Pagrindinis knygų leidėjas, dažniausiai ir pagrindinis rėmėjas – „Versmės“ leidyklos vadovas, verslininkas Petras Jonušas. Knyga apie Veliuoną skirta Magdeburgo teisės suteikimo Veliuonai 500-ajam jubiliejui. Ši monografija – pirmasis bandymas apžvelgti Veliuonos apylinkių istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Knygoje plačiai aprašoma Veliuonos parapija. Dar kvepiančią dažais knygą apie Veliuoną parapijiečiai įteikė savo klebonui kun. A. Stanevičiui kaip prisiminimą apie jubiliejų.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt