Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Jieznas. Stakliškės“ turinys

GAMTA

 1. Vincas Mikaila. Geologinių sąlygų apžvalga

 2. Algirdas Gaigalas. Verknės atodangos

 3. Jurgis Stašaitis. Žydrūnas Preikša. Paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka

 4. Kęstutis Kilkus. Hidrologinė aplinka

 5. Daiva Patalauskaitė. Augalijos įvairovė

 6. Teresė Murauskaitė. Jiezno apylinkių miškai

 7. Paulius Kavaliauskas. Alšios hidrografinis draustinis

 8. Ričardas Kazlauskas. Verknės gyvūnijos bruožai

 9. Ramūnas Ašmantas. Stakliškių girininkijos istorija

 10. Algirdas Gaigalas. Užuguosčio bažnyčios mūro akmenų tyrimai

 11. Svetlana Markovskaja, Aušra Treigienė. Gojaus miško sausumos ir vandens mažieji grybai

 12. Jurga Motiejūnaitė. Gojaus ąžuolyno kerpės

 13. Gražina Adomonytė. Gleivūnų įvairovė Gojaus ąžuolyne

 14. Rimvydas Kunskas. Užuguosčio kraštovaizdis

ISTORIJA

 1.  Algirdas Girininkas. Jiezno ir Stakliškių apylinkių priešistorė

 2. Aivas Ragauskas. Jieznas nuo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose iki XIX a.

 3. Raimonda Ragauskienė. Stakliškės nuo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose iki XIX a.

 4. Linas Kvizikevičius. XIV a. Stakliškių papuošalų lobis

 5. Vytautas Kuzmickas. Benčiakiemio. Liciškėnų. Verbyliškių.Pelekonių. Vilūnėlių kaimų istorijos

 6. Vida Girininkienė. Jieznas XIX a. II p.—XX a. I p. įvykiuose (1863 m. sukilimo aidai. daraktoriai ir slaptosios mokyklos)

 7. Vytautas Kuzmickas. Dvarų istorijos

 8. Povilas Spurgevičius. Jiezno bažnyčios istorija

 9. Janina Stuokaitė. Pacų rūmai

 10. Vykintas Vaitkevičius. Mitologinės vietos Stakliškių apylinkėse

 11. Danutė Mardosienė. Trečionių kaimo istorija

 12. Rita Balsevičiūtė. Kristapiškių kaimo istorija

 13. Vytautas Kuzmickas. Jiezno žydai (XVI a.—XIX a.)

 14. Vytautas Kuzmickas. Jiezno valsčiaus  šeimų istorijos

 15. Vytautas Kuzmickas. Jiezno parapija ir dvasiniai ganytojai

 16. Vytautas Kuzmickas. Valsčiaus mokyklos XVII a.- XIX a.

 17. Vytautas Kuzmickas. Valstiečių kova prieš nacionalinę priespaudą XIX a.

 18. Povilas Spurgevičius, Rita Balsevičiūtė. Stakliškių bažnyčios istorija

 19. Rita Balsevičiūt,  Povilas Spurgevičius. Užuguosčio bažnyčia: architektūra. dailė. atlaidai...

 20. Vaidas Banys. Kapinių paminklai

 21. Algirdas Šiupšinskas. Guostelės kaimo istorija

 22. Danutė Mardosienė. Valsčiai žemėlapiuose nuo XIX a.

 23. Vytautas Kuzmickas. Rekrūtystė Jiezno valsčiuje 1801m. -  1874 m.

 24. Kazys Misius. Iš pašto istorijos

 25. E. Rimša. Stakliškių herbas

 26. Vincas Mikaila. Stakliškių gydyklos

 27. Vytautas Kuzmickas. Jiezno valsčiaus teismas XX a. pradžioje

 28. Vytautas Kuzmickas. Taupomųjų kasų veikla

 29. Vytautas Lesčius. Kovos dėl nepriklausomybės Jiezno apylinkėse 1919 m.

 30. Vita Žiukienė. Jieznas tarpukariu

 31. Vytautas Skebas. Jiezno valsčiaus gyventojų mokesčiai ir prievolės 1940—1944 m.

 32. Raminta Ikasalaitė. Stakliškių žydų gyvenimas tarpukariu

 33. Arūnas Bubnys. Jiezno žydų žūtis 1941 m.

 34. Dalia Vertinskienė. Senieji vyšniūniškiai apie gyvenimą karo metais

 35. Pranas Aleknavičius. Žemės naudojimo pokyčiai po II pasaulinio karo

 36. Birutė Burauskaitė. Jiezno moksleiviai — jaunieji Lietuvos rezistentai

 37. Birutė Burauskaitė. Gyventojai. nukentėję nuo sovietų. Politinių tremtinių ir rezistentų sąrašai

 38. Danutė Mardosienė. Gyventojų surašymai

 39. Vytautas Kuzmickas. Sobuvos kaimo istorija

 40. Vytas Sodaitis. Jiezno vaistinė

 41. Elena Butkevičienė. Jiezno suaugusiųjų bibliotekos istorija

 42. Dalia Blažulionytė. Jiezniškių regioninė savimonė

 43. Vanda Žiukienė. Nijolė Gradauskienė. Jiezno vidurinės mokyklos istorija

 44. Juozas Genevičius, Arūnas Klebauskas. Kūno kultūra ir sportas Jiezne

 45. Erika Vaitkūnienė. Stakliškių midaus daryklos istorija

 46. Albina Urbanavičienė. Jiezno vaikų bibliotekos istorija

 47. Darius Juodis. Ir partizanas. ir kompartijos narys... (apie rezistentą J. Narvičių)

 48. Darius Juodis. Partizaninis judėjimas Stakliškių apylinkėse 1944–1956

 49. Marija Zaleskytė. Anglininkų kaimo istorija

 50. Petronėlė Senapėdienė. 50 metų su baltu chalatu

 51. Vida Žarnauskaitė. Užuguosčio bibliotekos istorija

 52. Danutė Potelienė. Stakliškių bibliotekos istorija

 53. Regina Bugorevičienė. Nemuno kilpų regioniniame parke — Jiezno seniūnijos kaimai

 54. Aldona Švedienė. Stakliškių valsčiaus mokyklos

 55. Pranas Juozapavičius. Vėžionių kaimo istorija

 56. Marija Rupeikienė. Antanas Rupeika. Jiezno ir Stakliškių architektūros bruožai

 57. Gintaras Kandrotas. Paviekšnių kaimo istorija

 58. Vytautas Tulevičius. Stakliškės gyventojų prisiminimuose.

 59. Jiezno ir Stakliškių seniūnijų įmonių, įstaigų, organizacijų sąrašas

  ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ

 60. Ona Ražanauskienė. Atgimimo pradžia

 61. Valentina Ratkevičienė. Ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos

 62. Antanas Čiužas. Pedagogų. tėvų. moksleivių santykiai kaimo bendruomenėje

 63. Elena Kocai. Bedarbių gyvenimo būdas ir vertybinės orientacijos

 64. Ramutė Šimukauskaitė. UAB „Doleta“ —  medinių langų gamintoja

 65. Ramutė Šimukauskaitė. Ž. ū. bendrovė „Nemunas“

 66. Ramutė Šimukauskaitė. VšĮ „Pagalba ligoniui“

 67. Snieguolė Kirijanovienė. Apie labdaros ir paramos fondą „Jiezno vaikai“

 68. Kęstutis Palionis. Stakliškių seniūno prisiminimai

 69. Anelė Vosyliūtė. Žmonių gyvenimo būdo bruožai

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Jonas Mardosa. Žemdirbystės ir gyvulininkystės talkos

 2. Venantas Mačiekus. Papročių teisė

 3. Irena Stonkuvienė. Dorinis ugdymas Jiezno valsčiaus valstiečių šeimoje ir kaimo bendruomenėje XX a. I p.

 4. Dalia Beliauskienė. Audiniai ir drabužiai

 5. Vilija Kepežinskienė. Duonos kepimas

 6. Aldona Stravinskienė. Velykiniai margučiai

 7. Jolanta Zabulytė. Mediniai kryžiai 

 8. Rimas Šuopys. Pieno produktai valstiečių mityboje XIX a. II p.—XX a. I p. 

 9. Rita Balkutė. Liaudies medicina

 10. Irena Urbonavičienė. Veltinių vėlimas

 11. Eligijus Morkūnas. Verknės vandens malūnai

 12. Ramutė Šimukauskaitė. Gyvojo rožančiaus tradicija

 13. Marytė Pempienė. Mano tėvelis buvo kalvelis… (apie tėvą Adomą Kandrotą)

 14. Arvydas Karaška. Iš Jiezno valsčiaus muzikinės praeities

 15. Roberta Mekšraitytė. Jiezno kapinės ir laidojimas

 16. Libertas Klimka. Kalendoriniai ir agrariniai tikėjimai

 17. Anelė Razmislavičienė. Stakliškių krašto audėjos

KALBA

 1. Kazys Morkūnas. Jiezno tarmės apžvalga

 2. Asta Leskauskaitė. Stakliškių. Užuguosčio tarmės apžvalga  

 3. Marija Razmukaitė. Gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

 4. Ona Aleknavičienė. Gyventojų pravardės

TAUTOSAKA

 1. Laura Lukjanskienė. Jiezno apylinkių dainos

 2. Nijolė Noreikaitė. Gieda ir rauda Stakliškių moterys

 3. Edita Korzonaitė. Tautosakos apžvalga

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Vincas Staniulis. Kunigas Bronius Bulika

 2. Vida Girininkienė. Etninės kultūros puoselėtoja I. Seliukaitė

 3. Danutė Žilienė. Mokytoja poetė B. Grižienė

 4. Juozas Genevičius. Sportininkas iš pašaukimo (apie profesorių J. Skernevičių)

 5. Audronė Augaitytė. Kunigo Prano Bieliausko gyvenimas ir veikla

 6. Birutė Jaruševičienė. „Žmogus iš liaudies“ (aktorius Juozas Jaruševičius)

 7. Eugenija Rimšienė. Milicijos kapitonas Vytautas Pugačiauskas

 8. Dalia Giniuvienė. Etnografas. kraštotyrininkas Pranas Juozapavičius

 9. Algirdas Sabaliauskas. Kalbininkas Antanas Klimas

 10. Ramutis Karmalavičius. Poeto Liudo Giros vaikystė

 11. Vida Beliukevičienė. Stakliškių knygnešiai

 12. Vida Girininkienė. TV režisierius ir aktorius Bronius Talačka

 13. Juozas Pugačiauskas. Juozas Rudzianskas: „Bandžiau gyventi be sąžinės priekaištų“

 14. Juozas Pugačiauskas. Įžymių žmonių sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIŲ ŽEMĖLAPIAI (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2007 08 13

Pataisyta, papildyta 2008 05 13

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt