Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos              

 

Vyriausiasis redaktorius

Juozas Pugačiauskas
tel. 8685 26295, el. paštas juozas@pugaciauskas.lt

Sudarytojas

Juozas Pugačiauskas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2001 m. rengia ir 2012 m. numato parengti  monografiją „Jieznas. Stakliškės“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Jiezno 525 metų sukakčiai (2017) ir Stakliškių 640 metų sukakčiai (2015).

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas (Jiezno)

Gyvenamųjų vietų sąrašas (Stakliškių)

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai (Jiezno)

Lietuvos savanoriai (Stakliškių)

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla surengė dvi specialias tiriamąsias monografijos autorių ekspedicijas:

1) 2003 m. rugpjūčio 18–27 d.  į Jiezną ir jo apylinkes buvusio Jiezno valsčiaus teritorijoje. Ekspedicijoje dalyvavę sociologai, gamtininkai, istorikai, etnologai, menotyrininkai ir kiti kraštotyrininkai, pasitelkę vietinius entuziastus, pasklido po Jiezno seniūnijos kaimus. Jie tyrinėjo ir praeities faktus ir dabartinę situaciją. Jieznas garsėjo Šv. Mykolo arkangelo ir Jono krikštytojo bažnyčia, XVIII–XIX amžiais klestėjusiu didikų Pacų dvaru. 1919 m. ties miesteliu vyko smarkios savanorių kovos su raudonarmiečiais. Priedzūkiai – taip vietinius gyventojus apibūdino dr. K. Morkūnas. Tai audėjai, garsios dainininkės, darbštūs artojai, kurių gyvenimas, buitis, papročiai, tradicijos bus aprašyti ir sudarys savotišką buvusio Jiezno valsčiaus enciklopediją

2) 2004 m. birželio 28 – liepos 7 d.  į Stakliškes ir jų apylinkes buvusio Stakliškių valsčiaus teritorijoje.  Stakliškių apylinkės garsėja piliakalniais (Lepelionių, Medžionių, Pieštuvėnų, Noreikiškių), pilkapiais, gydomaisiais šaltiniais. 2004 m. ekspedicijos metu Gojaus miško ąžuolyne darbavosi Botanikos instituto mokslininkų brigada, aptikusi ne vieną naują mikroskopinių grybų, kerpių rūšį. Sociologai aiškinosi bedarbių, žemdirbių, moksleivių dabartinę situaciją, vertybines orientacijas. Buvo renkama medžiaga apie UAB „Lietuviškas midus“, rašomi gyventojų prisiminimai apie II pasaulinį karą ir pokarį. Ekspedicijos dalyviai stengėsi surinkti kuo daugiau informacijos iš senųjų gyventojų, nepraradusių sąsajų su etnografiniais papročiais, tradicijomis, kalba. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 10 29.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2003 03 10.

Knygos maketo parengimo terminas – 2019 m.

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2021 07 26

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

5 714,78

2.1. UAB „Magnolija“

10 000,00

2 896,20

2.2. Algirdas Babilius (2021 07 05)

 

1 000,00

2.3. Vidmantas Urnavičius (2016 06 14)

 

800,00

2.4. Algimantas Naudžiūnas (2018 10 08)

 

300,00

2.5. Halina Rudzianskaitė (JAV, 2019 04 08)

 

300,00

2.6. LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas

1 000,00

289,62

2.7. Eugenija ir Jonas Jokubauskai (2018 02 27)

 

100,00

2.8. Algirdas Šiupšinskas (2008 05 13, 2009 04 14)

100,00

28,96
   

3. Negautos lėšos*

  43 931,22

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Jieznas. Stakliškės“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

40 931,22

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Jieznas. Stakliškės“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Jieznas

Atskiri veikalai

A. Juozapavičius, Pranas. Dzindzakės žemei prabilus : Vėžionys / Pranas Juozapavičius ; [vyr. redaktorius ir sudarytojas Juozas Pugačiauskas]. – Vilnius : Petro ofsetas, [2009] (Vilnius : Petro ofsetas). - 190, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-042-7 (įr.)

B. Jieznui – 510. – [Jieznas (Prienų raj.) : Jiezno kraštiečių klubas "Jieznelė", 2002]. – 16 p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas [800] egz.

C. Laurinavičius, Jonas. Nelaimingieji rūmai : (Jieznas, Pacai, Dvaras ir kt.) / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys [i.e., Vilnius : Lietuvos kultūros fondo Knygnešio d-ja], 1995. – 20 p.

Stakliškės

Kraštotyros sintezės

1. Stakliškės / [medžiagą surinko ir paruošė Vida Beliukevičienė, Asta Keblikienė]. – [Prienai] : Aipek, [2007] (Kaunas : Judex). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm. – Antr. iš virš. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-558-03-3

Atskiri veikalai

A. Stakliškių bažnyčios jungtuvių ir mirties metrikai, 1699–1798 / [parengė Algimantas Krinčius]. – Krinčinas [i.e. Panevėžys] : Savilaida [i.e. Panevėžio spaustuvė], 2008 (Panevėžys : [Panevėžio sp.]). – 174, [2] p. ; 21 cm. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-694-47-2

B. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – 2-asis leid. – Krinčinas (Pasvalio r.) : Savilaida [i.e. A. Kaminskas], 2009. – d. ; 21 cm. – Tekstas liet., lot.

C. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – 2-asis leid. - Krinčinas (Pasvalio r.) : Savilaida [i.e. A. Kaminskas], 2009. – d. ; 21 cm. – Tekstas liet., lot.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2003 02 11, patikslinta, papildyta 2003 03 12, 03 13, 03 17, 2004 11 23, 2005 03 03, 2007 08 16, 2008 05 13, 2009 04 14, 2010 08 10, 12 09, 2016 06 14, 11 15, 2017 07 21, 2018 03 01, 10 08, 2019 04 15, 2021 07 26.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla