Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Gruzdžiai II dalis

17-oji serijos monografija, II dalis: 61 autoriai, 86 straipsniai, 1304 puslapiai, 700 egzempliorių. 2010 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2013 m. rugsėjo 11 d.

ISBN 978-9955-589-17-4

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Kas į knygą nesudėta
 

Knyga skiriama

Lietuvos tūkstantmečiui 1009–2009

Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubiliejui 1253–2003

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 1918–2018

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui 1990–2010

saulės mūšio pergalės 775 metų jubiliejui 1236–2011

Durbės mūšio pergalės 750 metų jubiliejui 1260–2010

Žalgirio mūšio pergalės 600 metų jubiliejui 1410–2010

gruzdžių 375-osioms metinėms 1636–2011

Gruzdžių monografijos antroji dalis, užbaigianti 2009 m. pradėtą leisti 17-osios Lietuvos valsčių serijos monografijos dvitomį, kaip ir 1 000 puslapių pirmoji, aprašanti krašto istoriją, skiriama Gruzdžių (seniau Zamūšės) 375-osioms metinėms (2011), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (2018), kitoms svarbioms šalies sukaktims.

Knygoje 67 autoriai – žinomi Lietuvos mokslininkai, kraštotyrininkai, rašytojai, kiti žodžio meistrai 89 straipsniuose pristato krašto skaitymo tradicijų, mokyklų, kultūros, sveikatos įstaigų, smuklių istoriją, statybos ir technikos raidą, dvasinį paveldą, kalendorinius papročius, laidojimo tradicijas, religinį gyvenimą, papročių teisę. Kalbininkai nagrinėja vietos žmonių šnektą, pavardes, vietovardžius, vaizdingus posakius, praveriamos pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos, dainų skrynelės. Pristatomi iš Gruzdžių, Šakynos, Šiupylių apylinkių kilę įžymūs žmonės – Jonas Šliūpas, Aleksandras Merkelis, Augustinas Gricius, Marius Katiliškis-Albinas Vaitkus ir kiti.

Šiuo metu didžiausios „Lietuvos valsčių“ serijoje „Gruzdžių“ monografijos sudarytojui, vyriausiajam redaktoriui ir daugiau kaip 30-ies jos straipsnių autoriui, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui Damijonui Šniukui monumentalų dviejų tomų 2 300 puslapių savo gimtųjų Gruzdžių įamžinimo darbą įveikti padėjo 98 autoriai, visi kartu parašę 145 straipsnius.
 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Damijonas Šniukas

Sudarytojas
Damijonas Šniukas

Redaktoriai
Petras Jonušas, Edita Korzonaitė, Zigmas Malinauskas,  Vacys Milius , Irena Regina Merkienė, Kazys Misius,  Kazys Morkūnas , Romaldas Samavičius, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Vida Kasparavičienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr.  Algirdas Gaigalas (gamta), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys korespondentas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. Artūras Judžentis (kalba), dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. Irena Regina merkienė (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija, komisijos pirmininkas), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Leidinį parėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Finansuotojai ir rėmėjai 
UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, „Gruzdžių“ monografijos rėmėjų sambūris, „Norfos“ labdaros ir paramos fondas, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, UAB „Telerena“, UAB „Letpaka“ ir kt. (žr. p. 1241)

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Gruzdžiai. 2010 m. Vacio Valužio nuotr.

Knyga išleista 
2010 12 22

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Kai 2002 m. vasarį ėmėmės „Gruzdžių“ monografijos, buvo galvota apie tradicinį vieno tomo leidinį. Tačiau gausiam 99 kvalifikuotų autorių būriui pavykus sukaupti daugiau vertingos medžiagos, leidinys išsiplėtė iki 145 straipsnių, vos tilpusių į dvi bendros 2 304 puslapių apimties knygas. Pirmoji, nušviečianti krašto istoriją, pristatyta 2009 m. rugpjūčio 22 d. – svarbiausių gruzdiečiams Šv. Roko atlaidų išvakarėse, susilaukė daug gražių atsiliepimų. Dabar pateikiama antroji monografijos dalis.

Knygą sudaro šie skyriai: istorijos (kultūra, švietimas, sveikata; redaktoriai Romaldas Samavičius, Kazys Misius), etninės kultūros (prof. habil. dr. Vacys Milius, akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė), kalbos (dr. Kazys Morkūnas), tautosakos (dr. Edita Korzonaitė), įžymių žmonių (Damijonas Šniukas).

Susipažinę su „Gruzdžių“ monografijos pirmąja dalimi, skaitytojai leidyklai atsiuntė nemažai naujos vertingos istorinės medžiagos. Ji pateikiama papildomame istorijos skyrelyje „Istorija. Monografijos I dalies papildymai“. Tai pedagogo Vinco Vaupšo prisiminimai apie Gruzdžių miestelį Pirmojo pasaulinio karo metais ir po jo, apie miestelio žydus. Tai Gruzdžiuose gyvenusių žydų Gruzdų ir Šerų palikuonių Lėjos Aharoni (Leah Aharoni, Izraelis) ir Karen Smit (Smith, Londonas, Anglija) atsiųstos žinios, įdomios nuotraukos, tarp kurių ypač svarbi ir kol kas vienintelė aptikta miestelio maldos namų (šiulės) nuotrauka. Įdomią Lygudų girininko, politinio kalinio ir tremtinio Kazio Maldučio fotografijų kolekciją pateikė jo duktė Dalia Lukšienė, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios laiškus iš Amerikos – Alfonsas Sasnauskas. Dėmesio susilaukė ir gamtos gyvoji anomalija – žemaūgiai Čepuliai iš Rakandžių kaimo, apie kuriuos pasaulis sužinojo iš Janinos Lapinskaitės dokumentinio filmo „Iš elfų gyvenimo“.

Paaiškėjo ir nuotraukoje (I dalis, p. 338, viršutinė) pavaizduoti asmenys. Tai Lygudų kaimo Šležų šeima 1914 m. Iš kairės: Albertas Šležas (gim. 1908, mokytojavo Užventyje, 1941 mirė Rešiotų lageryje), tėvas Vincas Šležas, mama Agota Šležienė, Ona Šležaitė (gim. 1912, 1938 ištekėjo Pilypo Jatulio, vieno šios monografijos autorių), jos senelė Barbora Šležienė su ant kelių sėdinčia Emilija Šležaite (gim. 1913).

Šiuo metu pačios didžiausios per pirmuosius 16 „Lietuvos valsčių“ serijos leidybos metų „Gruzdžių“ monografijos rengimas ir išleidimas užtruko beveik dešimtmetį. Nesulaukę darbų pabaigos, Anapilin iškeliavo aktyvūs jos talkininkai – garbūs Lietuvos mokslo žmonės: prof. habil. dr. Vacys Milius, dr. Kazys Morkūnas, akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, prof. habil. dr. Vytautas Sirtautas, kraštotyrininkai, J. Basanavičiaus premijos laureatas Antanas Stravinskas, Jonas Krivickas. Gruzdiečiai gali didžiuotis, kad šių vyrų Lietuvai paliktų svarbių darbų sąraše įrašytas ir indėlis į jų krašto istoriją.

Monografijos rašymą ir rengimą spaudai, pasitelkdama savo prikalbintus rėmėjus, finansuoja „Versmės“ leidykla, o spausdinimo lėšas paprastai sukaupia rėmėjai kraštiečiai – rajonų savivaldybės, seniūnijos, verslininkai, kiti asmenys. Deja, lėšas kaupti knygos tiražo gamybai sekėsi sunkiai. Nors monografija buvo parengta, jos nepavyko, kaip buvo planuota, išleisti 2010 m. rugpjūtį, Šv. Roko atlaidų išvakarėse, o artėjant metų galui, abejingai stebint rajono vadovams ir kitiems, kuriems turėtų rūpėti tie reikalai, iškilo realus pavojus, kad knyga apskritai nebus išleista.

Esant tokioms aplinkybėms, sunerimę sujudo Gruzdžių inteligentija, paprasti žmonės – nuo pensininkų iki moksleivių. Iniciatorių paragintas, užgimė leidyklos istorijoje dar neregėtas beveik 300 monografijos rėmėjų sambūris. Atsiliepdami į sambūrio kvietimą iš Gruzdžių kilę menininkai ir jų mokiniai monografijai paremti Švč. Trejybės bažnyčioje organizavo klasikinės muzikos labdaros koncertą. Kas skyrė šimtus, kas dešimtis litų, o kas po litą. Ir įvyko stebuklas, kuriuo mažai kas tikėjo: per mėnesį trukusią akciją buvo surinkta 6 304 litai.

Širdingai dėkoju šios akcijos pradininkams ir organizatoriams – Alinai ir Vidmantui Adomaičiams, Jonui Dunduliui, Indrei Gruodienei (Šniukaitei), Jurgitai Jasiškytei, kunigui Aivarui Jurgilui, Vilei Kaušei (Taujanskaitei), Nijolei Mackevičienei, Laimai Skopienei, Virginijai Vilčiauskaitei, Ilonai Virbickienei, visiems aukojusiems, o taip pat Kauno muzikinio teatro solistams Živilei Lamauskienei (Žemeckaitei), Jonui Lamauskui, koncertmeisterei Danutei Streckienei, muzikos pedagogei Astai Kriščiūnaitei.

Apie šių ir kitų rėmėjų indėlį rašoma monografijos finansavimo apžvalgoje knygos pabaigoje, kurią parengė leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Šiam unikaliam ir tvirtam Lietuvos kraštotyros ramsčiui, „Lietuvos valsčių“ serijos projekto sumanytojui, leidėjui ir pagrindiniam rėmėjui, kuris, susidarius kritiškoms monografijos finansavimo aplinkybėms, paskatintas gruzdiečių sambūrio pasiaukojimo, knygos spausdinimą ėmėsi gelbėti savo asmeninėmis lėšomis, reiškiu ypatingą pagarbą bei padėką.

„Gruzdžių“ monografija – kvalifikuoto ir darnaus „Versmės“ leidyklos kolektyvo, kurio nariu kelerius metus turėjau garbės būti, didelio darbo rezultatas. Labai jam dėkoju už nuolatinę pagalbą, draugiškumą, solidarumą. Žemai lenkiu galvą išleistos knygos nesulaukusių redaktorių, ekspertų ir autorių brangiam atminimui. Dėkoju straipsnių autoriams, skyrių redaktoriams, kurie nuoširdžiai talkininkavo ir kantriai laukė, kol jų darbai „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkinyje pasieks interneto erdvę, spaudos mašinas. Gruzdiečiai privalo žinoti, kad išskirtinį leidinį apie jų kraštą kūrė itin aukštos kvalifikacijos ir pasišventę darbui žmonės, tarp jų kalbos redaktorius Albinas Masaitis, maketuotoja Violeta Barkauskaitė, korektorė Vida Kasparavičienė.

Visų prisidėjusių gražių Lietuvos žmonių – autorių, leidėjų, rėmėjų – dėka Gruzdžiai turės šiuo metu patį išsamiausią šalyje savo istorinio valsčiaus aprašymą.

Damijonas Šniukas

Turinys

Antrosios dalies turinys

12 Turinys anglų kalba
21 Pratarmė
 

ISTORIJA. KULTŪRA, ŠVIETIMAS, SVEIKATA

23 Nijolė Petraitytė. Knygos keliu: gruzdiečių skaitymo tradicijos ir dabartis
65 Irena Rudzinskienė. Gruzdžių krašto kultūros įstaigų veikla 1940–1990 metais
102 Jonas Nekrašius. Tautvaišai ir kiti Gruzdžių fotografai
111 Romaldas Samavičius. Iš Gruzdžių valsčiaus mokyklų istorijos
121 Stanislovas Buchaveckas. Krašto bendrojo lavinimo mokyklos pirmosios sovietų ir nacių okupacijų metais (1940–1944)
136 Damijonas Šniukas. Gruzdžių miestelio bendrojo lavinimo mokyklos 1918–2009 metais
162 Irena Zeirytė. Šakynos mokyklos per tris šimtmečius
181 Lidija Domeikienė, Genovaitė Jakutinė. Šiupylių mokyklos
189 Damijonas Šniukas. Verbūnų mokyklos
195 Damijonas Šniukas. Istorinio Gruzdžių valsčiaus kaimų pradinės mokyklos
206 Lionginas Grigiškis. Račių pradžios mokykla
211 Alfonsas Sasnauskas. Valdomų pradžios mokykla
213 Rita Gaidamavičiūtė. Gruzdžių ikimokyklinės vaikų įstaigos
216 Damijonas Šniukas. Gruzdžių žemės ūkio mokyklos
241 Damijonas Šniukas. Gruzdžių socialinės globos ir auklėjimo įstaigos
252 Leonardas Poviliūnas. Iš Gruzdžių krašto medicinos istorijos
278 Antanina Rulinskienė, Liudvikas Rulinskas. Gruzdžių miestelio vaistinės ir vaistininkai
 
ETNINĖ KULTŪRA
 
283 Martynas Purvinas. Gruzdžių valsčiaus kaimų raida
299 Marija Purvinienė. Senieji pastatai ir sodybos
312 * Marija Rupeikienė. Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra
351 * Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Gruzdžių apylinkėse XVIII a.–XX a. pirmoje pusėje
396 Genovaitė Žukauskienė. Technikos plitimas Gruzdžių valsčiuje (XIX a. antroji–XX a. pirmoji pusės)
421 Genovaitė Žukauskienė. Senieji amatai Gruzdžių valsčiuje
444 Genovaitė Pakštienė (Kaminskaitė), Stasys Pakštys. Siuvėjai ir jų mokiniai
449 Damijonas Šniukas. Kalkių degimas Gruzdžių apylinkėse
460 Antanas Stravinskas. Gruzdžių kalviai
468 Danielius Balčiūnas. Gruzdžių skietai ir skiečiai
478 Juozas Vaitiekūnas. Skietų nešiojimas aidint šūviams
480 Pilypas Jatulis. Taip gyveno ir dirbo rakandiškiai
490 Pilypas Jatulis. Stogų dengimas šiaudais
493 Laima Lapėnaitė. Bitininkystė: nuo liaudiškų tradicijų iki verslo
504 Juozas Petrulis. Drabužiai
509 Asta Lekavičiūtė-Venskienė. Plaukų priežiūra ir puošmenos
518 Juozas Petrulis. Gruzdietės darželis
522 Elvyda Lazauskaitė. Tradiciniai gruzdiečių baldai ir namų apyvokos daiktai
534 Jonas Mardosa. Gruzdiečių religinis gyvenimas
545 Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai Gruzdžių apylinkėse
568 Marijona Čilvinaitė. Kalendoriniai papročiai Gruzdžių apylinkėse
584 Libertas Klimka. Senosios gyvensenos atspindžiai kalendoriniuose papročiuose
590 Damijonas Šniukas. Smuklių (karčemų) laikai
617 Marijona Čilvinaitė. Alus šiupyliškių gyvenime
628 Antanina Rulinskienė, Liudas Rulinskas. Kaip gruzdiečiai gydėsi
653 Audronė Kiršinaitė. „Dūšia danguj – kūns ant žemės“
669 Jonas Krivickas, Damijonas Šniukas. Viešosios (buvusios parapinės) laidojimo vietos
691 Damijonas Šniukas. Gruzdžių valsčiaus senosios kaimų kapinės
741 Vytenis Rimkus. Kaltiniai geležies kryžiai Gruzdžių kapinėse
748 * Skaidrė Urbonienė. Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė
 
KALBA
 
763 * Juozas Pabrėža. Gruzdžių apylinkių kalba
767 Janina Lipskienė. Gruzdžių–Šakynos šnektų vaizdingi posakiai ir palyginimai
790 * Vytautas Sirtautas. Mikrotoponimai ir praeitis
818 * Vitalija Maciejauskienė. Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis
845 Erika Mitkutė. Gruzdžių miestelio ir aplinkinių kaimų pravardžių vartojimo tendencijos
851 * Marija Razmukaitė. Gruzdžių apylinkių vietovardžiai
860 Kazys Morkūnas. Apie vieną lietuvišką 1931–1832 m. sukilimo dokumentą
 
TAUTOSAKA
 
861 * Jūratė Šlekonytė. Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai
870 Gruzdžių krašto pasakojamoji tautosaka. Parengė Edita Korzonaitė
892 Gruzdžių krašto smulkioji tautosaka. Parengė Edita Korzonaitė
910 Nijolė Kazlauskienė. Iš krašto dainų skrynelės
917 Gruzdiečių dainos. Tekstus parinko Nijolė Kazlauskienė, parengė Edita Korzonaitė, melodijas parengė Daiva Vyčinienė
 
ĮŽYMŪS ŽMONĖS
 
947 Bronius Raguotis. Jonas Šliūpas ir „Aušra“
955 Damijonas Šniukas. Trumpa Jono Šliūpo gyvenimo ir darbų apžvalga
974 Vytautas Vaitkus. Gruzdžių ir Žagarės žemės sūnus (Mariaus Katiliškio – Albino Vaitkaus vaikystės ir jaunystės pėdsakais)
996 Vaidutis Riškus. Aleksandras Merkelis ir jo protėviai
1006 Damijonas Šniukas. Linksmasis šiupyliškis Augustinas Gricius
1016 Damijonas Šniukas. Žurnalistas Alfonsas Braziulis
1018 Jonas Čepas. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą ir viešnagė Gruzdžiuose
1035 Aleksandras Merkelis. Užmirštas aušrininkas Augustinas Baranauskas
1039 Gintarė Adomaitytė. Mylėtas „kaipo kūdikis“ (Apie knygnešį Augustiną Baranauską)
1043 Robertas Jurgaitis. Bažnyčių statytojas ir poetas iš Dimšių Jurgis Rupka
1047 Damijonas Šniukas. Kunigas ir lietuvybės ugdytojas Juozapas Lideikis
1051 Damijonas Šniukas. Didysis visuomenininkas Juozas Trečiokas
1054 Damijonas Šniukas. Dešimtmetį dirbęs viršaičiu (Apie Stasį Motuzą)
1057 Damijonas Šniukas. Viršaitis ir seniūnas Jonas Dundulis
1060 Damijonas Šniukas. Agronomas Vincas Mikolaitis
1063 Stanislovas Stašaitis. Profesorius Pranas Penkauskas: kunigas ir istorikas
1072 Vytenis Rimkus. Antanas Krištopaitis: gyvenimas – mano mokykla
1079 Regina Tamašiūnaitė. Kunigo Antano Rimavičiaus skulptūros
1088 Marijona Čilvinaitė. Liaudies meistras ir visuomenininkas Gaudentas Rimdeikis
1092 Juozas Petrulis. Gruzdžių „rokdirbis“ Aloyzas Gendvila
1094 Regina Tamašiūnaitė. Liaudies menininkas Juozas Šauleckas
1098 Damijonas Šniukas. Reginos Mataitienės juodoji keramika
1101 Gruzdžių krašto biografinis žinynas. Parengė Damijonas Šniukas
 
1185 Gruzdžių krašto kultūrinių vertybių sąrašas. Parengė Sigita Tauterienė
 
istorija. monografijos I dalies PAPILDYMAI
 
1191 Vincas Vaupšas. Gruzdžiai per Didįjį karą ir po jo
1218 Damijonas Šniukas. Laiškai iš Amerikos į Gruzdžius
1225 Damijonas Šniukas. Elfai iš Rakandžių kaimo
 
1228 Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinių darbų komisijos, reziumė anglų kalba
1233 Apie autorius
1237 Santrumpos ir sutrumpinimai
1241 Monografijos „Gruzdžiai“ finansavimas. Parengė Petras Jonušas
1247 Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė
1273 Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė ir Albinas Masaitis
1284 Dabartinė administracinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m., su kaimų ribomis) teritorijoje. Parengė Damijonas Šniukas ir Lidija Kavaliauskienė
1286 Dabartinė kartografinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m.) teritorijoje
1288 Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Spaudai parengė Lidija Kavaliauskienė ir Albinas Masaitis
1290 Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
1292 Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas
1294 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
1298 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas (įklija)
 
Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas „Gruzdietiškas vernisažas“ p. 721–736

 

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos.

Pirmosios dalies turinys

Contents

Part 2 Contents

21 Preface
 
HISTORY. CULTURE, EDUCATION, HEALTH
 
23 Nijolė Petraitytė. Along the path of books: reading traditions of Gruzdžiai people and the present day
65 Irena Rudzinskienė. The activities of culture institutions in Gruzdžiai area in 1940–1990
102 Jonas Nekrašius. The Tautvaišai and other Gruzdžiai photographers
111 Romaldas Samavičius. From the history of the Gruzdžiai Valsčius schools
121 Stanislovas Buchaveckas. Comprehensive schools in the region during the first Soviet and the Nazi (1940–1944) occupations
136 Damijonas Šniukas. Gruzdžiai township comprehensive schools in 1918–2008
162 Irena Zeirytė. Three centuries of Šakyna schools
181 Lidija Domeikienė, Genovaitė Jakutinė. The schools in Šiupyliai
189 Damijonas Šniukas. The schools in Verbūnai
195 Damijonas Šniukas. Rural primary schools of the Gruzdžiai Valsčius
206 Lionginas Grigiškis. Račiai primary school
211 Alfonsas Sasnauskas. Valdomai primary school
213 Rita Gaidamavičiūtė. Gruzdžiai pre-school establishments
216 Damijonas Šniukas. Gruzdžiai agriculture schools
241 Damijonas Šniukas. Gruzdžiai social care and education establishments
252 Leonardas Poviliūnas. From the medicine history of Gruzdžiai land
278 Antanina Rulinskienė, Liudvikas Rulinskas. The pharmacies and pharmacists of the Gruzdžiai township
 
ETHNICAL CULTURE
 
283 Martynas Purvinas. The development of villages in Gruzdžiai Valsčius
299 Marija Purvinienė. Old buildings and homesteads
312 Marija Rupeikienė. The architecture of sacral buildings in Gruzdžiai Valsčius and the Gruzdžiai manor homestead
351 Eligijus Juvencijus Morkūnas. The mills in the environs of Gruzdžiai in the 19th c. and the first half of the 20th c.
396 Genovaitė Žukauskienė. The spreading of enginery in Gruzdžiai Valsčius (the second half of the 19th c. and the first half of the 20th c.)
421 Genovaitė Žukauskienė. Olden crafts in Gruzdžiai Valsčius
444 Genovaitė Pakštienė (Kaminskaitė), Stasys Pakštys. Tailors and their apprentices
449 Damijonas Šniukas. Calcination techniques in the environs of Gruzdžiai
460 Antanas Stravinskas. Gruzdžiai blacksmiths
468 Danielius Balčiūnas. Gruzdžiai weaver’s reeds and their makers
478 Juozas Vaitiekūnas. Carrying weaver’s reeds under the echo of shots
480 Pilypas Jatulis. The way Rakandžiai people used to live and work
490 Pilypas Jatulis. The straw roofing
493 Laima Lapėnaitė. The beekeeping: from folk traditions to business
504 Juozas Petrulis. The wear
509 Asta Lekavičiūtė-Venskienė. The hair care and trimmings
518 Juozas Petrulis. The rue garden of a Gruzdžiai woman
522 Elvyda Lazauskaitė. Traditional furniture and house-wares of Gruzdžiai people
534 Jonas Mardosa. The religious life of Gruzdžiai people
545 Venantas Mačiekus. The relics of the custom law in the area of Gruzdžiai
568 Marijona Čilvinaitė. Calendar customs in the area of Gruzdžiai
584 Libertas Klimka. The reflections of olden life style in the calendar customs
590 Damijonas Šniukas. The times of taverns
617 Marijona Čilvinaitė. The beer in the life of Šiupyliai people
628 Antanina Rulinskienė, Liudas Rulinskas. The cure ways used by Gruzdžiai people
653 Audronė Kiršinaitė. “The soul in the heaven, while the body on the earth”
669 Jonas Krivickas, Damijonas Šniukas. Public (former parish) burial-grounds
691 Damijonas Šniukas. Olden rural cemeteries in Gruzdžiai Valsčius
741 Vytenis Rimkus. Forged iron crosses in the cemetery of Gruzdžiai
748 Skaidrė Urbonienė. The review of cross-making traditions in Gruzdžiai Valsčius: from the end-19th c. to the first half of the 20th c.
 
LANGUAGE
 
763 Juozas Pabrėža. The language in the area of Gruzdžiai
767 Janina Lipskienė. Vivid sayings and comparisons in the Gruzdžiai–Šakyna dialects
790 Vytautas Sirtautas. The micro-toponyms and the past
818 Vitalija Maciejauskienė. The surnames in Gruzdžiai: the history and the present
845 Erika Mitkutė. The tendencies in nickname usage in the township of Gruzdžiai and nearby villages
851 Marija Razmukaitė. The place names in the Gruzdžiai area
860 Kazys Morkūnas. About one Lithuanian document of the 1831–1832 Uprising
 
FOLKLORE
 
861 Jūratė Šlekonytė. The peculiarities of the narrative folklore collected by Matas Slančiauskas
870 The narrative folklore of the Gruzdžiai land. Prepared by Edita Korzonaitė
892 The small folklore of the Gruzdžiai land. Prepared by Edita Korzonaitė
910 Nijolė Kazlauskienė. From this land’s song coffret
917 The songs of Gruzdžiai people. Texts selected by Nijolė Kazlauskienė and prepared by Edita Korzonaitė, and melodies prepared by Daiva Vyčinienė
 
CELEBRITIES
 
947 Bronius Raguotis. Jonas Šliūpas and the Aušra newspaper
955 Damijonas Šniukas. A brief review of Jonas Šliūpas life and works
974 Vytautas Vaitkus. The son of Gruzdžiai and Žagarė land (Along the childhood and youth pathways used by Marius Katiliškis–Albinas Vaitkus)
996 Vaidutis Riškus. Aleksandras Merkelis and his ancestors
1006 Damijonas Šniukas. Augustinas Gricius–a merry Šiupyliai dweller
1016 Damijonas Šniukas. The journalist Alfonsas Braziulis
1018 Jonas Čepas. The flight of Feliksas Vaitkus across the Atlantic and his stay in Gruzdžiai
1035 Aleksandras Merkelis. Augustinas Baranauskas–a forgotten contributor to the Aušra newspaper
1039 Gintarė Adomaitytė. He was loved “as a baby” (about Augustinas Baranauskas)
1043 Robertas Jurgaitis. Jurgis Rupka–a church builder and a poet from Dimšiai
1047 Damijonas Šniukas. A propagator of Lithuanian language and a poet Juozas Lideikis
1051 Damijonas Šniukas. The great public man Antanas Trečiokas
1054 Damijonas Šniukas. A decade of heading the Valsčius (about Stasys Motuza)
1057 Damijonas Šniukas. The Valsčius head and elder Jonas Dundulis
1060 Damijonas Šniukas. The agronomist Vincas Mikolaitis
1063 Stanislovas Stašaitis. Professor Pranas Penkauskas: a priest and historian
1072 Vytenis Rimkus. Antanas Krištopaitis: the life is my school
1079 Regina Tamašiūnaitė. Sculptures by Rev. Antanas Rimavičius
1088 Marijona Čilvinaitė. The folk artist and public man Gaudentas Rimdeikis
1092 Juozas Petrulis. Aloyzas Gendvila–a maker of Saint Roch’s wooden statues in Gruzdžiai
1094 Regina Tamašiūnaitė. The folk artist Juozas Šauleckas
1098 Damijonas Šniukas. The black ceramics of Regina Mataitienė
1101 The biographical directory of Gruzdžiai land people. Prepared by Damijonas Šniukas
 
1185 The list of culture values in the land of Gruzdžiai. Prepared by Sigita Tauterienė
 
history. supplements TO THE PART I of the monograph
1191 Vincas Vaupšas. Gruzdžiai during the Great War and after it
1218 Damijonas Šniukas. Letters from America to Gruzdžiai
1225 Damijonas Šniukas. The elves from the Rakandžiai village
 
1228 English summaries of the papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works on Lithuanian Local Studies
1233 About the authors
1237 Abbreviations
1241 The funding of the “Gruzdžiai” monograph. Compiled by Petras Jonušas
1247 The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė
1273 The index of place names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Albinas Masaitis
1284 The present administrative situation of the former Gruzdžiai Valsčius (within the 1939th-year limits with village borders). Prepared by Damijonas Šniukas and Lidija Kavaliauskienė
1286 The present cartographic situation of the former Gruzdžiai Valsčius (within the 1939th-year limits)
1288 The map of former Lithuania’s rural districts–Valsčiai. Prepared by Lidija Kavaliauskienė
1290 The alphabetic list of Lithuanian rural areas Valsčiai
1292 The territorial list of former Lithuanian Valsčiai
1294 About the “Lietuvos Valsčiai” series
1298 About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
Correction of errors and inaccuracies spotted after the printing
 
Vernissage ā la Gruzdžiai–an insert of colour illustrations pp. 721–736

 

* The asterisk marks papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works.

Part 1 Contents

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

▲2011 01 14

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt