lankymasis šioje svetainėje

 


Numatomas monografijos „Gruzdžiai“ turinys

 II dalis

ISTORIJA. KULTŪRA, ŠVIETIMAS, SVEIKATA

 1. Nijolė Petraitytė. Knygos keliu: gruzdiečių skaitymo tradicijos ir dabartis
 2. Irena Rudzinskienė. Gruzdžių krašto kultūros įstaigų veikla 1940–1990 metais
 3. Jonas Nekrašius. Tautvaišai ir kiti Gruzdžių fotografai
 4. Romaldas Samavičius. Iš Gruzdžių valsčiaus mokyklų istorijos
 5. Stanislovas Buchaveckas. Krašto bendrojo lavinimo mokyklos pirmosios sovietinės ir nacių okupacijų metais (1940–1944)
 6. Damijonas Šniukas. Gruzdžių miestelio bendrojo lavinimo mokyklos 1918–2009 metais
 7. Irena Zeirytė. Šakynos mokyklos per tris šimtmečius
 8. Lidija Domeikienė, Genovaitė Jakutinė. Šiupylių mokyklos
 9. Damijonas Šniukas. Verbūnų mokyklos
 10. Damijonas Šniukas. Istorinio Gruzdžių valsčiaus kaimų pradinės mokyklos
 11. Lionginas Grigiškis. Račių pradžios mokykla
 12. Alfonsas Sasnauskas. Valdomų pradžios mokykla
 13. Rita Gaidamavičiūtė. Gruzdžių ikimokyklinės vaikų įstaigos
 14. Damijonas Šniukas. Gruzdžių žemės ūkio mokyklos
 15. Damijonas Šniukas. Gruzdžių socialinės globos ir auklėjimo įstaigos
 16. Leonardas Poviliūnas. Iš Gruzdžių krašto medicinos istorijos
 17. Antanina Rulinskienė, Liudvikas Rulinskas. Gruzdžių miestelio vaistinės ir vaistininkai

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Martynas Purvinas. Gruzdžių valsčiaus kaimų raida
 2. Marija Purvinienė. Senieji pastatai ir sodybos
 3. Marija Rupeikienė. Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra
 4. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Gruzdžių apylinkėse XVIII a.–XX a. pirmoje pusėje
 5. Genovaitė Žukauskienė. Technikos plitimas Gruzdžių valsčiuje (XIX a. antroji–XX a. pirmoji pusės)
 6. Genovaitė Žukauskienė. Senieji amatai Gruzdžių valsčiuje
 7. Genovaitė Pakštienė (Kaminskaitė), Stasys Pakštys. Siuvėjai ir jų mokiniai
 8. Damijonas Šniukas. Kalkių degimas Gruzdžių apylinkėse
 9. Antanas Stravinskas. Gruzdžių kalviai
 10. Danielius Balčiūnas. Gruzdžių skietai ir skiečiai
 11. Juozas Vaitiekūnas. Skietų nešiojimas aidint šūviams
 12. Pilypas Jatulis. Taip gyveno ir dirbo rakandiškiai
 13. Pilypas Jatulis. Stogų dengimas šiaudais
 14. Laima Lapėnaitė. Bitininkystė: nuo liaudiškų tradicijų iki verslo
 15. Juozas Petrulis. Drabužiai
 16. Asta Lekavičiūtė-Venskienė. Plaukų priežiūra ir puošmenos
 17. Juozas Petrulis. Gruzdietės darželis
 18. Elvyda Lazauskaitė. Tradiciniai gruzdiečių baldai ir namų apyvokos daiktai
 19. Jonas Mardosa. Religinis gyvenimas
 20. Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai Gruzdžių apylinkėse
 21. Marijona Čilvinaitė. Kalendoriniai papročiai Gruzdžių apylinkėse
 22. Libertas Klimka. Senosios gyvensenos atspindžiai kalendoriniuose papročiuose
 23. Damijonas Šniukas. Smuklių (karčemų) laikai
 24. Marijona Čilvinaitė. Alus šiupyliškių gyvenime
 25. Antanina Rulinskienė, Liudas Rulinskas. Kaip gruzdiečiai gydėsi
 26. Audronė Kiršinaitė. „Dūšia danguj – kūns ant žemės“
 27. Jonas Krivickas, Damijonas Šniukas. Viešosios (buvusios parapinės) laidojimo vietos
 28. Damijonas Šniukas. Gruzdžių valsčiaus senosios kaimo kapinės
 29. Vytenis Rimkus. Kaltiniai geležies kryžiai Gruzdžių kapinėse
 30. Skaidrė Urbonienė. Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė

KALBA

 1. Juozas Pabrėža. Gruzdžių apylinkių kalba
 2. Janina Lipskienė. Gruzdžių–Šakynos šnektų vaizdingi posakiai ir palyginimai
 3. Vytautas Sirtautas. Mikrotoponimai ir praeitis
 4. Vitalija Maciejauskienė. Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis
 5. Erika Mitkutė. Gruzdžių miestelio ir aplinkinių kaimų pravardžių vartojimo tendencijos
 6. Marija Razmukaitė. Gruzdžių apylinkių vietovardžiai
 7. Kazys Morkūnas. Vienas archyvinis dokumentas

TAUTOSAKA

 1. Jūratė Šlekonytė. Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai
 2. Gruzdžių krašto pasakojamoji tautosaka. Parengė Edita Korzonaitė
 3. Gruzdžių krašto smulkioji tautosaka. Parengė Edita Korzonaitė
 4. Nijolė Kazlauskienė. Iš krašto dainų skrynelės
 5. Gruzdiečių dainos. Tekstus parinko Nijolė Kazlauskienė, parengė Edita Korzonaitė, melodijas parengė Daiva Vyčinienė

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Bronius Raguotis. Jonas Šliūpas ir „Aušra“
 2. Damijonas Šniukas. Trumpa Jono Šliūpo gyvenimo ir darbų apžvalga
 3. Vytautas Vaitkus. Gruzdžių ir Žagarės žemės sūnus (Mariaus Katiliškio – Albino Vaitkaus vaikystės ir jaunystės pėdsakais)
 4. Vaidutis Riškus. Aleksandras Merkelis ir jo protėviai
 5. Damijonas Šniukas. Linksmasis šiupyliškis Augustinas Gricius
 6. Damijonas Šniukas. Žurnalistas Alfonsas Braziulis
 7. Jonas Čepas. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą ir viešnagė Gruzdžiuose
 8. Aleksandras Merkelis. Užmirštas aušrininkas (A. a. Augustinas Baranauskas)
 9. Gintarė Adomaitytė. Mylėtas „kaipo kūdikis“ (Apie knygnešį Augustiną Baranauską)
 10. Robertas Jurgaitis. Bažnyčių statytojas ir poetas iš Dimšių Jurgis Rupka
 11. Damijonas Šniukas. Kunigas ir lietuvybės ugdytojas Juozapas Lideikis
 12. Damijonas Šniukas Didysis visuomenininkas Juozas Trečiokas
 13. Damijonas Šniukas. Dešimtmetį dirbęs viršaičiu (Apie Stasį Motuzą)
 14. Damijonas Šniukas. Viršaitis ir seniūnas Jonas Dundulis
 15. Damijonas Šniukas. Agronomas Vincas Mikolaitis
 16. Stanislovas Stašaitis. Profesorius Pranas Penkauskas: kunigas ir istorikas
 17. Vytenis Rimkus. Antanas Krištopaitis: gyvenimas – mano mokykla
 18. Regina Tamašiūnaitė. Antano Rimavičiaus palikimas
 19. Marijona Čilvinaitė. Liaudies meistras ir visuomenininkas Gaudentas Rimdeikis
 20. Juozas Petrulis. Gruzdžių „rokdirbis“ Aloyzas Gendvila
 21. Regina Tamašiūnaitė. Liaudies menininkas Juozas Šauleckas
 22. Damijonas Šniukas. Reginos Mataitienės juodoji keramika
 23. Gruzdžių krašto biografinis žinynas. Parengė Damijonas Šniukas
 1. Gruzdžių krašto kultūrinių vertybių sąrašas. Parengė Sigita Tauterienė

GRUZDŽIAI I PAPILDYMAI

 1. Vincas Vaupšas. Gruzdžiai per Didįjį karą ir po jo
 2. Damijonas Šniukas. Laiškai iš Amerikos į Gruzdžius
 3. Damijonas Šniukas. Elfai iš Rakandžių kaimo

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinių darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Apie autorius

Santrumpos ir sutrumpinimai

Petras Jonušas. Monografijų finansavimas

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė ir Albinas Masaitis

Dabartinė administracinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m., su kaimų ribomis) teritorijoje. Parengė Damijonas Šniukas ir Lidija Kavaliauskienė

Dabartinė kartografinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m.) teritorijoje

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas (galutinio tiražo dalies įklija)

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas „Gruzdietiškas vernisažas“ p. 721–736

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2009 09 17

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt