Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Griškabūdis“ turinys

GAMTA

 

 1. Arūnas Bukantis. Griškabūdžio valsčiaus geografiniai ypatumai

 2. Vidmantas Lopeta. Valsčiaus gamta

ISTORIJA

 

 1. Vygandas Juodagalvis. Iš seniausios zanavykų krašto praeities

 2. Vincas Lozoraitis. Iš Griškabūdžio valsčiaus istorijos

 3. Algimantas Miškinis. Miestelio istorija

 4. Kazys Misius. Griškabūdžio valsčiaus kaimai ir gyventojai (apžvalginis straipsnis ir lentelės)

 5. Kazys Misius. XVIII a. Griškabūdžio parapijos gyventojų pavardės

 6. Vida Girininkienė. XIX a. sukilimų atgarsiai

 7. Povilas Spurgevičius. Bažnyčia – architektūros paminklas

 8. Liepa Griciūtė. Griškabūdžio bažnyčios procesijų reikmenys

 9. Aldona Vasiliauskienė. Griškabūdis – kunigų aruodas

 10. Vidmantas Lopeta. Valsčiaus visuomeninės ir religinės organizacijos

 11. Algirdas Jurgis Stanaitis. Griškabūdžio valsčiaus gyvenvietės ir gyventojai 

 12. Aistė Morkūnaitė-Lazdauskienė. Savivaldos formavimasis 1918 m.

 13. Benjaminas Koluškevičius. Griškabūdžio knygnešiai

 14. Vincas Lozoraitis. Zanavykų carinė tremtis

 15. Antanas Andrijonas. Griškabūdiečiai savanoriai (apie V. Gustainį – „savo noru“ išvykau į Lietuvos savanorių pulkus)

 16. Kazys Misius. Griškabūdžio paštas

 17. Jaunius Vylius. Kanklininkų sąjūdis (Pranas Puskunigis, Justinas Strimaitis, Stepulis, Laura Lukauskienė ir kiti)

 18. Danutė Skaisgirienė. Griškabūdžio mokyklos istorija

 19. Vingaudas Baltrušaitis. Antabūdžio pradžios mokykla

 20. Paskutinis kunigo Juozapo Vaičaičio žodis parapijiečiams

 21. Iš J. Vaičaičio atsiminimų

 22. Iš J. Baziliausko prisiminimų

 23. Stanislovas Buchaveckas. Valsčius hitlerinės okupacijos metais

 24. Vincas Lozoraitis. 1941 m. Griškabūdžio tremtiniai

 25. Vidmantas Lopeta. Pokarinė tremtis (tremtinių ir politinių kalinių sąrašai)

 26. Pokario kovos valsčiuje (straipsnis, atsiminimai)

 27. Iš J. Stalioraičio prisiminimų

 28. Kolūkių kūrimasis (Rygiškių kolūkio įsteigimas, Skrynupių ir Verpikų kolūkis, Novos kolūkis, Suvalkiečio kolūkio žmonių ir arklių sąrašas)

 29. Vidmantas Lopeta. Iš kolūkių istorijos

 30. Nijolė Sisaitė. Klubai-skaityklos

 31. Janina Stasaitienė. Prisiminimai apie darbą klube-skaitykloje

 IŠ NESENOS PRAEITIES

 1. Vingaudas Baltrušaitis. Apie išnykusius kaimus

 2. Birutė Preikšienė. Sąjūdžio atgimimas

 3. Anelė Vosyliūtė. Kraštas sociologiniu požiūriu

 4. Eugenija Kasperavičienė. Kultūrinis ir sportinis gyvenimas

 5. Jurgita Stančiauskaitė. Ūkininkų kasdienybė

 6. Vingaudas Baltrušaitis. Apie Griškabūdyje vykusias ekspedicijas (1970, 1992, 2001 m.)

 7. Viktorija Žilinskaitė. Vertybinės orientacijos ir vizualinė kultūra

ETNINĖ KULTŪRA

 

 1. Vytautas Gricius. Žemdirbystė

 2. Regina Merkienė. Gyvulininkystė

 3. Rasa Bertašiūtė, Stasys Gutautas. Kaimo architektūra

 4. Žydrė Petrauskaitė. Medinių pastatų puošyba

 5. Jonas Kazlauskas. Antano Tatarės tėviškė

 6. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjerai

 7. Vingaudas Baltrušaitis. Apšvietimo priemonės

 8. Erika Nenartavičiūtė. Interjero audiniai

 9. Aldona Stravinskienė. Zanavykų drabužiai

 10. Janina Samulionytė. Valgio gaminimo indai

 11. Jonas Mardosa. Talkų valgiai

 12. Stasys Daunys. Apie maudymosi pirčių išnykimą Zanavykijoje

 13. Vidmantas Lopeta. Zanavykų sodybų apželdinimas

 14. Gražina Žumbakienė. Gėlių darželiai, daržai, sodai

 15. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Vėjo malūnai

 16. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Apie žemės ūkio technikos plitimą

 17. Janina Morkūnienė. Zanavykų kinkomasis transportas

 18. Elvyra Straševičienė. Turgūs ir prekymečiai

 19. Elvyra Straševičienė. Medžio meistrai

 20. Antanas Stravinskas. Nuo plūgo iki kryžiaus

 21. Inga Levickaitė. Siuvėjai ir batsiuviai

 22. Vacys Milius. Kapinės ir antkapiniai paminklai

 23. Alė Počiulpaitė. Mažoji architektūra

 24. Nijolė Pliuraitė. Vaikų žaislai ir žaidimai

 25. Juozas Briedis. Vestuvės

 26. Audronė Kiršinaitė. Laidotuvių papročiai

 27. Vingaudas Baltrušaitis. Liaudies veterinarija

 28. Vingaudas Baltrušaitis. Liaudies meteorologas Saliamonas Požėra ir jo orų spėjimai

 29. Jonas Vaiškūnas. Žinios apie dangaus šviesulius Griškabūdžio apylinkėse

 30. Juozas Šorys. Kalendoriniai papročiai

 31. Arūnas Vaicekauskas. Žiemos kalendoriniai papročiai

 32. Libertas Klimka. Mėnulio kalendoriaus reliktai

 33. Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė

 34. Vingaudo Baltrušaičio tėvams skirtas testamentas

 35. Angelė Vyšniauskaitė. Etnografinis zanavykų apibūdinimas

 36. Angelė Vyšniauskaitė. Kaip aš ganiau žąsis

 37. Valentino Gustainio surinkta medžiaga

 38. Vidmantas Lopeta. Iš Skrynupių kaimo praeities

 39. Irena Stonkuvienė. Liaudies pedagogika

KALBA

 

 1. Giedrė Čepaitienė. Zanavykų tarmė – Lietuvių bendrinės kalbos pagrindas

 2. Giedrė Čepaitienė. Kai kurios Griškabūdžio šnektos ypatybės

 3. Giedrė Čepaitienė, Gražina Narbutienė. Vietovardžiai

 4. Vilija Sakalauskienė. Pavardės ir pravardės

 5. Andrius Senkus. Naminių gyvulių vardai

TAUTOSAKA

 

 1. Povilas Krikščiūnas. Griškabūdžio apylinkių tautosakos rinkiniai didžiosiose Lietuvos folkloro saugyklose

 2. Vida Daniliauskienė. Taip dainavo griškabūdiečiai

 3. Dainos nuo Griškabūdžio. Parengė Vida Daniliauskienė ir Živilė Ramoškaitė

 4. Dangirutė Giedraitytė. Griškabūdžio pasakojamoji tautosaka

 5. Smulkioji tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas

ĮŽYMŪS KRAŠTIEČIAI

 

 1. Vida Girininkienė. Antanas Tatarė

 2. Albinas Vaičiūnas. Jonas Totoraitis

 3. Vidmantas Lopeta. Juozapas Marma

 4. Giedrė Čepaitienė. Jono Jablonskio jaunystė

 5. Zenius Šileris. Juozapas Vaičaitis

 6. Zenius Šileris. Julė Pranaitytė

 7. Valentina Gustainytė. Valentinas Gustainis

 8. Bernardas Aleknavičius, Jonas Jurevičius, Vidmantas Lopeta, Albinas Vaičiūnas. Įžymūs krašto žmonės (biografijų sąvadas)

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2000 11 08

Patikslinta, papildyta: 2001 11 22, 2002 03 07, 05 10, 05 17

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt