Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Giedraičiai“ turinys

GAMTA

 1. Dr. Rimvydas Kunskas. Giedraičių vietovaizdžio sandaros ir raidos bruožai

 2. Dr. Daiva Patalauskaitė. Giedraičių ir Dubingių augmenija

 3. Vidmantas Lopeta. Žmogaus ir laukinių gyvųnų tarpusavio santykis

 4. Dr. Juozas Lebionka. Kur prasideda Širvinta?

 ISTORIJA

 1. Dr. Algirdas Baliulis. Senoji Giedraičių istorija

 2. Viktoras Jakimavičius. Archeologiniai paminklai ir radiniai

 3. Aristida Vojevodskaitė. Giedraičių – Juodiškių ir Bekupės dvaro komplekso istorijos bruožai (XVI – XIX a.)

 4. Romaldas Samavičius. Juodiškių dvaro istorija

 5. Dr. Juozas Lebionka. Giedraičių bažnyčia ir klebonija prieš 260 m.

 6. Virginija Jakimavičienė. Pusnės bažnyčios ir parapijos istorija

 7. Dr. Juozas Lebionka. Iš kovų dėl lietuvių kalbos teisių Giedraičių bažnyčioje istorijos

 8. Dr. Michal Giedroyc. Sugrįžimas į gimtinę

 9. Dr. Juozas Lebionka. Generalinis štabas apie Širvintų ir Giedraičių kautynes su lenkais

 10. Dr. Juozas Lebionka. Antrojo pėstininkų  LDK Algirdo pulko karininkai, pasižymėję 1920 m. Giedraičių kautynėse

 11. Dr. Juozas Lebionka. Pasieniečio šeimos tragedija Kraujaleidžiuose

 12. Dr. Juozas Lebionka. Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla prieš 70 metų

 13. Romaldas Samavičius. Giedraičių progimnazijos istorija

 14. Dr. Stanislovas Liučvaitis. Šaulių sąjungos veikla Giedraičiuose

 15. Dr. Stanislovas Liučvaitis. Šaulių sąjunga ir Giedraičių šauliai

 16. Romaldas Samavičius. Giedraičių pieninė

 17. Dr. Juozas Lebionka. Dubingių kruvinoji dekada

 18. Aldona Leišytė. Genocidas sovietmečiu

 19. Aldona Leišytė. Nepriklausomybės kovų paminklo Giedraičiuose išsaugojimas

 20. Dr. Vytautas Skebas. Giedraičių valsčiaus žemės ūkis (1940 – 1951)

 21. Aleksandra Ignatavičienė. Giedraičių kultūros namai

 22. Danutė Imbrasaitė. Giedraičių bibliotekos istorija

 23. Viktoras Jakimavičius. Šiupienių kaimo istorija

 24. Zita Kriaučiūnienė. Piliakiemių kaimas

 25. Vytautas Landsbergis - Žemkalnis. Atsiminimai apie Giedraičių kautynes

 26. Dr. Algirdas Matulevičius. Jie mokė mylėti Tėvynę (atsiminimai)

 27. Pranas Kulys. Atsiminimų trupinėliai, rašyti okupacijos metais

 28. Aldona Leišytė. Atsiminimai apie Antaną Jaroševičių

 29. Marijonos Monkevičiūtės – Šinkūnienės prisiminimai. Parengė Virginija Jakimavičienė

 30. Vytauto Šinkūno prisiminimai. Parengė Virginija Jakimavičienė 

 31. Virgilijus Rimavičius. Atgimimo Sąjūdis Giedraičiuose

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Stasė Pumputytė. Bitininkystė

 2. Viktoras Jakimavičius. Senųjų tikėjimų liekanos

 3. Viktoras Jakimavičius. Kapinės ir kryžiai

 4. Gražina Žumbakienė. Gėlių darželiai

 5. Janina Morkūnienė. Valstiečių darbinės ir šventadieninės transporto priemonės

 6. Amatai (kailių apdirbimo, račiaus ir kt.)

 7. Nijolė Aleinikovienė. Audimas ir tradiciniai drabužiai

 8. Rita Vaitekūnaitė. Žemdirbystės papročiai

 9. Jūratė Remeikaitė. Miško gėrybių rinkimas

 10. Rasa Šaknienė. Tradicinės kultūros kaita ar tęstinumas? Krikštynos Giedraičių valsčiuje

 11. Žilvytis Šaknys Giedraitiškių jaunimo papročiai XX amžiuje

 12. Habil. dr. Regina Merkienė. Vestuvių papročių raida

 13. Regina Globytė. Kalendoriniai papročiai

 14. Dr. Stanislovas Liučvaitis. Kalendoriniai papročiai ir šventės

 15. Andželika Lapinskienė. Liaudies etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai

 16. Dovilė Kulakauskienė. Liaudies magija

 17. Skaidra Kasarskaitė. Laidotuvių papročiai

 18. Eglė Minelgaitė. Varduvių ir išleistuvių papročiai

 19. Asta Kurklietytė. Tradicinė sanitarija

 20. Edita Mickūnaitė. Darbinis vaikų auklėjimas

 21. Vidmantas Lopeta. Liaudies astronomija

 22. Venantas Mačiekus. Papročių teisė

 23. Anelė Vosyliūtė. Gyventojų socialinės grupės ir jų santykis su gyvenimo realijomis

KALBA

 1. Laima Grumadienė. Giedraitiškių šnekta

 2. Aurelija Genelytė. Kaip giedraitiškiai vadina augalus

 3. Jurgita Paulauskaitė. Giedraitiškių pravardės ir jų atsiradimo motyvacija

 4. Laima Žilvytytė. Naminių gyvulių vardai ir jų suteikimo motyvacija

 5. Laimutis Bilkis. Giedraičių vandenvardžiai

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Dr. Juozas Lebionka. Jos nepalaužė jokios negandos (Matilda Šokelytė – Sabienė)

 2. Dr. Juozas Lebionka. Nuo Dubingių mokyklos iki Gorkio kalėjimo (Stasys Mockaitis)

 3. Dr. Juozas Lebionka. Gynė mokyklas – Pateko į Sibirą (

 4. Dr. Juozas Lebionka. Žmogus, kurį kiti gerbė ir mylėjo (Pranas Kulys)

 5. Dr. Juozas Lebionka. Kunigas A. Slabšys – Slabšinskas – pilsudskininkų teroro auka

 6. Dr. Juozas Lebionka. Giedraitiškis, paskyręs gyvenimą tėvynei ir dailei (Ignas Burlingis)

 7. Dr. Juozas Lebionka. Pirmasis poetas iš Giedraičių krašto (Kunigas Antanas Šležauskas)

 8. Dr. Juozas Lebionka. Dubingiškis rezistentas Kazys Paškevičius

 9. Dr. Juozas Lebionka. Tautos genocido metraštininkas (Leonardas Kerulis)

 10. Dr. Juozas Lebionka. Tikėjimo ir provokacijų kankinys (Kunigas Zigmas Komaras)

 11. Dr. Juozas Lebionka. Geriausias Giedraičių krašto ūkininkas ir jo likimas (Gvidonas Ruščicas)

 12. Ignas Burlingis. Dailininkas Antanas Jaroševičius

 13. Dr. Juozas Lebionka. Nuo Giedraičių iki Červenės... (Gen, Štabo plk. Antanas Šova)

 14. Viktoras Jakimavičius. Gula darbai į pradalgius (Dr. Algirdas Matulevičius)

 15. Aldona Leišytė. Malvina Valeikienė

 16. Aldona Leišytė. Keramikas Vaclovas Miknevičius

 17. Aldona Leišytė. Direktorius Serapinas Guobys

 18. Dr. Juozas Lebionka. Garsus matematikas, kilęs nuo Giedraičių (Tomas Žickis)

 19. Hab. Dr. Sofija Kanopkaitė. Broliai Laumenskai iš Aleksandriškių

 20. Juozas Lebionka. Poeto Antano Strazdo – Strazdelio kilmė

 21. Juozas Lebionka. Likimo žaismo auka (Henrikas Lukaševičius)

 22. Danutė Jedzinskienė. Pašilių baladė (Vanda Giedrytė)

 23. Aristida Vojevodskaitė. Vladislavas Baltramiejus Giedraitis

 24. Alma Gudonytė. Apie Graužinius

 25. Irena Zarembaitė - Ibelhauptienė. Tremtinės biografija

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 05 16

Patikslinta, papildyta: 2002 01 30, 02 21, 03 28, 04 26, 05 10, 05 17, 2004 03 10, 2005 03 18

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt