Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Venantas Mačiekus
tel. 85 2732306, el. paštas venantas@versme.lt

Sudarytojai

Venantas Mačiekus, dr. Edita Korzonaitė (tautosaka)

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2000 m. rengia monografiją „Giedraičiai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018) ir miestelio 640 metų sukakčiai (2015). Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus yra valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Giedraičiai (Molėtų r.), istoriniuose šaltiniuose minimi nuo 1375 m., priklausė kunigaikščiams Giedraičiams. 1510 m. pastačius bažnyčią, ėmė kurtis miestelis. Po baudžiavos panaikinimo – valsčiaus centras. 

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2002 m. liepos 22–31 d. surengė tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Giedraičius ir jų apylinkes buvusio Giedraičių valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro šie skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės, Profesionalioji kūryba.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 11 08.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2001 05 16.

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

593,72

2.1. Petras Jonušas (1 000 Lt)

289,62

2.2. S. Statkevičienė (1 000 Lt)

289,62

2.3. Stasys Petrauskas (50 Lt)

14,48

3. Negautos lėšos*

49 052,28

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Giedraičiai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

26 052,28

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Antalieptė“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Biržiška, Vaclovas. Giedraičiai. – [Kaunas : B. l.], [1940.]. – 6 p. Atspaudas iš: Lietuviškosios enciklopedijos. Kaunas, 1940, t. 8, sąs. 12.

B. Jankauskas, Jovitas. Giedraičių partizanai / Jovitas Jankauskas, Vytautas Simonavičius. – Vilnius : [Knygiai], 2006. – 42, [1] p. : faks., portr., žml. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 41. – Vietovardžių r-klė: 39. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955-443-28-6

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Giedraičiams 650 metų, 1338–1988 : bukletas / paruošė Aldona Leišytė ; nuotraukos Mindaugo Černiausko. – Giedraičiai : [s.n.], 1989 (Utenos sp.). – 1 lap. sulankst. į 8 p. : iliustr.

· Giedraičių vidurinei mokyklai 70 metų, (1920–1990) : bukletas. – Giedraičiai, 1990. – 1 lap.sulankst. į 8 p.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2001 05 16, patikslinta, papildyta 2002 01 30, 02 21, 03 28, 04 26, 05 10, 05 17, 11 06, 11 26, 2003 02 13, 03 13, 03 17, 11 03, 2010 08 10, 12 09, 2016 11 15, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla