lankymasis šioje svetainėje

 

Gelvonai


Čia  galite pasigrožėti fotografo Kosto Šukevičiaus įamžintais nepakartojamais monografijoje aprašomų vietų panoraminiais 360° apibrėžties vaizdais

 

15-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 61 autorius, 111 straipsnių, 1384 puslapiai, 900 egzempliorių. 2009 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. gegužės 12 d.
ISBN 978-9955-589-09-9

   

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė
Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta...

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

GELVONŲ 625 METŲ JUBILIEJUI 1385–2010

 

GELVONAI – penkioliktoji „Lietuvos valsčių“ serijos knyga – trečioji, skirta Širvintų kraštui, ir pirmoji, išleista jubiliejiniais 2009-aisiais – Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo metais. Knyga dedikuojama Lietuvos Tūkstantmečiui, Gelvonų pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 625-osioms metinėms (1385 m. liepos 17 d.) bei artėjančiai kitai svarbiai datai – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018-aisiais.

Šią knygą sudaro tradiciniai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės. 111-oje knygos straipsnių, iš jų 12 mokslinių, autoriai išsamiai pateikia Gelvonų krašto istoriją, tradicinę ir etninę kultūrą, kalbą, žodinį palikimą. Pirmą kartą plačiau apžvelgiamas senasis Gelvonų laukas (valsčius), pristatomi buvę dvarai ir dvareliai. Skaitytojas ras duomenų apie Gelvonų miestelio įkūrimą XVIII a. viduryje, Gelvonų ir Bagaslaviškio parapijų bažnyčias. Daug dėmesio skirta XX a. įvykiams. Skyriuje Įžymūs žmonės pirmą kartą pateikta daug iki šiol visuomenei mažai žinomų Lietuvai nusipelniusių garsių gelvoniškių biografijų. 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė
  

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Kazys Morkūnas, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Vida Girininkienė, Valentinas Baltrūnas, Algirdas Gaigalas, Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Irena Regina Merkienė, Kazys Morkūnas, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Akad. Algirdas Gaigalas (gamta), Lietuvos MA narys korespondentas, prof. habil. dr. Romualdas Grigas (sociologija), dr. Artūras Judžentis (kalba), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. dr. Aivas Ragauskas (istorija), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Leidybos partneris, pagrindinis finansuotojas ir rėmėjas 
Širvintų rajono savivaldybė

Finansuotojai ir rėmėjai 
UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, AB „Lietuvos paštas“ ir kt.

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Žemaičių muziejumi „Alka“

Knyga išleista 2009 02 11

Pratarmė

Gelvonai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti 1385 m. liepos 17 d. kryžiuočių kelio palei Nerį ir Vilnių aprašyme. Dažni vietovardžiai su šaknimi Gelv- liudija, kad Gelvonų laukas (valsčius) buvo gana didelė teritorija, didesnė už valsčių kaip administracinį vienetą XIX a. antrojoje pusėje. Visas archeo-loginis paveldas, senasis Gelvonų dvaras ir kiti dvarai nėra dar iki galo ištirti. LDK iždo raštininkas Viktoras Juozapas Chelchovskis Gelvonų dvarą ne tik išplėtė, bet ir prie jo įkūrė miestelį, kuriame apgyvendino amatininkus. Pažymėtina, jog 1746 m. Gelvonų dvaro inventoriuje nurodoma turgavietė, kurios viduryje buvo „medinė su salka, malksnomis dengta rotušė“. Tai mįslė istorikams, tačiau įvardijimas „rotušė“ liudija V. J. Chelchovskio ambicijas siekti ne tik paversti naująjį miestelį prekybos centru, bet ir gauti savivaldos teises. Na o XIX a. antrojoje pusėje Gelvonų dvaras aidėjo nuo muzikos, nes jo savininkas Gustavas Vilhelmas Gregoras Pliateris turėjo nuosavą orkestrą, pats kūrė ir atliko muzikos kūrinius. 

Pažymėtinas ir Liukonių dvaras, paskutiniojo LDK didžiojo etmono, generolo leitenanto Simono Kosakovskio rezidencija. Etmono pastatyti dviejų aukštų rūmai po jo mirties 1794 m. kovo 25 d. Vilniaus rotušės aikštės kartuvėse priklausė Juozapui Antanui Kosakovskiui. Rūmuose buvo biblioteka, ginklų, paveikslų, senienų kolekcijos. Deja, rūmai ir juos supęs angliškojo stiliaus parkas 1859 m. sudegė ir nebuvo atstatytas. 

XX a. trečiajame dešimtmetyje Gelvonų apylinkėse rezidavo Lietuvos kariuomenės 1-asis pėstininkų pulkas, pavadintas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino vardu, vyko kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Knygoje pateikti savanorių bei Lietuvos valstybės karininkų sąrašai su trumpomis biografijomis primena artėjančią ir kitą svarbią Lietuvos istorijos datą – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kurį minėsime 2018-aisiais.

Lokalinė monografija „Gelvonai“ pradėta rengti 2003 metų vasarą. Tuomet liepos 7–17 d. Gelvonų vidurinėje mokykloje įsikūrusi knygos autorių ekspedicija buvo pirmoji šio nelengvo darbo kregždė. Per penkerius metus 61 autorius parašė 111 straipsnių, iš kurių 12 mokslinių, knygos turinyje pažymėtų žvaigždute. Knygoje esantys spalvotų iliustracijų lankai, perteikia gamtos ir kultūros įvairovę. 

Daug dėmesio skirta Gelvonų krašto tautodailininkui, visoje Lietuvoje ir už jos ribų žinomam skulptoriui Ipolitui Užkurniui. Jo žmonos Auksės Aurelės Užkurnienės dėka knygos skaitytojai pamatys spaudoje dar nepublikuotų I. Užkurnio darbų nuotraukas.

Šią knygą, kaip ir kitas „Lietuvos valsčių“ serijos knygas, sudaro 6 skyriai. „Gamtos“ skyrių rengė geologai, fizinių mokslų daktarai profesoriai Valentinas Baltrūnas ir Algirdas Gaigalas. Patį didžiausią šios knygos „Istorijos“ skyrių, kuriame yra net 56 straipsniai, sudarė ir redagavo V. Girininkienė. „Etninės kultūros“ skyrių sudarė V. Girininkienė, redagavo prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė ir V. Girininkienė. „Tautosakos“ skyrių parengė ir redagavo Povilas Krikščiūnas. 

Aktyviausias šios knygos pagalbininkas buvo šviesios atminties kalbininkas dr. Kazys Morkūnas. Gimęs ir augęs netoli Kulniškių kaimo, dažnai ten lankėsi, rinko savo gimtųjų vietų kalbos pavyzdžius bei duomenis apie krašto žmones. Ir minėtoje ekspedicijoje, ir knygos rengimo darbuose jis buvo labai aktyvus. Jau sunkiai sirgdamas parengė išsamų „Kalbos“ skyrių (jo gali pavydėti visos kitos „Lietuvos valsčių“ serijos lokalinės monografijos!), parašė nemažai straipsnių apie savo krašto žmones. Deja, mirtis 2008 m. kovo 29 d. nutraukė darbus. „Įžymių žmonių“ skyrius, kurį rengėme ir redagavome drauge, yra tarsi paminklas žymiam kalbininkui, šiltam žmogui ir bendraminčiui.

Šio leidinio nebūtų buvę be tuometinio Širvintų rajono mero Vyto Šimonėlio ir Širvintų savivaldybės atstovės spaudai Jadvygos Barbaravičienės iniciatyvos. Savivaldybės užsakymu 2000 m. kovo 11-osios išvakarėse „Versmės“ leidykla išleido lokalinę monografiją „Širvintos“, o 2005 m. pasirodė ir „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“. Ši knyga yra trečioji, skirta Širvintų kraštui, ir pirmoji, „Versmės“ leidyklos išleista jubiliejiniais 2009-aisiais – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo metais.

Už visokeriopą paramą rengiant šį leidinį noriu padėkoti Gelvonų vidurinės mokyklos direktorei Onai Valančienei, gelvoniškei Genovaitei Pilipavičienei, Bagaslaviškio miestelio mokyklos mokytojai, šiuo metu Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktorei Aldonai Četrauskienei. Dėkoju Gelvonų seniūnui Lionginui Juzėnui, Širvintų kultūros darbo vadybininkei Laimutei Bikulčienei, Gelvonų kultūros namų direktorei Gitai Krylavičienei. Dėkinga Gelvonų mokytojui Albinui Vaitoniui, dažnai užsukdavusiam į leidyklą, vežiojusiam savo automobiliu ekspedicijos metu ir vėliau šios knygos rengėjus „kur reikia ir kada reikia“, parašiusiam įdomių vaizdingų straipsnių. Į leidyklą dažnai užeidavo ir gelvoniškis Rytas Tamašauskas, net 8 straipsnių šioje knygoje autorius. Ir, be abejo, nuoširdus Ačiū visiems šios knygos autoriams ir redaktoriams.

Už bendrą darbą, ypač paskutinėmis „degančiomis“ knygos rengimo dienomis ir naktimis, dėkoju visai komandai – maketuotojai Violetai Barkauskaitei, tekstų rinkėjai Gabijai Bruzgytei, kalbininkui Albinui Masaičiui, geranoriškai net be prašymo padėjusioms Rimgailei Pilkionienei ir Gabijai Juščiūtei bei leidyklos vadovui Petrui Jonušui – už suteiktą galimybę perteikti savo žinias ir kuklius sugebėjimus. 

Vida Girininkienė

Turinys
 

17

Pratarmė

 

 

GAMTA

 

19

*

Bronislavas Karmaza, Valentinas Baltrūnas. Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai

26

*

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir geopaveldas

64

*

Algirdas Gaigalas. Gelvonų apylinkių kvartero nuogulų danga ir būdingieji rieduliai

79

*

Algirdas Gaigalas. Gelvonų bažnyčios architektūrinė petrografija

101

Albinas Vaitonis. Gelvonų krašto gamta

123

Albinas Vaitonis. Gelvonų krašto klimatas

 

 

ISTORIJA

 

127

*

Manvydas Vitkūnas. Gelvonų apylinkių archeologiniai paminklai

160

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. Senojo Gelvonų lauko (valsčiaus) istorijos bruožai iki XV amžiaus

166

Tomas Baranauskas. Gelvonų ištakos

169

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. Gelvonų latifundijos kilmės dokumentų registras

172

Povilas Spurgevičius. Gelvonų dvarai

211

Vida Girininkienė. Parapinė mokykla

213

Vida Girininkienė. Gelvonų parapija

221

Kazimieras Skebėra. Bagaslaviškio parapijos daraktoriai ir jų mokyklos 1883–1910 metais. Parengė Albinas Masaitis, Vida Girininkienė

234

Vytautas Merkys. Tautinė Gelvonų ir Bagaslaviškio parapijų padėtis 1863–1915 metais

247

Juozas Lebionka. Gelvonų parapijos lenkinimas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje

ISTORIJA. GELVONAI 1918–1940 METAIS

251

Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų, kilusių iš Gelvonų krašto, sąrašas. Parengė Ričardas Čepas

255

Albinas Vaitonis. Gelvonų krašto Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai

259

Gintautas Surgailis. Pirmasis Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkas neutralios zonos apsaugoje Gelvonų rajone

268

Albinas Vaitonis. Petras Biržys (Pupų Dėdė) Gelvonų krašte

271

Pirmasis Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkas nuotraukose. Sudarė Vida Girininkienė

280

Ričardas Čepas. Iš Gelvonų valsčiaus savivaldybės istorijos (1918–1940 m.)

305

Aleksandras Dikčius. Kulniškių kaimas ir jo skirstymasis į vienkiemius. Spaudai parengė Kazys Morkūnas

316

Jonas Milius. Gelvonų valsčiaus žemės ūkis ir kaimo gyvenimas Nepriklausomybės metais

321

Ričardas Čepas. Gelvonų valsčiaus pradžios mokyklos

362

Juozas Jakučiūnas. Neveronių pradžios mokyklos kronika (1933–1940 m.). Parengė Vida Girininkienė, Albinas Masaitis

382

Ričardas Čepas. Gelvonų vidurinė mokykla 1921–1929 metais

393

Albinas Vaitonis. Ukmergės apskrities 6-osios rinktinės Gelvonų šaulių 10-ojo būrio istorija (1919–1940 m.)

407

Vladas Terleckas. Kredito kooperacija Gelvonuose 1924–1949 metais

419

Ričardas Čepas. Gelvonų vaistinė

421

Kazys Misius. Gelvonų paštas iki 1940 metų

428

Albinas Vaitonis. Gelvonų žydai

ISTORIJA. GELVONAI 1941–2008 metais

435

Albinas Vaitonis. Kaip Gelvonuose buvo kuriami kolchozai (atsiminimai)

440

Vytautas Skebas. Gelvonų valsčiaus ūkininkų mokesčiai ir prievolės 1940–1944 metais

455

Antrojo pasaulinio karo ir pokario įvykiai Gelvonų apylinkėse (atsiminimai). Parengė Albinas Vaitonis

458

Andrius Tumavičius. Gelvonų valsčiaus žydų likimas nacių okupacijos (1941–1944 m.) laikotarpiu

472

Gelvonų valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo. Parengė Birutė Burauskaitė

495

Rytas Tamašauskas. 1960–1978 metų Gelvonai (atsiminimai)

515

Rūta Trimonienė. Paminklas Didžiosios Kovos apygardos partizanams

518

Lionginas Juzėnas. Gelvonų seniūnija

ISTORIJA. MOKYKLOS 1944–2008 METAIs

525

Ona Valančienė. Gelvonų vidurinė mokykla

552

Albinas Vaitonis. Mano geografijos mokytojai Aleksandras Juškevičius ir Antanas Mikalauskas

558

Albinas Vaitonis. Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Gelvonų šaulių 1-asis atskirasis būrys Gelvonų vidurinėje mokykloje

564

Aldona Četrauskienė. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

575

Roma Vareikienė. Šeiniūniečių klubo veikla

580

Remigijus Bonikatas. Bagaslaviškio sportininkai ir turistai

ISTORIJA. KULTŪROS PAVELDAS

587

Marija Rupeikienė. Gelvonų miestelio architektūra

630

Marija Rupeikienė. Gelvonų valsčiaus architektūra

665

Žydrė Petrauskaitė. Gelvonų ir Bagaslaviškio apylinkių kaimų medinė architektūra ir jos puošyba

690

*

Povilas Spurgevičius. Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas

721

Juozas Lebionka. Gelvonų stebuklingojo akmens istorija

724

Rimantas Gučas. Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vargonai

726

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

747

Rimantas Gučas. Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonai

749

Lapšių dvaras. Parengė Sigita Gasparavičienė.

ISTORIJA. KULTŪRINIS GYVENIMAS

755

Rytas Tamašauskas. Kultūros židinys Bagaslaviškyje XX a. pradžioje

760

Rytas Tamašauskas. Universalusis Mykolas Čižas

768

Rytas Tamašauskas. Fotografas Juozas Urbonavičius

771

Rytas Tamašauskas. Meistras Jonas Daraškevičius

775

Rytas Tamašauskas. Dailidė Vytautas Pilipavičius

784

Rytas Tamašauskas. Fotografas Juozas Kapeckas

789

Laimutė Bikulčienė. Folkloro ansamblis „Savingė“

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

793

Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai Gelvonų ir Musninkų valsčių ūkininkų turtiniuose santykiuose XX a. pirmojoje pusėje

817

Filomena Masevičienė (Abišalaitė). Iš Kulniškių kaimo gyvenimo (XX a. pirmoji pusė)

834

Ingrida Veliutė, Rasa Školiarenkaitė. Senasis Mikalajūnų kaimas: istorinė praeitis ir šiandiena

873

Jolanta Stupelytė. Malda senųjų kaimo gyventojų praktikoje

881

*

Jolanta Stupelytė. Liaudies pamaldumo praktikos prie Gelvonų akmens su Marijos pėda ir Liukonių kryžiaus

896

Gita Krylavičienė. Kalendorinės, agrarinės šventės ir papročiai

917

Laimutė Bikulčienė. Orų spėjimai

919

Laimutė Bikulčienė. Audėjos

922

Laimutė Bikulčienė, Gita Krylavičienė. Senieji amatai

926

Laimutė Bikulčienė. Apie duoną

929

Laimutė Bikulčienė. Pirtis

931

Laimutė Bikulčienė. Armonikieriai

935

Rita Balkutė. Gelvonų apylinkių liaudies medicina

947

Jolanta Stupelytė. Besiruošiant mirčiai...

953

Antkapinės tvorelės, paminklai ir kryžiai Jurgitos Jasinskaitės piešiniuose

 

 

KALBA

 

959

*

Kazys Morkūnas. Gelvonų šnekta

968

*

Kazys Morkūnas. Bagaslaviškio šnekta Ignui Šeiniui: gimtoji ar gimtinės

976

Ignas Jurkūnas-Šeinius. A. Senn, aš ir prof. R. Ekblom

980

*

Kazys Morkūnas. Gelvonų krašto žemės kalba

1017

Bagaslaviškio parapijos krikšto vardai 1932–1940 metais. Parengė Roma Vareikienė

1026

Gelvonų apylinkės 1964–1983 metų moterų ir vyrų vardai. Spaudai parengė Kazys Morkūnas

1030

Bagaslaviškio, Dabužynės, Pyplių ir Žičkų kaimų gyventojų gyvulių vardai. Spaudai parengė Kazys Morkūnas, Roma Vareikienė

 

 

TAUTOSAKA

 

1037

*

Daiva Vyčinienė. Gelvonų krašto dainuojamosios tradicijos ypatumai

1047

Rima Visackienė. Dar kartą apie gelvoniškių dainas

1061

Iš senųjų dainininkų repertuaro. Tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas – Daiva Vyčinienė

1130

Gelvoniškiai pasakoja. Parengė Lina Valiukaitė

1146

Keletas padavimų. Parengė Povilas Krikščiūnas

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

1149

Juozas Lebionka. Lietuvos kunigaikščiai Žageliai

1153

Vytautas Povilas Jurkštas. Kompozitorius iš Gelvonų grafas Gustavas Vilhelmas Gregoras Pliateris

1158

*

Adam Stankevič. XIX amžiaus  istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas

1176

Kazys Morkūnas. Karolis Jakštas

1177

Kazys Morkūnas. Įdomi asmenybė Kazimieras Skebėra

1180

Juozas Lebionka. Vaclovas Čižiūnas

1188

Valdas Selenis. Istorikas kunigas Juozapas Stakauskas

1192

Kazys Morkūnas. Pedagogas ir poetas Stasys Jakštas

1195

Kazys Morkūnas. Neveronių kaimo mąstytojas Petras Visackas

1198

Ramunė Dikčiūtė. Atsiminimai apie Aleksandrą Dikčių

1202

Kazys Morkūnas. Poetas ir prozininkas Juozas Kruminas

1208

Vladas Ivaška. Profesorius Viktoras Kybartas

1211

Linas Vidugiris. Steponas Rokas – pirmasis automobilių kelių specialybės habilituotas daktaras Lietuvoje

1215

Algirdas Sabaliauskas. Kalbininkas Kazys Morkūnas

1223

Boleslovas Zubrickas. Povilas Dikčius

1225

Algirdas Gaigalas. Smėlingų lygumų tyrinėtojas Antanas Mikalauskas

1232

Stanislava Gražina Bigelytė-Bulavienė. Gimimo jis stipraus (Apie diktorių Vytautą Kybartą)

1235

Emilija Pileckienė. Gyvenimo puslapiai. Parengė Laimutė Bikulčienė

1240

Gita Krylavičienė. Liaudies menininkas Jonas Strazdas: tarp miesto ir kaimo

1247

Ipolitas Užkurnys. Atsiminimai. Auksės Aurelės Užkurnienės pateiktą Ipolito Užkurnio tekstą spaudai parengė Albinas Masaitis

1291

Rytas Tamašauskas. Povilas Malinauskas

1309

Įžymių žmonių biografijų sąvadas. Parengė Vida Girininkienė

 

1327

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos reziumė anglų kalba

1335

Apie straipsnių autorius

1338

Santrumpos ir sutrumpinimai

1342

Monografijos „Gelvonai“ finansuotojai ir rėmėjai

1346

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Vida Girininkienė

1366

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Albinas Masaitis

1374

Buvusio Gelvonų valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1377

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Gelvonų valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1378

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1380

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

 

Spalvotos iliustracijos

Gelvonų gamta. Sudarė Algirdas Gaigalas, p. 33–60

Gelvonų krašto kūrėjai. Sudarė Vida Girininkienė, p. 849–864

Ipolito Užkurnio palikimas. Sudarė Auksė Aurelė Užkurnienė, p. 1265–1280 

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos. Straipsnių santraukos anglų kalba p. 1326–1333.

 

Contents
  

17

Preface

 

 

NATURE

 

19

*

Bronislavas Karmaza, Valentinas Baltrūnas. The set-up, evolution and resources of land subsurface in the Gelvonai environs

26

*

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Palaeogeography, geomorphology and geoheritage of the Gelvonai environs

64

*

Algirdas Gaigalas. The Quaternary cover and characteristic boulders in the Gelvonai environs

79

*

Algirdas Gaigalas. The architectural petrography of Gelvonai Church

101

Albinas Vaitonis. The nature of Gelvonai region

123

Albinas Vaitonis. The climate of Gelvonai region

 

 

HISTORY

 

127

*

Manvydas Vitkūnas. The archaeological monuments of Gelvonai environs

160

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. Historical features of the olden Gelvonai Field (Valsčius) before the 15th c.

166

Tomas Baranauskas. The beginnings of Gelvonai

169

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. The register of documents about the Gelvonai latifundium origin

172

Povilas Spurgevičius. The Gelvonai manors with attached buildings

211

Vida Girininkienė. The parish school

213

Vida Girininkienė. The Gelvonai parish

221

Kazimieras Skebėra. Bagaslaviškis parish secret teachers (daraktoriai) and their schools in 1883–1910. Prepared by Albinas Masaitis and Vida Girininkienė

234

Vytautas Merkys. Ethnical situation of the Gelvonai and Bagaslaviškis parishes in 1863–1940

247

Juozas Lebionka. The Polonisation of Gelvonai parish at the end of the 19th c. and beginning of the 20th c.

HISTORY. GELVONAI IN 1918–1940

251

The list of Gelvonai natives-volunteers who took part in creating Lithuanian Army. Prepared by Ričardas Čepas

255

Albinas Vaitonis. Gelvonai region natives-volunteers who took part in creation of Lithuanian Army

259

Gintautas Surgailis. The 1st Infantry Regiment of Gediminas the Grand Duke of Lithuania in the neutral defence zone of Gelvonai district

268

Albinas Vaitonis. Petras Biržys (alias Pupų Dėdė [Bean Uncle]) in Gelvonai region

271

The 1st Infantry Regiment of Gediminas the Grand Duke of Lithuania in photos. Compiled by Vida Girininkienė

280

Ričardas Čepas. From the history of Gelvonai Valsčius local administration in 1918–1940

305

Aleksandras Dikčius. The Village of Kulniškės and its division into homesteads. Prepared by Kazys Morkūnas

316

Jonas Milius. The agriculture in Gelvonai Valsčius and rural life during the pre-war Independence period

321

Ričardas Čepas. Primary schools in Gelvonai Valsčius

362

Juozas Jakučiūnas. The chronicle of Neveronys primary school (1933–1940). Prepared by Vida Girininkienė and Albinas Masaitis

382

Ričardas Čepas. The secondary school of Gelvonai in 1921–1929

393

Albinas Vaitonis. The history of Gelvonai 10th riflemen squad of the Ukmergė County 6th special unit (1919–1940)

407

*

Vladas Terleckas. The Gelvonai credit cooperation in 1924–1949

419

Ričardas Čepas. The chemist’s shop in Gelvonai

421

Kazys Misius. Gelvonai post office before 1940

428

Albinas Vaitonis. Gelvonai Jewish Society

HISTORY. GELVONAI IN 1941–2008

435

Albinas Vaitonis. How kolkhozes were being founded in Gelvonai (reminiscences)

440

Vytautas Skebas. The taxes and obligations of Gelvonai Valsčius farmers in 1940–1944

455

The World War II and post-war events in Gelvonai environs (reminiscences). Prepared by Albinas Vaitonis

458

Andrius Tumavičius. The fate of Jews in Gelvonai Valsčius during the Nazi-occupation period (1941–1944)

472

The people who suffered from Soviet regime in Gelvonai Valsčius. Prepared by Birutė Burauskaitė

495

Rytas Tamašauskas. Gelvonai in 1960–1978 (reminiscences)

515

Rūta Trimonienė. The monument for Didžioji Kova [Great Fight] District partisans

518

Lionginas Juzėnas. Gelvonai Seniūnija [Neighbourhood]

HISTORY. SCHOOLS IN 1944–2008

525

Ona Valančienė. Gelvonai secondary school

552

Albinas Vaitonis. My geography teachers: Aleksandras Juškevičius and Antanas Mikalauskas

558

Albinas Vaitonis. Gelvonai 1st riflemen squad of the Vilnius County King Mindaugas 10th special unit at the Gelvonai secondary school

564

Aldona Četrauskienė. Ignas Šeinius basic school in Bagaslaviškis

575

Roma Vareikienė. Activities of Ignas Šeinius Club

580

Remigijus Bonikatas. Bagaslaviškis sportsmen and tourists

HISTORY. CULTURAL HERITAGE

587

Marija Rupeikienė. Gelvonai Township architecture

630

Marija Rupeikienė. Gelvonai Valsčius architecture

665

Žydrė Petrauskaitė. Wooden architecture and its decor in the villages around Gelvonai and Bagaslaviškis

690

Povilas Spurgevičius. St. Mary’s Visitation Church and Franciscan Monastery in Gelvonai

721

Juozas Lebionka. The history of Gelvonai miraculous stone

724

Rimantas Gučas. Gelvonai St. Mary’s Visitation Church organ

726

Aleksandra Arimeta Vojevodskaitė. Bagaslaviškis Holy Cross Discovery Church

747

Rimantas Gučas. Bagaslaviškis Holy Cross Discovery Church organ

749

Lapšiai manor. Prepared by Sigita Gasparavičienė

HISTORY. CULTURAL LIFE

755

Rytas Tamašauskas. Bagaslaviškis culture centre at the beginning of the 20th c.

760

Rytas Tamašauskas. Mykolas Čižas, a universal man

768

Rytas Tamašauskas. Juozas Urbonavičius, photographer

771

Rytas Tamašauskas. Jonas Daraškevičius, artisan

775

Rytas Tamašauskas. Vytautas Pilipavičius, carpenter

784

Rytas Tamašauskas. Juozas Kapeckas, photographer

789

Laimutė Bikulčienė. The Savingė Folklore Ensemble

 

 

ETHNICAL CULTURE

 

793

Venantas Mačiekus. The common law relics in property relations among the farmers of Gelvonai and Musninkai region in the first half of the 20th c.

817

Filomena Masevičienė (Abišalaitė). From the life of Kulniškės Village (the 1st half of the 20th c.)

834

Ingrida Veliutė, Rasa Školiarenkaitė. The ethnographic village of Mikalajūnai. Its historical past and the present-day

873

Jolanta Stupelytė. The prayers practised by olden rural people

881

*

Jolanta Stupelytė. People devotions at the Gelvonai Stone with St. Mary’s footmark and Liukonys Cross

896

Gita Krylavičienė. Calendar and agrarian feasts as well as manners

917

Laimutė Bikulčienė. Weather forecasts

919

Laimutė Bikulčienė. Village weavers

922

Laimutė Bikulčienė, Gita Krylavičienė. Olden crafts

926

Laimutė Bikulčienė. About the bread

929

Laimutė Bikulčienė. Bathhouse traditions

931

Laimutė Bikulčienė. Concertina players

935

Rita Balkutė. Folk medicine in Gelvonai environs

947

Jolanta Stupelytė. Preparations to die...

953

Tomb fences, monuments and crosses in the drawings by Jurgita Jasinskaitė

 

 

LANGUAGE

 

959

*

Kazys Morkūnas. Gelvonai sub-dialect

968

*

Kazys Morkūnas. Was the Bagaslaviškis sub-dialect a mother-tongue of Ignas Šeinius?

976

Ignas Jurkūnas-Šeinius. A. Senn, Prof. R. Ekblom and me

980

*

Kazys Morkūnas. Gelvonai land place-names

1017

The names in Bagaslaviškis Parish Baptismal Records in 1932–1940. Prepared by Roma Vareikienė

1026

The names of women and men in Gelvonai environs in 1964–1983. Prepared by Kazys Morkūnas

1030

The names of animals raised by people in Bagaslaviškis, Dabužynė, Pypliai and Žičkai villages. Prepared by Kazys Morkūnas and Roma Vareikienė

 

 

FOLKLORE

 

1037

*

Daiva Vyčinienė. Peculiarities of the singing traditions in Gelvonai region

1047

Rima Visackienė. Once more about the songs of Gelvonai people

1061

From the repertoire of olden singers. Texts and melodies prepared by Povilas Krikščiūnas and Daiva Vyčinienė respectively

1130

Gelvonai people telling. Prepared by Lina Valiukaitė

1146

Several folk stories. Prepared by Povilas Krikščiūnas

 

 

CELEBRITIES

 

1149

Juozas Lebionka. Žageliai, a family of Lithuanian dukes

1153

Vytautas Povilas Jurkštas. Gustaw Wilhelm Grzegorz Plater–a composer from Gelvonai

1158

*

Adam Stankiewicz. Vincentas Daugėla Narbutas who was fond of the 19th c. history

1176

Kazys Morkūnas. Karolis Jakštas

1177

Kazys Morkūnas. Kazimieras Skebėra, interesting personality

1180

Juozas Lebionka. Vaclovas Čižiūnas

1188

Valdas Selenis. A historian and priest Juozapas Stakauskas

1192

Kazys Morkūnas. Stasys Jakštas, teacher and poet

1195

Kazys Morkūnas. Petras Visackas, a village thinker

1198

Ramutė Dikčiūtė. The reminiscences of Aleksandras Dikčius

1202

Kazys Morkūnas. Juozas Kruminas, poet and prosaist

1208

Vladas Ivaška. Professor Vytautas Kybartas

1211

Linas Vidugiris. Steponas Rokas–the first Habilitated Doctor in Lithuania dealing with motorway construction

1215

Algirdas Sabaliauskas. Kazys Morkūnas, linguist

1223

Boleslovas Zubrickas. Povilas Dikčius

1225

Algirdas Gaigalas. Antanas Mikalauskas, investigator of sandy plains

1232

Stanislava Gražina Bigelytė-Bulavienė. He’s of strong generation (About TV anchor Vytautas Kybartas)

1235

Emilija Pileckienė. Life pages. Prepared by Laimutė Bikulčienė

1240

Gita Krylavičienė. Folk artist Jonas Strazdas: between the town and the country

1247

Ipolitas Užkurnys. Reminiscences. The Užkurnys’s text provided by Aurelė Užkurnienė prepared by Albinas Masaitis

1291

Rytas Tamašauskas. Povilas Malinauskas

1309

The summary of biographies of famous people. Prepared by Vida Girininkienė

 

 

1327

English summaries of the papers approved by the ‘Lietuvos Valsčiai’ Monograph Series Commission for Scientific Works

1335

About the authors

1338

Abbreviations

1342

The sponsors and supporters of the ‘Gelvonai’ Monograph

1346

The index of personal names. Compiled by Gabija Bruzgytė and Vida Girininkienė

1366

The index of place names Compiled by Gabija Bruzgytė and Albinas Masaitis

1374

The map of former Gelvonai Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė

1377

The present cartographic and demographic situation in the territory of the former Gelvonai Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė

1378

The map of former Lithuania’s rural districts–Valsčiai

1380

About the ‘Lietuvos Valsčiai’ series

 

 

Colour illustrations

The nature of Gelvonai. Compiled by Algirdas Gaigalas, pp. 33–60

The Gelvonai region authors. Compiled by Vida Girininkienė, pp. 849–864

The legacy of Ipolitas Užkurnis. Prepared by Auksė Aurelė Užkurnienė, pp. 1265–1280

*The asterisk in the contents marks the papers approved by the monograph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission.  The papers’ summaries in English are given on p. p. 1326–1333.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt