Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 
 

 

Vyriausiasis redaktorius

Antanas Andrijonas

Sudarytojai

Antanas Andrijonas, Vytautas Vaitkus

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia monografiją „Gelgaudiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Lietuvos valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui (1990–2010), Pirmojo anticarinio sukilimo 150 metų sukakčiai (1863–2013), Gelgaudiškio 510 metų sukakčiai (2014), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Gelgaudiškio istoriją šiandien mena 3 greta viena kitos esančios vietovės: Žemasis Gelgaudiškis, Aukštasis Gelgaudiškis ir Gelgaudų pilis dešiniajame Nemuno krante. Žemasis Gelgaudiškis arba dabar tiesiog – Gelgaudiškis – tų 3 vietovių branduolys: nuo seno aplink jį augo kaimai, dvarai, plėtėsi ūkis. Šios vietovės mus grąžina į seniausius Nemuno krašto laikus, kai lietuviai gynėsi nuo totorių bei kryžiuočių. XI-XIII a.  čia gyvenusius  žmones primena senieji piliakalniai, pilkapiai ir jų archeologiniai kasinėjimai.

Gelgaudiškis – senojo Sūduvos krašto šiaurinė dalis, vietovė prie Nemuno. Toliau sūduvių genčiai trauktis jau nebuvo kur: už Nemuno – Žemaitija. Su žemaičiais ir kitomis to krašto gentimis sūduvius vienijo bendros kovos prieš Lietuvos priešus.

K. Ptolemėjus  sūduvių gentį  mini jau buvus 170-180 mūsų eros metais. Ji vadinta sudenais. Ši gentis minėta greta venedų, galindų, kareatų, salų, osų, veltų, penų. Apie X a. sūduviai vadinti sudaujais. Šių dienų mokslininkai rašo, kad yra tokia lietuvių atšaka, kurios vardas trejopas: Sūduva-Jotva-Dainava. Todėl trejopi ir jos gyventojai: sūduviai-jotvingiai-dainuviai. XIX a. viduryje S. Daukantas mini kraštą, kurį “Jetvengija arba Paletija vadino”.  Jis rašo, kad XIIa. Lietuvos valstybė buvo suskirstyta į kraštus, kraštai į urėdijas, o urėdijos į pavietus. Tuo metu Paletijos arba Jetvengijos urėdija skaidėsi į 4 pavietus: Bielsko, Drohičino, Mielnikų, Briansko. Toks susiskirstymas dar buvęs 1500-aisiais metais.

Lietuvos didysis kunigaikštis įvairiuose pavietuose steigė dvarelius, vadinamuosius palivarkus. Už ypatingus nuopelnus pats kunigaikštis apdovanodavo savo dvariškius, duodavo jiems žemės ar girios gabalą, kur buvo galima pasistatyti ne vieną dvarą ir kurti kaimus. Toks kunigaikščio palivarkas buvo ir Gelgaudiškio girioje.

Istorijos šaltiniai mini, kad Gelgaudiškio palivarkas, kuris priklausė Skirsnemunės valdoms, kartu su miškais 1504 m.  atiteko Jonui (Ivaškai) Sapiegai. Nuo to laiko jis ėjo iš rankų į rankas: valdė Ozemblovskiai, Čartoriskiai, Koideliai, Komarai ir kt. Gelgaudiškio girią  minėjo G.Valavičius, kuriam aprašyti LDK žemes 1558 m. gruodžio 23 d. pavedė Žygimantas Augustas.

Kada pastatytas Gelgaudiškio palivarkas – nežinoma. Minimi tik 1504-ieji, kai karalius Aleksandras Jogaila tą palivarką padovanojo Jonui (Ivaškai) Sapiegai. Todėl tuos metus būtų galima vadinti Gelgaudiškio gimimo data. Pagal tai 2004 m. tam panemunių miesteliui sukako 500 metų.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. birželio 30 – liepos 9 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Gelgaudiškį ir jo apylinkes buvusio Gelgaudiškio valsčiaus teritorijoje. 

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 10 23.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2003 01 01.

Knygos maketo parengimo terminas – 2011 m.

Išleidimo terminas – 2011 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2012 08 31

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

68 500,00

2.1. Petras Jonušas

30 000,00

2.2. LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas

3 000,00

2.3. UAB „Taurakalnis“

3 000,00

2.4. Antanas Andrijonas

1 000,00

2.5. Algirdas Sprainaitis

1 000,00

2.6. Jonas Bacevičius (2011 01 11)

200,00

2.7. B. ir K. Zakarevičiai

100,00

2.8. Violeta Šiurkienė

100,00

2.9. LR kultūros ministerija

10 000,00

2.10. U AB „Magnolija“

20 000,00

2.11. Gintaras Rinkevičius

100,00

3. Negautos lėšos*

73 131,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

10 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Gelgaudiškis“ (po išleidimo)

10 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

63 131,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Gelgaudiškis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Kondratas, Benjaminas. Su Gelgaudiškiu širdyje / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : B. Kondratas, 2005 (Vilnius : Karminas). – 75, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-9784-0-6

Atskiri veikalai

A. Gelgaudiškio vidurinė mokykla / sudarė Lilija Ūsienė, Rimutė Jievaitienė. – [Marijampolė : TeleSATpressa], 2005 (Marijampolė : TeleSATpressa sp.). – 131, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 131 (5 pavad.). – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-607-23-8

B. Gelgaudiškis : [informacinis leidinys]. – Gelgaudiškis (Šakių r.) : Asociacija Gelgaudiškio bendruomenės centras "Atgaiva" : Gelgaudiškio kultūros centras, [2008]. – 14, [4] p. : iliustr., žml. ; 21 cm

C. Šakių rajono Gelgaudiškio kolūkis : reklaminis leidinys. – Kaunas, 1989. – 35 p.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2003 02 11, patikslinta, papildyta 2003 03 13, 03 17, 11 13, 2004 04 27, 12 17, 2005 08 10, 2007 11 19, 2008 01 29, 03 04, 04 01, 2009 01 26, 2010 06 08, 08 10, 12 09, 2011 01 11, 06 07, 2012 01 02, 03 12.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt