Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Antanas Šimkūnas
tel. 8611 63384, 
el. paštas antanas.simkunas@gmail.com

Sudarytojas

Antanas Šimkūnas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2009 m. rengia monografiją „Daujėnai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Daujėnų 460 metų sukakčiai (2014), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Nors apie Daujėnus (Pasvalio r.) jau yra išleista keletas knygelių, tačiau būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (daugiau kaip 1 000 puslapių ) leidinys, pasakojantis apie Daujėnų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą, istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Norima sutelkti didelį – iki 100 autorių būrį, kad būtų parašyta kuo daugiau išsamių straipsnių, prisiminimų, surinkta nuotraukų, skirtų tokiai tematikai: Daujėnų krašto gamta (klimatas, augmenija, miškai, upės, ežerai, karjerai, durpynai ir t. t.), šio krašto istorija (archeologijos paminklai, žemės ūkio raida, kaimai, dvarai, ūkininkai, verslininkai, senolių prisiminimai, okupacijų padariniai, išsivadavimo kovos), kultūra, švietimas (miestelio ir kaimų architektūra, kultūros įstaigos, mokyklos, bažnyčios), kultūrinis gyvenimas (šventės, papročiai, tradicijos, liaudies medicina, tautodailininkai), tautosaka, kalba, įžymūs žmonės.

2010 m. birželio 14–23 dienomis buvo surengta monografijos autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Daujėnų kraštą (buvusio Daujėnų valsčiaus ribose). Istorikai, kraštotyrininkai, žurnalistai, sociologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitiko su vietos gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinko informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą, skirtą būsimai monografijai.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

„Versmės“ leidykla kviečia visus šio krašto gyventojus padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau įdomios informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Daujėnų kraštui, jo žmonėms. To paminklo nesukursime be visuomenės paramos.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

„Daujėnų“ monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Antanas Šimkūnas, 
tel. 85 270 1849, 8 611 63 384, el. pašto adresas antanas.simkunas@gmail.com.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2009.

Knygos maketo parengimo terminas – 2013–2014 m.

Išleidimo terminas – 2014 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2015 05 19

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, € 59 396,00
     

2. Faktiškai gautos lėšos

 

44 861,99

2.1. UAB „LIETPAK“ (direktorius Pranas Kiznis) (2014 09 11, 12 11, 2015 05)

29 481,00

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracija (2014 12 19)

20 000,00 Lt

5 792,40

2.3.UAB „Magnolija“ (direktorius J. Dubickas)

20 000,00 Lt

5 792,40

2.4. Vladas Vitkauskas (2011 05 26, 2014 02 17)

1 800,00 Lt

521,32

2.5. Milda Baginskaitė-Petkevičienė ir Robertas Petkevičius (2015 03 16)

400,00

2.6. Žemės ūkio bendrovė „Girsūdai“ (2010 06 23)

1 500,00 Lt

434,43

2.7. Pranas Vyčas (2015 03 25)

300,00

2.8. Stasys Mackevičius (2010 06 23)

1 000,00 Lt

289,62

2.9 Jonas Kauneckas (2012 04 10)

1 000,00 Lt

289,62

2.10. Petras Karoblis (2014 01 13)

1 000,00 Lt

289,62

2.11. Egidijus Šinkevičius (2014 02 27)

1 000,00 Lt

289,62

2.12. Povilas Balčiūnas (Pasvalio sav. vicemeras) (2011 05 26, 2014 06 12)

700,00 Lt

202,73

2.13. Jonas Kauneckas (2015 05 18)

200,00

2.14. Vydmantas Karoblis (2014 01 16)

500,00 Lt

144,81

2.15. Vitalija Stankevičienė (2014 03 10)

500,00 Lt

144,81

2.16. Kazimiera Nijolė Vadopalaitė (2010 08 12)

300,00 Lt

86,89

2.17. Lina Vaitiekūnaitė (2014 08 06)

200,00 Lt 57,92

2.18. Simona Skumbinaitė (2014 08 20)

200,00 Lt 57,92

2.19. Albinas ir Irena Bukeliai (2014 08 28)

200,00 Lt 57,92

2.20. Inga Grigelionienė (2014 01 22)

100,00 Lt 28,96

2.21. 2% pajamų mokesčio parama**

 

3. Negautos lėšos*

 
14 534,01

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

 

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Daujėnai“ (po išleidimo)

 

3 000,00
3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*  
11 534,01

 

** Rėmėjai, skyrę savo 2009 m. pajamų mokesčio paramą: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnijos darbuotojai Antanas Černauskas,  Saulius Kalvėnas,Vida Kazilionienė, Antanina Kelpšienė, Stasys Mackevičius, Virginija Masienė, Jonas Piragis, Danutė Žalienė, Zenonas Žironas, Genovaitė  Žagrienė.

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Daujėnai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

ARCHEOLOGIJA

Mykolas Michelbertas. Daujėnų pilkapynas, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Daujėnai : skiriama Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejui / [sudarė Antanas Šimkūnas]. – Vilnius : Danielius, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 358, [1] p.

2. Daujėnai : gyvenimas ir rezistencija prie Orijos / sudarė Antanas Šimkūnas ; [redaktorė Rima Mekaitė ; dailininkas Romas Dubonis]. – Vilnius : Mintis, 1997. – 205, [1] p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnija. – [Vilnius] : Danielius, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 15, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-476-67-2

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 05 27, patikslinta, papildyta 2010 06 17, 06 30, 07 22, 08 11, 08 12, 12 09, 2011 05 03, 2012 04 12, 2014 01 16,  01 20, 01 28, 02 25, 03 03, 03 12, 06 30, 08 26, 09 01, 09 11, 12 15, 12 22, 2015 03 30, 04 22, 05 19.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt