lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Daugai“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Gustaitienė. Daugų valsčiaus teritorijos ribos, geografinė padėtis ir paviršius

 2. Anzelmas Matutis, Vytautas Stanionis. Daugų, Noso, Mainio, Gilio ežerai

 3. Algimantas Jonas Zubavičius. Dauguose pati gamta sukūrė sąlygas vystyti turizmui

 4. Algimantas Jonas Zubavičius. Ragų ieškotojo laimė

 5. Romas Barauskas. Flora ir fauna

 6. Felicija Latauskaitė. Gamtos paminklai

 7. Gražina Mikailionienė. Ekologinė padėtis Daugų krašte

ISTORIJA

 1. Rima Baliukonienė. Daugai

 2. Kazimieras Algėnas. Vladas Mironas – dvasininkijos šviesulys

 3. Ona Kamičaitienė. Daugų knygynas ir jo galas

 4. Algimantas Jonas Zubavičius. Žuvininkystės istorinė raida Daugų apylinkių vandenyse

 5. Algimantas Jonas Zubavičius. Medžioklės ūkis ir jo vystymasis Daugų krašte

 6. Vytautas Šerpenskas. Apie miškotvarką

 7. Algimantas Jonas Zubavičius. Valsčiaus malūnai

 8. Juozapas Miglinas. Daugų Dievo apvaizdos parapijos istorija

 9. Juozapas Miglinas. Kapinės ir jų menotyra

 10. Petras Dirsė. Kam paskyriau savo gyvenimą

 11. Švietimas Daugų krašte ir mokyklos

 12. Daugų vidurinės mokyklos istorija

 13. Daugų žemės ūkio mokykla

 14. Danguolė Kavolėlytė. Daugai dūsta nuo „buržuikų“ dūmų

 15. Vladas Vaicekauskas. Miestelis – miesto palydovas

 16. Romualda Martišienė. Kodėl nekviečiame į Daugus

 17. Algirdas Sausanavičius. Sukolektyvizuoto dzūkiškojo kaimo socialiniai ir ekonominiai bruožai

 18. Algirdas Seilius. Daugų vidurinės mokyklos abiturientų studijos aukštosiose mokyklose ir jų dinamika

 19. Teresė Zolotuchinienė. Bibliotekų fondai ir jų panaudojimo galimybės privatizuoto kapitalo sąlygomis

 20. Teresė Zolotuchinienė. Daugų miesto ir apylinkių gyventojų kultūrinis gyvenimas tarybiniais metais

 21. Vida Kručkienė. Kalėjimo vaikas

 22. Danutė Pakalniškienė. Daugų mokyklos muziejus

 23. Marytė Lingienė. Daugų visuomenės kultūrinis gyvenimas 1990-2004 m.

 24. Marytė Zenkevičienė. Mokinių matematinių gebėjimų ugdymas

 25. Onutė Juozapavičienė. Vaikų potraukis knygai

 26. Romas Kavaliauskas. Spaudos plitimas Daugų krašte tarpukario ir tarybiniame laikotarpiuose

 27. Jonas Leikaitis. Iš pašto gyvenimo

 28. Mindaugas Delnickas. Atgimimo Sąjūdis Dauguose

 29. Antanas Mereškevičius. Pokario metų kovų aukos

 30. Regina Merkienė. Valstiečių ūkis ikitarybiniame laikotarpyje

 31. Janina Pocevičienė. Socialinės garantijos ir jų įgyvendinimas suvisuomenintame ir privatizuotame laikmečiuose

 32. Algirdas Marčiukonis. Seniūno žvilgsnis į daugiškius

 33. Adolfas Ramanauskas. Apie Varčios mūšį

 34. Julius Pilkionis. Atsiminimai apie pokario kovas

 35. Vydas Raudonis. Verslininkystės kryptys, formos ir jų dinamika Daugų seniūnijoje

 36. Dainius Miglinas. Daugų seniūnijos savivalda Alytaus rajono ir apskrities kontekste

 37. Aldona Sabonytė. Daugų krašto literatų indėlis į lietuvių literatūrą

 38. Valentinas Seniuta. Pramonės vystymosi bruožai

 39. Vladas Zenkus. O tėviškė, koks mielas kraštas

 40. Stasys Kalinauskas. Žemės ūkio paroda Dauguose

 41. Jonas Seilius. Fizinė kultūra ir sportas

  KAIMŲ ISTORIJOS

 42. Prof. Antanas Jaskonis. Bukauciškės I

 43. Marytė Lingienė. Sala

 44. Onutė Juozapavičienė. Pocelonys

 45. Onė Baliukonytė. Kančėnai

 46. Genė Česnulevičiūtė. Karliškės

 47. Teresė Balkutė. Skabeikiai

 48. Petras Vaitkevičius. Vėžionys

 49. Jonas Bingelis. Vaikantonys

 50. Stasė Žilionytė. Doškonys

 51. Aldona Černiauskienė. Rimėnai

 52. Jonas Norinkevičius. Meškučiai

 53. Valė Remeikienė. Žvirgždėnai

 54. Audronė Graževičiūtė. Dvarčėnai

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Algimantas Jonas Zubavičius. Juozas Šilalė daro statines

 2. Algimantas Jonas Zubavičius. Malvina Vainaitė – krašto metraštininkė

 3. Danutė Pakalniškienė. Daugų krašto etninės vertybės Alytaus etnografijos muziejuje

 4. Rapolas Rimašauskas. Gyvenamųjų namų interjerai XIX ir XX a.

 5. Vladas Zenkus. Kolektyvinis derliaus dorojimas kolūkiuose

 6. Genė Mazuronienė. Kaip išsaugoti sveikus dantis

 7. Pranas Misiūnas. Alkoholizmas žemina žmogų

 8. Vladas Miklaševičius. Liaudies tradicijos krikštynose, vestuvėse ir laidotuvėse

 9. Stanislovas Kalanta. Tradicinė sodybų statyba XIX-XX a.

 10. Stasys Stanevičius. Savamokslė poetė Marija Skliutienė

 11. Antanas Kauzonas. Liaudies gydymo būdai vaistažolėmis

 12. Bronius Burda. Dainų šventė Dauguose

KALBA

 1. Daugiškių šnektos ypatybės

 2. Bronė Leikaitienė. Daugiškių šnektos tekstai

 3. Teresė Zolotuchinienė. Daugų apylinkių vietovardžiai

 4. Ona Vainaitė. Gyventojų pavardės ir pravardės

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Boleslavas Mačionis

 2. Vladas Mironas

 3. Algimantas Jonas Zubavičius

 4. Valdas Babaliauskas

 5. Onė Baliukonytė

 6. Rima Baliukonienė

 7. Prof. dr. Alfonsas Dirsė

 8. Romas Sadauskas

 9. Dr. Algirdas Sausanavičius

 10. Dr. Algirdas Seilius

 11. Prof. Antanas Smolskus

 12. Leonas Jonys

 13. Dalia Urnevičiūtė

 14. Rimantas Černiauskas

 15. Dr. Stanislovas Kalanta

 16. Kun. Jonas Jonys

 17. Gyd. Danielius Degėsys

 18. Juozas Vasiliauskas

 19. Aldona Paulauskienė

 20. Alfonsas Maldonis

 21. Dainius Gintalas

 22. Janina Pocevičienė

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 03 10

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt