lankymasis šioje svetainėje

 
 


Babtai

35-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 89 autoriai, 115 straipsniai, 1572 puslapiai, 600 egzempliorių. 2017 m.

Straipsnių autoriai

Alaburda Liudas – Síbiro tremtinys.
Bacevičius Jonas – miškininkas, LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis specialistas.
Bacevičienė Renata – botanikė, retųjų augalų pažinimo ir aplinko­saugos klubo „Medumėlė“ valdybos narė.
Bacevičienė Rita – bibliotekininkė, Sitkūnų bibliotekos vedėja.
Bagdonienė Julė – Sibiro tremtinė.
Baliulis Algirdas Antanas – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos mokslo premijos laureatas (1998).
Bargmanas Chaimas – istorikas, turizmo gidas.
Barkauskas Antanas – LSSR politikos veikėjas, LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas (1975–1985).
Barkauskienė Danguolė – bibliotekininkė, Babtų bibliotekos vedėja.
Barzda Antanas – inžinierius, UAB „Gostena“ vadovas.
Blandienė Stasė – Sibiro tremtinė.
Bobinas Česlovas – agronomas daržininkas, biomedicinos mokslų daktaras.
Budnikienė Jadvyga – Sibiro tremtinė.
Buividienė Sigutė – Babtų vid. m-klos istorijos vyr. mokytoja, kraš­totyrininkė.
Čelkienė Audronė – biologė, Panevėžiuko pagrindinės mokyklos direktorė.
Čepaitienė Auksuolė – etnologė, humanit. m. daktarė, Lietuvos is­torijos instituto vyresn. mokslo darbuotoja.
Černiauskienė Rūta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja paminklosaugai.
Čirūnaitė Jūratė – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė.
Dringelytė Ina – dailėtyrininkė, Lietuvos liaudies muziejaus darbuotoja.
Driskius Klaudijus – žurnalistas, fotografas, kraštotyros ekspedicijų dalyvis.
Dubikaltienė Aira – kartografė, UAB „Žemėlapių artelė“ vadovė.
Dunauskienė Janina – kultūros darbuotoja.
Filipavičienė Virginija – Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmi­ninkė.
Geržotaitė Laura – Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dia­lektologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Gugienė Elena – medicinos darbuotoja, Pasaulio teisuolė.
Ignatavičienė Aleksandra – mokytoja, kraštotyrininkė.
Jonušas Petras – VšĮ „Versmės“ leidykla vadovas.
Judžentis Artūras – kalbininkas, humanit. m. daktaras, Lietuvių kalbos institutos vyresn. mokslo darbuotojas.
Judžentytė Gintarė – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Vilniaus uni­versiteto lektorė.
Kavaliauskas Vilius – žurnalistas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas.
Keruckaitė-Drusys Ksaverija – rezistentė, sovietmečio politinė kalinė.
Kilikauskienė Jurgita – etnologė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkė.
Kiršinaitė Audronė – Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė.
Koreva Bogdanas – inžinierius, Panevėžiùko dvarininkas.
Korzonaitė Edita – tautosakininkė, humanit. m. daktarė.
Lošys Mindaugas – teisininkas, advokatas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (1990–1995).
Lukenskienė Laura – humanit. m. daktarė, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus darbuotoja.
Lukošienė Danguolė – Panevėžiuko bibliotekos vedėja.
Marcinkevičienė Nijolė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro poskyrio vadovė.
Mardosa Jonas – humanit. m. daktaras, Lietuvos edukologijos uni­versiteto Baltų proistorės katedros profesorius.
Markauskas Emanuelis – inžinierius, kraštotyrininkas.
Markauskienė Marija – istorikė, Babtų kraštotyros muziejaus kūrėja.
Matušakaitė Marija – architektė, dailėtyrininkė, drabužių dizainerė, humanit. m. dr.
Michnevičius Zigmantas – inžinierius kelininkas.
Mikalauskienė Vida – Babtų gimnazijos bibliotekininkė.
Mikelskienė Danguolė – chorvedė, kultūros darbuotoja.
Misius Kazys – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto bendradarbis.
Morkūnas Eligijus Juvencijus – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas.
Morkūnienė Teodora – inžinierė, Lietuvos liaudies buities muziejaus ekskursijų vadovė.
Nutautienė Virginija Violeta – mokytoja, Pagynės vaikų globos namų direktorė.
Olkštinas Jonas – administracijos darbuotojas.
Olkštinienė Olnė Birutė – bibliotekininkė.
Palaima Klemensas – biomedicinos m. daktaras, nusipelnęs agronomas.
Pangonis Jonas – kariškis, visuomenės veikėjas.
Paukštaitienė Danutė – bibliotekininkė.
Pėtelis Kęstutis – miškininkas, agrarinių m. dr., Aleksandro Stulgins­kio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto docentas.
Piročkinas Arnoldas – kalbininkas, vertėjas, habil. m. daktaras, Vil­niaus universiteto profesorius.
Praškevičius Jonas – miškininkas, Babtų seniūnas.
Ratkelis Algirdas – radiotechnikos inžinierius, muzikantas, fotografas.
Razmukaitė Marija – kalbininkė, humanit. m. daktarė.
Rubinskienė Regina – pedagogė, ilgametė Babtų vaikų darželio/ lopšelio/mokyklos vadovė.
Rulinskas Liudvikas – provizorius, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narys, kraštotyrininkas.
Rulinskienė (Klupšaitė) Antanina – provizorė, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė.
Rupeika Antanas – architektas.
Rupeikienė Marija – architektė, humanit. m. daktarė, kraštotyrininkė.
Sakalas J. – „Sekmadienio“ savaitraščio korespondentas.
Sasnauskas Audrius – biomedicinos m. daktaras, LSDI direktorius.
Sasnauskienė Rasa – pedagogė, visuomenininkė.
Skerys Kęstutis – technologijos m. daktaras, VGTU Kelių katedros docentas.
Sprainaitytė Sigita – biologijos magistrė, Kamanų valstybinio gam­tinio rezervato vyr. biologė. Retų augalų pažinimo ir aplinkosaugos klubo „Medumėlė“ narė.
Staliūnienė Magiliona – ūkininkė.
Stanionis Jonas – ryšių inžinierius, Sitkūnų radijo stoties viršininkas (1992–2009).
Stankūnas Česlovas – darbininkas, Lietuvos Atgimimo sąjūdžio dalyvis.
Stonienė Gražina – ilgametė Babtų vidurinės mokyklos/gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė.
Šemelytė Rita – žurnalistė.
Šliaupa Aleksas – geologas, fizinių m. dr., SSRS valst. mokslo pre­mijos laureatas (1984).
Šniukas Damijonas – žurnalistas, šios monografijos vyriaus. redak­torius sudarytojas.
Švirinas Stasys – biomedicinos m. daktaras.
Tamulaitis Gintautas – Žalgirio pergalės parko klubo pirmininkas.
Tavoras Marius – mokytojas, istorikas, Sitkūnų bendruomenės vadovas.
Trepkutė Ieva – mokytoja, istorikė.
Urbonienė Skaidrė – humanit. m. daktarė.
Vaičius Antanas – istorikas, Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyriaus vadovas.
Vaškevičiūtė Ilona – archeologė, humanit. m. daktarė, prof., Lietuvos edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros vedėja.
Velička A. G. – „Sekmadienio“ savaitraščio korespondentas.
Virbickaitė-Raudienė Rūta – kultūros darbuotoja, Sibiro tremtinė.
Vitkus Aleksandras – biomedicinos m. dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius.
Žeimantas Vytautas – žurnalistas.
Žukauskienė Genovaitė – inžinierė, muziejininkė.

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt