lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Kriūkų 2002 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Kriūkuose
vadovas Albinas Vaičiūnas

2002 09 08

„Versmės“ leidykla Lietuvos valsčių knygoms paruošti ir išleisti kasmet rengia po keletą ekspedicijų.

Šių metų rugpjūčio 19–28 dienomis ekspedicijos dalyviai rinko medžiagą po Kriūkų apylinkes Šakių rajone. Pirmoji kraštotyros ekspedicija šioje seniūnijoje buvo surengta 1995 metų vasarą. Numatomai išleisti Kriūkų valsčiaus knygai tada surinktos medžiagos nepakanka, nes numatomos knygos apimtis daug didesnė negu planuotos. Todėl šiemet ir buvo nutarta surengti naują ekspediciją didesnei ir gausesnei medžiagai surinkti. Kriūkų ekspedicijoje dalyvavo 25 žmonės. Iš jų 21-am buvo išmokėti dienpinigiai, kiti darbavosi visuomeniniais pagrindais. Tarp dalyvių buvo mokslininkų, doktorantų, muziejininkų, kraštotyrininkų, kitų kultūros darbuotojų, ypač daug dalyvavo Šakių regiono pedagogų iš keleto mokyklų: Gerdžiūnų, Lukšių, Kriūkų. Ekspedicijai vadovavo šios ataskaitos autorius kultūros istorikas, žurnalistų draugijos narys Albinas Vaičiūnas.

Keliolika knygai būtinų straipsnių rengia ankstesnėje ekspedicijoje dalyvavę mokslininkai, kaip antai, Gražina Kadžytė, Vacys Milius, Kazys Misius, Venantas Mačiekus ir kt. Daug fotografijų tada padarė A. Petrašiūnas. Šioje ekspedicijoje dalyvavo ir du ankstesnės ekspedicijos dalyviai, tai Rima Vasaitienė ir Albinas Vaičiūnas.

Šiemet surengtoje ekspedicijoje didesnis dėmesys buvo kreipiamas į įvairių istorinių faktų bei įvykių aprašymų rinkimą. Buvo tikslinami pokario pasipriešinimo karų dalyvių: partizanų, politinių kalinių, tremtinių sąrašai, renkami jų biografiniai duomenys, jų atsiminimai.

Per ekspediciją buvo konstatuota, kad Kriūkų valsčiuje, seniau vadintame Paežerėlių vardu, pokaryje veikė 103 partizanai iš šio valsčiaus, buvo įkalinti 142 pasipriešinimo dalyviai, o ištremta 260 žmonių.

Šį kartą buvo surinkta medžiaga apie kolektyvizavimo metu išnaikintus kaimus. Be gyventojų likę penki kaimai. Apie juos duomenis surinko ekspedicijos dalyvės Janina Kibildienė ir Reda Damijonaitienė. Kartu buvo surinkta medžiaga ir apie didesnių kaimų praeitį juose gyvenusius žmones.

Ekspedicijoje vėl buvo renkami lietuvių kalbos faktai, tautosaka. Anksčiau buvo surinkta per 1,5 tūkstančio tokių kalbos faktų, o kiek surinkta per šią ekspediciją paaiškės tik iššifravus kasetėse užrašytus tekstus. Kalbinę medžiagą bei tautosaką rinko ekspedicijos dalyviai: Rima Bacevičiūtė iš Lietuvių kalbos instituto, Vytautas Armonavičius iš Lukšių vidurinės mokyklos, Rimas Šuopys iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir kiti. Jie užrašė nemažai liaudies dainų, patarlių, priežodžių, įdomesnių šiam kraštui būdingų posakių.

Vertingos ir įdomios medžiagos apie vestuvių ir laidotuvių papročius Kriūkų, Ilguvos ir kituose miesteliuose bei bažnytkaimiuose ir kaimuose surinko Šakių Zanavykų muziejaus darbuotoja Rima Vasaitienė.

Kriūkuose yra buvusi didžiausia Lietuvoje Marijavitų religinė bendruomenė. Čia jie buvo pasistatę medinę bažnyčią. Apie Marijavitų tikėjimą, jų papročius medžiagą surinko šios ataskaitos autorius Albinas Vaičiūnas. Daugiausia medžiagos šia tema pateikė mokytoja Elena Pakalkaitė-Guogienė ir jos sesuo medikė Eleonora Pakalkaitė. Šiuo metu baigiamas sugriauti nenaudojamas bažnyčios pastatas. Marijavitų bendruomenė išnyko, liko tik kaip istorinis reiškinys.

Daug vertingos medžiagos apie šio krašto istorinę praeitį, žymesnius žmones, įvykius surinko ekspedicijos dalyvis, kraštotyrininkas inžinierius vilnietis Jonas Vaičiūnas. Jis jau yra sudaręs ir parengęs spaudai Kriūkų seniūnijos enciklopedinį žinyną. Jame surinktos glaustos žinios apie šio krašto geografiją, istoriją, iškilius žmones. Knyga turėtų būti išleista ateinančiais metais.

Apie Sutkų bažnytkaimio praeitį ir dabartį didelį straipsnį paruoš šios ataskaitos autorius ir Gerdžiūnų pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Ona Rakauskienė bei buvusi Sutkų mokyklos direktorė Bronė Vaičiūnienė. Medžiagą bei savo prisiminimus pateikė Sutkų gyventojos buvusios mokytojos Danutė Arštikaitienė ir Aldona Dailidienė.

Apie Gerdžiūnų miestelio pokario metus medžiagą surinko ekspedicijos dalyvė Audronė Naidičienė. Daug vertingų duomenų jai pateikė buvęs bendrovės vadovas Zenonas Marčiulionis.

Kriūkų (Paežerėlių) valsčiaus teritorijoje veikė keletas pradinių, dvi septynmetės ir viena vidurinė mokyklos. Kai kurios veikia iki šių dienų. Apie Kriūkų vidurinės mokyklos praeitį medžiagą surinko buvusi šios mokyklos direktorė Rubikienė, o apie Gerdžiūnų pagrindinę mokyklą – dabartinė direktorė, taip pat ekspedicijos dalyvė, Aldona Sadlauskienė.

Su Kriūkų ekspedicijos dalyviais „Versmės“ leidyklos vardu sudarytos sutartys. Visi įsipareigojo pateikti straipsnius, rinkti vaizdinę medžiagą – daryti žemėlapius, schemas. Šiais ir ateinančiais metais kraštotyrinis darbas bus vykdomas toliau, kol bus parengti visi straipsniai „Kriūkų“ knygai išleisti.

Kriūkų ekspedicijos vadovas

Albinas Vaičiūnas

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla