Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Serijos „Lietuvos valsčiai“ anotacija (temų planas)

Rengdami spaudai „Lietuvos valsčių“ serijos knygas siekiame, kad kiekvienoje monografijoje būtų tokie skyriai, kuriuose apie vietovę, patenkančią į buvusio valsčiaus teritoriją, būtų paliestos tokios temos:

Gamta

Apylinkių gamta: reljefas, gelmės, vandenys, dirvožemiai, miškai, augalija, gyvūnija.

Istorija

Archeologijos paminklai ir radiniai valsčiaus apylinkėse. Piliakalniai, pilkapiai.

Valsčiaus praeitis iki 1915 m.

Kovos dėl nepriklausomybės (1918–1920).

Valsčius tarpukario metais: žemės reforma, kaimų skirstymasis į vienkiemius, jeigu kaimai nebuvo išsiskirstę anksčiau – Stolypino reformos metais; ūkių skaičius, stambumas ir ekonominis pajėgumas; auginamos kultūros ir gyvuliai; laukų derlingumas ir gyvulių produktyvumas, kt.

Nacių Vokietijos okupacija Antrojo pasaulinio karo metais: ūkininkų prievolės, okupacinės valdžios draudimai, jaunimo vežimas darbams į Vokietiją, žydų žudymas, kt.

Sovietų teroras, represijos ir partizaninis pasipriešinimas: prieškario ir pokario trėmimai, trėmimo vietos, tremtinių likimai; partizanų kova, mūšiai su okupacine Sovietų Sąjungos reguliariąja armija, partizaninio judėjimo dalyviai, jų likimai, partizanų laiškai, nuotraukos, partizanų ryšininkai, jų likimai; politiniai kaliniai, jų likimai, kalėjimo sąlygos; pokario metų savivalės aukos – sovietų okupacinės kariuomenės ir stribų nužudyti, žuvę kitomis aplinkybėmis, kt.

Ūkis sovietų okupacijos metais: sovietų žemės reforma 1940–1941 metais; sovietų prievolės (žemės ūkio produktų, miško kirtimo, pastočių ir kt.); prievartinė kolektyvizacija, kolūkių gamybinė-ūkinė veikla, atlyginimas už darbą, melioracija ir kolūkio gyvenviečių plėtimo vajus ir kt.

Krašto architektūra, istorinė–urbanistinė raida, architektūros paminklai.

Pašto ir telegrafo (telefono) skyrių istorija (įkūrimas, patalpos, darbuotojai, laiškininkai, prenumeruojama spauda, kt.). Kariuomenės dalinių istorija. Banko ir kredito įstaigų istorija.

Švietimas ir kultūra: mokyklos, mokinių skaičius, jo dinamika, mokytojai, mokyklos vadovai ir jų likimai, mokinių saviveikla, užsiėmimai dalykiniuose būreliuose; knygnešių keliai, knygnešių likimai; bibliotekos (įkūrimas, patalpos, knygų fondai, skaitytojai, švietėjiška veikla), bibliotekininkai ir jų likimai; kultūros namai, jų įkūrimas, patalpos, darbuotojai, meniniai kolektyvai ir jų pasirodymai, saviveikliniai vaidinimai, vaidinimai pirkiose, klojimuose; veikusios tame krašte partijos, judėjimai, draugijos, kursai (narių skaičius, vadovai, jų likimai).

Bažnyčių istorija: pastatymas ir perstatymai, dirbę dvasininkai, jų likimai, atlaidai, kt. Bažnyčios švietėjiška veikla, kiti tikėjimai, jų santykis su katalikais.

Dvarai ir jų kultūra architektūra, turimos žemės kiekis, inventorius, ūkinė veikla, dvarininkai, jų ir jų šeimų likimai, kt. Atskirų kaimų istorijos.

Kitataučiai, tautinės mažumos, jų skaičius, turimos žemės kiekis, verslai, gyvenimo būdas, santykis su lietuviais, tikėjimas, kt.

Iš nesenos praeities: Atgimimas, Atgimimo Sąjūdžio atgarsiai (Sąjūdžio rėmimo grupių organizavimas, vadovai, žmonių požiūris į Sąjūdį, kt.).

Svarbesni pastarojo meto įvykiai. Kraštas sociologiniu aspektu, emigracija. Kraštas šiandien (žemės nuosavybės grąžinimas, žemės panaudojimas, ūkininkai, naujakuriai, kt.).

Etninė kultūra

Žemės ūkio darbai ir žemdirbystės papročiai.

Gyvulių ganymas, šėrimas, priežiūra ir papročiai.

Žvejyba (žvejybos įrankiai, žuvys, didžiausi laimikiai, žvejai). Medžioklė (medžiotojai, trofėjai).

Bitininkystė, bitininkai. Uogavimas, riešutavimas.

Tradicinės sodybos, jų išplanavimas (šildymas, apdaila, baldai), apželdinimas (sodai, gėlių darželiai).

Gyvenamieji namai, ūkiniai trobesiai. Namų apyvokos daiktai. Sodybos želdiniai ir sodai.

Kaimų ir miestelių kapinės. Kryžiai ir paminklai.

Malūnai (vandens, vėjo).

Tradicinis verpimas ir audimas, audiniai, garsios audėjos. Nėriniai.

Tradicinis skalbimas ir dažymas.

Tradiciniai valgiai ir gėrimai.

Amatai ir amatininkai: kalviai, dailidės, staliai, siuvėjai, batsiuviai, puodžiai ir kt.

Kalendoriniai papročiai: Advento, Kalėdų, Trijų Karalių, Užgavėnių, Gavėnios, Verbų, Velykų, Šeštinių, Sekminių, Joninių, Devintinių, Žolinės, Visų Šventų ir Vėlinių, kt.

Vestuvių papročiai, jų kitimas. Gimtuvių ir krikštynų papročiai. Vardinių, gimtadienių papročiai.

Laidotuvių papročiai.

Liaudies meteorologija.

Liaudies medicina ir sanitarija. Liaudies veterinarija.

Gyvenimas pagal paprotinės teisės normas. Liaudies etiketas.

Liaudies pedagogika: vaikų moralinis ir darbinis auklėjimas, žaislai, tradiciniai žaidimai, kt.

Senovės tikėjimų liekanos.

Turgūs, mugės. Karčemos, tradicinis alus.

Žmonių gyvenimo būdo bruožai. Jaunimo papročiai.

Kitos tradicinės kultūros temos.

Kalba

Tarmės ypatybės, šnekamoji kalba: rišlios kalbos fragmentų fonetinė transkripcija ir jų atitikmuo bendrine kalba.

Vietovardžiai, pavardės, pravardės, kraštui būdingesni ir įdomesni žodžiai, posakiai, kt.

Tautosaka

Atskirų tautosakos žanrų aptarimas.

Dainos, rateliai, pasakos, sakmės, padavimai, smulkioji tautosaka, instrumentinė muzika (muzikos kūriniai pateikiami su gaidomis). Žymiausi tautosakos pateikėjai, jų biografijos.

Įžymūs žmonės

Žymesni iš valsčiaus kilę arba jame gyvenę žmonės.

Senųjų gyventojų genealoginiai medžiai, pateikiant trumpą kiekvieno asmens biografiją. Čia atsispindi emigracija: į JAV ir Rusijos miestus iki Pirmojo pasaulinio karo, į Pietų Ameriką tarpukario metais, į Vakarus Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, į Lenkiją pokario metais, pokario metų migracija: jaunimo išvykimas į miestus mokytis, dirbti, senyvo amžiaus žmonių išsikėlimas kitur gyventi dėl melioracijos ir pan., dabartinė emigracija ir kt.

Apie autorius

Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės

Žemėlapiai

 

2009 05 02, 2009 11 04, 2010 12 16, 2011 03 29, 2013 04 03

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt

Mums rašykite leidykla@versme.lt