Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Žeimelis I dalis

20-oji serijos monografija, I dalis: 29 autoriai,  46 straipsniai, 888 puslapiai, 700 egzempliorių. 2010 m.
Elektroniniu formatu išleista 2013 08 19
ISBN 978-9955-589-19-8

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

 

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

SAULĖS MŪŠIO PERGALĖS 775 METŲ JUBILIEJUI1236–2011

DURBĖS MŪŠIO PERGALĖS 750 METŲ JUBILIEJUI 1260–2010

ŽALGIRIO MŪŠIO PERGALĖS 600 METŲ JUBILIEJUI 1410–2010

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI 1990–2010

ŽEIMELIO 510-OSIOMS METINĖMS 1500–2010

„Žeimelis“ – 20-oji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių monografija, skirta 2010-aisiais – knygos išleidimo metais sukankančioms Žeimelio pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose (1500) 510-osioms metinėms, tais pačiais metais minimam Nepriklausomybės atgavimo 20-mečiui, kaip ir kitos Lietuvos valsčių serijos knygos, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės susikūrimo 750 metų (2003) ir jos atkūrimo 100 metų (2018) jubiliejams.

Pirmojoje knygos dalyje skaitytojui pristatoma nuošalaus šiaurinio Lietuvos pakraščio – dabartiniame Pakruojo rajone esančio Žeimelio miestelio ir jo apylinkių gamta, istorija, čia gyvenusių žmonių ir laikmečių palikti pėdsakai. Dvidešimt aštuoni 46 straipsnių autoriai, kurių daugumos šaknys tebėra čia, pasakoja apie dar gyvas arba tik archyvuose tūnančias ir vos beįžiūrimas šio krašto praeities žinias.

Prieš penkias dešimtis metų pagrindinis monografijos autorius šviesaus atminimo kraštotyrininkas Juozas Šliavas, prisilietęs prie mažai tyrinėtų šio krašto istorijos dirvonų, prisipažino, kad „Žiemgalių tautos mįslė... ir... gimtojo krašto praeitis kol kas ne knygose, o čia pat, apylinkės laukuose, žmonių buityje, netgi jų fantazijoje“.
 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Aloyzas Bėčius

Sudarytojas
Aloyzas Bėčius

Redaktoriai
Petras Jonušas, Robertas Jurgaitis,  Vacys Milius , Arnoldas Piročkinas,  Adolfas Tautavičius , Antanas Tyla, Aleksandras Vanagas, Norbertas Vėlius, Zigmas Zinkevičius

Kalbos redaktorius
Arnoldas Piročkinas, Aloyzas Bėčius

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorės
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Leidinio principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Leidinį parėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas

Finansuotojai ir rėmėjai 
UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, UAB „Energetikos pajėgos“, AB „Lietuvos energija“, Siegfried von Grotthuss ir Harry von Grotthuss, Gintaras Didžiokas, Teodoro Grothuso fondas, Pakruojo savivaldybės administracija, Žeimelio seniūnija ir kt. 

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Žeimelio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia iš Vienybės aikštės. 2009 m. Kosto Šukevičiaus panoraminė nuotr.

Knyga išleista 2010

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

„Kalbėdamas apie Žeimelį, galvoju ir apie kitus

šalies miestelius, kurių griuvimų ir atstatymų

istorija iš esmės yra mūsų valstybės istorija.“

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Valdas Adamkus

Žeimelis, 2000 07 01

Žeiméliui (Pakruojo r.) ir jo apylinkėms istorija lėmė ilgus amžius būti pačiame valstybės pakraštyje, tačiau ta pati istorija lėmė ir kita – būti pačiame bćltų tautų gyvenamos teritorijos centre. Daugelį amžių čia kryžiavosi ne tik ginklai, bet ir prekybos keliai, suvesdami krūvon tautas ir palikdami didesnius ar mažesnius jų pėdsakus. Nedaug rasime Lietuvoje miestelių, kur šimtmečius viena šalia kitos gyventų keturios religinės bendruomenės (katalikai, evangelikai liuteronai, sentikiai ir žydai) su savo maldos namais, mokyklomis ir papročiais, išlikusiais ligi mūsų dienų.

XIX–XX amžių sandūroje čia persipynė J. Jablonskio, V. Kudirkos, G. Landsbergio-Žemkalnio, P. Višinskio, V. M. Kapsuko, Poželų, M. Čepo, A. Sketerio, P. Mašioto ir kitų įvairiausių politinių nusistatymų visuomenės veikėjų keliai, kurie daugeliu atžvilgių įtakojo ne tik XX amžiaus pradžios, pirmųjų nepriklausomybės metų, bet ir tolesnį mūsų Tėvynės likimą.

Žeimelio apylinkės, būdamos pačiame valstybės pakraštyje taip pat daugeliu atvejų geriau išsaugojo ir tuos etninės kultūros paminklus, kurie sunyko jos centre.

Ta pati istorija lėmė ir tai, kad praėjusio amžiaus vidury Žeimelyje mokytojavo Juozas Šliavas, supratęs ir savo darbais įrodęs, kad norėdami išsaugoti ateities kartoms dar gyvas etninės kultūros vertybes, kol laikas jų dar nesunaikino, negalime delsti nė akimirkos. Jo darbai, papildyti kitų tos pačios kartos ar to paties krašto pasišventėlių, ir sudaro šios knygos pagrindą, kuris išplečiamas temomis, neliestomis pokario metais (holokaustas, tremtys, rezistencija).

Siekiant užpildyti minimas spragas ir surinkti bei aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, 2003 m. „Versmės“ leidykla surengė tam tikslui skirtą monografijos autorių ekspediciją į Žeimelį ir jo apylinkes buvusio valsčiaus teritorijoje, nors nedaug ką beužtiko...

Kai kam gali atrodyti, kad talkino per mažai autorių ir kad ne visi jie tituluoti. Žiūrint šių dienų akimis neįprasta ir tai, kad, nagrinėjant visiškai skirtingų mokslo sričių temas, kartojasi ta pati J. Šliavo pavardė. Bet įsiklausykime:

„... daugelio išleistų kraštotyros knygų atskirus skyrius rašo tų sričių specialistai, talkinami nemažo ekspedicijos dalyvių būrio. J. Šliavas dirbo vienas: ir geografo, ir istoriko, archeologo, folkloristo, net lingvisto darbą. Iš profesijos anglų kalbos mokytojas (provincijoje!) savo nenuilstamo darbo ir didžiausių pastangų dėka tapo daugelio mokslo sričių žinovu. Ir ne paviršutinišku, bet giliai mąstančiu specialistu. Sukaupė labai vertingų mokslui duomenų, savarankiškai darė išvadas, kėlė hipotezes. Tai fenomenas! Garbės reikalas savo žymiojo kraštiečio mokslinį palikimą padaryti prieinamą pasauliui“, – po mokytojo mirties rašė akademikas Zigmas Zinkevičius ir patarė „... komentarų dėti kuo mažiau arba visai nedėti ir tik tokius, kurie J. Šliavo tekstą paaiškintų, bet jokiu būdu nekritikuotų. Su J. Š. turėjau laimės daug bendrauti, gerai jį pažinojau. Jis turėjo tvirtą savo nuomonę ir tą nuomonę reikėtų gerbti“.

Tokia buvo laikmečio tikrovė. To meto Vilniaus universiteto „Ramuvos“ kraštotyros klubas dar sugebėjo į ekspedicijas suburti specialistus, o Lietuvos pakrašty, gyvųjų bćltų žemių centre Žeimelyje, mokytojas J. Šliavas dirbo vienas, su „Ramuva“ palaikydamas vos matomus ryšius...

Deja dar ir šiandien kai kas arogantiškai kartoja, kad mokytojas buvęs diletantas,

„... bet tokia išvada nesumažina jo nuopelnų, [nes] savo kūrybine fantazija, atradėjo aistra diletantai gana dažnai atveria kelius profesionalams taip, kaip keliautojai atveria kelius būsimoms civilizacijoms“, – dėl komandiruotės užsienyje negalėjęs dalyvauti mokytojo „diletanto“ laidotuvėse, rašė Latvijos MA tikrasis narys Janis Stradinis.

Įsižiūrėjęs į neaiškiomis apinkybėmis žuvusio žymiojo kraštotyrininko laidotuvių fotografijas, randi ne vieną Lietuvai nusipelniusių žmonių veidą, tarp jų ir ilgametį „Versmės“ talkininką etnologą Vacį Milių, radusį reikalą tuo pavojingu metu atsirasti ten, o vėliau drąsiai ištarti, kad J. Šliavo nagrinėjamų

„... klausimų ratas labai platus: žemės darbai ir įrankiai, gyvulininkystė, žvejyba, medžioklė, įvairios medžiaginės kultūros sritys (gyvenamieji ir ūkiniai trobesiai, audiniai ir apranga, susisiekimo priemonės, valgiai ir gėrimai), šeimos (gimtuvių, vestuvių, laidotuvių) ir kalendorinės šventės, žaidimai, liaudies žinija. Toji medžiaga vertinga tuo, kad ligi šiol apie XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Vidurio Lietuvos šiaurinės dalies kaimo žmonių kultūrą ir buitį mažai teturėta užrašytų ir paskelbtų duomenų“.

Tad šioje knygoje jie ir skelbiami. Knygoje perspausdinamas ir Pakruojo laikraštyje „Auksinė varpa“ paskelbtas etnologų V. Miliaus ir N. Vėliaus pasirašytas laiškas. Mat J. Šliavas buvo atsisakęs taisyti monografijos „Žeimelis“ rankraštį pagal tam tikrus nepriimtinus nurodymus, o be to artėjo penkerių metų sukaktis nuo mįslingos mokytojo žūties.

Skelbiama ir dar viena anksčiau „nepastebėta“ publikacija. Tai N. Vėliaus straipsnis laikraštyje „Tarybinis mokytojas“, parašytas po jo „komandiruotės“ į Žeimelį „patikrinti“, kaip dirba mokytojas J. Šliavas ir „ataskaitos“ jį siuntusiems, kuria buvo bandyta papiktnaudžiauti jau mūsų dienomis, nes kai kurie anų laikų veikėjai tebenori diktuoti ir šiandien... Todėl į knygą teko įtraukti ir šviesaus atminimo mokslininko – Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro bendradarbio, humanitarinių mokslų daktaro, docento Gintaro Beresnevičiaus nuostatą, kad J. Šliavo straipsnių pluošto apie Žeimelio apylinkių mitologiją

„... publikavimas yra ne prabanga, o pavėluota būtinybė, [nes] lituanistinių tyrinėjimų masyve tai yra pražiūrėta, bet reikšminga, ištisą epochą atspindinti medžiaga“.

Tą medžiagą sudaro net 797 straipsniai, iš kurių 91 atrinktas šiai knygai.

Kadangi J. Šliavas savo monografiją rengė šiauriniame Lietuvos pakrašty, toli nuo mokslo centrų, ir kontaktai su jais buvo gana riboti, autorius

„... gana greitai savarankiškai susipažino su svarbiausiais Lietuvos archeologų darbais ir būdingiausiais radiniais. Tad orientavosi radinių paskirties ir chronologijos klausimais, o kai kildavo abejonių, atsiveždavo juos į Vilnių, pasitardavo su archeologais. Taip buvo surinkta ir išgelbėta nuo sunykimo gana didelė archeologinių radinių kolekcija, kuri papildė turimus duomenis apie šios Lietuvos dalies seniausią istoriją. [...] Ypač daug duomenų jis sukaupė apie spėjamus senkapius ir apeigines vietas. [...] J. Šliavas buvo pirmas tokio plataus profilio Šiaurinės Lietuvos dalies – Žiemgalos pietinio pakraščio tyrinėtojas“, – po jo mirties rašė šviesaus atminimo archeologas Adolfas Tautavičius.

Taigi ir straipsnis apie valsčiaus archeologijos dalykus taip pat priklauso to paties autoriaus plunksnai, o aprašymai su radiniais saugomi „Žiemgalos“ muziejuje.

Monografijos kalbos skyriuje talpinamas straipsnis apie apylinkės vardyną – vietovardžius ir asmenvardžius, apie ką šviesaus atminimo žodynininkas Aleksandras Vanagas rašo, kad ir šią medžiagą mokytojas J. Šliavas rinko pats,

„... rinko atidžiai ir metodiškai, iš senųjų vietos gyventojų, gerai mokėdamas tarmę, todėl jo užrašyti duomenys yra pakankamai patikimi. [...] Tie, kurie domėjosi vardyno tyrimais, matė, kaip sparčiai augo šis atkaklus Žiemgalos sūnus – nuo pirmųjų labai nedrąsių ir netvirtų bandymų iki visiškai profesionalių publikacijų solidžiuose leidiniuose. Vėlgi – vardyno analizė jam buvo svarbi ne vien pati savaime – jo siekta žymiai platesnių tikslų, susijusių su Žiemgalos praeitimi, su žiemgalių kalbos substratu šių dienų lietuvių ir latvių tarmėse. [...] Daug kas iš to, kas likę archyve, [...] teisėtai gali būti išleista į dienos šviesą“.

Tai ir daroma.

Knyga papildyta temomis, kurių pagrindinis jos autorius negalėjo paliesti. Taip atsirado pluoštas XX a. pradžios Lietuvos šviesuolio Motiejaus Čepo atsiminimų. O jie

„... siekia baudžiavos laikus ir yra vertingi keliais aspektais: a) aprašomi lietuvių agrarinės kultūros faktai, kurie jau nuėjo į užmarštį; b) atspindi pobaudžiavinio kaimo nuostatas įvairiais gyvenimo klausimais ir požiūrį į lenkų kalbos plitimą tarp šviesuomenės ir prakutusių ūkininkų; c) paliečia spaudos draudimo realijas ir pirmųjų lietuviškų leidinių pasirodymus; d) aprašo mažai specialiojoje literatūroje fiksuotą vadinamųjų karališkųjų valstiečių gyvenimą“, – pastebi paprotinės teisės tyrinėtojas, Vilniaus universiteto „Ramuvos“ kraštotyros klubo įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas bei vienas „Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų Venantas Mačiekus.

Tad ir jo straipsnį apie paprotinės teisės elementus Žeimelio valsčiaus gyventojų tarpusavio santykiuose, šiek tiek nusižengiant įprastai „Lietuvos valsčių“ serijos knygų sandarai, teko patalpinti šalia M. Čepo atsiminimų.

Gana netikėtai knygoje atsirado ir medžiaga apie valsčiaus religines bendruomenes. Jos autoriai – tų bendruomenių atstovai. Straipsnių medžiaga paremta ne tik Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais, dar tebegyvenančių žmonių liudijimais, bet ir nuo holokausto išsigelbėjusių žydų spėtomis išvežti fotografijomis. Tų bendruomenių likučių išsaugoti dalykai ne tik papildo, bet ir pasodrina žinias apie netolimą valsčiaus gyvenimo praeitį, kurios jaunoji karta nebeprisimena, o gal ir nebenori prisiminti... Už šį geranoriškumą evangelikų liuteronų, žydų ir sentikių bendruomenių atstovams nuoširdus Ačiū.

Taip jau atsitiko, kad „Žiemgalos“ muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno J. Šliavo fonde ir knygos sudarytojo namuose susikaupė apie 2 tūkstančius senųjų fotografijų – valsčiaus praeities liudytojų, kuriomis buvo galima nevaržomai pasinaudoti ir kurių niekas nebepakartos. Palengva atsivėrė ir ne vienas šaltinis, netikėtose vietose, su įvairiomis praeities relikvijomis: imkite ir visiems parodykite, primindami ir paaiškindami, kaip tada buvo...

Originalesnių momentų skaitytojas turėtų pastebėti ir skyriuje apie žymesniuosius valsčiaus žmones. Bet laikas nepermaldaujamas. Kartais, naikindami nepageidaujamus savo pėdsakus, sunaikiname ne tik juos, bet ir dalį savo kaimo, savo valsčiaus, o tuo pačiu ir savo šalies praeities, ko niekas niekada nebeatkurs arba bandys atkurti tik pagal kokį nors išlikusį (gerą ar prastą) dokumentą. Taip jau lemta, kad išeidami mes viską išsinešame, o paliekame tik kas patiems buvo brangu, dažnai pamiršdami, kad ir po mūsų gyvens žmonės, kurie mąstys, kurie norės žinoti, kokiais ir kieno pramintais takais mokėsi vaikščioti ir kokios rytdienos laukė.

Kaip kadaise Žeimelio žydų namus jungė stogais nutiestas neįžiūrimas siūlas, ir šabo dienomis leidęs nevaržomai vaikščioti vieniems pas kitus, taip šiandien mus, išsibarsčiusius po įvairias pasvietes, jungia neapsakoma gimtinės trauka ir siekis neprarasti savasties, neprarasti nesužalotos savo istorijos. Kitaip liksime ją ir save apiplėšę ir išniekinę. Kol su gimtine jungia bent menkiausia gyva šaknis, kol neužžėlęs bent menkiausias takelis, tol lieka dalelė gyvos tiesos ir savasties. Kitaip – liks tik sausi saugyklų dokumentai, šaltai ir ribotai atspindintys savo laikmetį, kiekvienas reprezentuojantis tik antspaudais patvirtintas kurios nors valdžios tiesas. Gyvo žmogaus, atstovaujančio vietines tos ar kitos bendruomenės nuostatas, ten bus likę nebedaug.

Laikantis tų pačių principų, knygoje pateikiama ir liaudies kūryba, akademinių kanonų neišgryninta, tarpininkų neišseparuota, o tokia, kokia buvo užrašyta iš pirmųjų lūpų. Reikėtų manyti, kad ir čia lokalinės monografijos principai nebus pažeisti. Akademiškumui niekada nevėlu pasirausti praeities trupiniuose ir subendravardiklinti juos su laikmečio ar bent savo ambicijų dvasia.

Jausdamas skolą gimtinei ir begalinį dėkingumą savo mokytojui Juozui Šliavui, ir palinkau prie jo rankraščių. Ir „pasipurtė avinėlis“, ir supratau, anot Norberto Vėliaus,

„... kad etnografijos ir tautosakos mokslai Lietuvoje [1977!]... dar neišaugo iš „trumpų kelnių“, ir visi mes dar daug ko nežinome..., ... o jeigu ir žinome, tai nežinome kaip – nėra metodikos. O kai išmoksime, liaudies tradicinė kultūra bus arba visai išnykusi, arba pasilikę tik pasigailėtini likučiai“.

Beveik prieš šimtą metų, kada buvo tiesiami keliai į nepriklausomos Lietuvos ateitį, vieną senųjų Žiemgalos dvarų palivarkų, pagerbdami ne tik per Sibiro upes tiltus tiesusį, bet ir visą save Lietuvai paaukojusį savo kaimyną, žeimeliečiai pavadino Petro Vileišio vardu – Vileišiais. Jo statytais tiltais, įveikdami iki tol nenugalimas kliūtis ir atstumus, teberieda traukiniai, tartum kraujagyslėmis jungdami visus su savo žeme.

„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos, kaip ir prieš šimtą metų P. Vileišio statyti tiltai, taip pat jungia mus su tėviške, iš naujo primindamos, iš kur esame, pasibelsdamos į kiekvieno širdį ir savimonę, ir tik jas perskaičius leidžiančios suprasti, kaip reikalingi tiltai ir per upes, ir į praeitį.

Nestatė savo rankomis tiltų Petras Vileišis, nerašo tūkstantpuslapinių „Lietuvos valsčių“ monografijų ir šios serijos sumanytojas bei leidėjas Petras Jonušas, bet jų nutiesti ir tebetiesiami tiltai padeda sugrįžti į savo gimtinę.

Grįžimas į Žeimelį ir jo įamžinimas prasidėjo turimą medžiagą 2003 metais parodžius „Versmės“ leidyklos vadovui, uždegusiam žalią šviesą statyti ir važiuoti per dar vieną tiltą – leidykloje per visą sieną kabančio valsčių monografijų paveikslėliais nusagstyto Lietuvos žemėlapio šiauriniame pakraštyje atsirado gairelė su Žeimelio ženklu, o į mūsų Tėvynės praeitį atsirado dar vienas tiltų, kuriuos, pasitelkęs visą Lietuvą, ir projektuoja kitas Petras – Jonušas.

Skaitytojai „Žeimelio“ laukė pasirodant apie 2007 metus. Šiam terminui nusikėlus, prasikalęs daigas nestovėjo vietoje. Genimas ir laistomas jis iškerojo į dvi knygas, o kas dar nepasakyta ar ne taip pasakyta, bus galima papildyti trečioje...

Ačiū visiems padėjusiems ir prisidėjusiems. Ačiū laukusiems ir tebelaukiantiems, nes laikas ir kliūtys ne tik vilkina, bet ir brandina.

Na o galvodamas apie mokytojo Juozo Šliavo nuveiktą neeilinį darbą, kurio tik dalelė skelbiama šioje knygoje, vis pamąstau, kad būtų prasminga ir teisinga Valstybės mastu įvertinti neeilinio kraštotyrininko nuopelnus ir sugrįžti prie dar 1993 m. „Žiemgalos“ draugijos teikto siūlymo skirti šiam iškiliam etnologui Valstybinę J. Basanavičiaus premiją.

Aloyzas Bėčius

 

Turinys

Pirmosios dalies turinys

14 Turinys anglų kalba
23 Pratarmė

GAMTA

29 Rimvydas Kunskas. Žiemgalos lygumõs Žeimelio apylinkėse struktūros ir kilmės savitumai

ISTORIJA

ISTORIJA. ARCHEOLOGIJA

45 Juozas Šliavas. Iš apylinkių priešistorės
66 Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkės dubenėtieji akmenys

ISTORIJA

77 Edvardas Gudavičius. Žiemgalos kunigaikštija XIII amžiuje (Istorijos bruožai)
83 Aldona Gaigalaitė. Visuomeninis gyvenimas Nociūnų (Žeimelio) valsčiuje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais: nuo kultūrinės etnografinės savasties gynimo iki kovos už valstybingumą
109 Juozas Šliavas. Laiko tėkmė. Miestelio ir jo apylinkių praeities mozaika
140 Alfredas Šimkus. Žeimelio miestelio herbas

ISTORIJA. DVARAI. PARKAI

141 Juozas Šliavas. Glebavos dvaras
164 Juozas Šliavas. Kratašino dvaras ir jo ponas
167 Juozas Šliavas. Lauksodis
176 Valentas Cibulskas. Lauksodžio bažnyčia
184 Juozas Šliavas. Plonėnų dvarai
198 Juozas Šliavas. Pažeimės dvaras
199 Juozas Šliavas. Žeimelio dvaras
201 Kęstutis Labanauskas. Žeimelio apylinkės parkai

ISTORIJA. AMŽIŲ SANDŪRA

213 Motiejus Čepas. Iš prisiminimų
305 Venantas Mačiekus. Paprotinės teisės elementai Žeimelio valsčiaus gyventojų tarpusavio santykiuose XX a. pirmoje pusėje
321 Aloyzas Bėčius. Kalnas
327 Irena Rudzinskienė. Išnykę ir nykstantys buvusio Žeimelio valsčiaus kaimai
343 Kaireliai
343

Juozas Šliavas. Kairelių kaimas ir milžinkapiai

345

Audronė Viktorija Škiudaitė. Kaireliai, iš kurių beliko pasaka

365 Žeimelio valsčiaus buožinių ūkių sąrašas. Parengė Aloyzas Bėčius
371 Žeimelio valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų valdžios 1941, 1944–1970 metais. Parengė Birutė Burauskaitė

ISTORIJA. ŠVIETIMAS

393 Juozas Šliavas. Švietimas Žeimelio valsčiuje
409 Žeimelio vidurinės mokyklos abiturientai. Parengė Gražvydas Kazakevičius, Saulius Žilinskas, Aloyzas Bėčius
448 Iš atminimo skrynelės. Parengė Aloyzas Bėčius
458 Dalia Makauskaitė. Diržių–Bardiškių pagrindinei mokyklai 90 metų
464 Aloyzas Bėčius. Liesų mokykla
475 Iš valsčiaus mokyklų gyvenimo. Parengė Aloyzas Bėčius
488 Svetlana Lacienė. Žeimelio žemės ūkio mokykla
497 Juozas Šliavas, Vilma Kaminskienė. Miestelio bibliotekos

ISTORIJA. RELIGINĖS BENDRUOMENĖS

501 Erikas Laiconas. Žeimelio evangelikų liuteronų parapija
508 Nerija Putinaitė. Kai kurios kunigo Eriko Leijerio nuteisimo aplinkybės
519

Priedai: pareiškimai, laiškai, pamokslų juodraščiai, dokumetai iš LYA, Meilutės Marijos Raštikytės-Alksnienės pasakojimas

541 Juozas Šliavas, Valentas Cibulskas. Žeimelio bažnyčios
566 Libertas Klimka. Gothardas Frydrichas Stenderis Žeimelyje
571 Anatolij Chaješ. Apie Žeimelio žydų bendruomenę. Iš rusų kalbos vertė ir spaudai parengė Aloyzas Bėčius
589 Milanas Chersonskis. Žmogaus pėdsakas žemėje
593 Grigorijus Potašenko. Vileišių (Žeimelio) sentikių bendruomenė
610 Juozas Šliavas. Koplyčios ir kapinės
614 Libertas Klimka. Žeimelio bažnyčių laikrodžiai ir varpai

ISTORIJA. ŪKINIS IR KULTŪRINIS GYVENIMAS

621 Juozas Šliavas. Žeimelio ir jo apylinkių karčemos
641 Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė. Žemės ūkis
648 Aloyzas Bėčius. Atgimusiame senelių ūkyje
670 Juozas Šliavas. Keliai keleliai ir susisiekimo priemonės
676 Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė. Žeimelio paštas
683 Liubomiras Viktoras Žeimantas. Žeimelio–Joniškio siaurasis geležinkelis
699 Juozas Šliavas. Žeimelio plytinė
704 Juozas Šliavas. Buvo vienuolika vaikinų
710 Valentina Alekseriūnaitė, Juozas Šliavas. Lygumų ir vėjo riteriai
725 Juozas Šliavas. Nagingų meistrų šeima
730 Juozas Šliavas. Žeimelio vaistinė
734 Aloyzas Bėčius. Nenutyla vario dūdos
745 Donė Legeza. Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų kultūrinio gyvenimo apžvalga arba Bardiškių kultūros namų istorija
757 Aloyzas Bėčius. „... Čia mūsų sodybas keleivis atras“

766

ISTORIJA. DOKUMENTAI

ISTORIJA. ATSIMINIMAI

797 Donata Lapinskaitė. Mano tėvai (atsiminimai)
822 Atgimusiame senelių ūkyje po dvidešimties metų. Parengė Aloyzas Bėčius
 
 
839 Apie autorius
841 Santrumpos ir sutrumpinimai
844 Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius
862 Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius
867 Buvusio Žeimelio valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
868 Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Žeimelio valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
870 Dabartinė buvusio Žeimelio valsčiaus teritorija (pagal karinės topografijos 1991 m. žemėlapį)
872 Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Parengė Lidija Kavaliauskienė, Albinas Masaitis
874 Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
876 Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas
878 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
882 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas (įklija)
 
 
Spalvotų iliustracijų puslapių intarpai p. 145–160, 545–560

Antrosios dalies turinys

Contents

Part 1 Contents

23 Introduction

Nature

29 Rimvydas Kunskas. Peculiarities in structure and origin of Žiemgala Plain in the environs of Žeimelis

History

History. Archaeology

45 Juozas Šliavas. From the prehistory of the neighbourhood
66 Juozas Šliavas. Bowl-shaped stones in Žeimelis neighbourhood

HISTORY

77 Edvardas Gudavičius. Žiemgala Dukedom in 13th c. (Historical features)
83 Aldona Gaigalaitė. Public life in Nociūnai (Žeimelis) rural district in the first decades of 20th c. from the defence of cultural ethnographic possessions to the fighting for the statehood
109 Juozas Šliavas. Time flow. A mosaic of the bygones of the township and its environs
140 Alfredas Šimkus. Žeimelis township coat of arms

History. Manors. Parks

141 Juozas Šliavas. Glebava manor
164 Juozas Šliavas. Kratašinas manor and its lord
167 Juozas Šliavas. Lauksodis
176 Valentas Cibulskas. Lauksodis church
184 Juozas Šliavas. Plonėnai manor
198 Juozas Šliavas. Pažeimė manor
199 Juozas Šliavas. Žeimelis manor
201 Kęstutis Labanauskas. Parks in Žeimelis neighbourhood

History. Turn of Centuries

213 Motiejus Čepas. From my reminiscences
305 Venantas Mačiekus. Elements of custom law in the relations of Žeimelis Valsčius dwellers in the first half of 20th c.
321 Aloyzas Bėčius. A mountain
327 Irena Rudzinskienė. Disappearing and disappeared villages of the former Žeimelis Valsčius
343 Kaireliai
343

Juozas Šliavas. Kaireliai village and barrows

345

Audronė Viktorija Škiudaitė. Kaireliai that remained just as a tale

365 List of rich farms in Žeimelis district. Prepared by Aloyzas Bėčius
371 Žeimelis Valsčius dwellers, which suffered from the Soviet power in 1941 and 1944–1970. Prepared by Birutė Burauskaitė

History. Education

393 Juozas Šliavas. Education in Žeimelis district
409 Žeimelis secondary school graduates. Prepared by Gražvydas Kazakevičius, Saulius Žilinskas & Aloyzas Bėčius
448 From the box of recollections. Prepared by Aloyzas Bėčius
458 Dalia Makauskaitė. 90 years for Diržiai–Bardiškės basic school
464 Aloyzas Bėčius. Liesai school
475 From the life of schools in the Valsčius. Prepared by Aloyzas Bėčius
488 Svetlana Lacienė. Žeimelis agricultural school
497 Juozas Šliavas & Vilma Kaminskienė. Žeimelis libraries

History. Religious Communities

501 Erikas Laiconas. Žeimelis Evangelic Lutheran parish
508 Nerija Putinaitė. Some circumstances related to conviction of Rev. Erikas Leijeris
519

Appendices: applications, letters, sermon drafts, documents from LYA, narration by Meilutė Marija Raštikytė-Alksnienė

541 Juozas Šliavas & Valentas Cibulskas. Žeimelis churches
566 Libertas Klimka. Gothard Friedrich Stender in Žeimelis
571 Anatoly Khayesh. About Žeimelis Jewish community. Translated from Russian and prepared for publication by Aloyzas Bėčius
589 Milanas Chersonskis. A trace of a human on the Earth
593 Grigorijus Potašenko. Vileišiai (Žeimelis) Old Believers community
610 Juozas Šliavas. Chapels and cemetery
614 Libertas Klimka. Clocks and bells of Žeimelis church

History. Economical and Cultural Life

621 Juozas Šliavas. Inns in Žeimelis and its environs
641 Juozas Šliavas & Irena Rudzinskienė. Agriculture
648 Aloyzas Bėčius. In the reborn farm of grandparents
670 Juozas Šliavas. Roads and paths and transport means
676 Juozas Šliavas & Irena Rudzinskienė. Žeimelis post office
683 Viktoras Liubomiras Žeimantas. Žeimelis–Joniškis narrow-gauge railway
699 Juozas Šliavas. Žeimelis brickyard
704 Juozas Šliavas. Eleven fellows
710 Valentina Alekseriūnaitė & Juozas Šliavas. Knights of plains and winds
725 Juozas Šliavas. Family of skilful craftsmen
730 Juozas Šliavas. Žeimelis chemist’s shop
734 Aloyzas Bėčius. Copper pipes don’t pipe down
745 Donė Legeza. A review of cultural life in Diržiai, Bardiškės and Steigviliai villages or the history of Bardiškės culture house
757 Aloyzas Bėčius. “… A pilgrim will find here our farmsteads”
766

history. documents

history. recollections

797 Donata Lapinskaitė. My parents (recollections)
822 In the reborn farm of grandparents after 20 years. Prepared by Aloyzas Bėčius
 
 
839 About the authors
841 Abbreviations
844 Index of names. Compiled by Jūratė Baradinskienė &Aloyzas Bėčius
862 Index of place names. Compiled by Jūratė Baradinskienė &Aloyzas Bėčius
867 The map of former Žeimelis Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
868 Recent cartographic and demographic situation in the former Žeimelis Valsčius area. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
870 Current area of former Žeimelis Valsčius (after the military topographic map in 1991)
872 The map of former Lithuania’s rural areas Valsčiai. Prepared for publication by Lidija Kavaliauskienė and Albinas Masaitis
874 An alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai
876 A territorial list of former Lithuanian Valsčiai
878 About the “Lietuvos Valsčiai” series
882 About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
Correction of errors and inaccuracies noticed after printing (an insert)
Inserts of colour illustrations pp. 145–160, 545–560

Part 2 Contents

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Kas į knygą nesudėta:

ARCHEOLOGIJA

Algirdas Girininkas. Žeimelio apylinkių proistorė

 

▲2011 06 30, papildyta 2012 10 02

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt