Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

Vyriausiasis redaktorius

Edmundas Mickūnas
tel. 8620 24962, 
el. paštas mickunasedmundas@gmail.com

Sudarytojas

Edmundas Mickūnas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2010 m. rengia monografiją „Žemaičių Kalvarija“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui bei tokiam pačiam Žemaičių Kalvarijos jubiliejui (1253–2003), Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejams (2014), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui  bei tokiam pat Žemaičių Kalvarijos valsčiaus įkūrimo jubiliejui (2018).

Žemaičių Kalvarijos valsčius buvo įsteigtas vietos žmonių iniciatyva kuriantis Lietuvos valstybei 1918 metų pabaigoje. Į valsčių susijungė Žemaičių Kalvarijos miestelis, Gegrėnų bažnytkaimis bei 12 aplinkinių parapijos kaimų. Nors valsčius nebuvo didelis ir gyvavo palyginti neilgai, jo istorija gana įspūdinga. Senoji Gardų teritorijos administracinė struktūra mena kuršių laikus, o LDK laikotarpiu joje gausu įvairių smulkesnių administracinių vienetų. Dabartinė Žemaičių Kalvarijos seniūnija sėkmingai išlaiko pažangiausias valsčiaus laikų visuomeninio ir dvasinio gyvenimo, kultūros tradicijas. Reikšmingu vietovės ypatumu tapo jos įjungimas į Žemaičių vyskupo stalo valdą (dvaro įkūrimas) bei katalikiškos šventovės (kalvarijos) įsteigimas, įtakojęs miestelio demografinę sudėtį, socialinės sferos, švietimo ir kultūros raidą, dvasinio gyvenimo formas bei papročius.

Tikimąsi prie monografijos rašymo pritraukti kuo didesnį autorių kolektyvą – žinomus Lietuvos įvairių mokslo šakų žmones, ŽNPD darbuotojus, muziejininkus, bibliotekininkus, kraštotyrininkus, taip pat Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje gimusius įvairių sričių specialistus, vietinius inteligentus bei kitus plunksną valdančius žmones. Numatoma remtis archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, žmonių atsiminimais, jau skelbtais straipsniais, rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, ekspedicijų, lauko tyrimų bei visomis kitomis žinomomis ir panaudoti tinkamomis žiniomis.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

 

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

2010 m. liepos 26 – rugpjūčio 4  dienomis surengta monografijos autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žemaičių Kalvarijos kraštą (buvusio Žemaičių Kalvarijos valsčiaus ribose). Istorikai, kraštotyrininkai, žurnalistai, sociologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitiko su vietos gyventojais, užrašė prisiminimus, rinko informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą, skirtą būsimai monografijai.

„Versmės“ leidykla kviečia visus šio krašto gyventojus padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau įdomios informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Žemaičių Kalvarijos kraštui, jo žmonėms. To paminklo nesukursime be visuomenės paramos.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2010.

Knygos maketo parengimo terminas

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

144,81

2.1. Bronius Kleinauskas (2010 07 26 – 08 04, apgyvendinimo paslaugomis, 300 Lt)

86,89

2.2. Aleksandras Kėstutis Kerpauskas (200 Lt, 2010 12 31)

57,92

3. Negautos lėšos*

49 501,19

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Žemaičių Kalvarija“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 501,19

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Žemaičių Kalvarija“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Ragažinskas, Antanas. Žemaičių Kalvarijos aprašymas ypatingai dievobaimingiems keleiviams į tą stebuklingąją vietą kunigo Ragaišio sudėtas. – Vilnius, 1906. – 68 p.

2. Stropus, Stasys. Plungės kraštas, 1253–2003 / Stasys Stropus. – Vilnius : UAB "Mokslo aidai", [2004–2005]. – 4 d. : iliustr., portr., žml. ; 25 cm. – ISBN 9955-591-13-7 (įr.)

D. 4 : Žemaičių Kalvarijos seniūnija. – [2005] (Vilnius : Mokslo aidai). – 269, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Bibliogr.: p. 259–264 (136 pavad.). – Tiražas 250 egz. – ISBN 9955-591-26-9

3. Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija : piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a. / Dalia Vasiliūnienė. – Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 244, [1] p. ; 24 cm. – Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Bibliogr.: p. 229–244. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-656-76-0

4. Žemaičių Kalvarija. – [S.l. : s.n., 1905. – 67, [1] p. : iliustr.

Atskiri veikalai

A. Kontvydaitis. Žemaičių kalvarija Žemaičių ir Lietuvos visokios tvirtybės šaltinis. – Marijampolė, 1928. – 14 p.

B. Labanauskas, Jonas. Žemaičių Kalvarija : didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje / J. Labanauskas. – Marijampolė : Marijonų spaustuvė, 1930. – 8 p. : iliustr.

C. Žemaičių Kalvarijos mokykla, 1803–1836 [Elektroninis išteklius] / [parengėjai: Arvydas Pacevičius (projekto vadovas) ; Juozas Makauskas, Indrė Rimkutė, Gintaras Šinkonis (technologiniai sprendimai) ; Ieva Šenavičienė, Vytautas Berenis, Vidas Garliauskas, Asta Krakytė (tekstai) ; Regina Laukaitytė (konsultantė) ; Rūta Bernotėnienė (redaktorė)]. – [Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2005]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 24 cm). – Antr. iš disko etiketės. – Sistemos reikalavimai: Pritaikyta 1024x768 ekrano raiškai. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-446-04-8

D. Žem. Kalvarija : Kalnų stotys : [atminimas iš Žem. Kalvarijos]. – Marijampolė, 1939. – 10 fotogr. lap.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Žemaičių Kalvarija – Šarnelė – Žemaičių Kalvarija : turistinis maršrutas po Žemaitijos nacionalinio parko šiaurinę dalį / [paruošė Edmundas Mickūnas]. – Plateliai, Plungės raj. : Žemaitijos nac. parko l-kla, 1997. – 1 sulankst. lap. : iliustr.

· Žemaičių Kalvarija : [lankstukas / leidinį sudarė: Valdemaras Gerčas ; redagavo: Zita Paulienė ; tekstą parengė: Bronius Kleinauskas ; nuotraukos: Alfonso Beresnevičiaus]. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1997. – [1] lap., sulankst. į [12] p. : iliustr.

Disertacijos santrauka

ü Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H) / Dalia Vasiliūnienė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : [Kultūros, filosofijos ir meno institutas], 2003. – 28 p. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Kiti leidimai: Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija [Rankraštis]. . Vilnius, 2003. – Aut. darbų sąrašas: p. 16 (7 pavad.). – Tiražas [50] egz

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 06 09, patikslinta, papildyta 2010 08 11, 09 24, 10 20, 2011 01 07, 2016 11 21, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt