Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Vaiguva

36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 64 autoriai, 136 straipsniai, 1484 puslapiai, 500 egzempliorių.
ISBN 978-609-8148-67-1
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25 METŲ SUKAKČIAI 1990–2015

VAIGUVOS 625-OSIOMS METINĖMS 1395–2020

Vaiguva – 36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms, Vaiguvos 625-osioms rašytinio paminėjimo metinėms, kitoms svarbiausioms Lietuvos istorijos sukaktims.
Tai archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra, amžininkų liudijimais paremtas, fotografijomis, žemėlapiais, brėžiniais gausiai iliustruotas bendras daugiau kaip šešių dešimčių autorių pasakojimas apie dabartinio Kelmės rajono Vaiguvos miestelio ir jo apylinkių gamtą, istoriją, švietimą, kultūrą, kalbą, iškilius žmones.
Rengiant knygą „Versmės“ leidykla Vaiguvos apylinkėse surengė dvi monografijos autorių lauko tyrimų ekspedicijas.

 

Rengėjai

Vyriausioji redaktorė sudarytoja
IEVA ŠVARCAITĖ

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktoriai
ALGIRDAS BALIULIS, STEFANIJA BURBIENĖ, PETRAS JONUŠAS, STEFANIJA KUNDROTIENĖ, ŽIVILĖ LAZDAUSKAITĖ, IRENA REGINA MERKIENĖ, AIVAS RAGAUSKAS, STASYS SKRODENIS, PETRAS TOMKUS, REGINA VENCKUTĖ

Kalbos redaktoriai
VIDA KASPARAVIČIENĖ, ALBINAS MASAITIS, ALDONAS PUPKIS

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorė
VIDA KASPARAVIČIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
VIOLETA BARKAUSKAITĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Žeimelio žemės ūkio bendrovė, UAB „Konversita“, Lietuvos kultūros taryba, UAB „Magnolija“, UAB „Račkausko agrotech“, Ona Lukošienė, Jonas Rimeikis, Arūnas Trilikauskas, Stefanija Burbienė

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Koplytstulpis tremtinių Andrulių sodybos vietoje. Jono Kliučiaus nuotr.

Viršelio aplankalo galinėje pusėje
Šv. Kazimiero jomarkas Vaiguvoje. 1939 m. V. Radavičiaus nuotr. Iš kolekcininko Petro Kaminsko archyvo

Knyga išleista 2018

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Vaiguvos valsčius – pats mažiausias valsčius visoje Lietuvoje. Užtat čia nėra plačių upių, didelių ežerų, savo praeitimi garsėjančių piliakalnių, nėra fabrikų nei gamyklų.

Vaiguvos valsčiaus teritoriją skrodžia vos 2 m pločio Knitúojos upelis, surinkdamas vandenis iš telkšančių pelkučių ir plukdantis juos šiaurės link į Ventą, su kuria toliau teka į Baltijos jūrą.

Vaiguvos valsčiaus teritorijoje, kaip retai kur kitur, tebetelkšo ledyninės kilmės duburys, kuriame gausu gamtos gėrybių: žuvų, vėžių, grybų, uogų, riešutų ir kt. Duburys jau daugelį metų maitina aplinkinius gyventojus. Prie jo įsikūrusi stambi gyvenvietė – Pakėvis.

Vienijantis Lietuvos valstybei, Žemaitija ėjo iš rankų į rankas, bet tie perdavimai buvo tiktai popieriuje, o tikrovėje žemaičiai garbingai kovojo už iš protėvių paveldėtą žemę.

Gal dėl to šią mažą Vaiguvos valsčiaus teritoriją ne kartą mindė Kryžiuočių ordino kariūnai ir paliko čia savo pėdsakus. Juos atrėmė vietos gyventojai sakydami: „Vai gava“. Pasak legendos, gal iš to ir kilo Vaiguvos pavadinimas.

Vaiguvos apylinkėse jau nebėra didelių girių, apie kurias rašoma istoriniuose šaltiniuose. Šimtmečiais čia gyvenusios kartų kartos kirto senąsias girias ir žemę pavertė dirbamais laukais. Gal dėl to čia nemažai vietovardžių, kurių visas žodis ar jo dalis yra laukas, pvz., Didlaukis (kaimas), Platlaukis (ariamas laukas) ir daugybė kitų.

Vaiguvos valsčiaus teritorija mūsų senolių vadinta Knytuvos žeme. Ji išsidriekusi pačioje Žemaičių aukštumos širdyje. Čia ledynų sustumtos kalvų grandinės priartėja viena prie kitos ir sudaro akmeningus ruožus: vienas jų Kalniškiai–Akmeniai, o kitas – Daustoriai–Pakėvis. Čia yra aukščiausia vieta Karobkalnis – iškilęs 284 m virš Baltijos jūros lygio.

Buvusio Vaiguvos valsčiaus žemės paviršiui būdinga di-delė geomorfologinė įvairovė. Mat paskutinio besitraukiančio ledyno ir jo tirpsmo vandenų sukurti moreniniai kalvynai bei pašlapusios tarpukalvinės daubos, Knituojos upės (didžiausios visame valsčiuje) ir jos intakų slėniai ne vieną tūkstantmetį tiko medžioklei, žvejybai, žemės ūkiui ir statybinių medžiagų gavybai.

Susisiekimui patogesnėse ir sausesnėse, esančiose prie geriamojo vandens šaltinių vietovėse kūrėsi priešistorinės gyvenvietės, o vėliau ir kaimai, kaip antai: Plumpiai, Kalniškiai, Akmeniai, Adošiškė.

Vaiguvos valsčiuje yra Pakėvio telmologinis draustinis ir du archeologiniai akmenys: Pavaiguvio ir Dimgailių. Manoma, kad gamtosaugininkų, kraštotyrininkų ir vietos gyventojų iniciatyva turėtų būti įtraukta į saugomų paminklų sąrašą daugiau įspūdingų riedulių, unikalių reljefo formų, ypač susijusių su krašto mitologija.

Knygos apie Vaiguvą ir jos apylinkes rengimo pradžia – 2005 metai, kai buvo surengta kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vaiguvos apylinkes. Ekspedicijoje dalyvavo mokslininkai, kraštotyrininkai Martynas Purvinas, Jonas Mardosa, Regina Venckutė, Daiva Vaišnienė, Ieva Švarcaitė, Alė Počiulpaitė, Vaclovas Rimkus, Petras Penikas, Osvaldas Gerbenis, Marija Purvinienė, Audronė Kiršinaitė, Marijona Deimantienė, Dana Tomkutė, Vaida Kriskutė, Vilniaus universiteto tautosaką studijuojančių studentų grupė ir kt. Ekspedicijos dalyvius nuosava mašina pavėžėdavo Pranas Kalasauskas. Daug gražių ir vertingų, turinčių išliekamąją vertę nuotraukų padarė nenuilstantis fotografas Aloyzas Petrašiūnas. Senų ir vertingų nuotraukų pateikė kraštiečiai iš asmeninių albumų. Kai kurios nuotraukos siekia net XX a. pradžią. Jos yra gana retos. Čia ypač daug prisidėjo Vitalija Slipkutė-Strakšienė, Marija Klimašauskienė, Sniegina Norkienė, Jonas Rimeikis, Aniceta Garšvienė (Mikulskytė), Kristina Lukošienė (Paliulytė), Ona Kalasauskienė (Janavičiūtė), Aldona Venckienė (Trakšelytė), Zofija Jocytė, Leonora Kasiulytė ir kiti. Visiems nuoširdžiai ačiū. Gausybė nuotraukų papildo tekstą. Jose fiksuoti žmonės, pastatai, įvairios gyvenimo akimirkos lyg sustabdo laiką ir suteikia papildomos informacijos – kartais daugiau negu rašytinis žodis.

Monografijoje „Vaiguva“ yra šeši skyriai. Gamtos skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė, o redagavo doc. dr. Živilė Lazdauskaitė. Istorijos skyrių sudarė Petras Tomkus ir dr. Ieva Švarcaitė, redagavo dr. Algirdas Baliulis. Etninės kultūros – sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Tautosakos skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo prof. habil. dr. Stasys Skrodenis, o melodijas – prof. habil dr. Daiva Vyčinienė. Kalbos skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo doc. dr. Regina Venckutė. Įžymių žmonių skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė ir Petras Tomkus, redagavo prof. dr. Aivas Ragauskas.

Knygą kūrė 64 autorių kolektyvas, parašęs 136 straipsnius. Knygoje spausdinami penki „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos aprobuoti straipsniai, kurie turinyje ir knygoje prie pavadinimo pažymėti žvaigždute. Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė.

Dėkoju „Versmės“ leidyklai, be kurios ši knyga nebūtų pasirodžiusi ir kuri per 13 bendradarbiavimo metų man tapo sava. Jos vadovas Petras Jonušas, savo pastangomis ir lėšomis remiąs „Lietuvos valsčių“ seriją, globojo ir parėmė „Vaiguvos“ monografijos leidybą. Taip pat dėkoju kalbos redaktorei Vidai Kasparavičienei, maketuotojai Violetai Barkauskaitei, dailininkei Onai Liugailienei ir atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei, kurios daug prisidėjo, kad ši knyga apie Vaiguvą ir jos apylinkes būtų ir graži, ir solidi.

Ieva Švarcaitė

Turinys
     

11

 

Turinys anglų kalba

17

 

Pratarmė

 

 

 

 

 

GAMTA

 

 

 

19

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis

24

*

Aleksandras Šliaupa. Vaiguvos valsčiaus žemės gelmių sandara

34

*

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gamtinio landšafto  litogeninis pagrindas

45

 

Ieva Švarcaitė. Klimatogeninis gamtos kompleksas Vaiguvos  valsčiaus teritorijoje

53

 

Ieva Švarcaitė. Biogeninių gamtos dedamųjų raida Vaiguvos  valsčiuje

59

 

Živilė Lazdauskaitė. Vaiguvos apylinkių augmenijos bruožai

72

 

Stanislava Kunickienė. Vaistiniai augalai

86

 

Pranas Kalasauskas, Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus miškų  žvėrys, paukščiai ir augalai. Medžioklė

95

 

Ieva Švarcaitė. Gamtinių landšaftų antropogenizacija  Vaiguvos valsčiaus teritorijoje

109

 

Irena Sirusienė, Ieva Švarcaitė. Gamtonauda ir gamtosauga  Vaiguvos valsčiuje

128

 

Ieva Švarcaitė. Lauko akmenys

163

 

Ieva Švarcaitė, Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus  geriamasis vanduo

 

 

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

181

*

Mykolas Michelbertas. Vaiguvos apylinkių proistorė

192

 

Algirdas Baliulis. Iš Vaiguvos praeities

204

 

Sigita Gasparavičienė. Vaiguvos valsčiaus bajorai

218

 

Vaclovas Rimkus. Vaiguvos valsčiaus savivalda tarpukaryje

230

 

Egidijus Ūksas. Bolševikinis teroras ir pokario rezistencija  Vaiguvos apylinkėse

236

 

Vaiguvos valsčiaus tremtiniai ir politiniai kaliniai.  Parengė Vaclovas Rimkus

243

 

Vaclovas Rimkus. Vaiguvos žydai

249

 

Dana Tomkutė. Vaiguviškių atsiminimai apie savo buvusius  kaimynus

254

 

Alfonsas Eidintas. Vaiguvos žydaičių likimas

259

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus savanoriai

 

 

ISTORIJA. DVARAI IR KAIMAI

263

 

Petras Tomkus. Vaiguvos dvarui – 500 metų

270

 

Stefanija Šaltienė. Senelių prieglauda Vaiguvos dvare

273

 

Vaclovas Rimkus, Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus dvarai

294

 

Stanislava Kunickienė. Prisiminimai apie Vaiguvos valsčiaus  Užgirių dvarą

301

 

Ona Kalasauskienė (Janavičiūtė). Užgirių dvaras

307

 

Martynas Purvinas. Vaiguvos valsčiaus kaimų tinklas  ir jo raida XIX–XX amžiais

352

 

Marija Purvinienė, Martynas Purvinas. Vaiguvos valsčiaus  tradiciniai pastatai ir sodybos

439

 

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Vaiguvos miestelis  ir jo aplinka XIX amžiaus viduryje

448

 

Irena Andrulytė. Pikelių etnografinis kaimas XX amžiaus  viduryje

468

 

Ieva Švarcaitė. Gimtasis kaimas Norkiai – mano tėvonija

491

 

Ieva Švarcaitė. Buvusi Speltės viensėdija

495

 

Salomėja Savickienė. Šiliukai

502

 

Marija Čilvinaitė. Bagužių kaimas

511

 

Marija Čilvinaitė. Pikelių kaimo ypatumai

519

 

Adomas Vitkauskas. Kalniškių kaimas

523

 

Vaclovas Rimkus. Pakėvukų kaimas

526

 

Zofija Jocytė. Gricaičių kaimas

532

 

Idalija Šilgalienė. Graužikai – lietuvybės židinys

538

 

Vaclovas Meliešius. Petrikaičių kaimas

544

 

Ieva Švarcaitė. Kilonių kaimas

550

 

Ieva Švarcaitė. Tolišių kaimas su Pagiralio vienkiemiu

554

 

Ieva Švarcaitė, Vaclovas Meliešius. Šarkių kaimas

572

 

Ieva Švarcaitė. Švytriškės kaimas

579

 

Ieva Švarcaitė. Šliurpių kaimas

583

 

Ieva Švarcaitė. Daugėliškės kaimas

588

 

Ieva Švarcaitė. Sirūniškių kaimas

590

 

Stefanija Kundrotienė. Laugiriškių kaimas

602

 

Stefanija Kundrotienė. Akmenių kaimas

 

 

ISTORIJA. KULTŪRA IR ŠVIETIMAS

610

 

Vitalija Slipkutė-Strakšienė. Vaiguvos paštas

616

 

Rūta Dauginytė. Vaiguvos vaistinė

619

 

Petras Penikas. Medikai ir medicininė tarnyba Vaiguvoje

623

 

Aniceta Garšvienė. Vaiguvos valsčiaus pradžios (pradinės)  mokyklos

641

 

Liucija Pauliukėnienė, Ieva Švarcaitė. Vaiguvos vidurinė mokykla

655

 

Ieva Švarcaitė. Mokymasis Vaiguvos pradžios mokykloje

658

 

Vida Kniūraitė. Mokinių organizacijos veikla Vaiguvos  vidurinėje mokykloje

663

 

Roma Kvietkuvienė. Vaiguvos kultūros namų veikla

670

 

Ligita Norkutė. Bibliotekų darbas Vaiguvoje

673

 

Alvydas Andrulis. Vaiguvos sportininkai

677

 

Aniceta Garšvienė. Vaiguvos pradinė mokykla

680

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus bažnyčios

 

 

ISTORIJA. ŪKIO PLĖTRA

691

 

Vida Kniūraitė. Žemėtvarka ir žemės ūkio raida Lietuvoje  1918–1939 metais

707

 

Zofija Dargvainienė. Vaiguvos pieninė

718

 

Sniegina Norkienė. Vilnų karšykla Vaiguvoje

 

 

ISTORIJA. DABARTIS

720

 

Antanas Dargvainis. Savivalda Vaiguvos seniūnijoje atkūrus  Nepriklausomybę

726

 

Birutė Šilinienė. Vaiguvos herbas

727

 

Zosė Radžiuvienė. Vaiguvos seniūnijos ūkininkai

732

 

Dalia Skardžiuvienė. Vaiguvos bendruomenė ir jos veikla

 

 

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

739

 

Ieva Švarcaitė. Bitininkystė Vaiguvos valsčiuje

756

*

Jonas Mardosa. Vaiguviškių talkos XX amžiaus pirmojoje  pusėje

771

 

Ieva Švarcaitė. Kalvystė Vaiguvos valsčiuje

777

 

Alė Počiulpaitė. Vaiguvos apylinkių kryždirbystė

794

 

Petras Tomkus. Vaiguvos parapijos kapinės

808

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus kaimų kapinaitės

814

 

Audronė Kiršinaitė. Jau pakviestas į mirties mūšį

837

 

Marija Klimašauskienė. Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė

840

 

Liudvikas Adomas Jucevičius. Pagonybės liekanos

843

 

Ieva Švarcaitė. Liaudies meteorologija vaiguviškių kasdienybėje

847

 

Petras Penikas. Liaudies medicina Vaiguvos apylinkėse

870

 

Stefanija Kundrotienė. Liaudies sanitarijos aspektai Vaiguvos  apylinkėse

878

 

Juozas Kvietkus. Liaudies veterinarija Vaiguvos valsčiuje

882

 

Marijona Deimantienė. Smulkieji amatai

888

 

Ieva Švarcaitė. Uogavimas ir grybavimas Vaiguvos apylinkėse

898

 

Ieva Švarcaitė, Irena Andrulytė. Vaiguvos valsčiaus valgiai  ir gėrimai XX amžiuje

901

 

Ieva Švarcaitė. Kinkomasis transportas Vaiguvos apylinkėse

910

 

Antanas Jankauskas (Jankus). Vaiguvos valsčiaus malūnai

918

 

Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus etnografinis žodynėlis

943

 

Senoji Vaiguva ir jos apylinkės. Sudarė Stefanija Kundrotienė

 

 

 

 

 

KALBA

 

 

 

953

 

Vytautas Vitkauskas. Vaiguviškių tarmė

956

*

Daiva Vaišnienė. Vaiguvos šnektos priskyrimo problema:  raseiniškiai ar varniškiai?

962

 

Ieva Švarcaitė. Dabartinė vaiguviškių šnekta

1012

*

Regina Venckutė. Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės

1022

 

Stefanija Kundrotienė, Vincentas Drotvinas. Vaiguvos  frazeologizmai

1082

 

Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus gyventojų pavardės

1092

 

Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus gyventojų pravardės

1107

 

Liucija Pauliukėnienė. Vaiguvos mokyklos mokinių vardai  XX amžiuje

1128

 

Stefanija Kundrotienė. Naminių gyvulių vardai Vaiguvos  apylinkėse

1136

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos šnektos panašumas į latvių kalbą

1138

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai

1143

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos apylinkių vietovardžiai – nykstantis  paveldas

1154

 

Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos šnektos veiksmažodis

1166

 

Ieva Švarcaitė. Liaudiški augalų pavadinimai Vaiguvos šnektoje

 

 

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

1173

 

Osvaldas Gerbenis. Vaiguvos valsčiaus dainos

1200

 

Stefanija Kundrotienė. Pasakojamoji tautosaka

1219

 

Marijona Jocaitė. Populiariausios vaiguviškių pasakos  XX amžiaus pradžioje

1228

 

Marijona Deimantienė. Vaiguvos valsčiaus smulkioji tautosaka

1261

 

Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė). Vaiguvos valsčiaus  senovinės dainos

1263

 

Elžbieta Banienė. Samdinių godos

 

 

 

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 

 

1265

 

Petras Tomkus. Ambasadorius Alfonsas Eidintas

1274

 

Marija Klimašauskienė (Gaščiūnaitė). Vaiguvos parapijos  klebonas – Telšių kunigų seminarijos rektorius

1278

 

Stefanija Kundrotienė. Ieva Švarcaitė – mokslininkė ir ūkininkė

1284

 

Gabija Juščiūtė, Ieva Švarcaitė. Ilgametis Vaiguvos parapijos  klebonas ir poetas Zigmantas Šimkus

1286

 

Kornelija Norbutienė. Mindaugas Norbutas – Atėnų  olimpiados dalyvis

1288

 

Ieva Švarcaitė. Dailininkas Zigmas Petravičius

1291

 

Ieva Švarcaitė. Dainininkas Stasys Rimkus

1294

 

Jonas Remeikis. Bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau...

1297

 

Kornelija Norbutienė. Medžio drožėjas iš Vaiguvos

1301

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos lakštingala – Salomėja Mikolaitytė- Savickienė

1305

 

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus senoliai

1308

 

Vaclovas Rimkus. Prancūzijoje gimę, Vaiguvoje numirę

1310

 

Ieva Švarcaitė. Aleksandras Babianskis

1312

 

Ieva Švarcaitė. Partizanė Zofija Bagdonavičiūtė

1318

 

Ieva Švarcaitė. Dvarininkė Jadvyga Bagdonavičienė

1321

 

Stefanija Šaltienė. Mūsų jaunoji muzikantė

1324

 

Idalija Stankienė, Irena Bružienė. Poetas ir vertėjas  Vladas Šimkus

1337

 

Ieva Švarcaitė. Vladui Šimkui – 50

1339

 

Poeto Vlado Šimkaus vertimai (bibliografinė rodyklė).  Parengė Irena Bružienė

1347

 

Ieva Švarcaitė. Knytuvos krašto dainius

1356

 

Leonora Kasiulytė. Marija Rusteikaitė – Dievo tarnaitė

1362

 

Gražina Mareckaitė. Vladui Šimkui – 75

1365

 

Ieva Švarcaitė. Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos  pirmininkas

1366

 

Ieva Švarcaitė. Mokytoja Zofija Lileikytė

1369

 

Ieva Švarcaitė. Žinomas šachmatininkas Aloyzas Žukauskas

1371

 

Ieva Švarcaitė. Jonas Rimeikis – liaudies menininkas

1374

 

Marijona Deimantienė. Adomas Banys – kaimo inteligentas

1376

 

Stefanija Kundrotienė. Eugenijus Šaltis – pedagogas ir poetas

1379

 

Biografijų sąvadas. Parengė Vaclovas Rimkus, Ieva Švarcaitė

 

 

 

1433

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“  Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos,  santraukos (anglų k.)

1439

 

Straipsnių autoriai

1442

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1445

 

Petras Jonušas, Ieva Švarcaitė. Monografijos finansavimas

1446

 

Buvusio Vaiguvos valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB  „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1447

 

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio  Vaiguvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė UAB „Žemėlapių  artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1448

 

Vaiguvos seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“  kartografė Aira Dubikaltienė

1449

 

Vaiguvos seniūnijos kaimų išsidėstymo schema. Sudarė  Ieva Švarcaitė

1450

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių  artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1452

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1454

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1456

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1460

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų  žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira  Dubikaltienė

1462

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1464

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Violeta Barkauskaitė,  Ieva Švarcaitė

     
    Spalvotų iliustracijų intarpas p. 121–144, 1417–1432

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

11

 

Contents in English

17

 

Introduction

 

 

 

 

 

NATURE

 

 

 

19

 

Ieva Švarcaitė. The geographical position of Vaiguva Valsčius

24

*

Aleksandras Šliaupa. Land subsurface setup in Vaiguva area

34

*

Ieva Švarcaitė. The lithogenic base of natural landscape in  Vaiguva area

45

 

Ieva Švarcaitė. A climatogenic natural complex in the area  of Vaiguva

53

 

Ieva Švarcaitė. Evolution of biogenic elements of nature in  the area of Vaiguva

59

 

Živilė Lazdauskaitė. Features of vegetation in the area of  Vaiguva

72

 

Stanislava Kunickienė. Medicinal plants

86

 

Pranas Kalasauskas, Ieva Švarcaitė. Forest animals, birds and  plants in the area of Vaiguva. Hunting

95

 

Ieva Švarcaitė. The anthropogenisation of natural landscapes  in the area of Vaiguva

109

 

Irena Sirusienė, Ieva Švarcaitė. The use and conservation of  natural resources in the area of Vaiguva

128

 

Ieva Švarcaitė. Field stones

163

 

Ieva Švarcaitė, Stefanija Kundrotienė. Drinking water in  Vaiguva area

 

 

 

 

 

HISTORY

 

 

 

181

*

Mykolas Michelbertas. The prehistory of the Vaiguva area

192

 

Algirdas Baliulis. From the past of Vaiguva

204

 

Sigita Gasparavičienė. The noblemen of Vaiguva

218

 

Vaclovas Rimkus. The selfgoverning in Vaiguva Valsčius  during the interwar period

230

 

Egidijus Ūksas. Bolshevik terror and postwar resistance in  the area of Vaiguva

236

 

The exiles and political prisoners from Vaiguva Valsčius.  Prepared by Vaclovas Rimkus

243

 

Vaclovas Rimkus. The Jews of Vaiguva

249

 

Dana Tomkutė. The reminiscences of Vaiguva people about  their former neighbours

254

 

Alfonsas Eidintas. The fate of Jewish girls from Vaiguva

259

 

Ieva Švarcaitė. The volunteers from the area of Vaiguva

 

 

HISTORY. MANORS AND VILLAGES

263

 

Petras Tomkus. The 500th anniversary of the Vaiguva Manor

270

 

Stefanija Šaltienė. A hospice for elderly in the Vaiguva Manor

273

 

Vaclovas Rimkus, Ieva Švarcaitė. The manors of Vaiguva  Valsčius

294

 

Stanislava Kunickienė. The reminiscences about the Užgiriai  Manor in Vaiguva area

301

 

Ona Kalasauskienė (Janavičiūtė). The Užgiriai Manor

307

 

Martynas Purvinas. The network of villages in Vaiguva  Valsčius and its development during the 19th–20th centuries

352

 

Marija Purvinienė, Martynas Purvinas. Traditional buildings  and homesteads in Vaiguva area

439

 

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. A township of Vaiguva  and its environs in mid-19th century

448

 

Irena Andrulytė. The Pikeliai ethnographic village in mid- 20th century

468

 

Ieva Švarcaitė. My native village Norkiai is my patrimony

491

 

Ieva Švarcaitė. The former steading of Speltė

495

 

Salomėja Savickienė. Šiliukai Village

502

 

Marija Čilvinaitė. Bagužiai Village

511

 

Marija Čilvinaitė. The particularities of Pikeliai Village

519

 

Adomas Vitkauskas. Kalniškės Village

523

 

Vaclovas Rimkus. Pakėvukai Village

526

 

Zofija Jocytė. Gricaičiai Village

532

 

Idalija Šilgalienė. The village of Graužikai was a hothouse  of maintaining Lithuanian national identity

538

 

Vaclovas Meliešius. Petrikaičiai Village

544

 

Ieva Švarcaitė. Kiloniai Village

550

 

Ieva Švarcaitė. Tolišiai Village with a steading of Pagiralis

554

 

Ieva Švarcaitė, Vaclovas Meliešius. Šarkiai Village

572

 

Ieva Švarcaitė. Švytriškė Village

579

 

Ieva Švarcaitė. Šliurpiai Village

583

 

Ieva Švarcaitė. Daugėliškė Village

588

 

Ieva Švarcaitė. Sirūniškiai Village

590

 

Stefanija Kundrotienė. Laugiriškiai Village

602

 

Stefanija Kundrotienė. Akmeniai Village

 

 

HISTORY. CULTURE AND EDUCATION

610

 

Vitalija Slipkutė-Strakšienė. Vaiguva Post Office

616

 

Rūta Dauginytė. Vaiguva Pharmacy

619

 

Petras Penikas. The medical faculty in Vaiguva

623

 

Aniceta Garšvienė. Primary schools in Vaiguva Valsčius

641

 

Liucija Pauliukėnienė, Ieva Švarcaitė. Vaiguva SecondarySchool

655

 

Ieva Švarcaitė. Studies at the Vaiguva Primary School

658

 

Vida Kniūraitė. Organised activities of students of the  Vaiguva Secondary School

663

 

Roma Kvietkuvienė. The activities of the Vaiguva Culture  House

670

 

Ligita Norkutė. The action of libraries in the area of  Vaiguva

673

 

Alvydas Andrulis. The athletes of Vaiguva

677

 

Aniceta Garšvienė. Vaiguva Primary School

680

 

Ieva Švarcaitė. The churches in Vaiguva area

 

 

HISTORY. ECONOMIC DEVELOPMENTS

691

 

Vida Kniūraitė. Land management and development of  agriculture in Lithuania in 1918–1939

707

 

Zofija Dargvainienė. Vaiguva Dairy

718

 

Sniegina Norkienė. The wool-combing workshop in Vaiguva

 

 

HISTORY. THE PRESENT

720

 

Antanas Dargvainis. Selfgoverning in the Vaiguva Eldership  after restoration of Lithuania’s independence

726

 

Birutė Šilinienė. Vaiguva Coat of Arms

727

 

Zosė Radžiuvienė. The farmers of Vaiguva Eldership

732

 

Dalia Skardžiuvienė. Vaiguva society and its activities

 

 

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

739

 

Ieva Švarcaitė. Bee-keeping in the area of Vaiguva

756

*

Jonas Mardosa. Communal works by Vaiguva dwellers in  the first half of the 20th century

771

 

Ieva Švarcaitė. Smithing in the area of Vaiguva

777

 

Alė Počiulpaitė. Cross-making in the area of Vaiguva

794

 

Petras Tomkus. The cemeteries of Vaiguva parish

808

 

Ieva Švarcaitė. Village cemeteries in Vaiguva Valsčius

814

 

Audronė Kiršinaitė. Already invited to the deadly battle

837

 

Marija Klimašauskienė. All Souls‘ Day is a holy day to  honour the dead

840

 

Liudvikas Adomas Jucevičius. The remains of heathenism

843

 

Ieva Švarcaitė. Folk meteorology in everyday life of Vaiguva  people

847

 

Petras Penikas. Folk medicine in the area of Vaiguva

870

 

Stefanija Kundrotienė. Folk sanitary aspects in the environs  of Vaiguva

878

 

Juozas Kvietkus. Folk veterinary in Vaiguva Valsčius

882

 

Marijona Deimantienė. The handicrafts

888

 

Ieva Švarcaitė. Picking wild berries and mushrooms in the  area of Vaiguva

898

 

Ieva Švarcaitė, Irena Andrulytė. Food and beverage inVaiguva area in the 20th century

901

 

Ieva Švarcaitė. Animal powered transport in the environs of  Vaiguva

910

 

Antanas Jankauskas (Jankus). The mills in Vaiguva Valsčius

918

 

Stefanija Kundrotienė. An ethnographic vocabulary of Vaiguva  people

943

 

The olden Vaiguva and its environs. Compiled by Stefanija  Kundrotienė

 

 

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

953

 

Vytautas Vitkauskas. The Vaiguva subdialect

956

*

Daiva Vaišnienė. A problem about attribution of Vaiguva  subdialect: Raseiniai or Varniai subdialects

962

 

Ieva Švarcaitė. The present-day subdialect of Vaiguva people

1012

*

Regina Venckutė. Some typical features of Vaiguva subdialect

1022

 

Stefanija Kundrotienė, Vincentas Drotvinas. Vaiguva  phraseologisms

1082

 

Stefanija Kundrotienė. The surnames of people in Vaiguva area

1092

 

Stefanija Kundrotienė. The nicknames of people in Vaiguva  area

1107

 

Liucija Pauliukėnienė. The names of students at the Vaiguva  schools in the 20th century

1128

 

Stefanija Kundrotienė. The names of livestock in the area of  Vaiguva

1136

 

Ieva Švarcaitė. Similarity of Vaiguva subdialect with the  Latvian

1138

 

Ieva Švarcaitė. The names of residences in the area of  Vaiguva

1143

 

Ieva Švarcaitė. The toponyms in the area of Vaiguva as a  disappearing heritage

1154

 

Stefanija Kundrotienė. The verb in Vaiguva subdialect

1166

 

Ieva Švarcaitė. Plant names used by local people in Vaiguva

 

 

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

1173

 

Osvaldas Gerbenis. The Vaiguva area songs

1200

 

Stefanija Kundrotienė. Verbal folklore

1219

 

Marijona Jocaitė. The most popular fairy tales of Vaiguva  people at the start of the 20th century

1228

 

Marijona Deimantienė. Small forms of folklore in Vaiguva  area

1261

 

Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė). Archaic songs in Vaiguva  area

1263

 

Elžbieta Banienė. The dreams of contract-workers

 

 

 

 

 

CELEBRITIES

 

 

 

1265

 

Petras Tomkus. Ambassador Alfonsas Eidintas

1274

 

Marija Klimašauskienė (Gaščiūnaitė). The parson of Vaiguva  parish is the rector of Telšiai Priest Seminary

1278

 

Stefanija Kundrotienė. Ieva Švarcaitė, a scholar and farmer

1284

 

Gabija Juščiūtė, Ieva Švarcaitė. Zigmantas Šimkus, a long-lived  parson of Vaiguva parish and a poet

1286

 

Kornelija Norbutienė. Mindaugas Norbutas, an athlete who  took part at the Olympic Games in Athens

1288

 

Ieva Švarcaitė. Painter Zigmas Petravičius

1291

 

Ieva Švarcaitė. Singer Stasys Rimkus

1294

 

Jonas Remeikis. Run, run my horse faster...

1297

 

Kornelija Norbutienė. A wood carver from Vaiguva

1301

 

Ieva Švarcaitė. Salomėja Mikolaitytė Savickienė, a nightingale  of Vaiguva

1305

 

Ieva Švarcaitė. The elderly of Vaiguva Valsčius

1308

 

Vaclovas Rimkus. Born in France, died in Vaiguva

1310

 

Ieva Švarcaitė. Aleksandras Babianskis

1312

 

Ieva Švarcaitė. Partisan Zofija Bagdonavičiūtė

1318

 

Ieva Švarcaitė. Landlady Jadvyga Bagdonavičienė

1321

 

Stefanija Šaltienė. Our young musician

1324

 

Idalija Stankienė, Irena Bružienė. Vladas Šimkus, a poet and  translator

1337

 

Ieva Švarcaitė. Vladas Šimkus turned 50

1339

 

Translations by poet Vladas Šimkus (a bibliographic index).  Prepared by Irena Bružienė

1347

 

Ieva Švarcaitė. The bard of the Knytuva land

1356

 

Leonora Kasiulytė. Marija Rusteikaitė, a Servant of God

1362

 

Gražina Mareckaitė. Vladas Šimkus turned 75

1365

 

Ieva Švarcaitė. Jonas Talmantas, the chairman of Lithuanian  Farmers‘ Union

1366

 

Ieva Švarcaitė. Teacher Zofija Lileikytė

1369

 

Ieva Švarcaitė. Aloyzas Žukauskas, a famous chess-player

1371

 

Ieva Švarcaitė. Jonas Rimeikis, folk artist

1374

 

Marijona Deimantienė. Adomas Banys, a village intellectual

1376

 

Stefanija Kundrotienė. Eugenijus Šaltis, an educator and poet

1379

 

Corpus of biographies. Prepared by Vaclovas Rimkus and  Ieva Švarcaitė

 

 

 

1433

 

Summaries of the papers approved by the “Lietuvos  Valsčiai“ Monograph Series Lithuanian Local Researches  Commission for Scientific Works (in English)

1439

 

About the authors

1442

 

Abbreviations

1445

 

Petras Jonušas, Ieva Švarcaitė. Monograph funding

1446

 

The map of former Vaiguva Valsčius (rural district).  Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira  Dubikaltienė

1447

 

Present cartographic and demographic situation in the area  of former Vaiguva. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė  cartographer Aira Dubikaltienė

1448

 

The map of Vaiguva Eldership. Compiled by UAB Žemėlapių  Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1449

 

A scheme of distribution of villages in Vaiguva Eldership.  Compiled by Ieva Švarcaitė

1450

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai.  Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira  Dubikaltienė

1452

 

The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai

1454

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1456

 

About the “Lietuvos Valsčiai“ series

1460

 

The map of “Lietuvos Valsčiai“ series monographs to be  published and those already published. Compiled by UAB  Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1462

 

About the “Lietuvos Valsčiai“ series (in English)

1464

 

The index of personal names. Compiled by Violeta Barkauskaitė  and Ieva Švarcaitė

 

 

 

 

 

The insert of colour illustrations p. 121–144, 1417–1432

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2019 01 22

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt