lankymasis šioje svetainėje

   

VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO IR „VERSMĖS“ LEIDYKLOS 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS, Nr. R12-224

 Vilnius, du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio mėnesio pirma diena.

 Vilniaus pedagoginis universitetas, įmonės kodas 111951498, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius atstovaujamas rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio (toliau – Universitetas), ir

Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla įmonės kodas 122732630, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius atstovaujama leidyklos vadovo Petro Jonušo (toliau – Leidykla), sudarė šią bendradarbiavimo sutartį:

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vadovaudamiesi šia sutartimi, Universitetas ir Leidykla susitaria dėl ilgalaikio bendradarbiavimo rengiant Lietuvos vietovių tiriamąsias ekspedicijas, mokslines konferencijas, seminarus, leidžiant lokalinės istorijos leidinius, vykdant Universiteto studentų praktikas, keistis informacija apie abiejų institucijų vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus mokslinius tyrimus bei leidybinius projektus.

 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Universitetas įsipareigoja:

2.1.1. Talkinti rengiant Leidyklos rengiamą ir leidžiamą leidinių seriją „Lietuvos valsčiai“ bei jos mokslinių straipsnių rinkinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“;

2.1.2. Teikti informaciją apie Universiteto vykdomus projektus, susijusius su kompleksiniais Lietuvos lokaliniais tyrimais, leisti Leidyklai naudotis sukauptomis duomenų bazėmis;

2.1.3. Vykdant Universiteto studentų praktikas siųsti studentus į Leidyklos organizuojamas tiriamąsias ekspedicijas, dalyvauti kitoje Leidyklos vykdomoje veikloje;

2.1.4. Pagal autorines sutartis atlikti Leidyklos užsakymus, vykdyti projektų ekspertizes, recenzuoti leidinius ar sudedamąsias jų dalis. 

2.2. Leidykla įsipareigoja:

2.2.1. Leidyklos rengiamuose ir leidžiamuose leidiniuose publikuoti Universiteto mokslininkų parašytas (parengtas) publikacijas, užsakyti publikacijų recenzijas ir projektų ekspertizes;

2.2.2. Teikti informaciją apie Leidyklos rengiamus renginius, ekspedicijas, leidybinius projektus susijusius su kompleksiniais Lietuvos lokaliniais tyrimais, leisti naudotis sukauptomis duomenų bazėmis;

2.2.3. Pagal atskiras sutartis finansiškai remti Universiteto mokslinius renginius, susijusius su Leidyklos veikla, tiriamąsias ekspedicijas bei leidybinius projektus;

2.2.4. Pagal atskiras sutartis priimti Universiteto studentus praktikoms, ekspedicijų metu aprūpinti juos technine įranga ir mokėti dienpinigius.

     3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR KEITIMAS

3.1. Sutartis sudaryta dviem vienodais egzemplioriais turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai sutarties šaliai;

3.2. Ši sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir yra neterminuota;

3.3. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami abiejų šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais;

3.4. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

3.5. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, pranešant apie tai raštu kitai sutarties šaliai prieš 10 kalendorinių dienų.

3.6. Šios sutarties pasirašymas kartu anuliuoja visas kitas žodines ir raštiškas sutartis, bei susitarimus, sutikimus, susijusius su šios sutarties turiniu.

3.7. Sutartį galima keisti, arba papildyti tik raštišku abiejų šalių susitarimu, kuris patvirtinamas tokia pačia tvarka kaip ir pagrindinė sutartis, ir kuris tampa neatsiejama šios sutarties dalimi (priedu). Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, pranešant apie tai raštu kitai sutarties šaliai.

3.8. Ginčai ir kiti nesutarimai, susiję su šia sutartimi, kylantys tarp šios sutarties šalių sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Derybų pradžia yra laikoma ta diena, kuria viena šalis raštu kreipėsi dėl derybų į kitą šalį.

3.9. Šalys pareiškia, kad ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralei, sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, šalys atskleidė viena kitai visas šios sutarties sudarymo aplinkybes.

3.10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki jos nutraukimo.

3.11. Už šios sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.12. Šalys pareiškė, kad ši sutartis šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta. Šalys pasirašydamos šią sutartį patvirtina, kad joms išaiškinta šios sutarties prasmė ir pasekmės, kad perskaitė šią sutartį, suprato jos turinį, sutarties sudarymo ir sudarytos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes. 

3.13. Jei po šios sutarties pasirašymo šalys surastų rašybos, skyrybos ar kitokių klaidų bei kitų aiškių netikslumų, nekeičiančių sutarties esmės, šalys susitaria, kad tai nebus priežastis nutraukti šią sutartį ar ją pripažinti negaliojančia, taip pat jei kompetentinga teisinė institucija bet kokią šios sutarties sąlygą pripažįsta neturinčia juridinės galios ir jos negalima ginti teismine tvarka, likusios sąlygos nekinta ir lieka galiojančiomis bet kokiu atveju.

3.14. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią šalys suteikė viena kitai sudarydamos šią sutartį, konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo neatskleisti tokios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

3.15. Sutartis sudaryta 2 (dvejais) egzemplioriais, lietuvių kalba turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną egzempliorių.

3.16. Ši sutartis šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta. Šalys pareiškė, kad šios sutarties prasmė ir pasekmės jiems žinomos.

 Vilnius, du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio mėnesio pirma diena.

 

Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Sąsk. Nr. LT 69730007000249 
AB Hansabankas, kodas 73000

Rektorius Algirdas Gaižutis

Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla
Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius
Sąsk. Nr. LT 027290000005467101
AB Parex bankas, kodas 72900

Leidyklos vadovas Petras Jonušas

                          

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla