Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

T / 257 sav.

Tadešautis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 25 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 11 25 Vižainių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 08 18. Apdov. prašė brolis Albinas, gyv. Vištyčio vls. Žirgėnų k., o tėvas jam išdavė įgaliojimą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5630, išduotas 1930 09 30.

Talačka

Juozas, Anupro sūnus

Gimė 1899 11 11 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2250, išduotas 1929 04 24.

Talaišis

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1898 03 30 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Mirė 1921 03 18 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo nuo 1919 09 23. Mirė Tauragės psichiatrinėje ligoninėje. Prašė apdov. motina Marė, 1934 m. gyv. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9685, išduotas 1935 10 31.

Talakauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 04 10 Mickių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 02 04–1920 03 11. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Nemakščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4023, išduotas 1929 11 13.

Talat-Kelpša

Stepas, Gigino Felikso sūnus

Gimė 1899 01 02 Sudintų k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 11 16. 1928 m. gyv. Telšių aps. ir vls. Taučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4302, išduotas 1929 11 21.

Talevičius

Baltrus, Jurgio sūnus

Gimė 1863 09 13 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1927 08 16 Kaune. Įstojo laisvai samdomu nuo 1919 04 05 ir tarnavo iki 1920 10 05. Karo valdininkas nuo 1919 12 24. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4744, išduotas 1930 02 15.

Talevičius

Zigmas

Gimė apie 1895 Prienų vls. (Prienų r.). Mjr. Sav. nuo 1918 12 13. Tarnavo 1 p.p. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1934–1935 Šarvuočių rinktinės vadas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 68, išduotas 1928 05 14.

Tallat-Kelpša

Kazys, Kazio Anastasijaus sūnus

Gimė 1893 10 27 Padievyčio k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Sav. nuo 1919 01 21. Tarn. kavalerijoje. 1926 m. baigė Belgijos gen. št. akademiją, ėjo įv. pareigas. 1935 m. pakeltas brigados generolu. 1940 06 25 atleistas. 1944 m. emigravo. Gyv. Clevelande. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7925, išduotas 1932 02 15.

Talmontas

Vacys, Fortunato Nikodemo sūnus

Gimė 1897 01 17 Vyzbarų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 13–1921 11 14. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Jonaičių k. (palivarke). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7116, išduotas 1931 06 25.

Taločka

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1882 12 05 Geišių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1920 06 17–1921 06 26. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Dargių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6339, išduotas 1931 02 25.

Tamaravičius

Arsenijus, Jono sūnus

Gimė 1898 Vilniuje. Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 01–1922 11 22. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 908, išduotas 1928 09 29.

Tamašauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1894 07 02 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 03 06. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9666, išduotas 1935 10 31.

Tamašauskas

Simas, Jono sūnus

Gimė 1900 Ingavangio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1918 12 31, pašauktu – 1919 10 15–1921 11 17. 1928 m. gyv. Kaune. Kitoje vietoje rašoma, kad kilęs iš Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 294, išduotas 1928 06 09.

Tamašauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1880 04 13 Imbarės k. Salantų vls. (Kretingos r.). Gen. ltn. Tarnavo nuo 1918 12 05. Sav., 1 p.p. bataliono vadas. Nuo 1935 08 29 paleistas į atsargą. Gyveno savo ūkyje Panevėžio aps. Pajuostės dv. Išsp. atsiminimus. Apdov. Vyčio Kryžiaus 2 rūšies ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 311, išduotas 1928 06 09.

Tamašauskas

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1900 Šlavantų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 27–1922 10 08. 1928 m. gyv. Šventežerio vls. Spartų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1317, išduotas 1928 11 14.

Tamašauskas

Stasys, Onos sūnus

Gimė 1904 03 19 Naujojo Balbieriškio k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 04 24–1920 07 27. Apdov. prašė motina Ona, gyv. N. Balbieriškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7735, išduotas 1931 12 23.

Tamašauskas

Jonas, Stasės sūnus

Gimė 1899 04 14 Kaspariškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 18–1921 12 01. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3051, išduotas 1929 06 25.

Tamašauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 27 Genčų k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 02–1922 01 08. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 765, išduotas 1928 08 29.

Tamašauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1887 08 26 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Kpt. Mobiliz. kaip karo valdininkas 1919 01 10. Tarn. Piniginės buhalterijos vyr. buhalt. iki 1930 08 22. 1918 11 18–1919 01 10 dirbo Naumiesčio m. v-bos sekretor. 1930 m. jam pasiūlyta iš kariuom. išeiti savo noru. Apdovanojimo liudijimas Nr. 277, išduotas 1928 06 09.

Tamašauskas

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1891 02 01 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Įstojo 1919 01 07 ir paleistas 1919 08 14 iš Pušaloto partizanų būrio. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6005, išduotas 1930 12 04.

Tamašiūnas

Jonas, Juzefos sūnus

Gimė 1897 06 16 Aknystelių (Antanuvkos) k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 28. 1927 m. gavo žemės Vilkaviškio aps. Alvito vls. Guzelių dvare (?). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6405, išduotas 1931 02 25.

Tamašiūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 12 14 Lijono k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 29–1921 12 01. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Budiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2534, išduotas 1929 05 31.

Tamavičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 11 21 Vailabų k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 22–1922 04 08. 1930 m. gyv. Batakių vls. Lybiškių gel. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9128, išduotas 1933 04 26.

Tamelis

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1895 12 03 Jurgelionių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1919 07 11. Įstojo 1919 03 25 į Panevėžio srities apsaugos būrį. Nukautas kovoje su bolševikais. Apdov. Vyčio Kryžiumi Nr. 108. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4509, išduotas 1930 02 15.

Tamokaitis

Stasys, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 11 27 Mykališkio vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 05 03. Įstojo 1919 03 07. Mirė 2-oje Lietuvos R Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Ramygalos vls. Aukštadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1773, išduotas 1929 03 30.

Tamokaitis

Mikas, Simo sūnus

Gimė 1902 09 26 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). 1936 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Jotainių k. Krašto apsaugos Ministeris šį apdov. panaikino, nes minėtas asmuo pristatė suklastotus dokum. savo pusbrolio Tamošaičio Miko, s. Miko, kuris iš tikro buvo sav. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8622, išduotas 1932 06 16.

Tamoliūnas

Jonas, Stepo sūnus

Gimė 1894 02 08 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 22–1922 05 29. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2840, išduotas 1929 06 26.

Tamošaitis

Izidorius, Juozo sūnus

Gimė 1887 01 29 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 05 03–1920 05 02. 1928 m. gyv. Eržvilko vls. Avietiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5879, išduotas 1930 11 11.

Tamošaitis

Ignas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 07 28 Zubrickų k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 02 18–1921 10 30. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9467, išduotas 1934 03 29.

Tamošaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1893 09 01 Fredos dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 25–1921 10 30. 1932 m. gyv. Vandžiogalos vls. Artojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8934, išduotas 1932 12 28.

Tamošaitis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1903 05 15 Bobių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 20–1920 12 03. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Suduvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3378, išduotas 1929 07 31.

Tamošaitis

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1899 02 06 Antakalniškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 05 21–1922 04 15. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10033, išduotas 1937 08 30.

Tamošaitis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 07 07 Smalnyčėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov sav. medaliuJaun. puskar. Sav. nuo 1919 01 11, pašauktas – 1919 10 01–1921 11 30. 1924 m. gavo žemės Marij. aps. Liulavo vls. Aleksandrovo dv. 1927 gyv. Kalv. vls. Jurgežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1669, išduotas 1929 02 19.

Tamošaitis

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1898 03 08 Skridulių vns. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 01 26–1921 10 20. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5261, išduotas 1930 06 25.

Tamošaitis

Feliksas, Vinco sūnus

Gimė 1896 06 10 Nemakščių k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 03 26. 1930 m. gyv. Šiaulų mst. Gubernijos priemiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5735, išduotas 1930 10 31.

Tamošauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1888 06 30 Volmaniškio dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Tamoševičius. Viršila. Tarnavo 1919 01 10–1920 05 27. 1922 01 01–1923 01 01 tarnavo 6-oje šaulių grupėje, priklausė Lietuvos Rytų partizanų štabui. 1931 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7737, išduotas 1931 12 23.

Tamošauskas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1898 04 06 Skaudvilės mst. (Tauragės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 13–1920 10 11. 1936 m. gyv. Skaudvilės vls. Dvyliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10032, išduotas 1937 07 31.

Tamošiūnas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 12 01 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 06 24. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4753, išduotas 1930 04 15.

Tamošiūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 15 Nibrių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 10 20. 1931 m. gyv. Alytaus aps. Pivašiūnų vls. Vaištartonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8314, išduotas 1932 04 30.

Tamošiūnas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 26 Paliepių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 07 22–1920 05 05. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5309, išduotas 1930 06 25.

Tamošiūnas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1900 07 18 Paežerių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 11–1921 11 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5302, išduotas 1930 06 25.

Tamošiūnas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 08 23 Nibrių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 11 21–1922 01 11. 1926 m. išvyko į Braziliją. Apdov. prašė tėvas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6711, išduotas 1931 04 21.

Tamošiūnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1889 09 10 Gastilonių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 11 01. 1931 m. gyv. Lapių vls. Barsuniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8162, išduotas 1932 03 29.

Tamošiūnas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1902 03 04 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Jaun. ltn. Tarnavo 1919 03 08–1920 04 16. Baigęs gimnazijos 4 kl. ir 1925 m. Karo m-klą. 1927 m. tarnavo Kauno m. policijoje. 1930 m. gavo žemės Ukmergės aps. Panatėrių vls. Milagainių k. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4215, išduotas 1929 11 21.

Tamošiūnas

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 04 12 Vilkapievių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 02–1920 03 14. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paliūniškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1254, išduotas 1928 11 14.

Tamošiūnas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1901 01 13 Velaikių dv. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 19–1920 06 22. 1928 m. gyv. Vyžuonų vls. Dabrovolės dv., 1929 m. – Brazilijoje, San Paulo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2535, išduotas 1929 05 31.

Tamošiūnas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1894 01 23 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 06 21. 1931 m. gyv. Plukiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7476, išduotas 1931 10 28.

Tamošiūnas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 03 Lašinų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 09 23. Tarnavo nuo 1919 06 10. Dingo be žinios lenkams užpuolus Čiobiškį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6955, išduotas 1931 06 25.

Tamošiūnas

Simas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 16 Kaune. Tarnavo 1919 05 26–1921 11 13. 1929 m. gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Naujasodžio k., 1934 m. Apnarų k., 1930 – 1934 m. tarnavo Kauno SDK. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5263, išduotas 1930 06 25.

Tamošiūnas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1902 04 04 Viešintų mstl. Viešintų vls. (Anykščių r.). Puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 10 16 2 pėst. pulke. 1928 m. dirbo Varnių konc. stovykloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 356, išduotas 1928 06 09.

Tamošiūnas

Pranas, Martyno sūnus

Gimė 1896 08 27 Pakuonio mstl. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 22, pašauktu – 1919 02 22–1920 06 20. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Tirkiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2132, išduotas 1929 04 17.

Tamošiūnas

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1897 04 20 Užublendžių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 10 27–1922 01 11. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Ukmergės aps. Giedraičių vls. 5 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5306, išduotas 1930 06 25.

Tamošiūnas

Jonas, Silvestro sūnus

Gimė 1893 06 23 Verbyliškių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 05 07–1920 05 07, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Jezno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7816, išduotas 1932 01 15.

Tamošiūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 10 Pakuonio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 13–1920 08 14, 1921 03 03–1922 05 08. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Aštuonėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7167, išduotas 1931 08 31.

Tamošiūnas

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1896 Jokūnų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Kvieska. Tarnavo 1919 07 01–1921 11 12. 1931 m. gyv. Panevėžio aps. Pumpėnų vls. Lavenų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7870, išduotas 1932 01 31.

Tamošiūnas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1896 02 28 Žeriaukų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Panevėžio aps. Ramygalos vls. Vekagalių k. Tarnavo 1919 01 17–1920 09 02, pašauktu – 1921 02 26–1922 08 22. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3316, išduotas 1929 07 31.

Tamošiūnas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 01 31 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 17–1920 01 19, antrą kartą – 1923 03 01–1924 06 08. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, vėliau – A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6633, išduotas 1931 04 31.

Tamošiūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1900 01 13 Grigališkių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Apdov Tarnavo 1919 05 18–1920 02 22. 1929 m. gyv. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5072, išduotas 1930 05 30.

Tamošiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1897 11 23 Maženių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 18–1920 01 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2065, išduotas 1929 04 17.

Tamošiūnas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 08 Bigailių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1919 05 30. Tarnavo nuo 1919 05 30. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdov. prašė tėvas, gyv. Subačiaus vls. Pavašakių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4306, išduotas 1929 11 21.

Tamošiūnas

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1902 01 09 Kaimelio k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 03 13, pašauktu – 1923 03 01–1924 05 24. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7050, išduotas 1931 06 25.

Tamošiūnas

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1893 05 13 Vilkapievių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 18–1920 04 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2751, išduotas 1929 05 31.

Tamulaitis

Antanas, Magdės sūnus

Gimė 1901 02 01 Marviankos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 21–1922 02 02. Buvo bolševikų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Kalinavos lentpjūvėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6004, išduotas 1930 12 01.

Tamulaitis

Bernardas, Vinco sūnus

Gimė 1893 05 25 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Vyr ltn. Sav. nuo 1919 01 15 – mokėsi Karo m-kloje. Tarnavo 1920 01 16–1928 08 15. Kovose nedalyvavo. 1928 08 13 išėjo iš karo tarnybos ūkininkauti Kuro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4871, išduotas 1930 04 30.

Tamulaitis

Feliksas, Vinco sūnus

Gimė 1895 08 09 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 19–1920 03 20. 1929 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Jagminiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2750, išduotas 1929 05 31.

Tamulaitis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1897 07 18 Novos (Novynos) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 18–1920 07 02. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4751, išduotas 1930 04 15.

Tamulaitis

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1899 04 25 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Jaun. puskar. Tarn. 1919 01 15–1922 04 10. 1922 05 22–1924 11 04 Zapyškio vls. viršaitis, vėliau – Pažaislio, Rumšiškių ir Seredžiaus sekretorius. 1928 gyv. Rumšiškių vls. ir k. Žemės gavo Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1064, išduotas 1928 10 20.

Tamulevičius

Jonas Juozas

Gimė 1899 04 07 JAV, Branfordas. Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 16–1920 05 07, 1920 09 17–1921 12 05. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Paliepšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3268, išduotas 1929 07 30.

Tamulevičius

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 03 23 Stanaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Apdov. Karo valdininkas. Iki kariuomenės mokytojavo. 1919 04 07–1926 04 01 tarnavo raštvedžiu, iždininku, buhalteriu ūkio dalyje. Gyv. A. Panemunėje, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3268.

Tamulevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 14 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 22–1920 04 17. 1932 m. gyv. Čekoslovakijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9191, išduotas 1933 05 31.

Tamulevičius

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1903 01 28 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 14–1920 02 04. Nuo 1933 m. tarnavo policijoje Utenos aps. Gyv. Joniškio vls. Labeišiškių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8697, išduotas 1932 07 02.

Tamulynas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 Jundeliškių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 01 23. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Aniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2136, išduotas 1929 04 17.

Tamulynas

Motiejus, Kajetono sūnus

Gimė 1900 02 24 Jundeliškių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 05 27. 1929 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6236, išduotas 1931 01 12.

Tamulis

Adolfas, Julijono sūnus

Gimė 1901 08 16 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 05 23, pašauktu – 1921 11 14–1923 10 01. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2894, išduotas 1929 06 26.

Tamulis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 02 12 Balninkėlių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 07–1921 03 01. 1931 m. gyv. Balnikų vls. Labelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5881, išduotas 1930 11 11.

Tamulis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1893 10 Bernatonių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 09 16–1921 10 25. daržininkas, beturtis. Krašto aps. ministeris 1937 05 10 apdov. anuliavo, kai paaiškėjo, kad J. Tamulis paleistas atostogų negrįžo, o vėliau įstojo į kitą dalinį. 1929 gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8958, išduotas 1932 12 28.

Tamutis

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1900 06 26 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Mirė 1920 09 04. Įst. sav. 1919 07 01. Žuvo ties Augustavu. Apdov. prašė motina Pranė, gyv. Radviliškio m. (Antras sūnus Vladas, g. 1898, tarnavo nuo 1919 04 04. Mirė 1919 07 19. Buvo paliestas naujokų šaukimo, todėl nepripaž. sav.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1124, išduotas 1928 10 31.

Tamutis

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1900 08 13 Ginkūnų dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 15–1920 05 01. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių vls. Pilėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7325, išduotas 1931 08 31.

Tankevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 30 Čižiūnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 03 20–1922 10 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3625, išduotas 1929 08 31.

Taparauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1899 07 22 Kieliškių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 18–1921 10 21, buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Trakų aps. Žiežmarių vls. Buividonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2885, išduotas 1929 06 26.

Taparauskas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1889 09 19 Livintų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Kilęs iš Marijampolės aps. Gudelių vls. Zariškės k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo nuo 1920 02 20. 1929 m. gyv. Gudelių vls. Alksniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4214, išduotas 1929 11 21.

Taraila

Juozas, Raulo sūnus

Gimė 1901 Dargužių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1918 11 28–1922 04 01. 1928 m. gyv. Kaišiadoryse, tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2253, išduotas 1929 04 24.

Taranda

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1889 02 24 Jonėnų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 16–1921 04 20. Nuo 1922 m. policininkas Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6003, išduotas 1930 12 04.

Tarasevičius

Antanas, Marijonos sūnus

Gimė 1880 09 30 Likiškių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Mirė 1921 11 21 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. Tarnavo 1919 04 14–1920 03 03. Apdov. prašė žmona Emilija. gyv. Kėdainių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8404.

Tarasevičius

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 01 23 Latvijoje, Liepojos mst. Mirė 1930 09 12 Kaune. Tarnavo 1919 04 29–1921 07 15. Apdov. prašė sesuo Marija, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6597, išduotas 1931 03 24.

Tarasonis

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 04 14 Šiaudiniškių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. ltn. Sav. nuo 1919 08 21 artil. pulke. 1920 m. baigė Karo m-klą. Iki 1924 m. buvo būrio vadas, vėliau – kuopos vadas, 1934–1940 m. – Vilkaviškio aps. viršininko padėjėjas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 271, išduotas 1928 06 29.

Taraškevičius

Jonas, Stepo sūnus

Gimė 1903 Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 09 10–1922 10 15. 1930 m. gyv. Onuškio vls. Skinymų k. Metrikų negalėjo pristatyti, nes buvo gimęs okupuotoje Lietuvoje, krikštytas Valkininkų bažnyčioje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7168, išduotas 1931 08 31.

Taraškevičius

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1899 02 13 Šobliškių (Jakūbiškio) k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. Sav. 1919 05 20–1921 10 29. 1928 m. gyv. Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls. Lyduokių dv. (Gerulių k.). LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3640, išduotas 1929 08 21.

Tarauras

Vincas, Vlado sūnus

Gimė 1872 11 12 Elniakampio k. Maišiagalos vls. (Vilniaus r.). Mirė 1933 07 29 Pakalniškių k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 05 05–1920 05 10. Gyv. Trakų aps. Vievio vls. Pakalniškių k. Apdov. prašė žmona Petronėlė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10277, išduotas 1940 06 30.

Tarbūnas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 02 01 Lygumų dv. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 10 17. 1930 m. gyv. Radviliškio m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7324, išduotas 1931 08 31.

Tarcijonas

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 02 04 Daukšiagirės k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 10 10. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Ašmintos vls. Bagrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1703, išduotas 1929 02 19.

Tarčauskas

Steponas, Klemenso sūnus

Gimė 1896 12 19 Panevėžyje. Tarnavo 1919 08 03–1922 02 10. 1938 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10121, išduotas 1938 10 17.

Tareila

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1904 01 01 Valkininkų mstl. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1920 02 20–1921 09 16. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5106, išduotas 1930 05 30.

Targonskas

Stanislovas, Florijono sūnus

Gimė 1900 05 29 Alantos mstl. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 05 28–1921 11 25. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1002, išduotas 1928 10 20.

Targonskis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 11 02 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 23–1921 10 07. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7537, išduotas 1931 11 09.

Tarnauskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1892 05 14 Menkinių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 04 11. Buvo sužeistas. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Bartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7616, išduotas 1931 11 16.

Tarnauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 11 20 Šiuoriškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 12 29. 1929 m. gyv. Paežerėlių vls. Ž. Panemunės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5260, išduotas 1930 06 25.

Tarnauskas

Pranas

Gimė 1901 06 24 Pypliškės k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 19. 1931 m. gyv. Paežerėlių vls. Žeimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8216, išduotas 1932 03 31.

Tarulis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 03 Mykalajūnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 30–1922 04 12. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1227, išduotas 1928 10 31.

Tarulis

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 03 Pašekšės k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 01–1920 11 09. 1928 m. gyv. Saldutiškyje, Utenos aps. dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4421, išduotas 1930 01 31.

Tarulis

Zigmas, Zigmo sūnus

Gimė 1900 12 25 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 18–1920 03 10. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vejčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 763, išduotas 1928 08 29.

Taruška

Ignas, Petro sūnus

Gimė 1888 11 01 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Viršila. Tarnavo 1919 01 10–1920 01 13. 1919 02 01–02 11 buvo nelaisvėje. 1927 m. gyv. Panevėžio aps. Stetiškių k., turėjo 16 ha ūkį. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1288, išduotas 1928 11 14.

Taruška

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1899 07 28 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1923 05 06. Vyr. ltn. Sav. nuo 1919 01 06 Panevėžio batalione. 1919 03 25 baigė Karo m-klą. 1922 m. – Aukštuosius karininkų kursus. Dalyvavo kautynėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6773, išduotas 1932 01 15.

Taruška

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 07 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 25–1920 06 09. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2064, išduotas 1929 04 17.

Tarutis

Kazys, Donato sūnus

Gimė 1899 10 02 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 26, pašauktu – 1919 10 01–1925 05 31. 1928 m. gyv. Panevėžio m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 990, išduotas 1928 09 30.

Tarutis

Petras, Pranciškaus sūnus

Gimė 1902 08 06 Kieliugalos k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1920 05 20, pašauktu – 1923 03 01–1924 03 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10084, išduotas 1938 05 05.

Tarvydas

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1897 04 06 Fermos k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 11 30. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10053, išduotas 1937 10 28.

Tarvydas

Antanas, Donato sūnus

Gimė 1896 10 17 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 20–1921 11 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3244, išduotas 1929 07 30.

Tatarėlis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 08 20 Grablios vns. Širvintų vls. (Širvintų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 01–1921 12 01. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5104, išduotas 1930 05 30.

Tatarūnas

Bronius, Miko sūnus

Gimė 1901 09 01 Beržų k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1920 02 18–1923 05 29. 1928 m. gyv. Krakių vls. Montviliškio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2139, išduotas 1929 04 17.

Tatlauskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1892 Birštono mst. (Prienų r.). Veter. viršila. Tarnavo 1919 01 09–1922 10 12. 1930 m. gyv. Merkinės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5053, išduotas 1930 05 30.

Taučius

Pilibartas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 01 Vaičaičių-Vaičių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Metrikuose – Tautavičius. Tarnavo 1919 04 10–1921 10 06. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Ivanovkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7538, išduotas 1931 11 09.

Tauginas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 25 Runeikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 02–1920 09 23. 1928 m. gyv. Veprių vls. Sietynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2531, išduotas 1929 05 31.

Taujanskas

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 30 Kampų-Kondratonių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 11 20. Metrikuose – Tovianskas. Įstojo 1919 05 02. Mirtinai sužeistas lenkų fronte, mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė motina Juzefa, gyv. Kėdainių vls. Stasinės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7815, išduotas 1932 01 15.

Taurasevičius

Domininkas, Prano sūnus

Gimė 1901 04 20 Šiauliuose. Tarnavo 1920 08 02–1921 08 15. 1936 m. gyv. Šiaulių aps. Pašvitinio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9767, išduotas 1936 06 12.

Tautkevičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1901 01 06 Kutiškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 01 02–1922 11 12. 1930 m. gyv. Kuršėnų vls. Drąsučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5105, išduotas 1930 05 30.

Tautkevičius

Kazys, Lauryno sūnus

Gimė 1897 08 29 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo 1918 12 10–1921 10 21. 1929 m. išvyko į Argentiną ir įgaliojo žmoną Stefaniją, gyv. Šaukėnų vls. Maravylės k., gauti sav. apdovanojimą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8785, išduotas 1932 10 01.

Tautkevičius

Vacius, Stepo sūnus

Gimė 1901 11 10 Dirvonėnų k. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 25, pašauktu – 1920 08 18–1921 08 13. 1929 m. gyv. Mažeikių aps. Laižuvos vls. Paklaupės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3511, išduotas 1929 08 21.

Tautkevičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 02 17 Kutiškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 03 16. 1928 m. dirbo 1 nuovados viršininko padėjėju Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2252, išduotas 1929 04 24.

Tautkevičius

Zenonas, Jono sūnus

Gimė 1900 02 07 Dijokiškių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Mirė 1920 01 11. Tarnavo nuo 1919 03 09. Mirė karo ligoninėje. Apdov. rūpinosi brolis Vytautas, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9152, išduotas 1933 04 26.

Tautkus

Vladas, Mato sūnus

Gimė 1892 09 15 Merkšiškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 22–1920 06 11, vėliau pašauktu 1920 11 05–1921 03 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2842, išduotas 1929 06 26.

Tavoras

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1898 02 13 Užpelkių k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 12 12–1921 05 18. 1928 m. gyv. Šiaulių m. Gubernijos lauke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 755, išduotas 1928 08 29.

Techleris

Oskaras Henrikas, Fridricho sūnus

Gimė 1899 07 25 Kaune. Metrikuose vardas Oskaras Genrikas. Puskarininkis. Tarnavo 1919 07 10–1922 04 08. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7772, išduotas 1931 12 31.

Teiberis

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1898 08 09 Skriaudučio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 18–1920 05 03, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Marijampolės m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3544, išduotas 1929 08 21.

Tekorius

Antanas, Uršulės sūnus

Gimė 1902 01 04 Mikalinės vns. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 04 20. 1933 m. gyv. Vilkaviškio vls. Jelekščių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9250, išduotas 1933 08 09.

Tekorius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1893 05 20 Kumelionių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 05 28–1920 06 23. 1929 m. gyv. Raudenio vls. Jakimavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2883, išduotas 1929 06 26.

Telksnys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 01 Runionių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1920 11 21. Ltn. Tarnavo nuo 1919 03 10. Žuvo mūšyje prie Giedraičių prieš lenkus. Buvo baigęs gimnazijos 4 kl. ir Karo m-klą, į kurią įstojo sav. 1919 03 10. 1919 07 24 dalyvavo mūšiuose prie Daugpilio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8217, išduotas 1932 03 31.

Tendzegolskis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 13 Gonkainių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Kilęs iš Panevėžio aps. Šeduvos vls. Margavonių k. Tarnavo 1919 03 17–1921 10 14. 1928 m. gyv. Margavonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3920, išduotas 1929 11 13.

Tendziagolskis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 07 30 Gonkainių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 07 15–1922 01 11. 1929 m. gyv. Šeduvos vls. Margavonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5878, išduotas 1930 11 11.

Teraškevičius

Pranas, Kosto sūnus

Gimė 1896 02 18 Davainiškio dv. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 07 03, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 30. 1929 m. gyv. Rokiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1670, išduotas 1929 02 19.

Terebeiza

Petras, Antano sūnus

Gimė 1896 05 22 Augmėnų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1928 07 30 Buniškės vns. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 10 19. Iki 1928 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų k. Apdov. prašė žmona Ona, bet jau buvo ištekėjusi antrą kartą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8078, išduotas 1932 03 09.

Terekas

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1900 02 27 Vidiškių mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Krikšto metrikuose padaryta klaida ir įrašyta – Malinauskas. Tarnavo 1919 06 10–1921 12 01. 1931 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Kunigiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7738, išduotas 1931 12 30.

Teresauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 04 Agarinių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 04 04. 1929 m. gyv. Šventežerio vls. Straigių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6056, išduotas 1930 12 15.

Tereškevičius

Stasys, Kosto sūnus

Gimė 1894 01 05 Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 10–1920 08 04. 1928 m. gyv. Panemunėlio vls. Janavos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1065, išduotas 1928 10 20.

Teriasas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 12 27 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 10 24. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Kuršėnų vls. Steponiškio k., 1939 m. – Geruogių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10176, išduotas 1939 06 05.

Tėvelionis

Rapolas, Kajetono sūnus

Gimė 1897 11 12 Maženių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 27–1919 11 16, paleistas dėl ligos po sužeidimo. 1931 m. gyv. Ramygalos vls. Linažiedžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8490, išduotas 1932 05 31.

Tijūnėlis

Petras, Prano sūnus

Gimė 1898 06 19 Reinių k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 09 01. Kaip savanoris gavo žemės Gubavos dvare. 1927 m. priimtas į LKKSS Ežerėnų skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8257, išduotas 1932 04 16.

Tikuišis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 08 Pasodnių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 26–1921 10 23. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4635, išduotas 1930 02 15.

Tyla

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 05 18 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 01 16. 1928 m. gyv. Anykščiuose, Kalno g. Nr. 14. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3602, išduotas 1929 08 31.

Tyla

Matas, Baltraus sūnus

Gimė 1896 10 06 Bičionių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Burbiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1400, išduotas 1928 12 07.

Tilindė

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1902 12 23 Mieldažiškių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1920 11 18, pašauktu – 1922 10 09–1922 10 22. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Gyvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5668, išduotas 1930 10 10.

Tilindis

Antanas, Ignoto sūnus

Gimė 1895 05 24 Trumpalių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 30–1920 07 06. 1930 m. gyv. Molėtų vls. Čiūlų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6338, išduotas 1931 02 25.

Tilmanas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 09 22 Lenkijoje, Suvalkų aps. Račkų mst. Tarnavo 1919 05 16– 1920 11 05, iki pateko į lenkų nelaisvę. Tėvas, 1933 m. gyv. Marijampolėje, liudijo, kad vienas kareivis pasakojęs, kad Jonas Tilmanas žuvęs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9190, išduotas 1933 05 31.

Tilmašauskas

Vladas, Anastazijos sūnus

Gimė 1901 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 21–1921 05 28. 1937 05 10 apdov. anuliuotas ir 1937 m. medalis atimtas, nes 1929 m. buvo baustas 1,5 metų Sdk. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9682, išduotas 1935 10 31.

Tilvikas

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 22 Palioniškių k. Kulių vls. (Plungės r.). Kpt. (1928 02 16). Įstojo sav. 1919 07 01 į Panev. batalioną. 1919 baigė Karo m-klą. 1919 12 15–1923 būrio vadas Panevėž. bat. 1923–1927 kuopos vado padėj. Nuo 1933 pulko iždininkas. 1941 01 04 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9004, išduotas 1933 01 31.

Tilvytis

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1882 02 15 Pilkenių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 20–1920 07 11. 1929 m. gyv. Molėtų aps. Anomislio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3286, išduotas 1929 07 30.

Timinskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 27 Taujėnų mstl. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 11 22–1921 06 12, vėliau pašauktu 1922 12 07–1924 07 02. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Viškonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4813, išduotas 1930 04 28.

Tirilis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1904 02 10 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1920 04 15–1921 08 01. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Krekenavos vls. Slabadėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1569, išduotas 1929 02 19.

Tyrulis

Povilas, Eduardo sūnus

Gimė 1904 09 06 Latvijoje, Daugpilio mst. Vyr. ltn. Tarn. 1919 04 18–1920 04 20 kaip sav., nes buvo nešaukiamų metų. 1924 09 24 baigė Karo m-klą (6 laida). 1934 07 10 paleistas iš kariuom. pažeminus iki eilinio. 1938 06 10 grąžintas karininko laipsnis ir kt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 87, išduotas 1928 05 14.

Tirūnas

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1898 06 14 Laukuvos mstl. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 01–1921 11 10. 1928 m. gyv. Kaltinėnų vls. Vozgirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 617, išduotas 1928 08 23.

Tysleva

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1885 03 13 Dumelių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 04 01. 1930 m. gyv. Lankeliškių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6771, išduotas 1931 04 30.

Tysliava

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 11 01 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 24–1920 04 30. 1930 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4891, išduotas 1930 04 30.

Tiškus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 09 02 Paliepių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Mirė 1920 01 30 Kaune. Įstojo sav. 1920 01 03. Apdov. prašė motina Pranė, gyv. Paliepių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4209, išduotas 1929 11 21.

Tyškus

Feliksas, Felikso sūnus

Gimė 1900 12 19 Latvijoje, Liepojos mst. Vyr. ltn. Sav. nuo 1919 01 16. 1920 07 30 pakeltas karo valdininku. 1919–1920 m. buvo fronte. Nuo 1924 m. tarnavo aviacijoje. 1934 04 01 paleistas į atsargą. Baigė VDU Teisių fakultetą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1213, išduotas 1928 10 31.

Tytas

Vincas, Karolinos sūnus

Gimė 1900 11 08 Ližų k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 06–1921 10 29. 1928 m. gyv. Pasvalio vls. Leoniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2299, išduotas 1929 04 24.

Titlius

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 12 25 Valakbūdžio k. Slavikų vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. tarnavo 1919 03 07–1920 04 17 ir 1922 12 17–1924 04 08. 1930 m. gyv. Šakių aps. Gelgaudiškio vls. Višinskių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7993, išduotas 1932 02 29.

Tocionis

Martynas, Jono sūnus

Gimė 1885 10 27 Galintėnų k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1920 06 15–1921 07 16. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8743, išduotas 1932 09 20.

Toleikis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 03 Skomantų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1920 05 06–1920 09 01, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Švėkšnos vls. Bareikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4237, išduotas 1929 11 21.

Toleikis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1896 11 27 Žiogų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Mirė 1920 10 18. Įstojo sav. 1919 07 12. Dingo be žinios mūšyje su lenkais. Apdov. prašė motina Petronėlė, gyv. Švėkšnos vls. Jaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5877, išduotas 1930 11 11.

Tolišis

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1901 Garšvilų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Toliušys. Tarnavo sav. nuo 1919 03 06, pašauktu – 1921 10 25–1922 05 12. 1931 m. gyv. Eržvilko vls. Avietiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8161, išduotas 1932 03 29.

Tolkus

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 19 Raciškių vns. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 04 22 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo nuo 1919 03 28. Apsirgo ir mirė Kėdainių mst. ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kėdainių aps. Krakių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6402, išduotas 1931 02 25.

Tomašauskas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 12 19 Lapienės vns. Lapių vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 10 14. Vietos gyventojų buvo vadinamas Damašausku, todėl stodamas į kariuomenę taip pasivadino. 1939 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Jasnagurkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10186, išduotas 1939 07 12.

Tomkevičius

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1896 09 17 Butėnų k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 07 22 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Tarnavo nuo 1919 03 17. Mirė Rokiškio aps. ligoninėje nuo sužeidimo bolševikų fronte. Apdov. rūpinosi brolis Juozas, gyv. Butėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9291, išduotas 1933 09 30.

Tomkevičius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 08 01 Šiauliuose. Vyčio Kr. kavalierius (Nr. 150). Vyr. puskar. Sav. 1919 02 06–1921 04 16. 1927 m. gavo žemės Vilkaviš. aps. Kybartų vls. Dirbo Gen. št. žvalgyb. sk., saugumo polic. valdininku Šakiuose, Utenoje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 418, išduotas 1928 07 26.

Tomkūnas

Juozas, Aleksandro sūnus

Gimė 1897 03 05 Vildūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Adm. ltn. 1919 04 01 įstojo į JOniškėlio ir Pušaloto partizanų būrį. 1919 05 07 įstojo sav. į Inžinerijos batalioną, perkeltas į artiler. pulką. 1919 10 01 pakeltas karo valdininku. 1939 m. dar tarnavo kariumenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 81, išduotas 1928 05 14.

Tomkus

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 06 Miežonių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 11–1922 10 29. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Vilionių–Tauskūnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2138, išduotas 1929 04 17.

Tonka

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 04 Bikonių vns. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 16–1921 06 25. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7739, išduotas 1931 12 23.

Tonka

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 01 18 Bikonių vns. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 16–1921 12 10. 1930 m. gyv. Panevėžio aps. Kupiškio vls. Astravų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6615, išduotas 1931 03 31.

Totoraitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1892 07 20 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 12–1921 04 01. 1929 m. gyv. Lekėčių vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3479, išduotas 1929 08 21.

Trachimavičius

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 10 24 Sokelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 06 18, 1920 09 10–1921 12 28. 1936 m. gyv. Kaune. 1926 m. gavo žemės Šiaulių aps. Žeimelio vls. Lauksodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9872, išduotas 1936 11 31.

Trainauskas

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1896 Lenkijoje, Seinų aps. ir vls. Žagarių k. Tarnavo sav. nuo 1919 01 08. 1928 m. gyv. Seinų aps. Lazdijų vls. Dumblio Dvaro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 324, išduotas 1928 06 09.

Trainauskis

Jurgis, Andriaus sūnus

Gimė 1901 04 21 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1921 03 18. Tarnavo sav. nuo 1919 11 20. Nukovė lenkai. Apdov. prašė motina Agota, gyv. Seinų aps. Veisėjų vls. Vytautų k. (buv. Lasavičių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7326, išduotas 1931 08 31.

Trakinas

Vladas, Zigmo sūnus

Gimė 1901 05 25 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Panevėžio aps. Ramygalos vls. Šukelių k. Tarnavo 1919 03 06–1922 04 09. 1928 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2135, išduotas 1929 04 17.

Trakynas

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1896 Buktininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Kilęs iš Alytaus aps. ir vls. Likiškių k. Tarnavo nuo 1918 12 28. 1928 m. gyv. Miroslavo vls. Geištarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 478, išduotas 1928 07 26.

Tranyzas

Feliksas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 11 17 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 12 01–1922 04 12. 1930 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5631, išduotas 1930 09 30.

Trapulionis

Liudas, Juozo sūnus

Gimė 1893 04 05 Biržų mst. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 08–1920 04 08. 1928 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2909, išduotas 1929 06 26.

Trečiokas

Vincas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1898 07 09 Mažučių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 03 01–1921 11 27. 1924 m. gavo žemės Vilkaviškio aps. Alvito vls. 1924–1935 m. tarnavo geležinkelio policijoje. 1928 m. gyv. Virbalio gelež. stotyje. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1123, išduotas 1928 10 31.

Trečiokas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 06 Aluotų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Mirė 1926 01 30 Greviškių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 24–1921 10 06. Apdov. prašė žmona Anelė ir jo motina Emilija, pasidalijusios Prano Trečioko gautą sklypą Greviškio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6772, išduotas 1931 04 30.

Treideris

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1888 05 07 Jiezno mst. (Prienų r.). Kpt. Sav. nuo 1918 12 29. Už pasižymėjimą kovoje 1919 05 06 pakeltas karininku ir apdov. Vyčio Kryžiumi. 1937 03 11 – mjr. ir paleistas atsargon. Kaip sav. gavo 8 ha žemės Ukmergės pas. Pabaisko vls. Antakalnio II dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 375, išduotas 1928 06 09.

Treinys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1897 02 19 Pakalniškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 21–1920 06 07. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5608, išduotas 1930 09 25.

Treinys

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1894 08 23 Voniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 12–1920 04 29. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4216, išduotas 1929 11 21.

Treinys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 10 16 Kalinaukos k. Utenos vls. (Utenos r.). Mirė 1920 06 20. Trainys. Tarnavo sav. nuo 1919 12 08. Mirė J. Basanavičiaus vardo karo ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kalinaukos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8313, išduotas 1932 04 30.

Trembelis

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1900 06 08 Joneliškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 09 05. Metrikuose – Trimbelis. Įstojo 1919 07 09. Dingęs be žinios prie Augustavo. Apdov. prašė tėvas., gyv. Južintų vls. Keručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6055, išduotas 1930 12 15.

Triabas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1892 06 10 Petriškių k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 22–1920 06 24. 1928 m. gyv. Pumpėnų vls. Niurkonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1138, išduotas 1928 10 31.

Tribuišis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1897 12 01 Dvareliškių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 22–1921 12 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3543, išduotas 1929 08 21.

Trijonis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 04 Deblių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 29. 1930 m. gyv. Šilutės aps. Saugų vls. Petrelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8623, išduotas 1932 06 16.

Trimaila

Arsenijus, Jono sūnus

Gimė 1902 07 12 Didžiųjų Ibėnų k. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 12 07–1922 12 18. 1930 m. gyv. Šakių aps. Paežerėlių vls. II-ųjų Joginiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6710, išduotas 1931 04 21.

Trimakas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1892 09 02 Tauprių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Kpt. Organizavo partizanus Saločiuose. 1919–1920 dalyv. kovose. Sav. nuo 1919 01 02. Tarnavo aviacijoje. 1934 07 11 paleistas į atsargą dėl 06–07 d. įvykių. Apdov. Vyč. Kr. 1936–40 vėl tarnavo kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 274, išduotas 1928 06 09.

Trimanas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1881 07 15 Raudondvario k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 04 12–1920 05 09. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5520, išduotas 1930 08 11.

Trinka

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 08 14 Veselkiškių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 24–1921 11 01. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Pakruojo vls. Palašmenio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7170, išduotas 1931 08 31.

Trinkūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 02 15 Ryliškių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 10 29–1921 10 15. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7117, išduotas 1931 06 25.

Trinkūnas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1898 10 11 Pašėtės k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 24–1921 11 01. 1930 m. gyv. Šėtos vls. A. Kaplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7115, išduotas 1931 06 25.

Trinkūnas

Vladas, Adolfo sūnus

Gimė 1895 09 27 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Šiaulių aps. Žeimelio vls. Gedeikių k. Tarnavo 1919 10 14–1921 11 22. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9933, išduotas 1937 04 19.

Trišauskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1902 03 22 Pauškių k. Rietavo vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 12 01–1922 04 12. 1935 m. gyv. Rietavo vls. Giliogirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9667, išduotas 1935 10 31.

Triuška

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 11 10 Ežaičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 09 05–1921 03 30. 1928 m. dirbo Plungės nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3671, išduotas 1929 08 21.

Trivokas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 31 Lavėnų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 10 26. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Žemės buvo gavęs Šiaulių aps. Šaukimų vls. Gaugarių k. 1940 m. Kaune įstojo į LKKSS. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3916, išduotas 1929 11 13.

Trizinas

Julius, Kazio sūnus

Gimė 1898 rytų Lietuvoje. Kilęs iš okupuotos Lietuvos, bet tiksliau nenurodyta. Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 03 13, pašauktu – 1922 03 03–1923 12 01. 1929 m. gyv. Šakių aps. Barzdų vls. Baltrušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4399, išduotas 1930 01 31.

Truchanavičius

Romanas, Dimitrijaus sūnus

Gimė 1899 Latvijoje, Ryga. Prieš kariuomenę gyv. Raseinių aps. Jurbarko mst. Tarnavo 1919 01 20–1921 02 12. 1937 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9940, išduotas 1937 04 19.

Trumpa

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 01 Paliepių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 09 18–1922 04 22. 1931 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7994, išduotas 1932 02 29.

Trumpaitis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 20 Rugėnų k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 12–1920 10 09. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Paliepių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5521, išduotas 1930 08 11.

Trumpaitis

Petras, Onos sūnus

Gimė 1892 01 30 Palendrės dv. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1920 08 31–1921 02 19. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2297, išduotas 1929 04 24.

Trumpis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1897 01 07 Minionių vns. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 11 23. Pateko mūšyje ties Seinais į lenkų nelaisvę. 1936 m. gyv. Pakruojo vls. Palašmenio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10019, išduotas 1937 06 30.

Trumpys

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 11 Pakruojo mst. (Pakruojo r.). Mirė 1925 05 29 Argentinoje, Rozario mst. Tarnavo 1919 07 29–1922 01 18. Mirė nuo džiovos. Apdov. prašė motina, gyv. Pakruojo vls. Jovarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6340, išduotas 1931 02 25.

Trumpuliauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 02 07 Gadūnavo mstl. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 09 12–1920 09 25. 1928 m. gyv. Nevarėnų vls. Nerimdaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1500, išduotas 1929 02 04.

Trunca

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1897 03 14 Rokančių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1918 12 28–1921 03 17. 1928 m. gyv. Kauno aps. Rumšiškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2134, išduotas 1929 04 17.

Truncė

Adomas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 08 05 Dvarčėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Mirė 1927 05 10 Dvarčėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 05 05–1922 04 12. Apdov. prašė žmona Elena. gyv. Dvarčėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8452, išduotas 1932 05 31.

Truska

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 11 05 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 11–1922 04 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1934 01 24 A. Truska Marijampolės apyg. teismo nuteistas 8 m. Sdk ir išmestas iš kariuom. Kūrėjo savanorio privilegijos ir lengvatos atimtos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5129, išduotas 1930 05 30.

Tuberis

Jovna, Rachmelio sūnus

Gimė 1895 11 06 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 29–1920 11 15. 1935 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9636, išduotas 1935 07 06.

Tubianskis

Leonas, Jankelio sūnus

Gimė 1890 05 20 Kaune. Tėvai buvo Raseinių miestiečiais. Tarnavo 1919 04 30–1920 06 04. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2825, išduotas 1929 06 26.

Tubinas

Aloizas Antanas, Antano sūnus

Gimė 1903 06 22 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Kretingos aps. Mosėdžio vls. ir mst. Grandinis. Tarnavo 1920 11 19–1922 11 21. 1927–1929 m. gyv. Dotnuvos stotyje, 1930 m. Skapiškio gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6404, išduotas 1931 02 25.

Tubis

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 15 Rukiškio k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 12, pašauktu – 1923 03 01–1925 08 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8920, išduotas 1932 12 28.

Tubis

Balys, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 06 Bradesių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). 1919 07 19–1921 11 20 Tarnavo Rokiškio komendantūroje, 10 p.p. ir 1 p. div. štabe. Eilinis. 1929 m. gyv. Antazavės vls. Šapalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3639, išduotas 1929 08 21.

Tubys

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 07 08 Černiškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 05 28. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. ir vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2133, išduotas 1929 04 17.

Tubutis

Domas, Alekso sūnus

Gimė 1891 02 03 Mižuikų k. Kulių vls. (Plungės r.). Mirė 1920 01 18. Tarnavo sav. nuo 1919 08 11. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė žmona Barbora, gyv. Rietavo vls. Nargalviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4755, išduotas 1930 04 15.

Tučkus

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 16 Žvirgždės vns. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 11 26. 1936 m. gyv. Šiaulių aps. Šiaulėnų vls. Kunigiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9766, išduotas 1936 06 12.

Tugaudis

Liudas

Gimė 1897 Dongvietų k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Vyr. ltn., 1932 m. – kpt. Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6006, išduotas 1931 12 04.

Tukmanas

Jonas, Benedikto sūnus

Gimė 1901 09 23 Putrių k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 10 09–1921 06 20, 1922 04 03–1923 04 06. 1935 m. gyv. N. Radviliškio vls. Parupės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9754, išduotas 1936 04 30.

Tulauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 10 13 Padrečių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Sav. 1919 01 10–1921 12 01. Vėliau gyv. Veiverių vls. Balevičių k., valdė 20 ha, buvo LKKSS skyriaus pirmininkas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1855, išduotas 1929 03 23.

Tumaitė-Jarošekienė

Liudvika

Gimė 1896 Mygiškių dv. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1923 02 14 Kaune. Palaidotas(-a): Kaune. Karo valdininkė, gydytoja. Apdov. prašė jos vyras kapitonas farmaceutas. Tarnavo 1919 03 25–1920 01 01, paleista mokslui užbaigti. 1922 10 20 jai pripažintas gydytojos diplomas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 256, išduotas 1928 06 14.

Tumaitis

Ignas, Tado sūnus

Gimė 1892 11 02 Gegiedžių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 14–1921 06 22. 1930 m. gyv. Pašvitinio vls. Šiaudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7114, išduotas 1931 06 25.

Tumas

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1893 08 15 Kalnėnų k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Plk. ltn. Tarnavo nuo 1918 11 30. 1941 05 10 suimtas, išliko gyvas Červenės žudynėse. 1944 m. emigravo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 94, išduotas 1928 05 14.

Tumas

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1900 05 09 Mygiškių dv. Alantos vls. (Molėtų r.). Vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 01 13. 1919 m. baigė Karo aviacijos m-klą, 1921 m. – karo aviacijos kursus. 1930 04 30 paleistas. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 383, išduotas 1928 06 09.

Tumas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 29 Prasčiūnų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1570, išduotas 1929 02 19.

Tumelionis

Stepas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 01 Patiltės k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 10–1922 04 01. 1929 m. gyv. Južintų vls. Tomakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4634, išduotas 1930 02 15.

Tumelionis

Balys, Juliaus sūnus

Gimė 1896 06 08 Čivylių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 07 01–1921 10 08. 1930 m. gyv. Obelių vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5880, išduotas 1930 11 11.

Tumėnas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1901 12 23 Keležerių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 23–1922 10 09. 1929 m. gyv. Obelių vls. Pavesėjų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4636, išduotas 1930 02 15.

Tumėnas

Liudvikas, Liudviko sūnus

Gimė 1894 04 06 Gatelių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 22–1921 10 15. 1931 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6403, išduotas 1931 02 25.

Tumėnas

Mykolas, Aleksandro sūnus

Gimė 1890 12 28 Jakiškių k. Salako vls. (Zarasų r.). 2 p.p. sav. 1919 06 23–1920 03 18, paleistas dėl ligos. Eilinis. Gyv. Obelių vls. Stočkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2532, išduotas 1929 05 31.

Tumėnas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1894 05 07 Pilkenių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 05–1920 08 20. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2251, išduotas 1929 04 24.

Tumosa

Vincas Ezavas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 17 Baraginės k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 02 24. 1931 m. gyv. Igliškėlių vls. Kižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7814, išduotas 1932 01 15.

Tumosas

Adolfas, Vinco sūnus

Gimė 1902 09 17 JAV, Niujorkas. Kilęs iš Seinų aps. Veisėjų vls. Petroškų k. Puskarininkis. Tarnavo 1919 07 01–1922 04 12. 1930 m. gyv. Veisėjų vls. Dainaviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6595, išduotas 1931 03 26.

Tumpa

Kazys, Agnės sūnus

Gimė 1900 05 23 Girininkų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 02 19, 1920 12 22–1922 02 19, Šaulių sąjungoje, partizanų lauko štabe Valkininkuose, „Trimito“ adm. 1928 m. gavo žemės Veliuonos vls. Parevių k. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7734, išduotas 1931 12 23.

Tumšys

Simas, Zigmo sūnus

Gimė 1902 11 08 Miliešiškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 07 20, pašauktu – 1923 03 01–1924 06 29. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Vidugirių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2882, išduotas 1929 06 26.

Tumšys

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1895 04 11 Miliešiškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 10–1920 05 20. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Verpėjų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4754, išduotas 1930 04 15.

Tunčius

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 06 14 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Švenčionių aps. Daugeliškio vls. Sieniškių k. Tarnavo 1920 01 03–1922 04 12. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9497, išduotas 1934 05 22.

Tunkevičius

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 01 30 Stukonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 11 22 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Tarnavo nuo 1919 06 01. Lenkų nukautas ir sukapotas kardais. Buvo Panevėžio 12 šaulių skyriaus Troškūnų šaulių būrio kandidatas. Apdov. prašė tėvas, gyv. Stukonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7617, išduotas 1931 11 16.

Tupčiauskas

Lukas, Jono sūnus

Gimė 1891 11 03 Molyniškių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 10–1920 03 21. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Gužučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2779, išduotas 1929 05 31.

Tupčiauskas

Pranas Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 06 15 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 11–1922 03 07. 1928 m. Marijampolės aps. Kalvarijos mst., dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2857, išduotas 1929 06 26.

Tupikas

Aleksas, Igno sūnus

Gimė 1902 03 30 Estijoje, Talino mst. Kilęs iš Mažeikių aps. Viekšnių vls. Rugių k. Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 04 22, pašauktu – 1922 12 01–1924 10 16. 1928 m. gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 764, išduotas 1928 08 29.

Tupikas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1899 06 24 Latvijoje, Rygos mst. Tarnavo 1919 04 08–1921 11 01. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Kuršėnų vls. Kuršėnų gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7169, išduotas 1931 08 31.

Turauskas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 04 02 Grimzių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 08 09–1920 06 06, paleistas dėl tėvų mirties. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3345, išduotas 1929 07 31.

Turauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 14 Vaivadėlių plv. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskar. Tarnavo 1919 06 01–1921 12 01. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2533, išduotas 1929 05 31.

Turauskas

Teofilis, Karolio sūnus

Gimė 1891 01 01 Šiauliuose. Tarnavo 1920 05 07–1921 07 04. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6537, išduotas 1931 03 26.

Turlaitis

Leonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 09 10 Rimaldiškių k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Mirė 1927 06 03. Apdov. 1 laipsnio kryžiumi „Už Tėvynę“ (Nr. 411). Tarnavo 1919 04 24–1922 04 01. Buvo lenkų nelaisvėje. Apdov. prašė žmona Marijona, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5919, išduotas 1930 11 11.

Turleckas

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1897 08 02 Mikėnų k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Terleckas. Tarnavo 1919 03 03–1921 10 28. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Pagirio vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7736, išduotas 1931 12 23.

Tušauskas

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1882 04 01 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 06 06–1920 06 11. 1931 m. gavo žemės Ukmergės aps. Panatorių vls. Milgainių dv. 1934 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Zeiškių k., kur valdė 9,29 ha. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4418, išduotas 1931 01 26.

Tutlys

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1900 06 13 Mozūriškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 23, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. 1928 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2137, išduotas 1929 04 17.

Tutulas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 20 Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Totilas. Tarnavo 1919 04 08–1920 08 11. 1930 m. gyv. Kauno aps. Raudondvario vls. Romainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7451, išduotas 1931 10 28.

Tuzikas

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1891 05 18 Stanionių k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Sav. 1919 03 20–1920 04 01 4 p.p. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. ir vls. Laukūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4430, išduotas 1930 01 31.

Tuzikas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 01 Žerdališkių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1928 08 31. 1 p.p sav. 1919 06 21–1920 11 19. Gyveno Kaune. Apdov. rūpinosi brolis Stasys, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9396, išduotas 1933 12 30.

Tvarijonavičius

Adolis, Domo sūnus

Gimė 1896 01 Rusijoje, Ekaterinoslavo mst. Šeima gyveno Kėdainių aps. Baisogalos vls. Biliūnų k. Tarnavo 1919 03 10–1920 03 16. 1928 m. tarnavo Kauno mst. 3 nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7773, išduotas 1931 12 31.

Tvarkūnas

Bronius, Mato sūnus

Gimė 1900 05 03 Šarkobalės k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). 1919 01 06 su broliu Juozuų stojo sav. Kėdainiuose. Kariuomenėje tarnavo 1919 03 06–1920 02 14. Nuo sužeidimo tapo invalidu. 1925–1940 m. dirbo Karo muziejuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 120, išduotas 1928 05 14.

Tvaronas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1891 06 12 Juodžių k. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Plk. Įstojo sav. 1918 11 23. 1919 01 30 paskirtas Karo m-klos v-ko padėdėju, vėliau – viršininku. 1932 m. išėjo į atsargą. 1938 m. gyv. Kaune. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 1171). Apdovanojimo liudijimas Nr. 16, išduotas 1928 04 23.

Tvaska

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1901 06 06 Vėjališkių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 23–1920 05 18. Kontuzytas. 1928 m. gyv. Raguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1081, išduotas 1928 10 20.

Tverijonas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 04 Mažulaičių k. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Mirė 1928 12 18 Kaune. Tarnavo 1919 09 03–1922 04 28. 1927 m. buvo areštuotas įtarus kursčius žmogžudystę. Mirė sunkiųju darbų kalėjime. Apdov. prašė motina Maricijona, gyv. Padubysio vls. Mažulaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8832, išduotas 1932 10 31.

Tverijonas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 05 Kertenių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 05 18, pašauktu – 1923 03 01–1926 03 29. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Palangos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7171, išduotas 1931 08 31.

Tvirkutis

Stasys, Tado sūnus

Gimė 1899 10 17 Jūžintų dv. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 18–1920 05 22. 1929 m. gyv. Obelių vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5255, išduotas 1930 06 25.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt