lankymasis šioje svetainėje

 


Papilė II, III dalys

(55 aut.,  62 str.,  752 p.,  900 egz., 2006 m., 11-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (1912 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A
Ablingiai  656
Ablingienė Anelė  291, 309
Abromavičius Vladas  471, 474, 510, 511, 513
Adamkienė Alma  402, 560
Adamkus Valdas  391, 402, 439, 652
Adomaičiai  446
Adomaitienė Elena  670
Adomaitis  536
Adomaitis Alfredas  552
Adomaitis Alvydas  442
Adomaitis Kazimieras  450, 453
Adomaitis Stanislovas  226, 227, 607, 608
Adomaitis Zenis (Smūdzis) 539, 542, 544
Adomaitytė B.  285, 297, 298, 348
Adomavičienė Filomena Genovaitė (Sinkevičiūtė)  178, 181, 221, 228, 704
Adomavičius Steponas  23, 181, 233, 704
Aistis J.  393
Ajdukievičius T. (Ajdukiewicz Tadeusz)  612
Akučka Jeronimas  232
Alekna  363
Aleksa J.  417
Albertaičiai  446
Albertaitis Jonas  450, 451
Albertas Mataušas  446
Aleksandravičius Petras  605
Alinskis Juozas  531
Ambraška Jurgis  531, 533, 541, 545, 546, 693
Ambraškaitė Aldona  559
Ambrazevičius Juozas  470
Ambraziejus B.  285, 291, 297, 298, 309, 348
Ambrozevičius  225
Ancevičius Vaitiekus  476
Ančai  557
Ančas  532, 539
Ančaitė Elvyra  557
Ančas Arnoldas  540, 557
Ančas Petras  554, 560
Andreikaitis Adomas  457
Andrejaitienė Liucija  327
Andrejienė Rimšaitienė  459
Andrijaitienė Stanislava  163
Andrijaitienė Valentina  117
Andrijauskas Antanas  664, 669
Andriukaitis Vytenis  369
Anglickis Stasys  623
Ankėnas Silvestras  138
Anužienė Aldona  226
Anužienė Zofija  163
Anužis  217
Anužis Pranas  343
Anužis Valentinas  344
Apyrubis B.  496
Araškevičiūtė Vera  85
Arkienė Barbora  232
Arleckienė  54
Arleckis Antanas  46
Arūnai (sodybos Auksučių kaime savininkai)  540
Aružas V.  560
Atamukas Solomonas  464, 465
Augustaitis Stanislovas  378, 460
Augustinaitė Minda  526
Augustinaitienė Lakštikaitienė  452
Augustinas Aleksandras  525, 526
Augustinavičienė Anastazija (Mataitė)  670
Augustinavičienė Bronė  343
Augustinavičienė Stanislova  226
Augustinavičius  526
Augustinavičius Jonas  671
Augustinavičius Juozas  670
Augustinavičius Vincas  530, 670, 671, 530
Augustinavičius Vladas  344
Augustinienė Barbora  226
Avižienis Algirdas  560
Avižonis Petras  353, 363
Azbutienė (Kondrotaitė) Lora  406

 

B
Bagatina Ala  344
Bagavičius Bach-Zalewskis  484
Bagavičius Juozas  495
Bagdonas Apolinaras  514
Bagdonavičius  Vacys  590
Balaišis  513
Balčiūnaitė (Karečkienė) Adolfina  214
Balčiūnaitė Aniceta  528
Balčiūnaitė Danutė  528
Balčiūnaitė Stasė  528
Balčiūnaitė  Zita  528
Balčiūnas  526
Balčiūnas Alfonsas  528
Balčiūnas Domininkas  528
Balčiūnas J.  471
Balčiūnas Jonas  528
Balčiūnas Kazys  476
Balčiūnas Steponas  524, 527, 528, 711
Balčius Jonas  587, 695, 709
Baldauskai  226
Baldauskas Adomas  227
Baldauskas Juozapas  671
Baldauskienė Antanina  217
Baleišis  510, 511
Balys Jonas  99, 100, 212, 213, 216, 219, 310
Balkauskis Kazimieras  217
Balkevičienė (Mickevičiūtė) Aleksandra  75–77, 80, 82, 711
Balkevičienė Vanda  76, 80, 82, 719
Balkevičius Julijonas  76, 77
Balsys Kristupas  449
Baltutaitis Jonas  462, 463
Baltutis Liudas  693
Baltzeris Richardas  468
Baradinskienė Jūratė  24
Baranauskas Antanas  422, 430
Baranauskienė  254
Barauskaitė J.  249
Barauskas K.  345
Bardauskas Leonas  138, 144, 149, 150
Bardauskienė Ona  117
Barkauskaitė Violeta  4, 712
Barkauskas V.  349
Barkienė  355
Bartaševičiūtė R.  285, 291, 297, 298, 309, 348
Bartkienė J.  343
Bartkutė A.  344
Barvydaitė Marijona  123, 163
Balys J.  572, 573
Barzda Juozas  496
Basanavičius Jonas  594
Bastakis  491
Batavičius  525, 526
Batzas Rudolfas  480, 482
Batavičius Kazimieras  138, 139
Batavičiūtė (Jankienė) Zofija  138, 139, 147, 151
Baubluitis Ivanas  460
Baubluitis Juozapas  460
Beleckytė Irena  344
Benelevičius  555
Benelis Bronius  553
Benelis Zenonas  553, 557
Benetytė Elena  348, 720
Beniuševičiūtė Michalina  88
Beniušienė V.  246
Beniušis Jonas  242
Beresnevičiai H. ir V.  238
Beresnevičius Stasys  352
Beresnevičius Zigmas  136, 352
Bernotaitis Marekas  462
Bernotienė  33
Beržiniai Rūta ir Kęstutis  719
Beržinienė Stasė  719
Beržinis  254
Beržinis Klemensas  32, 49
Beržinis Stasys  369
Bieleckienė (Borusaitė) Emilija  98
Bieliajevai  370
Bieliajevas Povilas  531, 533, 535
Bielinis Kipras  365, 693
Bielskis Povilas  461
Bikelis G.  564
Bilinska A. (Bili
ńska Anna)  612
Binkis K.  430
Birutienė (Milevičiūtė) Liudvina  163, 181
Biržiška Antanas  583
Biržiška Mykolas  224, 681, 686
Biržiška V.  363, 385
Bitkevičius Jonas  560
Bitkevičius Juozas  531, 560
Bytautas Jonas  667
Blagodariovai  90
B
łaszczyk G.  446
Bliumas Julius 163
Bližienė B.  187, 192
Blokas Mozė  486
Bobelis J.  496
Bočiarovas  467
Böchmei H. J.  484, 485
Bockas von Fedoras  467
Böckmann von Herbut  468
Bolienė (Kaveckaitė) Aleksandra  98
Borisevičius Domas  149
Bortkevičius  92
Borusaitė Elvyra  430
Borusas Domas  136, 137, 139, 140, 145, 215
Borusas Jonas  489
Borusas Jonukas  430
Borusas Stanislovas  671
Boruta K.  645
Bothas von Kuno  468
Bradūnas Kazys  420
Bralis  536
Brandišauskas Valentinas  464, 465, 468, 470–474
Brauchitschas von Walteris  483
Brazauskas Algirdas  652
Brazdžioniai Aldona ir Bernardas  392
Brazdžionis Bernardas  392, 393, 420, 670, 694
Brazdžius Povilas  694
Brikas A.  562
Britenas B.  427
Broszat Martin  469, 482, 484, 487
Brundza  363
Bružas A.  349
Brūklis  526
Bubnys Arūnas  464, 465, 467, 470, 471, 475–480, 482, 485, 489–492, 495, 497–500
Bucevičienė (Šiurkutė) Anastazija  181
Bucevičius Antanas  88
Buchaveckas Stasys  464, 465
Buchheim Hans  469, 482, 484, 487
Bučas Augustas  515
Bučekas  38, 526
Bučelis Jonas  23, 178, 181, 225, 395, 573, 694, 721, 720
Bučienė Juzė  606
Bučienė Marytė  343
Bučikas Algirdas  469
Bučiuvienė Liucė  442
Bučys P.  224
Būdavaitė Stefa  429
Būdavas  88
Būdavas Juozas  392, 671
Budavas Stasius  226, 391–397, 671, 703
Budinaitė (Beržinienė) Viktorija  42
Budinaitė Ona  32
Budinas Izidorius  32
Budinas Steponas  45
Budrevičiūtė Agota  122
Budrienė Marija  704
Budrienė  Marytė  189, 192
Budrys  471
Budrys Vladas  495
Budrytė Rasa  560, 565
Būga K.  382, 699
Bugailiškis Peliksas  235, 420, 540, 546
Buivydaitė I.  348
Bulota A.  363
Bulota Jonas  51
Bulotienė Laima  407
Bunkauskaitė Julija  162
Burauskaitė B.  473, 478
Burba  26, 38
Burkevičius  76
Burneckienė Olga  163
Buschas Ernstas  467
Bušauskienė Julija  569
Butėnas Petras  348
Butyrinas Vitalijus  660, 661
Butkalnienė  126
Butkalnis  125
Butkevičius A.  376
Butkus Alvydas  252–254, 256–258
Butkus Juozapas  694
Butkus Juozas  555
Butkūnas Andrius  496
Butnorius Jonas  473, 477
Butnorius Kazimieras  230
Butnorius Pranas  59
Butrienė Eugenija  102
Butrimas A.  601, 606

 

C
Cemonolas Hukana  85
Chmielevskis Stanislovas  458, 459
Cicorinas  512
Cvirka P.  685

 

Č
Čaikovskis P.  408
Čaraitė Bronė  181
Čaraitė Bronislava  704
Čekanauskienė Stasė 192, 719
Čenkus Stasys  476
Čepaitienė Giedrė  249, 256, 711
Čepas Ričardas  476, 689, 697
Čepėnas P.  402
Čepuliai E. ir J.  231
Čepulis  34
Čepulis Jonas  233
Čepulis Juozas  54
Čepulis Pranas  343
Čepulytė V.  344
Čerapai  73
Čerapas  126
Čerapas Alfonsas  671
Čerapas Bernotas  125
Čerapas Henrikas  671
Čerapas Pranas  551, 563
Čerapas Rapolas  66, 68, 72, 531, 532, 563
Čerapas Stanislovas  125
Čerapas Steponas  532
Čerapienė  66
Čerapienė L.  126
Čerapienė Liucija  532
Čerbulėnas Klemensas  135
Česnauskytė Daiva  182, 711
Černiauskas Algimantas  623
Černiauskas Mindaugas  623
Česnavičius Vincas  491
Česnulevičiūtė P.  353, 354
Čiarapienė Bronė  123
Čilvinaitė Marijona  597, 600, 603, 606
Činčiuk  Leonas  509
Čiudulienė Eugenija  123
Čiupkovas Vitalijus  672
Čiurlionis M. K.  596, 606
Čiurlys J.  363
Čiuteikis Adomas  458
Čižas F.  76
Čupkova Olga  343

 

D
Dainauskas J.  487, 495
Dainienė Elžbieta  314, 318–323, 325, 326, 655
Dainutienė (Markauskaitė) Agota  181, 217, 221
Daknavičienė Agnė  504, 528
Daknavičius Juozapas (Juozas)  504–506, 516
Dalai Lama  661
Dambe V.  251
Danauskas J.  141
Daniauskaitė Irena  704
Daniliauskienė V.  349, 350
Dapkevičius  64, 65
Dapkienė (Mataitė) Barbora  167, 181
Dapkutė Aldona  645, 646
Dapšiai  242, 246
Dapšienė Daiva  691
Dapšys Juozas  242
Dapšys Stanislovas  242
Dapšys Svajūnas  719, 721
Dargienė  186
Dargis Rolandas  721
Darius S.  676
Daugelis Osvaldas  597
Dauginienė (Jarušavičiūtė) Ieva  343
Daugintis Rimantas  624
Daugirdaitė Solveiga  596
Daugirdas Stanislovas  98, 181, 212, 213, 216, 221
Daugirdienė Elzbieta  221
Daujotienė B.  582
Daujotytė Viktorija  596
Daukantas Simonas  82, 83, 117, 222, 224, 227, 239, 255, 348, 392, 401, 403, 407, 417–419, 430, 435, 437, 443, 446, 583, 587, 589–594, 625, 654, 655, 662, 663, 686, 689, 690, 695, 702, 703, 712, 713, 721
Daukšaitis  Petras  459
Daukšienė Olga  713, 720
Dauniai  517, 559
Daunienė  186
Daunienė Birutė  719
Daunienė (Galinė)  60, 63, 65
Daunienė Janina  540
Daunienė Stanislava  559
Daunienė Elena  109, 117
Daunienė Elžbieta  27
Daunienė Joana  422
Daunienė Ona  168, 343
Daunienė R.  239
Daunienė (Žurauskaitė) Zofija  268, 306
Daunienė Zoja  672
Daunys  36, 66, 255
Daunys (Galinis)  30, 31, 40, 57
Daunys (Galinis) Domininkas  54
Daunys (Galinis) Juozas  41
Daunys (Greitjurgis)  50
Daunys Albinas  72, 540, 554
Daunys Aleksas  68, 69, 70, 133, 420, 536, 537, 546, 550, 551
Daunys Antanas  23, 25–27, 29, 45, 49, 64, 65, 88, 89, 217, 234, 348, 673, 711
Daunys Domininkas  30, 33, 34, 53
Daunys Jonas  25, 27, 44, 239, 672, 673, 711
Daunys Jonas (viršaitis)  468, 474, 475, 537, 540, 541, 545, 546, 549, 551, 552, 559, 561, 563, 673, 693
Daunys Juozapas  28, 32, 64
Daunys Juozas  27, 30, 52, 60, 168, 175
Daunys Kazimieras  29, 31
Daunys Pranas  29
Daunys Pranciškus  26, 29, 39, 45, 53, 60
Daunys Stanislovas  30
Daunys Stasys  66, 67, 105, 123, 128, 261, 370, 324, 327, 372–374, 420–423, 531–535, 563, 711
Daunys Vaidotas  549
Daunys Vincentas  32, 59
Daunytė  30, 49
Daunytė Marijona  233
Daunytė Regina  344
Daunytė Stasė  27
Daunytė Zita  344
Davydovičius Saliamonas  493, 503
Dedelevas A.  164
Degutis-Nojus Pranas  512, 515, 516
Delarošas P.  606
Dembskis  48
Deniušienė B.  238
Dermontienė Jadzė  163
Dichavičienė Valerija  24, 629, 711
Dichavičius Rimantas  24, 623, 629, 640, 641, 711
Dieckmann Chr.  465, 486, 497
Didziulis (kunigas) 81
Dilbytis Kazimieras  217
Dimavičius  49
Dymavičius Juozapas  232
Ditfuhrt von Wolfganf  470
Dombrovskis J.  692
Domkus Danielius  369
Donelaitis K.  594, 682
Dovydaitis Jurgis  261, 348, 349
Dragitas Abraomas  486
Dragūnas Kostas  407
Drap Jan  63
Drazdauskas Vaclovas  508, 509, 510
Drolia Grigas  458
Dromantienė Z.  699
Drukteinytė V.  349
Dulinskaitė Violeta  442
Dumbrys  Ambraziejus  456
Dundulienė P.  99, 182
Džervienė Teklė  627
Džervus Petras  627
Džervienė Teklė  627

 

E
Eidintas Alfonsas  464, 465, 496
Elijahu (Vilniaus Gaonas) 382, 385
Elinskis  550, 551, 553, 554
Elinskis Antanas  550, 551
Elinskis Juozas  550, 552–554, 559
Elinskis Vladas  72, 550, 552, 553
Endzelīns J.  251
Engelis A.  479, 480, 502
Erlickas Juozas  656
Erstikis-Patašonas Steponas  505
Etmontaitis Jonas  451

 

F
Fischer-Schweder Bernhard  468
Fišeris I.  390
Freedman Rodney  389

 

G
Gabalis  80
Gabalis Antanas  713
Gafanovičius Leiba  493
Gagarinas J.  381
Gaidelionis P.  363
Gaigalas Algirdas  4, 720
Gaižauskas  352
Gaižutis Juozas  138
Gajauskas S.  153
Gaputytė Elena  649, 652
Garalienė Laimutė  214, 221
Gaselkaitė Nadežda  139
Gaselkis Aleksas  139
Gasinas Domas  471–474
Gaškauskienė O.  231
Gaškienė Monika  673
Gaučienė Ona  343
Gauryliūtė Z.  285, 297, 298, 348
Gauronskienė (Stelmokaitė)  181
Gauronskienė S.  246
Gauronskis Pranas  492, 493
Gauronskis Stepas  473, 474
Gauronskytė N.  397
Gedaminas (Gedaminskas) Albertas  49, 88, 89, 92, 370–374, 540, 547, 554–559, 673
Gedaminas Kęstutis  557, 559
Gedaminas Vytautas  24, 541, 559
Gedaminskai  558
Gedaminskaitė Barbora  557
Gedaminskaitė J.  346
Gedaminskaitė Laima  559
Gedaminskis  32
Gedaminskis Juozas  370
Gedminaitė (Vizgirdienė) Jadvyga  376
Gedutis Kostas  261, 344, 346
Gedvila Vaclovas  476
Gedvilaitė Ieva  172
Gedvilaitė S.  242
Gedvilas Edvardas  24, 560, 562
Gedvilas Leonas  695
Gedvilas M.  417
Gelezijus I  98
Genelevičius Matiašas  459
Gendvilaitis Tomašas  462
Genzelis B.  591
Geringas  496
Geweck Hansas  475, 479, 497, 498, 502–504
Giedraitis Samuelis  455, 460
Giedraitytė Dangirutė  309, 711
Giedrinė  721
Gierymskis A. (Gierymski Aleksander)  612
Gimbutienė Marija  645–649
Ginaitė-Rubinsonienė S.  496
Giniotis Liudas  477, 502
Gintauskas Jonas  246
Gira Liudas  600, 603
Girdenis A.  247, 248
Girdvainienė Neringa  181
Gintauskas J.  721
Girėnas S.  676
Girininkienė Vida  4, 23, 24, 75, 222, 235, 391, 420, 531, 533, 537, 539, 541, 545, 548, 549, 558, 561–563, 566–590, 592, 670–673, 676, 687, 703, 704, 711–713, 720–722
Glemža Jonas  410
Glemžaitė Mikalina  82, 83, 85, 86, 89, 295, 711
Glovackas Pijus  356
Gochman  490
Godlevskis Rokas  235
Godliauskas  26
Golovkinas L. A.  467
Gorkis M.  685
Gotšalkas Verneris  366, 485
Gražiūnas Albinas  464, 465
Gražutis  387
Greičiūnaitė Jolanta  674
Greičiūnas Valentinas  674, 712, 719
Greičiūnas Žilvinas  674
Greičiūtė D.  117
Greimas Algirdas  649
Gribauskaitė Veronika  117, 711
Gricaitė Marytė  49
Gricaitė Ona  49
Gricienė  48, 49
Gricienė Morta  163
Gricius  49, 76, 81, 429
Gricius Antanas  103, 711
Gricius Augustas  49
Gricius Augustinas  547
Gricius Domas  343
Gricius J.  346
Gricius Jonas  78, 88, 674, 721
Gricius Juozas  48–51, 88, 89, 98
Gricius Jurgis  408
Gricius Liudas  547, 559
Gricius Vincas  48
Griciūtė Jadzė  550
Griciūtė Janina  344
Griciūtė (Mikšienė) Julija  309
Griciuvienė (Žuneckaitė) Bronė  272
Grigaitytė K.  392
Grigas A.  291, 309
Grigas Kazys  261, 264–272, 276–283, 287, 288, 292–296, 299–303, 344, 348
Grigas R.  178, 179, 182
Grigienė V.  291, 309
Grincevičiūtė B.  397
Grinius J.  402
Grybauskienė Ona  163
Grybauskaitė  516
Grybauskaitė M.  515
Grybauskas Liudas  515
Grybauskas Pranas  515
Grosas Valdemaras  139
Grubliauskas Jonas  415
Gudaitis Jurgis  561, 562
Gudelaitis Jokūbas  461
Gudauskas  35–37, 47, 51
Gudauskas Petras  88, 90, 91
Gudavičienė Elvyra  138
Gudonytė Alma  416
Gulbinas Leonas  408
Gulbinienė  539
Gunas Š.  697
Gureckienė  404
Gužauskaitė  500

 

H
Hänicke Siegfriedas  468, 469, 502
Hartman Gary  560
Heydrichas Reinhardas  482–487, 490, 492, 494–496, 503
Herzogas Kurtas  468
Hemingvėjus E.  393
Hertlė B.  258
Hibneris  60, 62, 63
Hilbergas Raulis  481–483
Himmleris Heinrichas  483–487, 490–492, 503
Hitleris Adolfas  479, 481, 482
Höppneris Erichas  467

 

I, Y
Icchakas Aradas  481
Iciksonas  493
Yčas J.  224
Inta Klemas  719
Irnius Pranas  469, 475
Irnienė Jolanta  719, 721
Ivanauskai  355
Ivanauskai Ksaveras ir Karolina  351
Ivanauskaitė Marija  358
Ivanauskaitė Sofija  352, 596
Ivanauskas Gustavas  353, 355
Ivanauskas Jonas  597
Ivanauskas Ksaveras  608, 351
Ivanauskas Nikodemas (Erazmas)  24, 351, 354, 355, 357, 596–600, 602–609, 610–612, 621, 622, 675
Ivanauskas V.  475
Ivanauskienė Juzefa  597
Ivanič Apolonija  380
Ivinskis Zenonas  470, 610
Ivoškienė Ona  343
Ivoškus Bronius  477
Ivoškus Jonas  431, 433–435

 

J
Jablonskis Jonas  363, 382–384, 389, 698
Jacaitis Jurgis  452
Jacienė Adolfina  704
Jacobsen Hans-Adolf  469, 482, 484, 487
Jaciunskienė (Nikitaravičiūtė) Marijona  181
Jafė  122
Jägeris Karlas  480, 484
Jagėla Juozas  675
Jagminas Augustas  98
Jakaitis  446
Jakubčionis Algirdas  4 
Jakutienė  526
Jakutis Leonas  527
Jakavičius  51
Jakševičiūtė Stasė  353
James Joseph R.  676
Janavičienė Edmunda  263, 266, 273, 275, 277, 284, 286, 288, 290, 304, 305, 307, 711
Janavičienė B.  700, 720
Janavičius A.  589, 667, 712, 713
Janiškienė Julija  102
Jankauskai O. ir A.  231
Jankauskas Antanas  675, 676
Jankauskas Juozas  676
Jankauskas Kazys  420
Jankauskas Stasys  676
Jankauskienė (Degutaitė) Elzbieta  279, 280, 295, 296, 299, 301
Jankevičiūtė J.  345
Jankienė Ona  343
Jankienė Zofija  221
Jankūnas Pranas  473, 474
Jankutė Danutė  344
Janulaitis A.  365, 382
Janulienė Nastia  117
Janušauskas Juozapas  676
Januševičius Augustinas  453, 454, 456
Januševičius Mikalojus  454, 455
Januškevičiai  355
Jaraminaitė Elena  344
Jaroševienė L.  721
Jarošienė Birutė  263, 268, 274, 306, 349
Jarulaitis Vincentas  137, 144, 223
Jasaitė Liuda  344
Jasaitė Stefa  344
Jasas  64, 65, 526
Jasas Antanas  217
Jasas Anupras  378
Jasas Jonas  217
Jasas Juozas  66
Jasas Pranas  31
Jasas Pranciškus  51
Jasienė Emilija  343
Jasinevičiūtė A.  284, 307, 349
Jasinskaitė  Jurgita  226–228, 235, 238, 240, 241, 245, 712
Jasinskaitė S.  243
Jasiūnas E.  676
Jaučkojis Antanas  429
Jaučkojis Donatas  122, 123
Jaučkojis Jonas  66
Jaučkojis Kazimieras  112, 117
Jauga Antanas  477, 491, 500, 501
Jauga Kostas  245
Jauga Marie  431
Jaugai  246
Jaugaitė  432
Jauniškiai Kostas ir Nastė  431
Jauniškis Kostas  431
Jautakytė  76, 81
Jazbutienė Stanislava  221
Jazdauskas  82
Jazukevičiūtė D.  669
Jeckelnas Friedrichas  479, 484
Jeraminienė U.  324
Jesienė Marė  268
Jocas Juozas  495
Jodaitienė Magdalena  451
Jogeris K.  499
Jokaitis Matiašas  448
Jokubaitis  491
Jokubaitis Antanas  477
Jokubauskaitė Petronėlė  64
Jokubauskas-Ancius Antanas  505
Jokubauskas Tomas  237
Jonaitis  355
Joniškiai Dovilė ir Kazys  719
Jonikienė A.  234
Joniškienė J.  108, 110, 187
Joniškienė Julija  117, 192
Joniškis Dominykas  217
Joniškis Jonas  476
Joniškis Juozas  495
Joniškytė Julija  424
Jonušas Eduardas  628
Jonušas J.  471
Jonušas Petras  4, 24, 712, 713, 720–722
Jonušas Vaclovas  369
Joselis I.  493
Joskis Marekas  451
Jovaiša L.  412
Jucienė  166
Judžentis Artūras  4  
Juknaitis Kristupas  456
Juknevičiūtė R.  349
Juodeikienė Stasė  355
Juodeikienė-Matulienė Stanislava  596
Juodeikis  351, 602
Juodelis P.  348
Juodis P.  475
Juodpusis Apolinaras  24, 223, 711
Juodpusis V.  348
Juozapaitienė Zofija  676
Jurėnienė Virginija  222, 228, 233, 236, 239, 706, 711, 712
Jurgaitis Juozapas  458
Jurgaitis Mykolas  448, 461
Jurgutis Stasys  98
Jurkštas V. P.  376, 379
Jurkūnas Jonas  76
Jurskis Petras  37–39, 51
Juška Antanas  409, 410, 682
Juška Jonas  682
Juškienė Barbora  226
Juškus Jonas  226
Jutkienė Regina  585, 586, 704
Juzeliūnas Julius  419, 420
 

K

Kacas Dovydas  387
Kačkovai  370, 533
Kairys Steponas  363–365, 368
Kalakša Romualdas  499, 503
Kalmanas  90
Kalnius P.  182, 184, 187
Kalpokas Rimtas  605
Kanaravičiūtė Enastazija  343
Kanas Jankelis  212
Kanovičius Grigorijus  391
Karalevičius Stasys  486
Karčiauskas J.  346
Kardelienė Elzbieta  427
Karklas Juozas  490, 494
Karlonas V.  415
Karpinskas Kazys  564
Karpinskas Klemensas  564
Karpinskas Stasys  564
Karvelis Antanas  348
Kasparavičienė Eugenija  217
Kašėtienė Rasa  4
Kašys Juozas  695
Kateivienė (Daukšaitė) Ona  368
Katinas Bronius  486, 492
Katkienė Ona  102, 163
Katkus Alfonsas  680
Kaučikas J.  244, 245, 361
Kaulinis Vincas  494
Kavaliauskas Vladas  560
Kavaliauskienė Lidija  745, 747
Kaveckas Konstantinas  378
Kavolis Vytautas  402, 403
Kazlauskas  560
Kazlauskas A.  600, 601, 605
Kazlauskas K.  471
Kazlauskas Kazys  261, 262, 344, 346–348
Keblys A.  428
Keitelis Wilhelmas  482
Kelmickas Jonas  347
Kelpša Ipolitas  517
Kelpša Mykolas  533
Kelpšaitė Elena  558
Kelpšas J.  564
Kelpšas Steponas  49
Kensminienė Aelita  327, 711
Keturakis  387
Kibikiautinis  506, 507
Kilčevskis  376
Kinčienė Albina  704
Kinčinas J.  425
Kinčinienė (Bernotaitė) Zuzana  181, 189
Kinčius Stasys  704
Kirkilas Bronius  496
Kirlys Jonas  261, 345, 347
Kirpis  539
Kiršinaitė Audronė  209, 221, 573, 711
Kirvelis Dobilas  369
Kiudulienė Morta  515
Klastauskas Jonas  49
Kleffelis Philippas  468
Klėgeriai  533
Klemanskas Vladas  510, 514
Klibas Martynas  76
Klimavičius Feliksas  49
Klovas Valdemaras  704, 721
Klumbys  254
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knašas Jonas  88, 215
Knašienė Ona  214
Knezys S.  496
Kniūkšta A.  390
Kochanskytė Virginija  721
Koganas Moisiejus Leonas  466
Končius S.  471
Kondratjevas  370
Kondrotas Jonas  469
Konopnicka Marija  354, 599
Konowskis  470, 488
Kontautaitė-Beresnevičienė Aleksandra  605
Kontautas Adomas  477
Kopelis  44
Kopyliovas  512
Korsakas K.  410, 411
Korsemannas  484
Kosakas (Kossak Wojcich) V.  612
Kavaliauskienė Lidija 
Koveraitis Laurynas  457
Koveraitis Marekas  457
Koveraitis Matiašas  457
Kovėra Antanas  510
Kovėra Kazimieras  29, 31, 32, 40, 41, 47, 55, 58, 63, 64, 65
Kožukauskienė Elena  102, 123, 188, 192
Krancaitė  370
Krancas  370
Krancas Algimantas  439, 440
Krancienė Rima  439
Krausnick (Krausnickas) Helmutas  469, 480, 482, 484–487, 496
Kreičmeris  574
Kremeris Bronė ir Oskaras  719, 721
Krėvė-Mickevičius V.  382, 657, 681, 682
Kriaučionytė Lina  107, 711
Kriaučiūnienė (Gedvilaitė) Stanislava  98, 163, 181
Kriaučiūnienė S.  156, 173, 176
Krikščiūnas Povilas  4, 23, 261, 345, 711
Krivickaitė Ona  515, 516
Krivickas J.  393
Krivickas Stasys  515
Krovienė Valė  102
Krugeliai  254
Kruminas Albertas  369
Kruopas J.  258
Krupavičius Mykolas  89, 583, 696
Kubilius J.  684
Kubilius Vytautas  4, 391, 671, 711
Küchleris von Georgas  467, 468
Kudienė Valė  163
Kudirka J.  98, 99, 101, 183
Kudirka Vincas  90, 594
Kukanauza Kazimieras  565
Kulikauskienė Aleksandra  122
Kulvelis  50, 51
Kulvelis Domininkas  54
Kulvelis Jonas  343
Kulveliukas Antanas  57
Kundrotas Kostas  405
Kuodienė  59
Kuplastienė Ona  315, 318, 319, 321, 322, 324–327, 343
Kuprevičius V.  683
Kupstienė  404
Kupstienė Virginija  713, 722
Kupstys  Juozas  345
Kupstys Zigmantas  517, 680, 711
Kurganovas Jonas  495
Kurmanskis  26, 38
Kurmis  31
Kurmis Matas  53
Kuropatkinas  87
Kuršaitis F.  363
Kušmanas Leiba  138
Kuzavinis K.  260
Kuznecovas F.  467
Kuznecovas S. A.  258, 259
Kviescevičienė S.  168, 169, 175, 220
Kusaitis Laurynas  456
Kušelevičius Icikas  486
Kutka Petras  476
L
Labanauskaitė  36
Labanauskas Petras  343
Labanauskas Sigitas  344
Labanauskienė Birutė  344
Labanauskienė Zofija  343
Labutienė Marijona  237
Labutis Andrius  462
Labutis Kajetonas  237
Lačas  80
Ladyga Alvydas  4
Lakačauskienė (Valiukaitė) Rūta  24, 670, 676, 696, 704
Lakštikaitis Abraomas  458
Lapėnas  364
Lapėnas Vytautas  696
Lapienienė (Kiminaitė) Danutė Emilija  680
Lastauskaitė-Glovackaja (Glovackienė) Priss Ona  605, 608, 609
Lastauskaitė (Matulienė) Stasė  354, 597, 609
Lastauskai  354
Lastauskas Vaclovas  354, 356
Lastauskienė (Ivanauskaitė) Marija  351, 352, 355–357, 359, 596–600, 604–609, 675, 685, 697
Laškovas  254
Latvytė-Gustaitienė Neringa  464, 465
Laucius Dovydas  458
Laucys Matijašas  457
Laukys Vaclovas  369, 417
Laurinaitis Antanas  430, 436
Laurinčiukai Albertas ir Izolda  419
Lazauskas J.  693
Laužikas Jonas  412, 414
Lavickas  254
Lazdynų Pelėda  351, 352, 354, 356, 359, 394, 596–609, 675
Lechauskienė Rita  261, 345, 348
Leebas von Ritteris  467
Legaudis  538
Leibšicas Leibas  481
Lemchenas Chackelis  43, 382–387, 389–391, 480, 495, 496, 670
Lemežonas M.  471
Lempertas Izraelis  382, 707, 711
Leonaitis Pranas  442
Leonavičienė (Paplauskaitė) Janina  697
Lesauskis Juozapas  697
Levanauskas  378
Levickas Leonas  238
Levickienė Rozalija  238
Levinas R. Abraham-Hacben 481, 494
Levinsonas Faivušas  388
Liachauskas Herbertas  704
Liaudanskis  526
Liaudis Kazimieras  515
Liauksminaitė Stanislova  181, 190
Liautaud Gražina  562
Liczbi
ńska M.  595, 597, 611, 622
Lideikienė Joana  117
Liepa Antanas  496, 693
Ligorijuszas Alponsas S.  209
Lileika  81
Lileikaitė  78
Lileikos  38
Limantienė Marija  348
Limontienė (Znotaitė) Marija  264–268, 269–271, 276–278, 281–283, 287, 288, 292–294, 300, 302, 303
Linčius Augustinas  442
Linčiuvienė Donata  419
Lingytė Zosė  344
Linkevičius M.  392
Linkevičius Petras  476
Lipnickis Kazimieras  461
Lipskis Jurgis  495
Lipskytė Irena  348
Lipšicas L.  480
Lisauskas (kunigas)  51
Liumpa Andrius  457, 460, 461
Liumpa Grigalius  446, 452
Liumpa Mykolas  456
Liumpa Vaitas  455
Liumpaitis Jonas  461
Liumpaitis Matas  446, 449
Liuksminaitė Stanislava 183, 184, 192
Liustikaitė (Siaurazas) Janina  429
Liutikai Eugenijus ir Boleslovas  376
Liutikas Vytautas  413
Liutkus Viktoras  624
Lohse Heinrichas  479, 497
Lukienė Sigita  680
Lukošienė Marytė  217
Lukšienė Meilė  412
Lungytė Zosė  261, 312, 313, 317, 320, 324, 327, 346, 347
Lupeika Anicetas  418, 721
Lušienė Justina  343
Lušytė Vida  344

 

M
Macevičiūtė Julija  424, 426
Mackevičiūtė  430
Maciūnas Algirdas  681
Maciūnas Juozas  91
Maciūnas Vincas  681, 698
Mackus A.  402
Mačernis V.  419
Mačiekus Venantas  93, 711
Mačiulis-Maironis  392, 594
Maišickė  486
Majauskas S.  261, 262, 314, 315, 318–327, 344, 346, 347
Majoras Vytautas  628
Maknys V.  76
Maksimaitienė O.  564
Maldups A.  252
Malinauskaitė D.  344
Malinauskas Kazys  492, 493, 503
Malskaitė  28, 33
Mantoifelis  499
Mapu A.  384
Marcijonas Juozas  506
Marcinkienė  33, 54
Marcinkienė Liudvika  216, 221
Marcinkus  33, 473, 474
Marcinkus Antanas  217
Marcinkus  Stepas  473, 474
Marcinkus Vincentas  49, 53, 54
Mardosa Jonas  23
Maroniakienė Ona  719
Markevičius  64
Martinaitis Marcelijus  653
Martišauskas J.  471
Martišauskienė Kazimiera  192
Martyšius Algirdas  138, 152, 698, 712, 721
Martusevičius  516
Masaitienė Petronėlė  610
Masaitis Albinas  4, 24, 447
Masiulienė Rita  23, 241, 359, 367, 369, 687, 697, 711
Masiulis Stanislovas  369
Maslauskaitė (Rekašienė) Marija  401
Mataitė Barbora (Barbė)  43, 50
Matas  79, 80
Matas Alfonsas  230
Matas Antanas  46, 47
Matas Jonas  51, 52, 91
Matas Juozas  53, 54
Matas Kazimieras  54
Matas Mykolas  54
Matas Stanislovas  51, 52, 60
Matas Stasys (Stasius) 52, 53, 61
Matienė Marijona  166
Matiukas Pranas  496
Matulienė Stasė  354–356, 697
Matulis Antanas  527
Matulis Kazys  357
Matulis Rimantas  355–357, 596, 597
Matulytė Gražina  356
Matutaitis Grigas  456
Matutis Anzelmas  626
Maziliauskas  429
Mažeikaitė Justina  440
Mažeikaitė Simona  440
Mažeikiai Ona ir Jonas  438
Mažeikienė Auksė  439
Mažeikienė (Rupšytė) Ona  192, 437–440
Mažeikis Edvardas  437–439, 682, 714, 721
Mažeikis Jonas  437, 439
Meižienė (Mikučiauskaitė) Adolfina  142, 145, 149, 151, 152, 191, 214, 215, 219–221
Meižys Kristupas  446–448, 451
Mendelis  133
Merkelis Pranas  420
Merkienė Irena Regina  4, 98, 110
Merkys V.  222–224, 592, 695, 702
Meškauskas  81
Meškienė Eugenija  719, 721
Meškys  254
Michoelsas Saliamonas  385
Mickevičius A.  587
Mickevičius Pranas  77
Mielkutė R.  349
Mikalajūnas Antanas  418, 419
Mikalauskas  66
Mikelevičiūtė R.  349
Mikučiauskas Jonas  136, 137, 152, 582
Mikulėnienė D.  249
Mikutaitis Martynas  454
Mikutaitis Petras  446, 448, 450, 452, 453, 461
Mikutavičius Petras  449
Milašius Oskaras  422
Milevičienė Eugenija  163
Milevičienė Ona  166
Milevičienė Zuzana  343
Milevičius K.  490, 492, 493, 498
Milevičius Kazimieras Algimantas  704
Milevičius Kazys  480, 489, 490, 492, 493
Miliauskas Kazys  498
Miliūnas  82
Milius Vacys  4, 23, 107, 110, 112, 134, 135, 139, 141, 143–147, 623
Miliušis Povilas  347
Milošas Česlovas  560
Miltiniai  77
Miltinis J.  656
Miniauskas Juozas  498
Miniauskienė Adolfina  117
Miniušienė Ona  719
Minkienė Janina  117
Misiulienė Ona  226
Misiulis Kazimieras  226
Misius K.  164
Miškinis  510, 513, 515
Miškinis Antanas  420
Mitkutė Erika  252, 714
Mitūzai  559
Mitūzaitė Bronė  558, 559
Mitūzaitė Joana  550, 555
Mitūzaitė Ona  531
Mitūzas Aleksas  557, 559
Mitūzas Feliksas  547, 548, 550, 558
Mitūzas Jonas  559
Mitūzas Pranas  531
Mitūzas Stanislovas  66, 68–70, 72, 73, 531, 546
Mykolaitis-Putinas V.  694
Mykolaitis Vincas  409
Mockevičienė Aldona  719
Mockevičiūtė Regina  429
Mockienė Anelė  404
Mockienė Valerija  24, 403, 404, 406, 409, 412, 418, 419, 428–430, 433, 435, 436, 682, 683, 714
Mockus Antanas  401, 403–419, 428–430, 434, 435, 682
Mockus Dainius  404
Mockus Juozas  404, 477
Mockus Stasys  88, 89
Mockutė Augustė  418
Mockutė Janina  404
Mockutė Rasma  404
Mončys Antanas  652
Mongirdas Mikalojus  415
Monkevičienė V.  418
Monkevičius Algirdas  418, 698, 712, 720, 721
Monkevičius Jonas  477, 498, 501, 502
Monkus Jonas  476
Montartienė Ona  226
Montartis Vincentas  226
Montis Antanas  649
Montvila V.  721
Montvilas  583
Montvydas Antanas  682
Montvydienė (Nemeišaitė) Bronislava  181
Montvydienė Bronė  102, 114, 117
Morkevičius  254
Morkūnaitė R.  669
Morkūnienė J.  135
Morkūnienė V.  550
Morkūnas Mykolas  402
Morkus Antanas  469, 475
Morozovas V.  467
Motuzas A.  568
Muciniekas  539
Muiznienė N.  359
Mukienė Danutė  24, 622, 623, 690, 698, 714
Murka Jonas  89, 371, 546, 559, 698
Muškauskas Vladas  424
Muturas Algimantas  465, 468, 480, 481, 490–495
Muturienė (Šalavėjūtė) Eugenija  274
Muturienė Eugenija  123

 

N
Narčius Pranas  476
Narščiai Kazimieras ir Cecilija  434
Narščius Antanas  494
Narščius Kazimieras (Kazys)  4, 428–431, 433, 436, 683, 704, 719, 720, 721
Narštienė Marija  431, 432
Narštienė Valė  297, 298
Narštys Kazys  473, 474
Naryškinas  531–533, 535
Narutis Pilypas  398, 399
Naujalis Juozas  90, 476, 489
Naujokaitis A.  560
Navagreckienė  166
Navardauskas Aleksas  494
Navardauskienė (Milingaitė) Bronė  181
Navickaitė J.  113
Navickas Pranas  367
Navickis V.  346
Nekrašius Jonas  653, 656, 659, 662, 668, 683, 714
Nevardauskas Aleksas  495
Nėris S.  685
Nicius Apolinaras  441, 442, 444, 683, 714
Nieviardovskis  462
Nikiparavičius  77
Nikitaravičius Juozas  471, 472, 477, 478
Nikituravičius Kazys  88
Nikolajevas I. P  467
Nikulinas J.  254
Nocienė Julija  213, 221, 436
Nocienė Stasė  123
Nocius  430
Nocius Jonas  114, 117
Noralaitis Matas  457
Noreika Jonas  476, 497, 500, 503
Norkevičienė Regina  404, 419
Norkienė Barbora  192
Norkienė Petronėlė  232
Norkus  508, 509
Norkus Augustinas  230, 232
Norkus Jonas  508, 509
Norkus Juozapas  232
Norkus Pranas  471, 478
Normantaitė Andrea  660
Normantas Gintaras  654
Normantas Kajetonas  477
Normantas Paulius (Lai Vėjus)  24, 653, 655–669, 683, 713
Normantas Pranas Mćté  660
Normantas Valerijus  654
Normantienė Bronė  654
Norkus Vladas  226
Norušas Jonas  32
Norušienė Barbė  32
Norvydaitė Julija  429
Norvydienė Joana  163, 221
Norvydienė Ona  344
Notelis  42, 47

 

O
Ogij Piotras  511, 513
Ohlendorfas Ottas  484
Olbutas Albinas  624
Opulskis Antanas  138
Ožeškienė (Ožeškova) Eliza  354, 599, 604, 605
Ozolai  538, 556
Ozolaitė Zigfrida  559
Ozolas Aleksas  73
Ozolas Janis  531, 558
Ozolas Karolis  73, 533, 538, 540, 555
Ozolas Paulis  538
Ozolas Povilas  532, 545

 

P
Pabrėža Juozas  4, 23, 247–249, 712, 714, 720
Pacevičius B.  429, 430
Pailis P.  382
Pajėdaitė O.  422
Pakalniškis Bronius  567, 694
Pakalniškis Vladas  345
Pakamanis Albertas  567
Paknis R.  667
Pakulis  Juozas  477
Palčiauskai  89
Palionis Jonas  486
Paliulionis Bronius  477, 492
Paniuškienė Ona  123
Panuškis Kostas  477
Papečkienė S.  357
Pariškis  254
Parnarauskaitė Nijolė  345
Pašakarnis  82
Pašakarnaitis Lukas  456
Paškauskis  254
Paškevičiai Marija ir Henrikas  402
Paškevičienė (Stravinskaitė) Agnė  423, 427, 428, 683, 684
Paškevičienė (Sakaitė) Marija  401–403, 684
Paškevičius Henrikas  402
Paukštytė R.  182, 184, 187
Paulauskas Henrikas  410, 419
Paulavičius Bronius  421
Paunksniai K. ir J.  227
Paunksnienė Julija  400
Pauža V.  475
Pažardis Tomašas  453, 461
Pečkauskai  603
Pečkauskaitė-Ivanauskienė Karolina  607–609
Pečkevičius Mauricas  598
Pečkevičiūtė Karolina  598
Pelciai  541, 545
Pelcienė  545
Pelcius  532, 539
Pelcytė Cylė  545
Pelcytė Mina  545
Pelevinas  512
Pelšė Arvydas  413
Perecu I. L.  384
Perelšteinas H.  417
Permanaitis Jonas  447
Peškevičius  357
Petelčis Andrius  447, 450
Petersas  366
Petkauskis  558
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė  76, 353
Petkienė Pranciška  189, 192, 221
Petkus  49
Petkus A.  397
Petkus Vincas  49
Petraitienė Antanina  186, 192
Petraitis  79, 81
Petraitytė Kristina  550
Petraitytė Vilija  550
Petrašiūnas Aloyzas  625, 627, 646, 647
Petrauskas Adomas  477, 491, 494
Petrauskas Jonas  473–475
Petrauskas M.  90
Petrauskas Martynas  254
Petrauskas Matas  468, 475
Petravičius (kunigas)  51
Petravičius Viktoras  649
Petrikauskaitė Z.  345
Petrikauskienė O.  344
Petrošienė Elžbieta  234
Petrošiūtė N.  565
Petrošiūtė Ona  213, 214, 217–219, 221, 239
Petrulis Juozas  421
Pietaris V.  353
Pilelienė Marija  565
Pikelytė Elena  159
Pikturna Aleksas  684
Pilkutaitis Laurynas  459, 460
Pilsudskienė Ona  88
Pinskis A.  471
Piotrovskis A. (Piotrowski Antoni)  612
Pišelis  506, 507
Plekavičius  66
Plekavičius Feliksas  49
Pletkus Juozapas  699
Plonienė  166
Plonienė Janina  221
Plonys Justinas  221
Plungė Jonas  496
Pochrovskaja L. V.  100
Pocienė (Rupšytė) Ona  266, 273, 275, 277, 284, 286, 288, 290, 304, 305, 307
Pocius  529
Pocius A.  628
Pocius L.  645
Pocius Rokas  346
Pogorelkovaitė I.  349
Pohlis von Robertas  470
Pokrovskis  81
Polianskis N. I.  467
Põllupüü (Šležaitė) Valerija  24, 684, 570, 572, 574, 582, 684, 719
Popielska Vanda  380, 381
Poreckis  80
Poška Antanas  657
Poška D.  682
Poškus Kazys  477
Poškus V.  584
Povilaitis Ivanas  460
Povilaitis Jonas  515
Povilionienė Veronika  721
Pranauskaitė  31
Pranauskas Aleksandras  65
Preikša K.  86
Prekeris Felicijonas  404, 405
Prelgauskas Juozas  241, 246
Prelgauskienė (Šiurkutė) Stasė  98, 102, 103, 163, 181, 192, 241, 246
Prielgauskaitė Paulina  348
Prielgauskis Juozas  98
Priluckis Noachas  389
Priss Sergejus  356
Prokopčiukas Borisas  699
Pruškovskis Vitoldas  354, 598, 600, 605, 608, 611, 612
Pruškovskis Vitoldas  Prutenis  529
Prützmannas  484
Pšibiliauskas Rapolas  352–354
Pšibiliauskas Stasys  355
Pšibiliauskienė (Ivanauskaitė) Sofija  351, 353–356, 601–603, 607–609, 622, 675, 684, 697
Puidokas Tomas  98, 714
Puišytė Rūta  464, 465, 495
Pukevičius  81
Pukevičius K.  76
Pundzevičius-Petliukas P.  76
Pundzius B.  656
Pundziuvienė G.  694
Pundziūtė Valerija  400
Puntus Prekšys Juozapas  456
Pupaleigis Stanislovas  699
Puplinskis  125
Purėnas A.  363
Puskunigienė Ona  469
Puščius Antanas  136, 138, 152
Puščiuvienė Lineta  719
Puškinas Aleksandras  421
Putinaitė Genovaitė  82, 221, 345, 695, 699, 700, 714
Putvinskis V.  348
Puzinaitė Anastazija  72
Puzinas  26
R
Rabinovičius  88
Racevičienė Agnieška  531
Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa  164, 182, 358, 706, 714
Račiūnas A.  427, 683
Račkauskas Karolis-Vairas  685
Račkauskas Merkelis  76, 685
Račkauskas  Stasys (Stanislovas)  508, 509
Radeckas Bronius  704
Radeckienė (Valotkevičiūtė) Bronislova  685, 704
Rajeckas Vladas  412, 413
Ragauskas Aivas  721
Rakštikienė Stefanija  392, 394, 396, 397
Rakštys S.  498
Ramonaitė D.  626
Ramonas A.  601–603, 606, 610, 622
Ramonas Stasys  700
Ramonis V.  427
Raschas Tomas  496
Ratkevičius Paulius  359
Ratkus Jonas  376
Raubutas Jonas  494, 495
Raudonis Antanas  223, 224
Raulinaitis A.  475
Raustienė  29
Raustys Antanas  225, 345, 581, 714
Razmukaitė Marija  250, 714
Razutis Pranas  37, 56, 88, 90, 91
Reivytis  76
Reivytis Vytautas  476, 477
Rentelnas von Adrianas Teodoras  479, 502
Rekašienė A.  403
Reklaitis Vytautas  242
Repšaitis Stasiulis  459
Repšienė  408, 509, 510
Repšienė Antanina  505–509, 511, 513, 515, 516
Repšienė Konstancija  344
Repšys  509, 563
Repšys Antanas  505, 506, 508, 509, 511, 514, 516
Repšys Juozas  506, 507, 513
Repšys P.  515
Repšytė  Marija  704
Revortas V.  471
Rimantas Juozas  605, 610
Riminaitis Vaitiekus  461, 462
Rimkaičiai  446
Rimkaitė  515
Rimkaitis Jurgis  448, 453
Rimkaitis Matas  447, 449, 459
Rimkaitis Melchioras  450
Rimkaitis Steponas  455
Rimkus A.  413
Rimkus J.  346
Rimkus Jonas  477, 478
Rimkus Vaclovas  135
Rimutytė Ona  175
Ripšys Stanislovas  459
Rykšaitis Juozapas  456
Rogues von Karlas  470
Roch M.  428
Rosenbergas Alfredas  479
Rousseau J. J.  592
Rosinis D.  427
Rovas Adomas  676, 700
Rovienė Ona  123, 185, 187, 190, 192
Rozga Leopoldas  4, 24, 86, 225, 239, 351, 369, 392, 394, 396, 397, 401, 403, 428, 465, 468, 480, 481, 490, 491, 493–495, 517, 581, 586, 670, 675, 684, 685, 687, 689, 697, 701, 712, 714, 720–722
Rozina J.  382
Roždestvenskis  87
Rudokas J.  471
Rubeževičienė Regina  352, 355
Rudzinskaitė Giedrė  356
Rudzinskas D.  692
Rudzinskas Vidmantas  356
Rudzinskienė Aldona  356
Ruginis Jonas  232
Rukšėnas Alfredas  24, 464, 465, 708, 714
Rupeika M.  76
Rupščiai Kazimieras ir Uršulė  439
Rupšaitis Jurgis  459
Rupšys Aleksandras  404
Rupšys Antanas  28, 30, 40, 55, 56, 472, 474, 475
Rupšys Domininkas  64
Rupšys Kazys  27, 36, 56, 57
Rupšys Stanislovas  54–56
Rupšys Vincentas  28, 29, 32, 42
Rupšytė (Butkienė) Uršulė  56
Rupšytė (Skirienė) Nastė  30, 53–55
Rutenbergas Giršas  686
Rutkauskas (Šležaitė) Aldona  719
Ruzas Vincas  693, 695
Ruzgienė  232
Ruzgys Pranciškus Antanas  686
Ružė Jonas  380

 

S
Sabaliauskas Algirdas  383, 411, 494
Safonovas  516
Sakai Morta ir Domininkas  397, 400
Sakalaitė Viktorija  211
Sakalauskas Edmundas  24, 686
Sakalauskas Vytautas  686
Sakalauskienė Danutė  686
Sakas Aleksandras  397–401, 701, 719
Sakas Vincas  400, 401, 408, 701
Sakienė Elena  399
Sakienė V.  400
Saladūnas Saulius  661
Salatkienė Birutė  714, 720, 721
Salys A.  383
Santvaras S.  670
Sapragonas Jonas  686
Sasinas  471
Saudargas P.  397
Saunorienė  166
Savickas  89
Savickienė Donvina  263, 268, 274, 306, 349, 721
Savukynas B.  260
Schulcas  496
Sema Anastasija  721
Sereika Adolfas  704
Senkus Andrius  256, 714
Shaw Warren  481
Sidaravičienė  166
Silkinis Leonas  355
Silkinis Stanislovas  601–603, 622
Sinkevičienė (Barkauskytė) Ona  156, 159, 161–163, 181, 221
Sinkevičienė Janina  190
Sinkevičius Apolinaras  230, 687
Sinkevičius Jonas  4, 135, 142, 154, 159, 162, 167, 171, 190, 424, 431, 687
Sireika Jonas  712
Sirutavičienė Irena  362, 367
Sirutavičius Jonas  364
Sirutavičius Vladas  87, 353, 355–369, 392, 685, 687
Sirutavičiūtė Irena  364
Sirutavienė V.  245
Siušaitis Matiašas  456
Skabeikienė  80
Skardžius P.  383
Skauzgirdai  355
Skauzgirdienė Marcelina  607–609, 621
Skerstonaitė Laima  419
Skertonaitė Antanina  684
Sketeris  91
Skėrys Leonardas  24, 377, 381, 547, 548, 550, 553, 556, 564, 565, 568,
691
Skėrys Steponas  568
Skiotys Aleksas  83
Skirius Juozas  30, 53–56
Skiriūtė J.  162
Skirmantienė Lidija  719
Skirnevičienė Adelė  486
Skrickis Antanas  348
Skrodenis Stasys  4, 411
Skudžinskas Jonas  704
Slabienė Karolina  213, 221, 236
Slančiauskas M.  51
Slanskis  38
Sliužinskas R.  266, 273, 275, 277, 284, 286, 288, 290, 304, 305, 307, 349
Smetona Antanas  356, 363
Smūdzis Antanas  539, 542, 544
Smūdzytė  542
Snapštis  79
Sobenikovas P.  467
Sodaitis Kristupas  447, 462

Sodaitis Venclovas  462
Sonda J.  368
Sondeckis Saulius  415
Soračinskas A.  471
Spirius  41, 63
Sponheimeris Otto  468
Sprindis Adolfas  353, 355
Spungaitis Juozapas  456
Spurgevičius Povilas  525, 712, 721
Sruoga B.  398
Sruogienė (Daugirdaitė) Vanda  401, 402
Stahleckeris Walteris  480, 482, 484, 485, 487, 495
Stanevičius  456, 460
Stanevičius S.  682
Stangas Kurtas  464, 465
Stankaitis  472, 474, 475
Stankeras P.  464, 465, 470, 476, 477, 479, 480
Stankienė Janina  704
Stankus Aleksandras  704
Stankus Antanas  476
Stankus P.  488
Staponkus A.  563, 567
Stasiulevičius Aloyzas  624
Statkienė Ieva  237
Statkus  31, 255
Statkus Boleslovas  138, 139, 151
Staugaitis J.  224
Stasiulevičius Aloyzas  637
Staugaitis Vincas  348
Stauskienė (Vaivadaitė) Stanislava  163, 181
Steckytė Zofija  123, 163, 494
Stelmokienė (Šležaitė) Uršulė  102, 181
Stępie
ń H.  595, 597, 611, 622
Steputaitis  62
Stonys Martynas  261, 262, 346, 347
Stonkienė S.  562
Stonys V.  694
Stonkus Povilas  493
Straupienė  459
Strašiūnas  385
Stravinskai  526
Stravinskaitė Jadvyga  701
Stravinskaitė Julija  424
Stravinskaitė Juzefa  424
Stravinskaitė Petronelė  529
Stravinskas Stasys  525
Stravinskas Vincas  424
Stravinskas Vladas  426
Stravinskienė Ona  525
Stravinskienė Sofija  344
Strazdauskas  254
Streckenbach Bruno  482
Streleckis Ignas  54
Strigūnas Rimvydas  704, 720, 721
Strigūnienė Janina  586, 704
Strutelis  448
Strutis Jurgis  454
Stulginskis  88
Stulpinaitė  41, 66
Stulpinaitė Z.  348
Stulpinas  41, 66, 583
Stulpinas Jonas  245, 246
Stulpinas Tomas  688
Stulpinas Vincas  688
Stulpinas Vincentas  30
Stunkovskis Martynas  232
Stupuraitė Pranė  530
Stupuras  42, 45
Stupuras J.  564
Stupurienė  59
Sudaris Richardas  369
Sverdiolas Salamonas  415
Sveškus  471
Sviežovskienė Jadvyga  351, 608

 

Š
Šabaniauskas Antanas  634
Šaitochinas  512
Šaknys Ž. B. 182, 569–572, 709, 714
Šalavėjienė Elena  701, 702
Šalavėjus Antanas  702
Šalavėjus Jonas  701, 702
Šalavėjus Stanislovas  701, 702
Šalavėjus Stanislovas Jonas  688
Šamotuitis Adomas  457
Šapira Nachmanas  384, 385
Šaustas Jonas  469
Ščiglienė Vaida  24, 595, 601, 606, 675, 710, 714
Šeinas Natanielius  493
Šemeta  53
Šemetaitė J.  266, 273, 275, 277, 286, 288, 290, 304, 305, 349
Šepka Lionginas  422
Šeputis  511, 513, 514
Šerkšnys  54
Šernas  48
Šeškauskas Antanas  494
Šestopalovas N. M.  467
Šiaulienė Bronislava  102, 192, 221
Šiaulienė Marijana  704
Šičkaitė (Žygelienė) Stasė  85, 89
Šidiškienė I.  135
Šilinskas Stasys  498
Šilkai  226
Šilkas Jonas  228
Šilkas Vincas  477, 489
Šimkus S.  90, 427, 683
Šimkūnas P.  693
Šimkūnienė Sigrida  712
Širvinskai T. ir B.  231
Širvinskaitė Ona  49
Širvinskas Juozas  49
Širvinskas Pranas  88
Širvinskis Kazys  89
Širvinskis Pranas  89
Šiurkienė Barbora  246
Šiurkienė Julija Rūta  154, 163
Šiurkienė Marija  704
Šiurkus  53
Šiurkus Kostas  245, 246
Šiurkutė Marija  704
Šiuša  52
Šiuša Jonas  87
Šiuša Juozas  86, 88, 127, 688, 689, 714
Šiuša Kazimieras  86
Šiuša Stanislovas  88
Šiuša Stasys  89
Šiušienė (Statkutė) Morta  86
Šiūšienė Bronė  344
Šiušienė Liudmila  285
Šivickienė Aldona  704
Šivickytė Julija  429
Škirpa Kazys  466, 468, 469
Šlabštikaitis Jonas  450
Šlapelis J.  90
Šlaustas Jonas  475
Šlepetys Jonas  476
Šležai Valerija ir Aldona  570
Šležaitė Aldona  429
Šležaitė V.  684
Šležas Augustas  684
Šležas Julius  89
Šležas Kazimieras  582, 684
Šležas Klemas  570
Šležas Stasys  570, 684
Šležienė Antanina  582
Šleževičius Adolfas  414
Šliauteraitis Motiejus  461, 462
Šliauterienė  Stanislava 192
Šliauteris  347, 525
Šliauteris Juozas  88, 89, 92
Šliauteris Pranas  400, 407, 466, 493, 582, 584, 585, 689
Šliauteris Tadas  211
Šliauterytė Agnė  89, 688
Šliauterytė Barbė  89
Šliauterytė Ona  89
Šliažas Augustinas  475
Šliažas Juozas  689
Šliūpai  539, 559
Šliūpas Jonas  559, 560, 562
Šliūpas Rokas  560
Šliūpas Stanislovas  559, 560
Šliūpas Vytautas  559–562
Šniutė Kazys  477, 491, 502
Šukiai P. ir S.  238
Šukienė Emilija  344
Šukienė Stasė  655
Šukys  472, 473, 526, 560
Šukys Antanas  424
Šukys Kristupas  456, 458
Šukys I.  525
Šukys J.  117, 471
Šukys Pranas  655
Šukytė Julija  347
Šumilovas M. S. 467
Šušaitis Valentas  456
Šutinienė Irena  465
Štaras Jonas  345
Štromas Aleksandras  496
Štromas J.  496
Švažas Algimantas  24, 407, 622–628, 630, 632–635, 637, 645–649, 652, 653, 690
Švažas Kristijonas  632
Švažas Matas  630–632
Švažienė (Degutytė) Gražina  24, 626, 629, 631–646
Šveiceris R.  495
Šveistrys Antanas  694
Šverebas Povilas  601
Švipa Vladas  496

 

T
Taylor James  481
Tamašauskas  517
Tareškevičius  87
Tauberis Joachimas  464, 465, 468
Taunys I.  477
Tautkus Kostas  472
Teniukas Juozas  380
Tercijonas V.  210
Tijūnėlis Liudas  477, 501
Tijūnėlytė Jadvyga  501, 504
Tiknius Aleksas  553
Tiknius Pranas  553
Tyla Antanas  4
Tylenaitis Jonas  459
Tolstojus Levas  91
Tomašaitis Kazimieras  448, 455
Tomkevičiai Apolonija ir Vaclovas  369
Tomkevičienė Elena  380
Tomkevičienė Vanda  375, 376
Tomkevičius Cezaris  375
Tomkevičius Vaclovas  375–381, 690
Tomkevičiūtė (Popielska) Vanda  380
Tomkevičiūtė (Przezdziecka) Janina  380
Tompsonas Stivas  309
Treinys Pranas  409
Trimonienė Rita Regina  4, 24, 446, 707, 712, 714, 720–722
Truika Stasys  477
Truikis Liudas  649
Truska L.  446
Tučinskas Vladas  477
Tulauskaitė G.  392
Tulpinis Antanas  232
Tumavičius Andrius  24, 506, 714
Tumavičius Povilas  469
Tumėnas Stasys  252, 712, 714, 720
Tupikas Kazimieras  517, 518
Tupikas Pranciškus  690
Tutkus Valdas  439
Tūzas Leonas  181, 367
Tūzienė (Melgedaitė) Bronė  169, 181, 367, 368

 

U, Ū
Uginčius B.  264, 265, 267–272, 276–283, 287, 288, 292–296, 299–303
Uginčius Bronius  261, 348
Uksienė (Katkutė) Virginija  691
Ulpis  536, 540
Ulvydas Kazys  382
Ungeitienė Birutė  713, 719
Urbaitis Ignas  476, 488, 489
Urbanavičius Vytautas  419
Urbanavičiūtė Ž.  252
Urbonai  65
Urbonaitis Kristupas  462
Urbonas Aleksandras  346
Urbonas Feliksas  490
Urbonavičius  79, 80
Užaitė Morta  89
Užaitė Nastė  89

 

V
Vadeikis Vladas  136, 181
Vaicenavičienė Dalia  23, 263, 266, 273, 275, 277, 284, 286, 288, 290, 304, 305, 307, 714
Vaičaitis B.  363
Vaičiulis  471, 474
Vaičiulis Edvardas  471, 474
Vaičius Antanas  23, 418, 437, 585, 702, 704, 712, 714, 719
Vaičiūnas A.  397
Vaičkus  76, 80, 90
Vaičkus A.  76, 81
Vaičkus Juozas  76, 81
Vainorius Julius  134, 136, 138–140, 142–147, 149–152, 705, 712, 714
Vaišnorai  525
Vaišnorai Jonas ir Zosė  527
Vaišnorai Domininkas ir Petronėlė  528
Vaišnoraitė Agnė  528
Vaišnoraitė Elena  527
Vaišnoraitė Elžbieta  528
Vaišnoraitė Monika  527
Vaišnoraitė Zosė  527
Vaišnoras Domininkas  525–528
Vaišnoras-Galinis Jonas  526, 530
Vaišnoras Kazys  529
Vaišnoras Leonas  526, 527
Vaišnoras Stasys  527, 528
Vaišnoras Vincas  528
Vaišnoras-Drūktasis  526
Vaišnoras-Vidurinis Jonas  526–528
Vaišnoras-Pocius Kazys  505
Vaišnorienė (Pikelytė) Marytė  528
Vaišvila Ignotas  222, 223, 695, 702
Vaitkevičius  81, 90, 687
Vaitkevičius Alfonsas  241
Vaitkevičius Juozas  415
Vaitkevičius S.  215, 223
Vaitkevičius Vladas  237
Vaitkus F.  676
Vaitkus Pranas  378
Vaitkus Stasys  605
Vaitulevičiūtė M.  348
Vaitulionytė J.  349, 350
Vaivada Leonas  477
Vaivadienė (Daunytė) Ona  163, 181
Vaižgantas  583, 600, 602
Vakulovas  512
Valančius M.  120, 583, 591, 592, 682
Valantis Ignas  23, 24, 135, 233, 234, 375, 376, 378, 381, 423–428, 517, 684, 691, 712, 714
Valantis Liudvikas  691
Valantis M.  471
Valavičius J.  606
Valentinaitis Grigas  457, 458
Valiukas Vytautas  226, 227, 417, 696, 704
Valiukienė Petronėlė  227, 696
Valius Vytautas  623, 628
Valiušis Juozas  554, 557, 558
Valiušytė Ieva  233
Valkierienė I.  138
Valkieris Adolfas  138
Vanagaitė  540
Vanagas Albinas  541
Vanagas Arnoldas  541
Vanagas Kristupas  540–542
Vanagas Stasys  541
Vanagas Vytautas  691
Vanagienė D.  721
Varašilka Vincentas  68
Varkalis K.  231
Vasiliauskas Kazimieras  419
Vasiliauskienė (Knašaitė) Danutė  115–117, 163, 181, 192, 214, 217, 221
Vasilis Andrius  460
Vasilkis Venclovas  457
Vateikis Vladas  145
Vazgirdaitė Elena  690
Vaznonienė (Šiušaitė) Irena  689, 691
Veidmaniai  533
Veisaitė Irena  226
Veisienė (Stripinytė) Danutė Jadvyga  24, 397, 400, 401, 466, 528, 586, 667, 684, 701, 703, 712, 713, 720
Velička Pranas  527
Veitienė R.  375
Venckai  355
Venckaitis Sebastijonas  458
Venckutė Aurelija  442
Venclauskas K.  687
Venclauskis K.  362
Venclovaitė Laura  182, 714
Venskienė (Lekavičiūtė) Asta  153, 155–157, 705, 714
Venskus Rimantas  692
Venta Povilas  227, 692
Vepštienė Halina  403
Verbickis  457
Vermauskienė Eugenija  123, 192
Vėsulai  89
Vėžauskaitė Jadvyga  429
Vėžauskas J.  471
Vėžauskas Vladas  465, 468, 470–474
Vibernaitis  Jurgis  457
Vibernis Mykolas  458
Vicikas Nosenas  493
Vyčinienė Daiva  4
Vydakovas Michailas  513
Vydūnas  48, 657
Vienažindis  90
Viesulas  526
Viesulas A.  471
Viesulas J.  471
Viesulas Kazimieras  494, 495
Viesulienė Bronė  163
Vigelytė R.  349
Vilbasas  536
Vilčiauskai  372, 373, 542, 558
Vilčiauskas Justinas  554
Vilčiauskas Rokas  546, 547, 549, 554
Vilčiauskas Vytautas  552, 554, 559
Vileišis J.  363
Vileišis P.  594
Vilimas Kazimieras  237
Vilimienė Elžbieta  237
Vilimienė Marijona  237
Vilkas  489
Vilkas Isaakas  138, 493
Vilkas Ševelis  138, 491
Vilkickas Tadas  558, 559
Vilutis J.  475
Vilutytė Nijolė  703
Vingras Alfonsas  585
Vingras Algimantas  692
Vingrienė A.  693
Virbickas L.  475
Virkutis Stasys  493
Virmauskienė Eugenija  217
Viskantas Vincas  476–478, 489–494, 498, 502, 503
Višinskis Povilas  353, 363, 685
Vyšniauskaitė A.  182, 184, 187
Vyšniauskas P.  721
Vištakis O.  700
Vytautas  542
Vitkauskas  29, 31, 35
Vitkauskas Adomas  135, 149
Vitkauskas-Granitas Pranas  505
Vitkauskas V.  259, 383
Vitkauskienė  29, 34, 35, 37, 38, 51
Vitkauskienė (Milenytė) Julija  174, 181
Vitkevičienė  608
Vitkevičius Vytautas  477
Vizgirdaitė Elena  376
Vizgirdas  79, 80
Vizgirdas Mečislovas  376
Vizgirdas Petras  87, 89
Volfas H.  427
Volteras  685
Volsonytė Ela  389

 

W

Wildtas Michaelis  482, 484, 485, 496
Wysockis Lucianas  479, 480, 502
Wodrigas Albertas  468

 

Z

Zabiela Gintautas  4
Zaisas Jurgis  458
Zaleskis Tomašas  452
Zalitis  536
Zandersonas Povilas  477, 478
Zdanavičius  41
Zelepūga Antanas  530
Zemribas Albertas  470
Zenkulienė Marija  671
Zenkulis Martinas  136, 139, 150
Zerveckaitė  254
Zerveckaitė Albina  345
Zerveckis Antanas  527
Zerveckis V.  42, 60
Zinkevičius Zigmas  247, 382
Zivaitė Ina  501, 504
Zmitaitė Filomena  429
Znutas Artūras  442
Znutas Juozas  230
Zupka K.  392

 

Ž
Žalaitė  29
Žalienė Julijona  221
Žaliukas A.  376, 377
Žalys  28
Žalys Aleksas  168, 181
Žalys Antanas  90
Žalys Domininkas  233
Žalys Juozapas  238
Žąsinas  471
Žąsytienė Regina  682, 700, 720
Žemaitė J.  76
Žemaitis  387
Žiaurys Mykolas  424
Žiaurytė  424
Žičkutė V.  252
Židys Juozapas  458
Žygelis Balys  89, 703
Žilinskas  471
Žilytė Z.  348
Žilionienė Alma  381
Žalytė Joana  424
Žiugžda J.  693
Žiupsniai Audronė ir Arūnas  719
Žiupsniai Ona ir Martynas  719
Žižiūnas A.  67, 423
Žukauskienė Genovaitė  712, 721
Žukas Anupras  704
Žukas S.  671
Žukauskas  34, 471
Žukauskienė Genovaitė  470, 687
Žukauskienė Stasė  217
Žukauskis Jonis  45
Žulienė (Daunytė) Emilija  165, 174, 181
Žulko Albertas  628
Žvirzdinas Vytautas  381

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt