Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Onuškis“ turinys

Pratarmė

GAMTA

 1. *Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūna, Bronislavas Karmaza. Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida

 2. *Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Violeta Pukelytė. Onuškio valsčiaus paviršiaus sandara, paleogeografija ir geopaveldas

 3. *Rimvydas Kunskas. Onuškio kraštovaizdis

 4. *Zofija Sinkevičienė. Onuškio apylinkių augalija

 5. Vytautas Žeimantas. Onuškio valsčiaus miškai, jų priežiūra ir naudojimas

 6. Talvydas Špiliauskas. Paukščiai Aukštadvario regioniniame parke

 7. Jonas Laurinavičius. Viesulas, praūžęs virš Taučionių kaimo

 8. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Audra neaplenkė ir Dusmenų krašto

  ISTORIJA

  Istorija. Archeologija ir istorijos šaltiniai

 9. *Manvydas Vitkūnas. Onuškio apylinkių archeologiniai paminklai

 10. Dainius Kazlauskas. Onuškis nuo seniausių laikų iki 1915 metų vasaros

 11. Kazys Misius. Onuškio valsčiaus aprašymas apie 1872 m.

 12. Jonas Laurinavičius. Onuškio valsčiaus reforma 1918–1919 m.

 13. 1929 m. Onuškio valsčiaus suskirstymas seniūnijomis. Parengė Kazys Misius

 14. Olijardas Lukoševičius. Onuškio valsčius 1918–1940 m.

 15. *Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Onuškio valsčiaus bažnyčių architektūra

 16. Onuškio valsčiaus savanoriai. Parengė Ričardas Čepas

  Istorija. Parapijos, bažnyčios, kunigai

 17. Kazys Misius. Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir parapijos istorija

 18. Kazys Misius. Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios ir parapijos istorija

 19. Kazys Misius. Žilinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir parapijos istorija

 20. Kazys Misius. Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir parapijos istorija

 21. Kazys Misius. Lietuvių kalba Onuškio parapijoje iki 1918 m.

 22. Kazys Misius. Kunigai, dirbę Onuškio valsčiaus bažnyčiose

 23. Kazys Misius. Atimti kunigystę ir ištremti. Onuškio klebono Kiprijono Skirmonto byla

 24. Jonas Laurinavičius. Kunigas Stanislovas Šlamas

 25. Kazys Misius. Kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas

 26. Kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas. Mano gyvenimo pasaka Onuškyje 

 27. Nijolė Marija Mickevičienė. „Niekam pagiežos, visiem atlaidumo“ (Kunigo Juozo Voverio gyvenimo kelias)

 28. Rūta Lazauskaitė. Monsinjoras Vincas Baublys

  Istorija. Genocidas. Pasipriešinimas

 29. Rimantas Zizas. Genocidas Onuškio valsčiuje.

 30. Onuškio valsčiaus asmenys, nukentėję ar išvežti į Rusiją 1941 m. birželį (sąrašas)

 31. Onuškio valsčiaus mokytojai, represuoti 1941 m. birželio 14 d. (sąrašas). Parengė Algimantas Jonas Naudžiūnas

 32. Onuškio valsčiaus mokytojai represuoti 1944–1947 metais (sąrašas). Parengė Algimantas Jonas Naudžiūnas

 33. Rimantas Zizas. Bakaloriškių kaimo sunaikinimas.

 34. *Andrius Tumavičius. Baudžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus.

 35. Andrius Tumavičius. Agentų smogikų operacija Onuškio valsčiuje 1946 m.

 36. Ona Voverienė. Onuškis – karžygiškos Dainavos dvasios istorijos puslapis.

 37. Vytautas Voveris. Partizanų vadas Vaclovas Voveris Žaibas

 38. Ona Voverienė. Legendinio partizano Vaclovo Voverio-Žaibo sesuo (Apie Vandą Voverytę-Lagunavičienę)

 39. Antanas Terleckas. Partizanų vado Vaclovo Voverio-Žaibo ryšininkės atsiminimai

 40. Leonardas Kerulis. Pokario laisvės kovotojai Onuškio krašte

 41. Iš šiurpios pokario metų kronikos. Parengė Jonas Laurinavičius

 42. Eugenijus Cibarauskas. Iš mano atsiminimų Onuškyje ir tremtyje

 43. Irenos Grabytės-Motiejūnienės atsiminimai apie dėdę Aloyzą Cibarauską. Parengė Eugenijus Cibarauskas

 44. Jonas Laurinavičius. Mokyklos vedėjo Donato Staniūno šeimos nedalia

 45. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų krašto tremtiniai ir politkaliniai

 46. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Politinis kalinys Jonas Žukauskas (Vytautas Bartkuvėnas)

 47. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Tremtinė Izabelė Baublytė-Balčiūnienė

 48. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Tremtinės Marijos Algės Armalienės (Pranckutės) gyvenimo kelias

 49. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Alaburdiškių ūkininkų sargyba (Iš Jono Piliaus atsiminimų)

 50. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dvarininkų Vasiliauskų (Vasilevskių) likimas.

 51. Anelė Dambrauskaitė-Matukevičienė. Mano prisiminimai iš kalėjimo, lagerio ir Sibiro tremties

 52. Angelė Matukevičiūtė-Mačionienė. Mama ir aš

 53. Motinos laiškai iš tremties. Parengė Aistė Besakirskaitė

  Istorija. Švietimas, kultūra

 54. Jonas Laurinavičius. Onuškio krašto knygnešiai

 55. Kazys Misius. Onuškio valsčiaus mokyklos 1918–1940 m.

 56. Stanislovas Buchaveckas. Onuškio valsčiaus mokyklos 1941–1944 m.

 57. Stasė Masilionienė. Onuškio vidurinės mokyklos istorija

 58. Algimantas Jonas Naudžiūnas. Tas, kuris šalia tavęs (mano tėvų mokytojų Marijos ir Aleksandro Naudžiūnų atminimui)

 59. Stasė Masilionienė. Onuškio vidurinės mokyklos mokytojai 1950–2000 m.

 60. Stasė Masilionienė. 2010–2012 m. Onuškio vidurinėje mokykloje dirbę mokytojai

 61. Nijolė Česnulevičienė. Žilinų krašto mokyklos

 62. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Onuškio biblioteka

 63. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų biblioteka

 64. Marijona Buividavičienė. Onuškio vaikų darželis

  Onuškio krašto mokyklos ir mokytojai žmonių atsiminimuose

 65. Jonas Laurinavičius. Mokykla, kurioje mes buvome vaikai.

 66. Jonas Laurinavičius. Prisimenant vidurinę

 67. Jonas Laurinavičius. Onuškio vidurinės mokyklos literatų būrelis (1951-1958)

 68. Jonas Laurinavičius. Onuškio vidurinės mokyklos mažasis kolūkis (1957-1959)

 69. Jonas Laurinavičius. Onuškio vaidintojų būrelis

 70. Vincas Steponavičius. Prisimenant Žilinų septynmetę

 71. Vincas Vičkačka. Prisiminimai apie Žilinų mokyklos mokytoją Adomą Kaulių

 72. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų mokyklą prisiminus

 73. Vladas Voveris. Prisiminimai apie Alaburdiškių pradžios mokyklą

 74. Stasė Masilionienė. Taučionių pradinė mokykla Anastazijos Radzevičiūtės-Karužienės prisiminimuose

 75. Jonas Laurinavičius. Prisiminimai apie Pasamovio pradinę mokyklą (1947–1951)

 76. Vandalinas Junevičius. Prie mamos ratelio ir Pasamovio pradinėje

 77. Jonas Laurinavičius. Jonas Mikelinskas, mano mokytojas

 78. Jonas Laurinavičius. Mokytoja slidininkė Danutė Telyčėnaitė – Lietuvos rinktinės narė

 79. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Mokytoja Ona Bražiūnienė (Alaburdaitė)

 80. Justas Česnulevičius. Mokytojas Petras Kepežinskas

 81. Nijolė Česnulevičienė. Mokytojas Bronius Bucevičius

  Istorija. Įstaigos, organizacijos

 82. Stasė Masilionienė. Šaulių organizacijos veikla

 83. Inga Butrimaitė. Krautuvės tarpukario Onuškyje

 84. Jonas Laurinavičius. Onuškio turgus pokario metais

 85. Jonas Laurinavičius. Onuškio vaistinė

 86. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų medicinos punktas

 87. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų kolūkis

 88. Jonas Laurinavičius. Paskutinis kolūkiečių susirinkimas

  Istorija. Iš kaimų praeities. Atsiminimai

 89. Jonas Laurinavičius. Liaudies šventė Onuškyje 1939 metais

 90. Jonas Laurinavičius. Karo kryžius Onuškyje ir jo likimas

 91. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenys: nuo sodybos prie sodybos

 92. Danutė Petrošienė. Dusmenų kaimo žmonės

 93. Jonas Laurinavičius. Pajautos, paženklintos Lietuvos istorijos datomis

 94. Jonas Laurinavičius. Kokia kalba kalbėjome Pajautų kaime ir jo apylinkėse

 95. Jonas Laurinavičius. Pajautų kaimo žmonės

 96. Jonas Laurinavičius. Dembinos kaimo žmonės

 97. Jonas Laurinavičius. Vaickūniškių kaimo istorija

 98. Jonas Laurinavičius. Rieznyčios kaimas

 99. Jonas Laurinavičius. Jukniškės

 100. Jonas Laurinavičius. Ramanava

 101. Jonas Laurinavičius. Tolkiškės

 102. Jonas Laurinavičius. Packiškės

 103. Jonas Laurinavičius. Bobiškės

 104. Jonas Laurinavičius. Pikčiuniškės

 105. Jonas Laurinavičius. Pasamovis

 106. Jonas Laurinavičius. Prisiminimai apie Promieziu kaimą

 107. Marija Žarkauskaitė-Šaknienė. Voniškės

 108. Jonas Arlauskas. Julinava (kokią aš prisimenu iki 1940 metų)

 109. Iš Vandalino Junevičiaus atsiminimų. Parengė Jonas Laurinavičius

 110. Danutė Karužaitė-Plauškienė. Samninkai pokario metais

 111. Vytautas Streikauskas. Žuklijų kaimas mano atmintyje

 112. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Vaikantonių kaimas

 113. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Kaniūkai

 114. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Vackiškių kaimas

 115. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Išdagų kaimas

 116. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Diržamenių (Diržaminių) kaimas

 117. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Petrauskų kaimas

 118. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Išnykęs Plentų kaimas

 119. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Jurgionys ir Ramošiškės

 120. Vytautas Voveris. Gimtieji Kareivonys mano atsiminimuose

 121. Juozas Pilius. Kaip susipažinta ir bendrauta su Kipru Petrausku

 122. Vidas Dusevičius. Gruožninkų kaimas

 123. Stasys Aliukonis. Žuklijų kaimo žmonių gyvenimas

 124. Nijolė Kuklytė. Onuškis – mano vaikystės miestelis

 125. Danutė Garmuvienė. Mano senelis Mykolas Kochanskis

 126. Jonas Laurinavičius. Pragaištingoji ištremtųjų į Onuškį veikla

 127. Aleksandras Vitkus, Chaimas Bergmanas. Onuškio žydai

 128. Rolandas Gustaitis, Neringa Latvytė-Gustaitienė. Žydkaimio žydai

  Istorija. Giminių istorijos

 129. Vytautas Krupoviesas. Onuškio bajorai Krupoviesai

 130. Onuškio bajorų Alojyzo ir Ignoto Krupoviesų ūkių struktūra ir žemėvalda 1850 metais. Parengė Vytautas Krupoviesas

 131. Nijolė Marija Mickevičienė. Smalių Voverys

 132. Nijolė Baranauskienė. Aleksų šeima

 133. Danutė Petrošienė. Kantakevičių šeimos istorija

 134. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Pilių giminės istorija

 135. Jonas Laurinavičius. Iš šimtmečių ūkų. Vyšniauskai

 136. Ištraukos iš Jono Vyšniausko, emigravusio iš Griovinų kaimo į Argentiną, laiškų giminėms. Parengė Jonas Laurinavičius

 137. Jonas Laurinavičius. Iš amžių glūdumos: Laurinavičiai

 138. Jonas Laurinavičius. Užurkų šeima

  Atgimimo metai ir nesena praeitis

 139. Nijolė Baranauskienė. Atgimimas Onuškyje

 140. Zita Aniulienė. Onuškio seniūnija

 141. Daiva Červokienė. Onuškio herbo simbolika arba kodėl seniūniją simbolizuoja sidabražolė

 142. Aleksandras Abeciūnas. Grendavės seniūnija

 143. Dainius Junevičius. Jakėnų seniūnija

 144. Liuda Korsanovienė. Onuškio bendruomenė

 145. Liuda Korsanovienė. Onuškio kultūros namų veikla

 146. Virginijus Baranauskas. Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Onuškio 8-oji šaulių kuopa

 147. Stasė Masilionienė. Onuškiečių sporto pasiekimai

 148. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Atgimimas Dusmenų krašte

 149. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų kaimo bendruomenė „Dusmena“

 150. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų kultūros namai

 151. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų dramos kolektyvas

 152. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų parapijos Caritas

 153. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Bendruomenės leidinys „Dusmenų kraštas“

 154. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų krašto ūkininkai

 155. Dalė Šmigelskienė. Žilinų kultūros namų istorija

 156. Aušra Jachimovičienė. Žilinų pagrindinės mokyklos mokytojų ir mergaičių etnografinis ansamblis

 157. Valentina Ratkevičienė. Kaimo žmonių veiklumas

 158. Jonas Laurinavičius. Nupronių kaimo ūkininkas Tomas Dabašauskas

  ETNINĖ KULTŪRA

 159. Alė Počiulpaitė. Kryždirbystė

 160. Rita Garškaitė. Kaimų ir miestelių kapinės. Kryžiai ir paminklai

 161. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Dusmenų parapijos kapinės

 162. Nijolė Marcinkevičienė. Onuškio krašto kalendorinės šventės

 163. Elena Bacvinkienė. Onuškiečiai apie tarpusavio santykius, bendravimo kultūrą ir etiketą

 164. Irma Šidiškienė. Dusmenų apylinkės vestuvės XX a. viduryje

 165. Arūnas Vaicekauskas. Laidotuvių papročiai Dusmenų apylinkėse

 166. Martynas Vingrys. Apie Onuškio bitininkus ir bites

 167. Auksė Noreikaitė. Tradicinis audimas ir kiti rankdarbiai

 168. Gražina Balčiūnienė. Tradiciniai sodybų želdiniai

 169. Vidmantas Lopeta. Gamtos turtai ir jų panaudojimas

 170. Klemensas Čerbulėnas. Žvejyba Onuškio apylinkėse

 171. Rita Balkutė. Liaudies magija ir medicina Onuškio apylinkėse

  Atsiminimai apie senąjį kaimą

 172. Jonas Laurinavičius. Pamaldumas

 173. Jonas Laurinavičius. Nuo norago lig pyrago

 174. Jonas Laurinavičius. Audž mamulė drobules...

  KALBA

 175. Asta Leskauskaitė. Onuškio apylinkių tarmė

 176. Laimutis Bilkis. Onuškio krašto vandenvardžiai

 177. Marija Razmukaitė. Onuškio valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų daryba ir kilmė

 178. Marytė Kuncevičiūtė. Žuklijų kaimo priebalsių fonologinė sistema

 179. Petras Vaitkevičius. Dusmenų šnekta

  TAUTOSAKA

 180. Povilas Krikščiūnas. Dainos, rateliai, pasakos, sakmės, padavimai, smulkioji tautosaka.

 181. Rasa Norinkevičiūtė-Zakarė. Raudojimo tradicija.

 182. Povilas Krikščiūnas. Instrumentinė muzika (muzikos kūriniai pateikiami su gaidomis).

 183. Nijolė Česnulevičienė. Dainininkas, muzikantas Silvestras Masalskas

  ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 184.   Kazys Misius. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas

 185.   Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Petrauskų šeima Dusmenyse

 186. Jonas Laurinavičius. Vyčio kryžiaus ordininkas Juozas Baranauskas iš Pajautų kaimo

 187. Jonas Laurinavičius. Vyčio kryžiaus ordininkas Stasys Pasaulis

 188. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Petras Narinkevičius

 189. Antanas Kiveris. Prisimenant kolegą Vladą Voverį

 190. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Aktorė Teofilija Vaičiūnienė

 191. Jonas Laurinavičius. Vandalinas Junevičius – žurnalistas, kraštotyrininkas, literatas

 192. Jonas Laurinavičius. Menininkas Lionginas Virbickas.

 193. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Astronomas profesorius Vladas Vansevičius

 194. Daiva Červokienė. Onuškio krašto globėja LR Seimo narė Dangutė Mikutienė

 195. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Skulptorius Juozas Lebednykas

 196. Daiva Červokienė. Dailininkas Vydas Kasperavičius ir Onuškio vidurinė mokykla

 197. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Rašytojas Jonas Užurka

 198. Regina Šlamaitė-Kundrotienė. Žurnalistas, kraštotyrininkas Jonas Laurinavičius

 199. Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. Jono Laurinavičiaus ryšiai su gimtosiomis apylinkėmis

 200. Jonas Laurinavičius. Dusmenų šviesuolė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė

 

Įžymių žmonių sąvadas. Parengė Živilė Driskiuvienė ir Jonas Laurinavičius

Apie autorius

Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės

Žemėlapiai

Turistiniai maršrutai:

Dviejų dienų žygis iš Onuškio į Dusmenis. Parengė Stasė Masilionienė

Vienos dienos maršrutas aplink Vilkokšnio ežerą. Parengė Stasė Masilionienė

Po Žilinus ir Kareivonis. Parengė Nijolė Česnulevičienė

Nuotraukos, brėžiniai, dokumentų faksimilės

Spalvoti lankai

Parengta 2011 03 01.

Patikslinta, papildyta:  2011 04 07, 2014 10 14, 11 02.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt