lankymasis šioje svetainėje

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. Kronika. 2006–2007 metai

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

2007 12 28

Gauta 1000 Lt finansinė parama iš monografijos „Gelgaudiškio“ vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo  Antano Andrijono monografijai „Gelgaudiškis“.


2007 12 14

„Versmės“ leidykla pateikė paraišką Kultūros ir sporto rėmimo fondo  2008 metų kultūros paveldo projektams iš dalies remti. Valstybės dalinei finansinei paramai gauti teikiamas projektas –  iliustruotas tęstinis neperiodinis leidinys – monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Etnologija. 2000–2001. I tomas“.


2007 12 06

Iš viso 2007 m. lapkričio mėnesį leidykloje gauti 44 nauji straipsniai (927 rankraščio puslapiai).


2007 10 25

„Versmės“ leidykloje lankėsi Kražių parapijos klebonas Alionidas Pranciškus Budrius.  Leidyklos vadovas P. Jonušas ir klebonas A. P. Budrius aptarė naujos monografijos „Kražiai“ parengimo terminus, buvo pasirašytas ketinimų protokolas.


2007 10 17

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito visuotinio susirinkimo datos parinkimas (siūloma 2008 04 16, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis ir kt. (P. Jonušas). 2. Vykusių leidyklos vadovo P. Jonušo susitikimų su redaktoriais sudarytojais ir nuolatiniais autoriais aptarimas (P. Jonušas). 3. 2007 m. vasaros ekspedicijų, vykusių Obeliuose, Plateliuose ir Vaiguvoje, aptarimas (V. Mačiekus, V. Jocys, I. Švarcaitė). 4. Mokslo darbų komisijos veikla – teminių žurnalų rengimas ir leidimas (R. I. Merkienė). 5. Mokslinių straipsnių rengimas ir registravimas (P. Jonušas). 6. Pasiūlymai dėl naujų autorių įtraukimo rašyti straipsnius leidyklos rengiamoms knygoms (V. Girininkienė). 7. Monografijų parengimo klausimai, jų faktinė parengimo būklė (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 8. Dėl leidyklos ekspedicijų 2008 metais (P. Jonušas). 9. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasisakymai, pasiūlymai, pageidavimai, pastabos.

Susirinkime dalyvavo 19 dalyvių: Petras Jonušas, Albinas Jasiūnas, Juozas Pugačiauskas, Ieva Švarcaitė, Stanislovas Buchaveckas, Antanas Andrijonas,  Jonas Šedys, Aloyzas Bėčius,  Zigmas Malinauskas, Vingaudas Baltrušaitis, Venantas Mačiekus, Henrikas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Anelė Vosyliūtė, Jonas Linkevičius, Damijonas Šniukas, Irena Regina Merkienė, Aušra Jonušienė.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2008 04 16, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2007 08 01

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai rengiama monografijos „Plateliai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Platelius ir jų apylinkes (Plungės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Plateliai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys.  Plačiau apie 2007 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2007 m. ekspedicijos.


2007 07 30

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai rengiama monografijos „Obeliai. Kriaunos“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Obelius, Kriaunas ir jų apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Obeliai. Kriaunos“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2007 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2007 m. ekspedicijos.


2007 07 07

„Versmės“ leidyklos monografijos „Pandėlys“ vyr. redaktoriui sudarytojui Albinui Jasiūnui Jo šventenybė Benediktus XVI suteikė ypatingą Apaštališką Palaiminimą" už nepaprastai dideles pastangas atstatant Pandėlio švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios bokštus".


2007 06 26

„Versmės“ leidykloje lankėsi buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas Bronius Nainys. Svečias domėjosi leidyklos rengiama gimtojo krašto monografija  „Pašvitinys“. Jam padovanotas spaudai parengtas būsimos monografijos maketas.


2007 06 10

„Versmės“ leidykla, monografijos „Juodupė. Onuškis“ vyr. redaktoriui sudarytojui dr. Jonui Šedžui pasiūlius, padovanojo Rokiškio savivaldybės Juodupės seniūnijai spaudai parengtą monografijos „Juodupė. Onuškis“ I dalies maketą (1040 lapų).

Dovana skirta rengiamam seniūnijos muziejui, kad šio krašto ir iš jo kilę žmonės galėtų susipažinti su knygos „Juodupė. Onuškis“ I dalimi iš anksto - iki išleidimo.


2007 06 04

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai rengiama monografijos „Vaiguva“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vaiguvą ir jos apylinkes (Kelmės r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vaiguva“ vyriausioji redaktorė sudarytoja Ieva Švarcaitė.  Plačiau apie 2007 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2007 m. ekspedicijos.


2007 05 25

„Lietuvos valsčių“ monografijų serijos redaktoriui sudarytojui Venantui Mačiekui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas.


2007 05 25

17 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriuje (Kosciuškos g. 3) vyko vakaronė, skirta „Versmės“ leidyklos bendradarbio, buvusios Vilniaus kraštotyrininkų ramuvos vadovo Venanto Mačiekaus 70-ties metų jubiliejui.


2007 04 18

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito visuotinio susirinkimo datos parinkimas (siūloma 2007 10 17, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis, leidyklos darbuotojų, švenčiančių gimtadienius, pagerbimas ir kt. 2. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veiklą 2006 metais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 3. 2007 m. kovo 30 – balandžio 1 d. d. Mokytojų namuose vykusio naujausių „Versmės“ leidyklos leidinių pristatymo (10-ojo KNYGŲ PAVASARIO) aptarimas (V. Girininkienė). 4. Supažindinimas su Mokslo darbų komisijos mokslinių straipsnių vertinimo nuostatų pakeitimais ir Lokalinių tyrimų mokslo darbų teminių rinkinių rengimo planais (I. R. Merkienė, V. Girininkienė). 5. Informacija apie „Versmės“ leidyklos išleistus leidinius: „Papilė“ (II, III dalys) ir „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų teminiais rinkiniais „Gamta“ ir „Archeologija“ (V. Girininkienė, V. Jocys). 6. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 7. Dėl monografijų „Daugai“, „Merkinė“ (buv. vyr. redaktorius J. Miglinas) ir „Kriukai“ (buv. vyr. redaktorius S. Liučvaitis). 8. Dėl leidyklos ekspedicijų 2007–2008 metais (P. Jonušas). 9. Vyr. redaktorių sudarytojų ir autorių atsakomybės už atsiminimuose ir kitokio pobūdžio straipsniuose pateiktą informaciją (V. Jocys). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 19 dalyvių: Petras Jonušas, Irena Regina Merkienė, Juozas Pugačiauskas, Stanislovas Buchaveckas, Kazys Morkūnas, Aloyzas Bėčius, Antanas Andrijonas, Albinas Vaičiūnas, Henrikas Jasiūnas, Venantas Mačiekus, Vingaudas Baltrušaitis, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Anelė Vosyliūtė, Ieva Švarcaitė, Eligijus Juvencijus Morkūnas, Domas Šniukas, Lina Gedeikytė, Aušra Jonušienė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2007 10 17, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2007 03 31

Mokytojų namų svetainėje buvo pristatytos naujausios „Versmės“ leidyklos knygos: monografija „Papilė“ (II, III dalys), mokslo darbų rinkiniai „Gamta“ (t. 1(1) ir „Archeologija“ (t. 1(2), etnologės Irenos Reginos Merkienės parengtas leidinys „Šiokiadienių ir šventadienių etnografija. Etnografinių duomenų rinkimo pagrindai“. Vyko konferencija „Lokalios bendruomenės: tyrimai ir perspektyvos“.


2007 03 29

400 egz. tiražu išleistas antrasis monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Archeologija. 2002–2005“.


2006 12 16

Papilėje vyko monografijos „Papilė“ II, III dalių pristatymas.


2006 12 12 

900 egz. tiražu išleistos 11-osios monografijos „Papilė“ II, III dalys. Vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, 752 p., 55 autoriai, 62 straipsniai, iš jų 10 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 


2006 10 18

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito visuotinio susirinkimo datos parinkimas (siūloma 2007 04 18, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis, darbuotojų jubiliatų pagerbimas, kt. 2. Dėl 2006 m. lapkričio 22 d. 13 val. Viliaus universiteto Baltojoje salėje įvyksiančio pirmo „Lietuvos valsčių“ serijos mokslo darbų rinkinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai: 2002–2005: Gamta“ pristatymo. Norinčių dalyvauti pristatyme leidyklos atstovų sąrašo sudarymas. 3. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Informacija apie „Versmės“ leidyklos išleistą „Lietuvos valsčiai“ serijos mokslo darbų rinkinio leidinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai 2002–2005: Gamta“ (V. Girininkienė). 5. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 6. Dėl straipsnių parašymo terminų. 7. Dėl straipsnių redagavimo tvarkos ir metodikos (P. Jonušas). 8. Pasitaikančios klaidos medžiagose pateikiamose maketavimui (V. Barkauskaitė). 9. Buvusių „Versmės“ leidyklos 2006 m. vasaros ekspedicijų aptarimas, klausimai (ekspedicijų vadovai V. Mačiekus (Pilviškiai, Papilys, Kamajai), V. Girininkienė (Žagarė, Vilkija), V. Jocys (Skaudvilė), prof. I. R. Merkienė (Valkininkai). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 

Susirinkime dalyvavo 24 dalyviai: Petras Jonušas, Domas Šniukas, Vida Kasparavičienė, Ilona Čiužauskaitė, Zigmas Malinauskas, Vidas Sutkus, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas Vaičiūnas, Juozas Pugačiauskas, Aloyzas Bėčius, Albinas Masaitis, Ieva Švarcaitė, Jonas Šedys, Stanislovas Buchaveckas, Aleksandras Šimoliūnas, Stanislovas Liučvaitis, Algirdas Jokūbaitis, Antanas Andrijonas, Rimvydas Kunskas, Aloyzas Petrašiūnas, Irena Regina Merkienė, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė,  Evaristas Algirdas Totoraitis, Aušra Jonušienė, Lina Gedeikytė, Violeta Barkauskaitė.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2007 04 18, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2006 08 11

400 egz. tiražu išleistas pirmasis  monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Gamta. 2002–2005“.


2006 08 07

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Skaudvilė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Skaudvilę ir jos apylinkes (Tauragės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Skaudvilė“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 31

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Papilys“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Papilį ir jo apylinkes (Biržų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Papilys“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 17

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Pilviškiai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Pilviškius ir jų apylinkes (Vilkaviškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pilviškiai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 17

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žagarė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žagarę ir jos apylinkes (Joniškio r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Žagarė“ vyriausioji redaktorė sudarytoja istorikė Vida Girininkienė.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 03

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kamajai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kamajus ir jų apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kamajai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 03

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Vilkija“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vilkiją ir jos apylinkes (Kauno r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vilkija“ vyriausioji redaktorė sudarytoja istorikė Vida Girininkienė.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 07 03

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apylinkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ vyriausioji redaktorė sudarytoja prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė.  Plačiau apie 2006 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2006 m. ekspedicijos.


2006 06 25

Kaune staiga mirė mūsų leidyklos monografijos „Pašvitinys“ rėmėjas daktaras Vytautas Užgiris. A. a. Vytautas Užgiris buvo Medicinos ir Fiziologijos daktaras, iki 1986 m. dirbo Harvard Healt School tyrinėtoju. Taip pat jis padėjo redaguoti P. Čepėno knygą naujųjų laikų Lietuvos istorija, pabaigdamas antrą tomą autoriui jau mirus. Į paskutinę kelionę V. Užgirį palydėjo mūsų leidyklos monografijos „Pašvitinys“ vyr. redaktorius sudarytojas K. Kalibatas.


2006 06 11

„Versmės“ leidyklos monografijos „Baisogala“ vyr. redaktoriui  sudarytojui Jonui Linkevičiui suteiktas Baisogalos Garbės piliečio vardas.


2006 06 06

„Versmės“ leidykloje lankėsi buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas Bronius Nainys. Svečias domėjosi leidyklos rengiamomis gimtojo krašto monografijomis  „Pašvitinys“ ir „Žeimelis“.


2006 05 20

„Papilio“ monografijos sudarytojas Venantas Mačiekus Papilyje (Biržų r.) susitiko su vietos inteligentija ir aptarė būsimą vasaros ekspediciją (07 31 – 08 09) bei monografijos rengimo darbus. Paramą ekspedicijai pažadėjo Papilio seniūnas Gediminas Arnašius, Papilio pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Jankūnas, Papilio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Edita Lansbergienė. Susitikime dalyvavę žinomi Biržų r. kraštotyrininkai Jonas Dagilis, Valentinas Dagys, buvusi Papilio kultūros darbuotoja Birutė Žukauskienė, Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus atstovė papasakojo apie sukauptą kraštotyros medžiagą, muziejaus fondus. Kartu su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo „Ramuva“ 1988 m. ekspedicijoje surinktais tradicinės kultūros lobiais – tai rimtas įdirbis būsimajai monografijai. Pasvalio seniūnas Gediminas Arnašius pasidalijo mintimis apie lėšų kaupimą monografijai ir pažadėjo visokeriopą paramą. Kultūrininkų sambūrį praskaidrino Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblio „Saulala“ (vadovė – mokytoja N. Kaulinienė) dainos ir sutartinės, kanklėmis ir skudučiais atliekamos melodijos.


2006 04 20

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito redaktorių susirinkimo datos parinkimas (2006 10 18, trečiadienis), susirinkimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis. 2. Dokumentinio filmo „Įsimylėję Lietuvą“ pristatymas. Dalyvauja filmo operatorius ir režisierius A. Barysas ir akad. A. Gaigalas. 3. Leidyklos vadovo ataskaita už 2005 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Dėl „Versmės“ leidyklos rengiamo mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (V. Girininkienė). 5. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 6. Dėl straipsnių parašymo terminų patikslinimo (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 7. Leidyklos redaktorių tarybos veikla (V. Jocys). 8. Dėl leidyklos parėmimo 2% pajamų mokesčio, kt. klausimai (J. Mikalauskas). 9. Būsimų ,,Versmės“ leidyklos 2006 m. vasaros ekspedicijų aptarimas, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo klausimai (ekspedicijų vadovai V. Mačiekus (Pilviškiai, Papilys, Kamajai), V. Girininkienė (Žagarė, Vilkija), V. Jocys (Skaudvilė), R. Samavičius (Vepriai), I. R. Merkienė (Valkininkai). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 23 dalyviai: Petras Jonušas, Stanislovas Buchaveckas, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, Zigmas Malinauskas, Ieva Švarcaitė, Domas Šniukas, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Vaičiūnas, Jonas Mikalauskas, Jonas Šedys, Venantas Mačiekus, Henrikas Jasiūnas, Albinas Jasiūnas, Jonas Linkevičius, Kazys Morkūnas, Stanislovas Liučvaitis, Povilas Spurgevičius, Algirdas Gaigalas, Lidija Kavaliauskienė, Marija Giraitytė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2006 10 18, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2006 02 23

Lietuvos parodų centro LITEXPO Konferencijų salėje vyko „Versmės“ leidyklos tryliktosios monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas, redaktoriai Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Širvintų rajono meras Vytas Šimonėlis, Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio seniūnai. Renginį vedė istorikė Vida Girininkienė. (žr. puslapį Pristatymai)


2006 02 16

„Versmės“ leidyklos autoriui, rašytojui literatūrologui Viktorui Aleknai Prezidentūroje įteiktas Gedimino ordino Riterio kryžius. 


2006 02 01

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius.  Aptarti monografijos „Laukuva“ II dalies finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2006 01 25

Leidykloje lankėsi Papilio (Biržų r.) pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, kuri inicijavo monografijos apie Papilį rengimą. Monografiją „Papilys“ planuojama parengti iki 2009–2010 m. Monografijos sudarytojai – Venantas Mačiekus ir Edita Lansbergienė. 2006 m. liepos 31– rugpjūčio 9 d. numatoma monografijos autorių ekspediciją į Papilį ir jo apylinkes.


2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt